Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 13. juni 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


3. Bevæg dig for livet - Senior


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/FK

Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet indgik i et 2½- årigt projektsamarbejde ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år.

Projektet har været med til at etablere en lang række nye aktivitetstilbud i Brønderslev Kommune, og seniormålgruppen har taget tilbuddene til sig.

Halvvejs igennem projektet fremlægges hermed til orientering en status på resultaterne og midtvejsevalueringen af hele Bevæg dig for livet – Senior projektet.

Sagen fremsendes til Fritid- og Kulturudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen stod både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social -og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. Der er ansat en projektleder i 18,5 timer/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

I Bevæg dig for livet - Senior er der fokus på at aktivere flere danskere i aldersgruppen 60+ gennem flere målrettede tiltag både i og uden for foreningerne. Målet er, at de samlede aktivitetstilbud til målgruppen skal kortlægges, synliggøres og kommunikeres. Dette skal understøtte Bevæg dig for livet - Seniors overordnede tredelte mål om 1) at fastholde seniorer i foreningsregi, 2) at få flere seniorer i foreninger og 3) at aktivere ikke foreningsvante seniorer.

I Brønderslev Kommune har Bevæg dig for livet – Senior arbejdet med en partnerskabsmodel med kommunens frivillige idrætsforeninger. Partnerskabets indhold har variereret fra forening til forening, men overordnet har det rettet sig mod følgende indsatser i forhold til at få flere medlemmer:

1. Markedsføring af foreningens eksisterende tilbud

2. Afholdelse af åbent hus-arrangementer

3. Gennemførelse af introduktionsforløb

4. Etablering af nye aktivitetstilbud i foreningerne

Den erklærede målsætning om 15 % flere foreningsaktive seniorer frem mod 2019 blev næsten allerede indfriet i 2018, hvor de lokale foreninger oplevede en medlemsfremgang på 12 % svarende til 307 nye seniormedlemmer. Medlemsfremgangen afspejler sig i særdeleshed hos Bevæg dig for livet – Seniors partnerskabsforeninger, der næsten alle har fået flere medlemmer i målgruppen.

I 2019 har en del af indsatserne i Bevæg dig for livet – Senior rettet sig mod andre arenaer end foreningslivet. Det har eksempelvis betydet, at følgende initiativer er blevet søsat:

 • Royal Run på udvalgte plejecentre
 • Opkvalificering af medarbejdere og frivillige på aktivitetsområdet
 • Bibliotekssamarbejde om at få flere fysisk aktive
 • Gåprojekt i samspil med frivillige aktører

Foruden ovenstående indsatser har der siden efteråret 2018 kørt et pilotprojekt – ”Sundhed på Tværs” - i Bevæg dig for livet – Senior regi med henblik på at understøtte borgernes udslusning fra de kommunale rehabiliteringstilbud til foreningslivet. Det overordnede formål med projektet er, at flere borgere der har modtaget et forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud i kommunalt regi fastholdes i fysisk aktivitet gennem foreningstilbud i Brønderslev Kommune.

Overordnet set har projektet omhandlet følgende elementer:

 • Brobygning – ledsaget overgang til foreningslivet af kommunalt personale. Foreningstilbud som en del af den udbudte træning
 • Netværksdannelse mellem idrætsforeninger og sundhedscentre
 • Opkvalificering af idrætsforeningernes instruktører og bestyrelsesmedlemmer i forhold til nye målgrupper

Projektet har givet værdifulde erfaringer og en samarbejdsmodel mellem foreninger og personalet i sundhedscentrene. Samtidig har det allerede kastet en række nye medlemskaber af sig fra borgergrupper, der ellers kan være svære at finde relevante foreningstilbud til.

National midtvejsevaluering

På tværs af de 5 Bevæg dig for livet – Senior kommuner er der i foråret lavet en midtvejsevaluering i samarbejde med Ineva.

De involverede Bevæg dig for livet - Senior kommuner udtrykker stor tilfredshed med en tilpasset model, der imødekommer lokale behov. Samtidigt oplever både kommuner og idrætsorganisationer at have skabt gensidig værdi.

Projektet vurderes at have bidraget positivt til tilblivelsen samt videreudviklingen af frugtbare tværsektorielle samarbejder og relationer mellem særligt sundhedsforvaltningerne og kultur- og fritidsforvaltningerne i kommunerne. For at understøtte det tværsektorielle samarbejde bedst muligt opleves ledelsesmæssig opbakning at være en nødvendighed. Dette primært fra den kommunale ledelse i de involverede forvaltninger. Delprojektlederens rolle som koordinerende organ opleves værdifuld og vigtig for Bevæg dig for livet – Seniors visionsarbejde.

Fremadrettet anbefales det at bibeholde og udvikle netværksmøder, hvor interesserede kommuner uden for Bevæg dig for livet - visionssamarbejdet inviteres ind til deling af gode erfaringer med projektet. Dette vurderes at kunne inspirere til at indarbejde visionselementer eller konkrete aktiviteter i kommuner uden for Bevæg dig for livet -regi og derved skabe større opmærksomhed omkring Bevæg dig for livet - Senior.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af regnskab 2018 for MOSS Museum for Forsyning og Bæredygtighed


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om regnskab 2018 for MOSS Museum for Forsyning og Bæredygtighed kan godkendes.

Sagsfremstilling

MOSS sender revideret årsregnskab 2018 samt revision protokollat nr. 42 til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Regnskabet viser et positivt resultat på 568.242 kr.

Konklusionen fra revisor er, at revideret årsregnskab for Museum for Forsyning og Bæredygtighed MOSS S/I for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Det er Revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsregnskabet har desuden være indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med gennemført tilsyn for 1. kvartal 2019. Slots- og Kulturstyrelsen udtaler følgende i forhold til årsrapporten:

 • Slots- og Kulturstyrelsen noterer, at det er lykkedes museet at vende en negativ udvikling i økonomien. Museet kommer ud af 2018 med et positivt resultat på 568.242 kr. Den negative egenkapital på -192.947 kr. i 2017 er vendt til en positiv egenkapital på 338.876 kr., den kortfristede gæld er nedbragt.
 • Museet redegør for, hvorledes en række af Slots- og Kulturstyrelsens kritikpunkter og anbefalinger i forbindelse med kvalitetsvurderingen er i gang med at blive imødekommet. Herunder samlingsgennemgang med betydelige udskillelser (samlet set mere end 15.000 genstande indtil videre), afvikling af en museumsafdeling (Try Museum) og midlertidig lukning af en anden afdeling (Vildemosemuseet), flytning af genstande til nyt midlertidigt magasin, der er stillet til rådighed af kommunen. Endvidere er der arbejdet med nye formidlingstiltag og udstillinger på bl.a. Dorf Møllegård og Forsyningen i Brønderslev.
 • Museet afdækker og styrker også samarbejdsrelationer lokalt og regionalt. F.eks et styrket samarbejde med Brønderslev Kommune på en række områder (økonomi, administration, kap. 8, magasin og formidling).
 • Årsrapporten peger imidlertid også på en stor udfordring for museet i form af en betydelig nedgang i antallet af besøgende fra 8.191 til 5.795 i 2018. Denne udvikling er bekymrende, og besøgstallet må karakteriseres som meget lavt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender regnskab for 2018 for MOSS Museum for Forsyning og Bæredygtighed.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Opsigelse af Brønderslev Ordningen


Resume

Sagsforløb FK:

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til opsigelse af Brønderslev Ordningen således, at denne kan revideres.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at der har været fremlagt ønske om at skabe en tidssvarende tilskudsmodel for Brønderslev Kommune ønsker Fritid og Kultur, at Brønderslev Ordningen opsiges med henblik på en kommende revidering.

Opsigelse af Brønderslev Ordningen skal ske både i forhold Idræts- og Spejdersamvirket, således at begge aftaler kan gennemgå en revidering.

I henhold til Brønderslev Ordningens § 7 kan ordningen opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Ordningerne ønskes opsagt pr. 30. juni med virkning fra 31. december 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur forslår, at Brønderslev Ordningen opsiges, så der kan igangsættes en revidering af tilskudsmodel.

Beslutning

Udvalget påpeger, at den nugældende ordning fortsætter, indtil en ny ordning træder i kraft.

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Pulje til opbakning af foreningslivet og fremme af bevægelse


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til brug af udviklingspuljen til yderligere opbakning til foreningslivet og fremme af bevægelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Byråd har i forbindelse med budgetaftale for budget 2019 afsat en udviklingspulje på 200.000 kr. Udviklingspuljen skal anvendes til at understøtte og fremme bevægelse for ældre borgere og borgere, der ikke allerede er knyttet til foreningslivet, kan blive optaget i foreningslivet uden, at foreningernes lokaletilskud reduceres væsentligt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår en opdeling af puljen til to områder: påvirkning af lokaletilskud og aktivitetsudvikling. De 200.000 kr. deles i to á 100.000 kr. pr. område. Opdelingen skal sikre foreningernes eventuelle reducering af lokaletilskuddet samt støtte udviklingen af aktiviteter og derved fremme bevægelse for borgere over 25 år.

De to områder er beskrevet i følgende afsnit:

Påvirkning af lokaletilskud - 100.000 kr.

Ifølge Brønderslev Ordningen ydes der tilskud til egne og lejede lokaler efter § 4. Der ydes 65 % af de tilskudsberettigede udgifter. Foreningerne får tilskud efter medlemssammensætning i forhold til, hvor mange medlemmer foreningen har under og over 25 år. Der ydes medlemstilskud til alle under 25 år jævnfør § 1.1, men ikke til medlemmer over 25 år. Dog gives der tilskud til medlemmer over 25 år efter reglen, at hver 6. medlem under 25 år giver én voksen fri. Det vil sige at, for hver 6. medlem under 25 år får foreningen et procentvist større lokaletilskud for én person over 25 år.

Puljen muliggør, at der kan gives kompensation til de foreninger, der eventuelt bliver reducerede i lokaletilskud.

Aktivitetsudvikling - 100.000 kr.

Brønderslev Kommune har en klar ambition om at skabe mere bevægelse både fysisk og mentalt for alle borgere i kommunen. Det er tydeligt i både visionsarbejdet Bevæg dig for livet og i kommunens fritids- og idrætspolitik.

Målsætningen for denne pulje er at imødekomme kommunens bevægelsesambition og få skabt mere aktivitet for at få flere borgere over 25 år i foreningslivet. Derudover giver det foreningerne mulighed for at udvikle, afprøve og igangsætte nye aktiviteter og projekter til målgruppen.

Puljen muliggør, at der kan søges tilskud på maksimalt 5.000 kr. tiligangsætningen og udviklingen af nye projekter og aktiviteter i foreningen for borgere over 25 år. Tilskuddet kan søges af foreningerne til bl.a. rekvisitter, events mm. Godtgørelsen udbetales direkte til foreningen. I ansøgningen skal foreningen sørge for at beskrive forberedelsen og igangsætningen af aktiviteten eller projektet.

Puljen kan ikke søges til dækning af en eventuel reduktion af lokaletilskud. Det er udelukkende en pulje til udvikling og fremme af aktiviteter for borgere over 25 år.

Der vil efter politisk behandling blive udarbejdet procedure for håndtering af puljerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter forslagene.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 200.000 kr. i budget 2019 til ekstraindsats til foreningsområdet.

Beslutning

Udvalget ønsker fokus på, hvordan ordningen kommunikeres ud til foreningslivet.

Udvalget godkender, at puljen fordeles på de to områder

 • Påvirkning af lokaletilskud
 • Aktivitetsudvikling

Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


7. Retningslinjer for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til retningslinier for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2015 blev bookingsystemet Conventus taget i brug i Brønderslev Kommune i forhold til foreningernes booking af faciliteter i kommunale og selvejende haller.

Dette skete blandt andet som følge af en lovændring vedrørende digital selvbetjening i forhold til booking, men også for at sikre et bedre overblik over benyttelsen af både de kommunale og de selvejende faciliteter.

Der er på nuværende tidspunkt opnået erfaringer med brug Coventus, både i forhold til foreningerne, men også i forhold til hallernes brug af systemet. Det er blevet tydeligt, at der er behov for fælles regler omkring booking/afbooking af timer både i de selvejende og i de kommunale faciliteter.

Med det formål at udarbejde fælles retningslinier for booking/afbooking af timer i faciliteter, blev der i foråret 2019 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de selvejende haller, Idrætssamvirket samt Fritid og Kultur.

Gruppen har udarbejdet forslag til fælles retningslinier for booking/afbooking af faciliteter.

Fritid og Kultur foreslår, at de fælles retningslinier gælder allerede fra den kommende sæson, dvs. med start efter sommerferien 2019.

Retningslinierne vil være gældende for foreninger og hallers booking og afbooking af timer i kommunale og selvejende faciliteter.

Idrætssamvirket ser gerne, at kommunens institutioner, skoler, børnehaver m.fl. booker den faktiske tid, som skal bruges i såvel de kommunale som de selvejende haller, for herved at frigøre evt. ledig halkapacitet til aktiviteter under Bevæg Dig for Livet, samt aktiviteter som igangsættes i forbindelse med, at Brønderslev Kommune nu er visionskommune.

Fritid og Kultur kan oplyse, at skolerne booker de faktiske timer, som de har brug for i de selvejende haller. De to kommunale haller, Hedegårdshallen og Toftegårdshallen, har booket faciliterne til skolernes brug svarende til hele skoledagen.

De udarbejdede retningslinier vil ikke omfatte kommunens institutioner, skoler, børnehaver m.fl.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender udkast til regler for foreningers og hallers booking/afbooking af kommunale og selvejende faciliteter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker de udarbejdede retningslinier for booking og afbookning af faciliteter sendt til udtalelse hos de berørte parter.

Derudover ønsker udvalget i forhold til de videre drøftelser økonomiske beregninger på, at haltimer generelt afregnes både som 60 minutter og som 50 minutter.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af Dansk/Afghansk Kulturforening som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Dansk/Afghansk Kulturforening i Hjallerups ansøgning om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Dansk/Afghansk Kulturforening i Hjallerup søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningen vil arbejde for at fremme integration og blive en del af det danske samfund. Dette vil ske gennem undervisning og idræt, f.eks. håndbold og fodbold, samt frivilligt arbejde.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening. I den forbindelse har Fritid og Kultur haft et møde med foreningen i marts 2019, hvor vedtægterne blev gennemgået og ændringer foreslået. De korrekturmæssige ændringer vil blive vedtaget på næste generalforsamling.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8.

§ 4: En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv. eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

§ 4, stk. 3, nr. 1 - 8: En folkeoplysende forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig

Der søges hverken om aktivitets- eller lokaletilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender Dansk/Afghansk Kulturforening i Hjallerup som en folkeoplysende forening.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 4. april 2019, pkt. 6:

Udsat.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 13. juni 2019:

De reviderede vedtægter er nu tilrettet og godkendt på generalforsamling, den 30. maj 2019.

Beslutning

Godkendt.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af Nydansk Aktivitetsforening som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Nydansk Aktivitetsforenings ansøgning om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Sagsfremstilling

Nydansk Aktivitetsforening søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningens formål er at hjælpe med at integrere primært nye danskere i den danske kultur, samt understøtte nye danskeres integration i det danske samfund. Desuden er formålet at bygge relationer til aktiviteter og fællesskaber på tværs af kulturer.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening.

Lovgrundlag:

Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8.

§ 4: En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning mv. eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

§ 4, stk. 3, nr. 1 - 8: En folkeoplysende forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægten
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse
 • være demokratisk opbygget
 • bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der almennyttig og kontinuerlig

Der søges hverken om aktivitets- eller lokaletilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender Nydansk Aktivitetsforening som en folkeoplysende forening.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Repræsentant til Hjallerup Midtbyråd


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet besluttede på møde den 22. maj 2019 at nedsætte et Midtbyråd for Hjallerup forud for igangsætning af udviklingsarbejde med Hjallerup midtby.

Fritids- og Kulturudvalget skal vælge repræsentant til Hjallerup Midtbyråd.

Sagsfremstilling

Midtbyrådet er et dialog-, hørings- og koordinationsforum for kommende udviklingsplaner og -processer i Hjallerup midtby. Midtbyrådet skal fungere som kommunens sparringspartner i forhold til udvikling af midtbyen i Hjallerup. Midtbyrådet forankres under Teknik- og Miljøudvalget. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget varetager formandskabet for Midtbyrådet.

Byrådet eller et politisk udvalg kan anmode om, at Midtbyrådet udtaler sig om et givet emne, ligesom Midtbyrådet selv kan tage emner op. Midtbyrådets udtalelser er hverken bindende for kommunen, for Midtbyrådet eller for de foreninger, der er repræsenteret heri.

Følgende interessentgrupper foreslås som medlemmer af Midtbyrådet:

 • Byudviklingsudvalget Hjallerup (2 pladser)
 • Hjallerup Erhvervs- og Handelsstandsforening (2 pladser)
 • Hjallerup Borgerforening (1 plads)
 • Hjallerup Kulturhus (1 plads)
 • Hjallerup Samvirke (1 plads)
 • Ejendomsmæglerrepræsentant (1 plads)
 • Teknik- og Miljøudvalget (2 pladser)
 • Økonomiudvalget (1 plads)
 • Fritids- og Kulturudvalget (1 plads)
 • Brønderslev Erhverv og Turisme (1 plads)
 • Brønderslev Kommunes administration (2 pladser)
 • Brønderslev Bibliotek (1 plads)
 • Museerne i Brønderslev (1 plads)
 • Boligforeninger repræsenteret i byen (1 plads til hver forening)
 • Handicaprådet (1 plads)
 • Ældrerådet (1 plads)
 • Lodsejerrepræsentanter fra aktuelle byudviklingsområder (1 plads pr. område)

Derudover kan der indhentes relevante interessenter efter behov, f.eks. repræsentanter fra erhvervslivet, foreningslivet eller fagpersoner fra Brønderslev Kommune. Deltagelse i Midtbyrådet sker af interesse, hvorfor det står medlemmerne frit for at forlade rådet. Hvis et medlem forlader rådet, skal det erstattes af et nyt medlem fra den pågældende organisation.

Sekretariatsfunktionen for Midtbyrådet varetages af Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, der faciliterer rådets møder. Møder i Midtbyrådet indkaldes efter behov.

Fagforvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for Midtbyrådet, der er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget udpeger repræsentant til "Midtbyråd for Hjallerup".

Personale

Ingen.

Beslutning

Denneis Kvesel valgt som udvalgets repræsentant.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Kulturpuljen 2019


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til de indkomne ansøgninger til Kulturpuljen 2019.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget uddeler hvert år midler fra den kommunale Kulturpulje. I 2019 har Kulturpuljen et budget svarende til 1.127.139 kr. + 467.127 kr. fra 2018 = 1.640.939 kr.

Midlerne i Kulturpuljen fordeles efter to kategorier - faste tilskud, som tildeles særlige projekter i Brønderslev Kommune, samt frie kulturmidler, som foreningerne hvert år kan søge om tilskud til.

De faste projekter, som støttes via Kulturpuljen, fordeler sig som følgende:

Beskrivelse

Bruttoudgift:

Børnekulturens Rygsæk

164.500 kr.

Dronninglund Kunstcenter

100.000 kr.

Forfatterskolen

50.000 kr.

Fritidsprisen

40.000 kr.

KulturKANten - Den Regionale Kulturaftale

113.141 kr.

Kulturkompasset inkl. Kulturprisen

40.000 kr.

Lokalhistoriske Arkiver Foreningssystem (Arkibas)

17.805 kr.

Offentlig Naturvejledning

36.000 kr.

Museerne i Brønderslev Kommune - årligt drifttilsskud

265.000 kr.

Total

826.446 kr.

Herudover blev der ved uddelingen af midler for Kulturpuljen 2018 tildelt 12.000 kr. til Jazz9700, til udbetaling i 2019.

Fritids- og Kulturudvalget valgte desuden ved deres møde den 5. april 2019 at støtte Brønderslev Forfatterskole med etablering af talentmiljø med et tilskud på 350.000 kr. Tilskuddet er tildelt under forudsætning af, at projektet opnår eksterne tilskud fra fonde og lignende. Tilskuddet vil blive delt over en periode på 3 år, hvor der i 2019 forventes at blive udbetalt 170.000 kr.

Fritids- og Kulturuvalget har dermed for 2019 samlet prioriteret for 1.008.446 kr., hvilket betyder, at der til uddeling i 2019 er 632.493 kr.

Ved ansøgningsfristens udløb var der modtaget i alt 17 ansøgninger, hvoraf den ene er en ansøgning om forhåndstilsagn for 2020.

For ansøgninger vedrørende 2019 svarer det samlede ansøgte tilskud til i alt 350.221 kr.

Derudover ansøgning vedrørende 2020 svarende til 15.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger samt de tidligere godkendte dispositioner.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er et korrigeret budget svarende til 1.640.939 kr.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme flg ansøgninger med de anførte beløb:

Asaa Havnefestival

30.000 kr.

Brønderslev Harmoniorkester

24.000 kr.

Dansk-Afghansk Kulturforening

6.000 kr.

Foreningen Norden

5.000 kr.

Børnefestival i Hjallerup

15.000 kr.

Musikkhuset Gl. Dorf Skole

5.000 kr.

New Tales IVS

15.000 kr.

Prinsesseskolerne

30.000 kr.

Psyk. Museum

14.000 kr.

Sangkoret Frejdig

8.000 kr.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Invitation til Idrættens møde i Aalborg den 29. august til 2. september 2019.
 • Kommunernes fælles indsats for verdensmålene - KL Handlingsplan
 • KL´s Bibliotekspolitiske synspunkter "KL om fremtidens Folkebiblioteker" (udleveres på mødet)
 • Ifølge aftale med bygningsafdelingen lukker Biblioteket i Dronninglund den 24. juni 2019. For at sikre borgerne biblioteksbetjening besøger Det Mobile Bibliotek Dronninglund to gange om ugen – onsdage kl. 13:30 - 15:30 og lørdage fra kl. 10.00 - 13.00. Lørdagsbesøgene løses af personale, der tager ekstra vagter i denne periode. Denne ordning løber frem til genåbningen af Dronninglund Bibliotek. Brugerne får også besøg af Det Mobile Bibliotek i juli måned, hvor det normalt holder stille. Der er desuden lavet aftale med købmand Anders Dige, Meny, om at man kan benytte Meny's parkeringsplads til Det Mobile Bibliotek. Pladsen ligger nogenlunde centralt i midtbyen. I Dronninglund Biblioteks lukkeperiode vil der desuden blive flyttet ressourcer til Hjallerup Bibliotek, således at der også vil være åbent i Hjallerup onsdage fra kl. 10.00 til 16.00
 • Deltagelse i Kulturmødet på MORS, den 22. - 24. august 2019 - Fritids- og Kulturudvalget inviteres til at deltage fredag den 23. august 2019 - heldagsarrangement.
Beslutning

Til efterretning.

Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Lukket punkt: Ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger


Til toppen


14. Lukket punkt: Revision af Fonden Brønderslev Hallernes regnskab


Til toppen

Opdateret 14. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer