Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 22. august 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende i punkterne 1-7.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. Kristensen var fraværende

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - høringssvar råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: FK

Høringssvar til forslag til råderumspulje, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til råderumspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg i juni 2019.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse.

Høringssvar behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 28. august 2019.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Beslutning

Høringssvarene drøftet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2020 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: FK

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Når økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er indgået, kommer der nye skøn for pris- og lønfremskrivningen som betyder, at nogle af tallene på opmærksomhedslisten vil blive justeret i forhold til de nye pris- og lønfremskrivninger.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen.

Beslutning

Udvalget har ingen punkter at indstille.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning til EM2020 - Fodboldfest i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Dronninglund Fodbold forenings ansøgning om at købe en af DBU's EM2020 kommunepakker til Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Den 5. april 2019 ansøgte Flemming Kvist, på vegne af de fire lokale fodboldklubber (Klokkerholm, Flauenskjold, Brønderslev og Dronninglund) om, at Brønderslev Kommune i samarbejde med DBU skal blive en del af "Hele Danmarks Fodboldfest" for EM2020.

De søger om, at Fritids- og Kulturudvalget afsætter midler til at blive en del af det landsdækkende event, at Brønderslev Kommune er tovholder og at det er Brønderslev Kommune, der samler og afvikler fodboldeventene i samarbejde med de lokale fodboldforeninger.

DBU tilbyder fem forskellige aktiviteter fordelt på fire pakker:

De fem aktiviteter:

 1. Storskærm og fanzone
 2. Legends Tour
 3. EM i Straffe og Danmarks største eFodbold turnering
 4. Virksomhedspakke
 5. Detailpakke

Priser:

 1. Pakke 1 med plads op til 5000 gæster til 125.000 kr. eller med plads til over 5000 gæster til 135.000 kr.
 2. Pakke 2 med plads op til 5000 gæster til 335.000 kr. eller med plads til over 5000 gæster til 365.000 kr.
 3. Pakke 3 til 35.000 kr.
 4. Pakke 4 til 55.000 kr.

Tilkendegivelse til DBU om interesse for pakkerne skal ske senest den 1. oktober 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der meddeles afslag.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Opsamling fra møder med Idrætssamvirket


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte opsamling fra møder med Idrætssamvirket.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget og Idrætssamvirke har holdt 2 møder med fokus på tilskudsreglerne beskrevet i Brønderslev Ordningen. Møderne blev tilrettelagt i forlængelse af arbejdet med ny Fritids- og Idrætspolitik.

Dagsordenen for møderne var fremlæggelse af faktuelle tal samt drøftelse af formidling af lokaletilskudsordningen.

Faktuelle oplysninger:

Tilskud ved 65% - 4.302.439 kr.

Tilskud ved 70% - 4.633.396 kr.

Tilskud ved 75% - 4.964.353 kr.

I forbindelse med møderne vedrørende tilskudsreglerne i Brønderslev Ordningen blev vigtigheden af en positiv og simpel formidling drøftet samt prioritering af puljer, der støtter op om og motiverer foreningslivet. Derudover blev det drøftet, at Brønderslev Ordningen og en eventuel ændring af tilskudsreglerne ikke må have konsekvenser for børn og unge.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur er opmærksom på de nævnte temaer og vil have det med i det kommende arbejde med revidering af Brønderslev Ordningen. Det er centralt, at der sker et øget fokus på formidling af tilskudsreglernes indhold.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter opsamling fra møder med Idrætssamvirket.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget drøftede opsamlingerne, og vurderer dem som et godt grundlag for det videre arbejde med udfordringerne, men samtidigt besluttede udvalget at afvente de igangsatte initiativer, herunder arbejdet med Brønderslevordningen og arbejde for at udvalgets intentioner med udvikling af området nyder fremme i Budget 2020.

Udvalget ønsker at drøfte ønsker til budgettet på septembermødet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Harmonisering af begrebet en haltime i de selvejende idrætshaller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til 3 modeller vedrørende harmonisering af haltimer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overgang til bookingsystemet Conventus, er det konstateret, at tre haller i gl. Dronninglund Kommune har opgjort deres fritidstimer ud fra en regel om, at en haltime er 50 minutter. Denne metode stammer fra de gamle halaftaler i gl. Dronninglund Kommune. Det har ikke været muligt at finde tilbage til, hvornår den opgørelsesmetode blev taget i brug, og hvorfor ikke alle haller i gl. Dronninglund Kommune har anvendt samme metode.

De resterende haller afregnes efter, at en time er 60 minutter. Dette giver problemer i forhold til de tre hallers timeopgørelser i Conventus, som regner med 60 minutter. Der skal således reguleres for dette ved opgørelsen af haltilskud samt opkrævningen af gebyr hos de foreninger, der benytter de tre faciliteter.

Som følge heraf har der været nedsat en gruppe bestående af halinspektøren fra Klokkerholm Hallen, formand for Brønderslev Hallerne samt en medarbejder fra Fritid og Kultur.

Gruppens drøftelser resulterede i en anbefaling af, at alle haller fremover afregnes efter, at en fritidstime i en hal udgør 60 minutter. Dette vil medføre, at de tre haller vil opleve en markant nedgang i deres tilskud. Gruppen var enige om at anbefale, at det tilskud, som hallerne dermed vil miste, gradvist skal reduceres over en periode på 3 år.

Det vil betyde, at harmoniseringen har fuld effekt fra og med haltilskuddet i 2023. Dette for ikke at ramme de pågældende haller for hårdt økonomisk på én gang, og for således at give hallerne en mulighed for at tilpasse økonomien i overgangsperioden.

Idrætssamvirket ønsker dog en hurtigere harmonisering, så man allerede fra 1. januar 2020 beregner haltilskuddet efter en timeopgørelse, der hedder 60 minutter.

Under henvisning til ovennævnte har Fritid og Kultur udarbejdet følgende 3 scenarier:

Model 1 – alle timer harmoniseres til 60 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer, afregnes efter, at en haltime udgør 60 minutter.

Det får betydning for de 3 haller, som dermed rammes økonomisk, idet de mister 10 minutter for hver time, de tidligere har fået betaling for.

På baggrund af haltimerne for 2019, kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

Tilskud for 2019

Tilskud for 2020

Mindre tilskud

Hjallerup Idrætscenter

2.469.969 kr.

2.321.175 kr.

148.794 kr.

Hjallerup Svømmehal

3.106.890 kr.

3.057.259 kr.

49.631 kr.

198.426 kr.

Dronninglund Hallerne

2.608.445 kr.

2.500.076 kr.

108.369 kr.

Klokkerholm Hallen

893.871 kr.

862.234 kr.

31.637 kr.

338.431 kr.

Ovennævnte eksempel viser, at ændringen vil betyde et mindre tilskud til de 3 haller på 338.431 kr. På kommunens budget vil det betyde en besparelse på 301.204 kr. Samtidig vil de berørte foreninger i de 3 haller spare på det gebyr, som de betaler pr. time. Det betyder, at gebyrkontoen skal reguleres med 105.389 kr., og dermed er den samlede besparelse 195.815 kr.
Fritid og Kultur anbefaler, at det reducerede haltilskud for de tre haller deles ud over 3 år.
Dette vil betyde et mindre tilskud til hver hal på 112.811 kr. årligt i perioden 2020 - 2023.

2020

2021

2022

Hjallerup Idrætscenter

66.142 kr.

66.142 kr.

66.142 kr.

Dronninglund Hallerne

36.123 kr.

36.123 kr.

36.123 kr.

Klokkerholm Hallen

10.546 kr.

10.546 kr.

10.546 kr.

I alt

112.811 kr.

112.811 kr.

112.811 kr.

Det anbefales, at de berørte foreninger allerede fra og med 2020 afregnes efter de 60 minutter. Det betyder, at den mindre gebyrindtægt på 105.389 kr. allerede får virkning fra og med 2020. Det opvejes imidlertid af, at den samlede besparelse på tilskud til hallerne for 2020 udgør 112.811 kr.

Model 2 – alle timer afregnes som 50 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer afregnes efter, at en haltime udgør 50 minutter.

Det får betydning for de haller, der tidligere er afregnet efter, at en time udgør 60 minutter. På baggrund af haltimerne for 2019 kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

Merudgift til haller (brutto)

711.039 kr.

Budgetmæssigt beløb (netto)

632.825 kr.

Merindtægt på gebyrkonto

171.734 kr

Det betyder, at der skal tilføres budgettet 632.825 kr. for at kunne imødekomme en timeopgørelse, der hedder 50 minutter. Ud over det pålægges foreningerne en ekstra udgift til gebyr på 171.734 kr. Her kan det bemærkes, at foreningen ikke bruger mere tid i hallen, så der er reelt tale om, at foreningerne pålægges ekstra udgifter for en ydelse, de ikke benytter. Den samlede merudgift vil således udgøre 461.091 kr.

Der er i opgørelsen ikke er taget hensyn til fritidsbrugere, der benytter NIH, de to gymnasier samt de kommunale haller og sale.

Da Conventus ikke kan opgøre timerne som 50 minutter, vil det kræve øget administrativt arbejde at lave opgørelserne. Det både i forbindelse med opkrævning af gebyr to gange årligt, men også i forbindelse med udregning af haltilskud.

Model 3 - der harmoniseres ikke

Modellen tager udgangspunkt i, at de 3 selvejende haller, der i dag modtager tilskud efter at en haltime udgør 50 minutter, fortsat benytter den metode. De resterende haller fortsætter med at blive afregnet efter, at en time udgør 60 minutter.

Da denne model svarer til, hvordan hallerne afregnes i dag, og økonomien vil være uændret.

Uanset hvilken løsning man vælger, vil timerne i Conventus skulle opgøres og afregnes som 60 minutter. En eventuel overgangsordning for de tre haller vil således blive afregnet sideløbende.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at udvalget peger på model 1 og sender forslaget til udtalelse i hallerne og Idrætssamvirket.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen udsat.

Til toppen


9. Retningslinjer for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til retningslinjer for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2015 blev bookingsystemet Conventus taget i brug i Brønderslev Kommune i forhold til foreningernes booking af faciliteter i kommunale og selvejende haller.

Dette skete blandt andet som følge af en lovændring vedrørende digital selvbetjening i forhold til booking, men også for at sikre et bedre overblik over benyttelsen af både de kommunale og de selvejende faciliteter.

Der er på nuværende tidspunkt opnået erfaringer med brug Coventus, både i forhold til foreningerne, men også i forhold til hallernes brug af systemet. Det er blevet tydeligt, at der er behov for fælles regler omkring booking/afbooking af timer både i de selvejende og i de kommunale faciliteter.

I foråret 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de selvejende haller, Idrætssamvirket samt Fritid og Kultur. Gruppen har udarbejdet forslag til fælles retningslinjer for booking/afbooking af faciliteter.

Fritid og Kultur foreslår, at de fælles retningslinjer er gældende fra den kommende sæson, dvs. med start efter sommerferien 2019.

Retningslinjerne vil være gældende for foreninger og hallers booking og afbooking af timer i kommunale og selvejende faciliteter.

Idrætssamvirket ser gerne, at kommunens institutioner, skoler, børnehaver m.fl. booker den faktiske tid, som skal bruges i såvel de kommunale som de selvejende haller, for herved at frigøre evt. ledig halkapacitet til aktiviteter under Bevæg Dig for Livet, samt aktiviteter som igangsættes i forbindelse med, at Brønderslev Kommune nu er visionskommune.

Fritid og Kultur kan oplyse, at skolerne booker de faktiske timer, som de har brug for i de selvejende haller. De to kommunale haller, Hedegårdshallen og Toftegårdshallen, har booket faciliteterne til skolernes brug svarende til hele skoledagen.

De udarbejdede retningslinjer vil ikke omfatte kommunens institutioner, skoler, børnehaver m.fl.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender udkast til retningslinjer for foreningers og hallers booking/afbooking af kommunale og selvejende faciliteter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 13. juni 2019, pkt. 7:

Udvalget ønsker de udarbejdede retningslinjer for booking og afbooking af faciliteter sendt til udtalelse hos de berørte parter.

Derudover ønsker udvalget i forhold til de videre drøftelser økonomiske beregninger på, at haltimer generelt afregnes både som 60 minutter og som 50 minutter.

Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 22. august 2019.

Siden behandlingen i Fritids- og Kulturudvalget på mødet den 13. juni 2019 har fagforvaltningen for Børn og Kultur anmodet de selvejende haller om deres udtalelse til de foreslåede retningslinjer.

Beslutning

Sagen udsat.

Bilag

Til toppen


10. Evaluering af landsbypedelordningen 2017 - 2019


Resume

Sagsforløb: TM/BE/FK

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 14. august 2017 at forlænge ordningen med 2 år og evalueres igen i august 2019.

Status efter 3 år er, at landsbypedelordningen kører godt. I perioden 2016 - 2019 har ca. 120 borgere været tilknyttet ordningen via seniorjob, nyttejob, praktik eller lignende. Der er stor søgning på opgaver til landsbypedellerne og tilfredshed med det arbejde, der bliver udført.

Landsbypedelordningen omfatter i dag ikke de største byer i kommunen, men der er et ønsker om, at ordningen udvides til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om Landsbypedelordningen skal evalueres igen i august 2021. Desuden skal udvalget tage stilling til, om landsbypedelordningen skal udvides til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Landsbypedelordningen i Brønderslev Kommune blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2016 efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget. Ordningen blev evalueret i 2017, og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget besluttede at videreføre ordningen, samt at der skulle gennemføres en evaluering af ordningen i august 2019.

Evaluering
De første 3 år med landsbypedelordningen er gået godt, og landsbypedellerne er blevet godt taget imod af landsbyerne og foreningerne i kommunen, og modtager løbende mange og forskelligartede opgaver.

De primære opgaverne består af:

 • drift af lokalhistoriske arkiver
 • malearbejder
 • renovering af bord/bænk sæt
 • klipning og vedligehold af grønne arealer
 • hovedrengøring af klubhuse mv.

Landsbypedellerne har også mulighed for at udføre administrative arbejdsopgaver, hvilket tilgodeser borgere med kvalifikationer inden for administration, som er tilknyttet ordningen, samt de landsbyer og foreninger, der har behov for administrativ hjælp. Det kan for eksempel dreje sig om registrering og digitalisering af lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne har været aktive med forskellige opgaver i og omkring kommunens landsbyer, og de kommunale lejrpladser og på naturskolen i Lunken skov.

Ordningen har fået mange positive tilbagemeldinger på det arbejde der udføres.

Der er hos landsbypedelordningen i alt plads til 15 borgere (seniorjobbere, nyttejobs og praktikpladser). I perioden 2017 – 2019 har der været 62 borgere været inde over ordningen, og fordelt på henholdsvis 21 seniorjobs og 41 nyttejob/praktik.

Vejen videre

Der er nu et ønske om, at ordningen fremadrettet skal omfatte alle landsbyer og byer i Brønderslev Kommune. I de største byer er der også idrætsforeninger, spejderforeninger, lokalhistoriske arkiver mv., som kunne nyde godt af bistand fra landsbypedelordningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Fritids- og Kulturudvalget godkender, at landsbypedelordningen udvides til at omfatter alle landsbyer og byer i Brønderslev Kommune, og at ordningen evalueres igen i 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 12. august 2019, pkt. 6:

Evalueringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker fortsat fokus på landsbyerne, men ordningen kan også bruges i de største byer.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2019, pkt. 10:

Evalueringen blev taget til efterretning.

Ordningen ønskes i hele kommunen.

Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Evalueringen taget til efterretning.

Udvalget ønsker fortsat, at der er fokus på løsning af opgaver:

 • i landsbyerne
 • for foreningslivet i hele kommunen
Bilag

Til toppen


11. Etablering af Makerspace 2.0


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal drøfte Brønderslev Ungdomsskoles idé og ønske om etablering af et Makerspace 2.0 til undervisning af kommunens elever og på sigt til erhvervsliv, foreninger og kunstnere m.m.

Sagsfremstilling

Et Makerspace 2.0 vil

 • kunne bidrage til opfyldelse af de nye krav til valgfagsundervisning - særligt faget Håndværk & Design
 • øge og styrke undervisningsmulighederne for elever og lærere i forhold til entreprenørskab og STEM-fagene. STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics) har fået større betydning i hverdagen og i arbejdet - og alt tyder på, at det i fremtiden får endnu større betydning. Dette stiller større krav til de kompetencer, som børn og unge skal have med fra skolen
 • bidrage til, at Brønderslev Kommune konkret kan omsætte min. tre af FNs 17 klimamål; Mål 4 Kvalitetsuddannelse, Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion samt Mål 17 Partnerskaber for handling

Kommunen og folkeskolerne står over for en stor opgave for at opfylde kravene omkring faglokaler - både pladsmæssigt og indholdsmæssigt. Et Makerspace 2.0 vil ikke kun give overbygningselever et spændende og entreprenant rum til valgfag, men vil desuden give mulighed for, at også elever fra 3. klasse og op får en introduktion til at arbejde innovativt i anderledes undervisningsforløb og får mulighed for at koble håndværk, fag og idéudvikling i en større sammenhæng.

I anvendelsen af et Makerspace 2.0 vil der være særligt fokus på at skabe bæredygtige og værdiskabende partnerskaber mellem skolevæsen, erhvervsliv, organisationer og institutioner samt private aktører som fx. foreninger og kunstnere. Partnerskaber kan fx. indgås om undervisningsforløb for børn og unge, fremvisninger eller lignende. Makerspace 2.0 er således også en unik mulighed for at bygge bro mellem folkeskolerne og erhvervslivet.

I Makerspace 2.0 og i partnerskaberne lægges der op til et bevidst fokus og valg i forhold til bæredygtigt forbrug og produktion. Vigtigheden af en bæredygtig produktionskæde og viden om materialers og produkters livscyklus er nogle af de kernekompetencer, som Makerspace 2.0 skal bidrage til at kultivere hos børn og unge samt arbejdet med re- og upcycling og cirkulær økonomi. Gennem undervisningsforløb - og på sigt samarbejder og partnerskaber med erhvervsliv, kunstnere og andre - skal børn og unge opleve og selv arbejde med materialer og produkter for derigennem at blive bevidste om, hvordan genanvendelse og nytænkning kan mindske både ressourceforbrug og det samlede fodaftryk på natur og klima.

Denne sidste del – inddragelse af FN's verdensmål, - er det som gør, at det ikke blot er et makerspace som i andre kommuner – men et Makerspace 2.0, som vil være et fyrtårn ikke blot for Brønderslev Kommune men i hele Nordjylland.

Lokation

P. N. Beslagfabrik - placeret i Brønderslev midtby - er i disse år inde i en periode med omlægning. Dette gør, at de har tomme lokaler til rådighed, som kan lejes af Brønderslev Ungdomsskole. Placeringen ved tog- og busstation og de rå industrielle lokaler er de helt perfekte rammer for at indkapsle elever og erhvervsliv den entreprenørånd, som det kræves af et Makerspace.

De tomme lokaler udgør i alt 1800 kvadratmeter fordelt på tre rum. Anvendelse af lokalerne i almindelig skoletid vil give flere skoler mulighed for at køre forskellige undervisningsforløb samtidigt - også på tværs af årgange. Uden for skoletid (eftermiddag og aften) vil flere virksomheder, iværksættere, foreninger mv. ligeledes kunne anvende lokalerne samtidigt, hvilket vil gøre udnyttelsen af lokalerne optimal.

En fordel ved at etablere sig i lejede lokaler er, at lejemålet til enhver tid kan opsiges, og inventar, maskiner, materialer mv. kan fordeles og placeres på kommunens skoler.

Procesplan og fremtidsperspektiver

Etableringen af Makerspace 2.0 skal ses som en treårig proces.

År 1

(oktober 2019-august 2020)

Klar til anvendelse for kommunens skoler

Folkeskolerne har et konkret behov i forhold til faglokaler pr. august 2020. Etablering af lokaler og materiel, så lokaliteterne kan anvendes af skolerne pr. august 2020, er første milepæl.

År 2

(september 2020-juni 2021)

Konkrete partnerskaber er indgået

I år 2 skal muligheden for partnerskaber afsøges og aftaler skal indgås. Dette skal ske gennem et opsøgende arbejde og tætte relationer til erhvervslivet og lokale aktører. Erhvervsliv, kunstnere og andre skal have mulighed for at deltage aktivt i videreudviklingen af lokalerne og deres anvendelse.

År 3

(september 2021-juni 2022)

Fokus indtægter og involvering af frivillige (videreudvikling af hus og mulighed)

Driftsomkostningerne skal søges dækket ind ved indtægtsdækket virksomhed og gennem involvering af frivillige til bl.a. drift af lokalerne mv. uden for almindelig skoletid.

Lokalernes mangfoldige anvendelsesmuligheder skal bredes ud, så Brønderslev Kommune får ikke blot et innovativt undervisningstilbud til folkeskolerne - læringsrum til eleverne, - men et levende, arbejdende værksted og showroom for både erhvervsliv, iværksættere, udøvende og up-coming kunstnere og meget mere.

Økonomi

Der er lavet foreløbige beregninger af henholdsvis etableringsomkostninger og driftsomkostninger.

Etableringsomkostninger - anslået

1.850.000 kr.

Driftsomkostninger år 1 - anslået

407.000 kr.

Driftsomkostninger år 2 - anslået

1.450.000 kr.

Driftsomkostninger år 3 - anslået

1.450.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter Brønderslev Ungdomsskoles idé og ønske om etablering af et Makerspace 2.0.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget finder projektet spændende, men afventer behandlingen i Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Til toppen


12. Ungdomshusets fremtid


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til status og fremtiden for Ungdomshuset i Nygade 36, Brønderslev.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har siden 2017 fulgt etablering af ungdomshus i Brønderslev By. Den 20. marts 2019 var der officiel indvielse af Ungdomshuset i Nygade 36.

Etablering af Ungdomshuset er aftalt som et pilotprojekt i 2 år, og der var afsat 100.000 kr. i forbindelse med budget 2018 og Fritids- og Kulturudvalget afsatte 200.000 kr.

Der er indgået lejekontrakt, gældende fra 1. september 2018, med DEAS Asset Management med dispositionsret til lejemålet fra den 1. juni 2018. Lejemålet kan tidligst opsiges til fraflytning den 1. juni 2020 og skal opsiges med 6 måneders skriftligt varsel, hvilket vil sige at nuværende lejemål skriftligt skal opsiges senest den 30. november 2019.

Økonomi:

Udgifter i følge lejekontrakt:

Årlig husleje

112.500 kr.

Driftsudgifter

48.382 kr.

Aconto varme

31.800 kr.

I alt inkl. moms

192.682 kr.

I alt. ekskl. moms

154.146 kr.

I forbindelse med overtagelsen blev det indskrevet i lejekontrakten, at lejemålet blev overtaget pr. 1. juni med de første 3 måneder med fri husleje samt driftsudgifter.

Udgifterne til lejemålet for 2018 udgjorde i alt 79.833 kr. ekskl. moms

DEAS Asset Management har pr. 17. juli 2019 varslet en regulering af lejen pr. 1 september.

Reguleringen betyder, at huslejen vil stige til 113.268 kr. pr år inkl. moms. Der er ikke varslet stigning på driftsudgifter eller aconto betaling til varme.

Den fremadrettede udgift til Ungdomshuset, Nygade 36 anslås derfor til følgende:

Årlig husleje

113.268 kr.

Driftsudgifter

48.382 kr.

Aconto varme

31.800 kr.

I alt inkl. moms

193.450 kr.

I alt. ekskl. moms

154.760 kr.

Den anslåede pris er under forudsætning af, at driftsudgifter, samt udgifter til el/vand/varme forbliver de samme som hidtil.

Ungerådets formand udtaler følgende om opstart og status:

"I forhold til ungdomshuset, så har vi de seneste måneder haft vores aktivitetsplan i gang og det forløb egentlig ret godt. Vi har haft åbent tirsdag og torsdag hver uge og lagt det op på facebook, så folk kunne følge med. Der har været unge, som har benyttet sig af huset, og vi har også fået uddelt en del chips (adgangskort).

Fordelingen af vagter mellem ungerådet blev også struktureret og alle fik adgang til at opdatere på siden, hvornår de var der og hvad de lavede den specifikke dag. Derudover var vores åbningsfest helt klart også en stor succes - der kom mange flere unge end jeg overhovedet havde forventet, og den forløb uden problemer. Det var i hvert fald tydeligt, at de unge var med på det! ;-)

Henover sommeren har det dog været sværere i forhold til driften. Det er svært at få ungerådet samlet til et møde, og generelt få opbygget en mere positiv tilgang til arbejdet i huset.

Der er fokus på sammensætningen af Ungerådet i forhold til fordeling af ansvar for opgaverne og til det kommende Ungeråd er der ønske om, at få en bredere sammensætning, hvis det er muligt. Formand og tovholder indgår i arbejdet med planlægning af Ungekongres.

Ungerådet er rigtig glade for de ny rammer og håber, at der kan komme mere gang i huset".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og tager stilling til den fortsatte drift af Ungdomshuset.

Personale

Ingen.

Beslutning

Tages med til forhandlingerne om Budget 2020.

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning om ændring af anlægstilskud til Thise Idrætsforening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte Thise Idrætsforening ansøgning om ændring af bevilligede anlægsmidler fra Anlægspuljen 2018.

Sagsfremstilling

Den 19. april 2018 behandlede Fritids- og Kulturudvalget ansøgninger til Anlægspuljen 2018, blandt andet ansøgning fra Thise Idrætsforening.

Thise Idrætsforening søgte om anlægstilskud på 300.000 kr. til etablering af et parkouranlæg, som skulle være tilgængelig for både idrætsforeningen, skolen samt byen og områdets borgere.

Fritids- og Kulturudvalget valgte at støtte projektet med 50.000 kr.

Den 8. juli 2019 har Thise Idrætsforening henvendt sig med ønske om at ændre formålet med det bevilgede tilskud.

Etableringen af parkouranlægget skal indgå som den ene af to faser i forbindelse med anlæggelse af et aktivt område ved Thise Stadion, hvor der udover parkouranlægget også skal være nedgravede trampoliner.

Thise Idrætsforening ønsker, at starte med etableringen af de nedgravede trampoliner, frem for som først planlagt parkouranlægget. Ændringen i planerne skyldes blandt andet, at foreningen står over for en udbygning af den eksisterende hal, som vil kræve megen arbejdskraft. Ydermere er det endnu ikke lykkedes at finde finansiering til både parkouranlæg og nedgravede trampoliner. Foreningen er dog sikker på, at den sidste del af finansieringen til nedgravede trampoliner er mulig, hvorfor de nu søger om ændring af de bevilgede anlægsmidler, således de kan arbejde videre med projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgning fra Thise Idrætsforening.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der meddeles afslag.

Bilag

Til toppen


14. Ansøgning om samarbejdsaftale og 4-årig bevilling til Jazz9700


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om samarbejdsaftale og 4-årig bevilling til Jazz9700.

Sagsfremstilling

Jazz9700 har gennem de senere år modtaget tilskud fra Kulturpuljen til årlige arrangementer. Ved dette års uddeling af Kulturpuljen blev det et afslag, hvilket har fået stor betydning for Jazz9700's samarbejde med Det Musiske Hus og det årlige driftstilskud fra Statens Kunstfond.

Den rytmiske musik, som jazz falder ind under, kan i langt de fleste tilfælde ikke selv finansiere sit virke. Den "klassiske" model for finansiering er en kombination af kommunale-, fonds- og Statens Kunstfondsmidler. Siden 2015 er Jazz9700 blevet støttet af henholdsvis Brønderslev Kommune, fonde og Statens Kunstfond.

Den kommunale og lokale forankring har afgørende betydning for støtte fra Statens Kunstfond, hvilket med afslag fra Fritids- og Kulturudvalget har vanskeliggjort et fortsat virke for Jazz9700.

Statens Kunstfond ændrede for 2019 antallet af minimums koncerter fra 4 til 5, hvilket betød at Jazz9700 ikke kunne modtage støtte fra Statens Kunstfond. Jazz9700 og Det Musiske Hus har indledt et formaliseret samarbejde, hvor Jazz9700 modtager et tilskud fra Det Musiske Hus, mod at de medtager koncerter i deres afregning overfor Statens Kunstfond.

Dette samarbejde ønsker Jazz9700 at fortsætte for at sikre jazz i Brønderslev. Forudsætningen for et fortsat samarbejde er, at Brønderslev Kommune indgår en 4-årig bevilling og dermed samarbejdsaftale med Jazz9700. Ansøgning til Statens Kunstfond udarbejdes af Det Musiske Hus og bevillingsperioden vil være 2021 - 2024.

Jazz9700 søger om 12.000 kr. årligt som kommunal medfinansiering fra Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter godkendelse af samarbejdsaftale og 4-årig bevilling.

Beslutning

Udvalget kan imødekomme ansøgningen. Der afsættes i 2019 midler til den 4-årige periode.

Bilag

Til toppen


15. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Ungekongres flyttes til den 28. november 2019. Begrundelse for flytning af ungekongressen er, at tidligere meddelt dato falder sammen med aktiviteter på skolerne
 • Idrætssamvirket henleder opmærksomheden på foreningskonsulenternes positive placering i Brønderslev Kommune
Beslutning

Henvendelse fra BAS om flytning af nye lokaler. Inviteres til septembermødet.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 26. august 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer