Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 11. september 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


3. Ny vision for Brønderslev Kommune. Konkretisering af mål og retning for fagudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet godkendte i juni måned en ny vision for Brønderslev Kommune. Det blev samtidigt besluttet, at de enkelte fagudvalg skal arbejde videre med konkretisering af visionen og visionens fire pejlemærker på Fritids- og Kulturudvalgets område.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, hvilke områder der skal være særligt fokus på fremadrettet. Herunder om der kan synliggøres sammenhæng med eksisterende faglige politikker og planer, og om visionen giver anledning til nye fokusområder på udvalgets område.

Bevæg dig for livet koordinator Jeppe Østergaard deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye vision for Brønderslev Kommune (vedlagt) er at sætte en fælles politisk retning for den fremtidige udvikling af kommunen. Visionen udgør et styringsredskab for Byrådet og administrationen, og den skal danne udgangspunkt for kommende politikker og planer samt implementeres i fagudvalgenes arbejde og det daglige arbejde som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger. Ved godkendelse af visionen blev det besluttet at igangsætte en proces i fagudvalgene, hvor de enkelte udvalg skal konkretisere visionen, tage stilling til hvilke områder der skal have særligt fokus og sætte retning for det fremadrettede arbejde i de respektive fagområder.

For at konkretisere visionen på Fritids- og Kulturudvalgets område, skal udvalget drøfte visionen og visionens fire pejlemærker med udgangspunkt i følgende overoverordnede punkter:

 • Synliggøre sammenhæng med eksisterende politikker, planer og indsatser
  Hvordan passer visionen sammen med igangværende indsatser og arbejdsgrundlaget i de nuværende faglige politikker, planer og strategier på udvalgets område, og kan der synliggøres sammenhæng?
  Vedlagt findes en kortlægning af målsætninger fra eksisterende politikker og planer.
 • Evt. nye fokusområder som følge af visionen
  Giver visionen anledning til revision eller udbygning af det eksisterende arbejdsgrundlag for udvalgets område? Er der områder eller pejlemærker i visionen, som ikke i tilstrækkelig grad dækkes i eksisterende målsætninger?
 • Kan der under hver af visionens fire pejlemærker identificeres 3-4 faglige målsætninger (eksisterende eller nye), som kan udgøre retningen for udvalgsområdets fremtidige udvikling?

Vedlagt er eksempler på sammenhæng mellem visionens pejlemærker og målsætninger fra kommunens eksisterende planer og politikker

Formålet med drøftelsen og konkretisering af visionen er at skabe et arbejdsgrundlag for fagudvalgets og fagområdernes fremtidige arbejde og udvikling. Resultatet af drøftelsen skal efterfølgende implementeres på administrativt niveau.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og konkretiserer den nye vision for Brønderslev kommune for udvalgets område

Personale

Ingen.

Beslutning

Den videre proces drøftet. Udvalget kunne ønske sig, at der på et senere tidspunkt laves en oversigt over Visionskompasset for alle udvalgsområder.

Drøftes igen på udvalgets møde i november.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: FK

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Når økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er indgået, kommer der nye skøn for pris- og lønfremskrivningen som betyder, at nogle af tallene på opmærksomhedslisten vil blive justeret i forhold til de nye pris- og lønfremskrivninger.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 5:

Udvalget har ingen punkter at indstille.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget 11. september 2019:

Udvalget har ønsket sagen behandlet igen med henblik på udvalgets opsamlede ønsker i løbet af 2019.

Beslutning

Udvalget ønsker:

 • en fortsættelse af foreningskonsulentstillingen 250.000 kr.
 • en pulje til aktiviteter i forbindelse med Bevæg dig for livet på tværs af sektorer 500.000 kr.
 • en pulje på 200.000 kr. til fortsættelse af aktiviteter og kompensation til foreninger for optagelse af medlemmer over 25 år
 • lokaletilskuddet hæves fra 65% til 70%, i alt 300.000 kr.
 • husleje til Ungdomshuset 155.000 kr.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Handleplan 2020 for Fritids- og Idrætspolitikken


Resume

Sagsforløb: FK

Fritid- og Kulturudvalget skal tage stilling til Handleplan 2020 for Fritids- og Idrætspolitikken.

Sagsfremstilling

Handleplanen 2020 for Fritids- og Idrætspolitikken er klar til godkendelse.

Den 17. januar 2019 godkendte Fritids- og Kulturudvalget den nye Fritids- og Idrætspolitik for Brønderslev Kommune.

For at konkretisere politikkens to spor og tre indsatsområder udarbejdes der hvert år én konkret handleplan, der skal vise retningen for arbejdet med at skabe mere aktivitet og få flere i bevægelse i Brønderslev Kommune.

Handleplanen er udarbejdet af Samarbejdsudvalget på baggrund af temamødet den 21. maj 2019.

Handleplanen er gældende for kalenderårene 2020-2021 og har fokus på indsatsområdet: Unge i bevægelse.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget afsætter pulje til indfrielse af handleplanens mål og godkender handleplanen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handleplanen godkendt. Udvalget afventer drøftelse af den nødvendige økonomi.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Harmonisering af begrebet en haltime i de selvejende idrætshaller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til 3 modeller vedrørende harmonisering af haltimer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overgang til bookingsystemet Conventus, er det konstateret, at tre haller i gl. Dronninglund Kommune har opgjort deres fritidstimer ud fra en regel om, at en haltime er 50 minutter. Denne metode stammer fra de gamle halaftaler i gl. Dronninglund Kommune. Det har ikke været muligt at finde tilbage til, hvornår den opgørelsesmetode blev taget i brug, og hvorfor ikke alle haller i gl. Dronninglund Kommune har anvendt samme metode.

De resterende haller afregnes efter, at en time er 60 minutter. Dette giver problemer i forhold til de tre hallers timeopgørelser i Conventus, som regner med 60 minutter. Der skal således reguleres for dette ved opgørelsen af haltilskud samt opkrævningen af gebyr hos de foreninger, der benytter de tre faciliteter.

Som følge heraf har der været nedsat en gruppe bestående af halinspektøren fra Klokkerholm Hallen, formand for Brønderslev Hallerne samt en medarbejder fra Fritid og Kultur.

Gruppens drøftelser resulterede i en anbefaling af, at alle haller fremover afregnes efter, at en fritidstime i en hal udgør 60 minutter. Dette vil medføre, at de tre haller vil opleve en markant nedgang i deres tilskud. Gruppen var enige om at anbefale, at det tilskud, som hallerne dermed vil miste, gradvist skal reduceres over en periode på 3 år.

Det vil betyde, at harmoniseringen har fuld effekt fra og med haltilskuddet i 2023. Dette for ikke at ramme de pågældende haller for hårdt økonomisk på én gang, og for således at give hallerne en mulighed for at tilpasse økonomien i overgangsperioden.

Idrætssamvirket ønsker dog en hurtigere harmonisering, så man allerede fra 1. januar 2020 beregner haltilskuddet efter en timeopgørelse, der hedder 60 minutter.

Under henvisning til ovennævnte har Fritid og Kultur udarbejdet følgende 3 scenarier:

Model 1 – alle timer harmoniseres til 60 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer, afregnes efter, at en haltime udgør 60 minutter.

Det får betydning for de 3 haller, som dermed rammes økonomisk, idet de mister 10 minutter for hver time, de tidligere har fået betaling for.

På baggrund af haltimerne for 2019, kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

Tilskud for 2019

Tilskud for 2020

Mindre tilskud

Hjallerup Idrætscenter

2.469.969 kr.

2.321.175 kr.

148.794 kr.

Hjallerup Svømmehal

3.106.890 kr.

3.057.259 kr.

49.631 kr.

198.426 kr.

Dronninglund Hallerne

2.608.445 kr.

2.500.076 kr.

108.369 kr.

Klokkerholm Hallen

893.871 kr.

862.234 kr.

31.637 kr.

338.431 kr.

Ovennævnte eksempel viser, at ændringen vil betyde et mindre tilskud til de 3 haller på 338.431 kr. På kommunens budget vil det betyde en besparelse på 301.204 kr. Samtidig vil de berørte foreninger i de 3 haller spare på det gebyr, som de betaler pr. time. Det betyder, at gebyrkontoen skal reguleres med 105.389 kr., og dermed er den samlede besparelse 195.815 kr.
Fritid og Kultur anbefaler, at det reducerede haltilskud for de tre haller deles ud over 3 år.
Dette vil betyde et mindre tilskud til hver hal på 112.811 kr. årligt i perioden 2020 - 2023.

2020

2021

2022

Hjallerup Idrætscenter

66.142 kr.

66.142 kr.

66.142 kr.

Dronninglund Hallerne

36.123 kr.

36.123 kr.

36.123 kr.

Klokkerholm Hallen

10.546 kr.

10.546 kr.

10.546 kr.

I alt

112.811 kr.

112.811 kr.

112.811 kr.

Det anbefales, at de berørte foreninger allerede fra og med 2020 afregnes efter de 60 minutter. Det betyder, at den mindre gebyrindtægt på 105.389 kr. allerede får virkning fra og med 2020. Det opvejes imidlertid af, at den samlede besparelse på tilskud til hallerne for 2020 udgør 112.811 kr.

Model 2 – alle timer afregnes som 50 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer afregnes efter, at en haltime udgør 50 minutter.

Det får betydning for de haller, der tidligere er afregnet efter, at en time udgør 60 minutter. På baggrund af haltimerne for 2019 kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

Merudgift til haller (brutto)

711.039 kr.

Budgetmæssigt beløb (netto)

632.825 kr.

Merindtægt på gebyrkonto

171.734 kr.

Det betyder, at der skal tilføres budgettet 632.825 kr. for at kunne imødekomme en timeopgørelse, der hedder 50 minutter. Ud over det pålægges foreningerne en ekstra udgift til gebyr på 171.734 kr. Her kan det bemærkes, at foreningen ikke bruger mere tid i hallen, så der er reelt tale om, at foreningerne pålægges ekstra udgifter for en ydelse, de ikke benytter. Den samlede merudgift vil således udgøre 461.091 kr.

Der er i opgørelsen ikke er taget hensyn til fritidsbrugere, der benytter NIH, de to gymnasier samt de kommunale haller og sale.

Da Conventus ikke kan opgøre timerne som 50 minutter, vil det kræve øget administrativt arbejde at lave opgørelserne. Det både i forbindelse med opkrævning af gebyr to gange årligt, men også i forbindelse med udregning af haltilskud.

Model 3 - der harmoniseres ikke

Modellen tager udgangspunkt i, at de 3 selvejende haller, der i dag modtager tilskud efter at en haltime udgør 50 minutter, fortsat benytter den metode. De resterende haller fortsætter med at blive afregnet efter, at en time udgør 60 minutter.

Da denne model svarer til, hvordan hallerne afregnes i dag, og økonomien vil være uændret.

Uanset hvilken løsning man vælger, vil timerne i Conventus skulle opgøres og afregnes som 60 minutter. En eventuel overgangsordning for de tre haller vil således blive afregnet sideløbende.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at udvalget peger på model 1 og sender forslaget til udtalelse i hallerne og Idrætssamvirket.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 8:

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

Fritids- og Kulturudvalget har på mødet den 22. august 2019 ønsket at se en oversigt over en overgangsperiode på 5 år.


Dette vil betyde et mindre tilskud årligt i perioden 2020 - 2024

2020

2021

2022

2023

2024

Hjallerup Idrætscenter

-39.685

-39.685

-39.685

-39.685

-39.685

Dronninglund Hallerne

-21.673

-21.673

-21.673

-21.673

-21.673

Klokkerholm Hallen

-6.327

-6.327

-6.327

-6.327

-6.327

67.685

67.685

67.685

67.685

67.685

Fritids- og Kulturudvalget fortsætter drøftelse af harmoniseringen.

.

Beslutning

Punktet udsættes.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Til toppen


7. Retningslinjer for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til retningslinjer for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2015 blev bookingsystemet Conventus taget i brug i Brønderslev Kommune i forhold til foreningernes booking af faciliteter i kommunale og selvejende haller.

Dette skete blandt andet som følge af en lovændring vedrørende digital selvbetjening i forhold til booking, men også for at sikre et bedre overblik over benyttelsen af både de kommunale og de selvejende faciliteter.

Der er på nuværende tidspunkt opnået erfaringer med brug Coventus, både i forhold til foreningerne, men også i forhold til hallernes brug af systemet. Det er blevet tydeligt, at der er behov for fælles regler omkring booking/afbooking af timer både i de selvejende og i de kommunale faciliteter.

I foråret 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de selvejende haller, Idrætssamvirket samt Fritid og Kultur. Gruppen har udarbejdet forslag til fælles retningslinjer for booking/afbooking af faciliteter.

Fritid og Kultur foreslår, at de fælles retningslinjer er gældende fra den kommende sæson, dvs. med start efter sommerferien 2019.

Retningslinjerne vil være gældende for foreninger og hallers booking og afbooking af timer i kommunale og selvejende faciliteter.

Idrætssamvirket ser gerne, at kommunens institutioner, skoler, børnehaver m.fl. booker den faktiske tid, som skal bruges i såvel de kommunale som de selvejende haller, for herved at frigøre evt. ledig halkapacitet til aktiviteter under Bevæg Dig for Livet, samt aktiviteter som igangsættes i forbindelse med, at Brønderslev Kommune nu er visionskommune.

Fritid og Kultur kan oplyse, at skolerne booker de faktiske timer, som de har brug for i de selvejende haller. De to kommunale haller, Hedegårdshallen og Toftegårdshallen, har booket faciliteterne til skolernes brug svarende til hele skoledagen.

De udarbejdede retningslinjer vil ikke omfatte kommunens institutioner, skoler, børnehaver m.fl.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender udkast til retningslinjer for foreningers og hallers booking/afbooking af kommunale og selvejende faciliteter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 13. juni 2019, pkt. 7:

Udvalget ønsker de udarbejdede retningslinjer for booking og afbooking af faciliteter sendt til udtalelse hos de berørte parter.

Derudover ønsker udvalget i forhold til de videre drøftelser økonomiske beregninger på, at haltimer generelt afregnes både som 60 minutter og som 50 minutter.

Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 22. august 2019.

Siden behandlingen i Fritids- og Kulturudvalget på mødet den 13. juni 2019 har fagforvaltningen for Børn og Kultur anmodet de selvejende haller om deres udtalelse til de foreslåede retningslinjer.

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 9:

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

Siden behandlingen i Fritids- og Kulturudvalget på mødet den 22. august 2019 har fagforvaltningen for Børn og Kultur tilføjet udvalgets bemærkninger til de foreslåede retningslinjer. Det drejer sig om følgende tilføjelser:

"Retningslinjerne er gældende for alle de faciliteter, hvor de folkeoplysende foreninger udøver deres aktiviteter. Det betyder, at foruden hallerne er mødelokaler, sale og andre faciliteter omfattet af retningslinjerne i det omfang, de benyttes af foreningerne."

"Såfremt en forening og en facilitet indgår en aftale om brug af faciliteten, må denne aftale ikke stille foreningen ringere end disse retningslinjer. Retningslinjerne skal ses som et minimum."

"Fordelingen af foreninger i de selvejende institutioner sker i samarbejde mellem foreningen og den ønskede facilitet. Brønderslev Kommune faciliterer og fordeler alene de foreninger, der har søgt om tider i de kommunale lokaler."

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender udkast til retningslinjer for foreningers og hallers booking/afbooking af kommunale og selvejende faciliteter.

Beslutning

Punktet udsættes.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Etablering af Makerspace 2.0


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget skal drøfte Brønderslev Ungdomsskoles idé og ønske om etablering af et Makerspace 2.0 til undervisning af kommunens elever og på sigt til erhvervsliv, foreninger og kunstnere m.m.

Sagsfremstilling

Et Makerspace 2.0 vil

 • kunne bidrage til opfyldelse af de nye krav til valgfagsundervisning - særligt faget Håndværk & Design
 • øge og styrke undervisningsmulighederne for elever og lærere i forhold til entreprenørskab og STEM-fagene. STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics) har fået større betydning i hverdagen og i arbejdet - og alt tyder på, at det i fremtiden får endnu større betydning. Dette stiller større krav til de kompetencer, som børn og unge skal have med fra skolen
 • bidrage til, at Brønderslev Kommune konkret kan omsætte min. tre af FNs 17 klimamål; Mål 4 Kvalitetsuddannelse, Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion samt Mål 17 Partnerskaber for handling

Kommunen og folkeskolerne står over for en stor opgave for at opfylde kravene omkring faglokaler - både pladsmæssigt og indholdsmæssigt. Et Makerspace 2.0 vil ikke kun give overbygningselever et spændende og entreprenant rum til valgfag, men vil desuden give mulighed for, at også elever fra 3. klasse og op får en introduktion til at arbejde innovativt i anderledes undervisningsforløb og får mulighed for at koble håndværk, fag og idéudvikling i en større sammenhæng.

I anvendelsen af et Makerspace 2.0 vil der være særligt fokus på at skabe bæredygtige og værdiskabende partnerskaber mellem skolevæsen, erhvervsliv, organisationer og institutioner samt private aktører som fx. foreninger og kunstnere. Partnerskaber kan fx. indgås om undervisningsforløb for børn og unge, fremvisninger eller lignende. Makerspace 2.0 er således også en unik mulighed for at bygge bro mellem folkeskolerne og erhvervslivet.

I Makerspace 2.0 og i partnerskaberne lægges der op til et bevidst fokus og valg i forhold til bæredygtigt forbrug og produktion. Vigtigheden af en bæredygtig produktionskæde og viden om materialers og produkters livscyklus er nogle af de kernekompetencer, som Makerspace 2.0 skal bidrage til at kultivere hos børn og unge samt arbejdet med re- og upcycling og cirkulær økonomi. Gennem undervisningsforløb - og på sigt samarbejder og partnerskaber med erhvervsliv, kunstnere og andre - skal børn og unge opleve og selv arbejde med materialer og produkter for derigennem at blive bevidste om, hvordan genanvendelse og nytænkning kan mindske både ressourceforbrug og det samlede fodaftryk på natur og klima.

Denne sidste del – inddragelse af FN's verdensmål, - er det som gør, at det ikke blot er et makerspace som i andre kommuner – men et Makerspace 2.0, som vil være et fyrtårn ikke blot for Brønderslev Kommune men i hele Nordjylland.

Lokation

P. N. Beslagfabrik - placeret i Brønderslev midtby - er i disse år inde i en periode med omlægning. Dette gør, at de har tomme lokaler til rådighed, som kan lejes af Brønderslev Ungdomsskole. Placeringen ved tog- og busstation og de rå industrielle lokaler er de helt perfekte rammer for at indkapsle elever og erhvervsliv den entreprenørånd, som det kræves af et Makerspace.

De tomme lokaler udgør i alt 1800 kvadratmeter fordelt på tre rum. Anvendelse af lokalerne i almindelig skoletid vil give flere skoler mulighed for at køre forskellige undervisningsforløb samtidigt - også på tværs af årgange. Uden for skoletid (eftermiddag og aften) vil flere virksomheder, iværksættere, foreninger mv. ligeledes kunne anvende lokalerne samtidigt, hvilket vil gøre udnyttelsen af lokalerne optimal.

En fordel ved at etablere sig i lejede lokaler er, at lejemålet til enhver tid kan opsiges, og inventar, maskiner, materialer mv. kan fordeles og placeres på kommunens skoler.

Procesplan og fremtidsperspektiver

Etableringen af Makerspace 2.0 skal ses som en treårig proces.

År 1

(oktober 2019-august 2020)

Klar til anvendelse for kommunens skoler

Folkeskolerne har et konkret behov i forhold til faglokaler pr. august 2020. Etablering af lokaler og materiel, så lokaliteterne kan anvendes af skolerne pr. august 2020, er første milepæl.

År 2

(september 2020-juni 2021)

Konkrete partnerskaber er indgået

I år 2 skal muligheden for partnerskaber afsøges og aftaler skal indgås. Dette skal ske gennem et opsøgende arbejde og tætte relationer til erhvervslivet og lokale aktører. Erhvervsliv, kunstnere og andre skal have mulighed for at deltage aktivt i videreudviklingen af lokalerne og deres anvendelse.

År 3

(september 2021-juni 2022)

Fokus indtægter og involvering af frivillige (videreudvikling af hus og mulighed)

Driftsomkostningerne skal søges dækket ind ved indtægtsdækket virksomhed og gennem involvering af frivillige til bl.a. drift af lokalerne mv. uden for almindelig skoletid.

Lokalernes mangfoldige anvendelsesmuligheder skal bredes ud, så Brønderslev Kommune får ikke blot et innovativt undervisningstilbud til folkeskolerne - læringsrum til eleverne, - men et levende, arbejdende værksted og showroom for både erhvervsliv, iværksættere, udøvende og up-coming kunstnere og meget mere.

Økonomi

Der er lavet foreløbige beregninger af henholdsvis etableringsomkostninger og driftsomkostninger.

Etableringsomkostninger - anslået

1.850.000 kr.

Driftsomkostninger år 1 - anslået

407.000 kr.

Driftsomkostninger år 2 - anslået

1.450.000 kr.

Driftsomkostninger år 3 - anslået

1.450.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfter Brønderslev Ungdomsskoles idé og ønske om etablering af et Makerspace 2.0.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 11:

Udvalget finder projektet spændende, men afventer behandlingen i Børne- og Skoleudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget, den 11. september 2019, pkt: 8:

Indstilling fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. september 2019 vil blive fremlagt på mødet.

Beslutning

Udvalget ønsker ansøgningen drøftet i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2020.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Frivilligstrategi i Børn og Kultur


Resume

Sagsforløb: BS/FK

Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget orienteres om Fagforvaltningen for Børn og Kulturs nye Frivilligstrategi.

Sagsfremstilling

I Fagforvaltningen for Børn og Kultur arbejdes der ud fra Den Sammenhængende Børnepolitik, hvor ambitionen er at skabe et sammenhængende børne- og ungeliv, hvor forskellige fagligheder supplerer hinanden. Barnets familie, kommunale aktører samt netværk og civilsamfund er alle medansvarlige for at sikre, at alle børn trives, udvikles og lærer. Fagforvaltningen for Børn og Kultur tror dermed på, at den frivillige sektor netop er den samarbejdspartner, der kan være med til at realisere den høje ambition om et godt sammenhængende børne- og ungeliv, fordi den frivillige sektor skaber gode og inkluderende fællesskaber.

Foruden Den Sammenhængende Børnepolitik som arbejdsgrundlag har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget på en fælles temadag i marts 2019 besluttet, at frivillighed skal være en fælles trædesten for fremtiden.

For at styrke samarbejdet mellem den frivillige sektor og Fagforvaltningen for Børn og Kultur er der blevet udarbejdet en praksisrettet frivilligstrategi. Denne frivilligstrategi skal formidles via en plakat, som skal inspirere og motivere kommunale aktører samt frivillige foreninger til at styrke deres samarbejde. I frivilligstrategien er det konkret defineret, hvad frivillige i foreninger samt leder, medarbejder, frivilligkoordinator og foreningskonsulent i Fagforvaltningen for Børn og Kultur skal gøre, for at styrke samarbejdet. Under udarbejdelsen af frivilligstrategien har der været en høj grad af brugerinvolvering, så de konkrete arbejdsindsatser, som er defineret i frivilligstrategien, er således blevet defineret af den enkelte målgruppe selv.

Frivilligstrategien opstiller derforuden overordnede principper for Fagforvaltningen for Børn og Kulturs samarbejde med den frivillige sektor, samt hvilke resultater dette samarbejde medfører.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget tager Frivilligstrategien til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning fra Hjallerup Idrætscenter om 3. hal


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Hjallerup Idrætscenter om opførsel af en 3. hal i Hjallerup i form af anlægstilskud på 8 mio. kr. og et kreditforeningslån på 7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hjallerup Idrætscenter (HIC) sender ansøgning om en udvidelse af Hjallerup Idrætscenter med en hal 3.

HIC oplever et akut behov for en hal 3 med et tilknyttet springcenter og en udvidelse af motionslokalet. HIC oplever at et stigende antal gymnaster er nødt til at opsøge andre byer, der kan tilbyde springgymnastik. HIC får tilbagemeldinger fra både gymnastikforeningen, forældre, samarbejdspartnere og andre interessenter om, at der mangler et springcenter. HIC oplever, at et springcenter vil kunne både tiltrække, fastholde og udvikle både eksisterende, nye medlemmer samt dygtige og engagerede ledere/instruktører.

Der er desuden manglende muligheder for tildeling af tider til de foreninger, som HIC har et samarbejde med, selv med de to eksisterende haller. Behovet for flere træningstider er ekspanderet, da både håndbold, fodbold, badminton og basketball oplever stigende medlemsvækst og flere af holdene befinder sig på et niveau, der kræver flere træningstider - især inden for ungdomsrækkerne, hvilket sætter en begrænsning på fleksibiliteten af disse træningstider.

HIC oplyser, at de har igangværende planer og ønsker om at udvide det eksisterende motionscenter, da medlemstilvæksten her også sætter behov og krav om både et genoptræningscenter til ældre medlemmer og borgere. HIC kan samtidig se, at der i højere grad efterspørges funktionel træning fra motionscenterets øvrige medlemmer. Det er ikke længere nok med vægte, maskiner og et par motionscykler.

HIC har også et stærkt ønske om at kunne tilbyde et varmtvandsbassin i deres svømmehal, så de kan tilbyde svømning til handicappede borgere i kommunen samt babysvømning til de mange nye børn, der kommer til byen. Et behov det p.t. ikke er muligt at dække med de nuværende faciliteter.

HIC har opstillet følgende anlægsbudget for etablering af en 3. hal i Hjallerup Idrætscenter:

Udvidelse med hal 3, Springcenter og omklædningsfaciliteter

15.700.000 kr.

Udvidelse af motionscenter

2.650.000 kr.

Total

18.350.000 kr.

HIC foreslår følgende finansiering:

Brønderslev Kommune - Anlægstilskud

8.000.000 kr.

Kreditforeningslån

7.000.000 kr.

Tilskud fra Hjallerup Samvirke og andre fonde

1.850.000 kr.

Egen beholdning

1.500.000 kr.

Total

18.350.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur gør opmærksom på, at en udvidelse af Hjallerup idrætscenter kan få betydning i forhold til det årlige driftstilskud i form af forventede øgede aktivitetstilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen fra HIC om anlægstilskud på 8 mio. kr. og kreditforeningslån på 7 mio. kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at evt. optagelse af kreditforeningslån til opførelse af hal vil påvirke den kommunale låneramme.

Beslutning

Udvalget ønsker ansøgningen drøftet i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2020.

Imødekommes ansøgningen helt eller delvist, ser udvalget gerne projektet udarbejdet, så flere områder kan benytte faciliteterne.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling
 • BAS er inviteret til at deltage i mødet vedrørende deres henvendelse om flytning til nye lokaler.
Beslutning
 • Mødet i oktober starter kl.14.

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 25. september 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer