Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 3. oktober 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 5 udsat.

Til toppen


3. Revidering af Brønderslev Ordningen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte tidsplan for revidering af Brønderslev Ordningen herunder forslag om opdeling af nuværende ordning.

Sagsfremstilling

Den 13. juni 2019 godkendte Fritids- og Kulturudvalget opsigelsen af Brønderslev Ordningen og imødekom revidering af ordningen. Der er udarbejdet en tidslinje for den kommende revideringsproces, der er vedlagt som bilag.

I forbindelse med revidering af Brønderslev Ordningen foreslår Fritid og Kultur en opdeling af den nuværende ordning: Folkeoplysningspolitikken, Støtte til foreningslivet, Individuel dialogaftaler med samvirkerne og Foreningshåndbogen. Formålet med opdelingen er at efterleve ønsket om en tidssvarende tilskudsmodel, der er overskuelig og letforståelig.

Folkeoplysningspolitikken: Den lokale politik, der indeholder de kommunale forhold for det folkeoplysende foreningsarbejde.

Støtte til foreningslivet: Et opslagsværk hvor foreningerne nemt kan finde oplysninger om Brønderslev Kommunes tilskudsordninger, herunder; aktivitetstilskud, lokaletilskud og træner/leder tilskud.

Individuelle dialogaftaler med samvirkerne: Forventningsafstemninger mellem Fritids- og Kulturudvalget og de tre samvirker; Idrætssamvirket, Spejdersamvirket og Aftenskolesamrådet.

Foreningshåndbogen: Håndbogen er Brønderslev Kommunes udmøntning af folkeoplysningslovens regler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Håndbogen afspejler de til enhver tid gældende tilskudsmodeller og dialogaftaler for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter opdelingen af Brønderslev Ordningen og godkender det videre revideringsarbejde.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Harmonisering af begrebet en haltime i de selvejende idrætshaller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til 3 modeller vedrørende harmonisering af haltimer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overgang til bookingsystemet Conventus, er det konstateret, at tre haller i gl. Dronninglund Kommune har opgjort deres fritidstimer ud fra en regel om, at en haltime er 50 minutter. Denne metode stammer fra de gamle halaftaler i gl. Dronninglund Kommune. Det har ikke været muligt at finde tilbage til, hvornår den opgørelsesmetode blev taget i brug, og hvorfor ikke alle haller i gl. Dronninglund Kommune har anvendt samme metode.

De resterende haller afregnes efter, at en time er 60 minutter. Dette giver problemer i forhold til de tre hallers timeopgørelser i Conventus, som regner med 60 minutter. Der skal således reguleres for dette ved opgørelsen af haltilskud samt opkrævningen af gebyr hos de foreninger, der benytter de tre faciliteter.

Som følge heraf har der været nedsat en gruppe bestående af halinspektøren fra Klokkerholm Hallen, formand for Brønderslev Hallerne samt en medarbejder fra Fritid og Kultur.

Gruppens drøftelser resulterede i en anbefaling af, at alle haller fremover afregnes efter, at en fritidstime i en hal udgør 60 minutter. Dette vil medføre, at de tre haller vil opleve en markant nedgang i deres tilskud. Gruppen var enige om at anbefale, at det tilskud, som hallerne dermed vil miste, gradvist skal reduceres over en periode på 3 år.

Det vil betyde, at harmoniseringen har fuld effekt fra og med haltilskuddet i 2023. Dette for ikke at ramme de pågældende haller for hårdt økonomisk på én gang, og for således at give hallerne en mulighed for at tilpasse økonomien i overgangsperioden.

Idrætssamvirket ønsker dog en hurtigere harmonisering, så man allerede fra 1. januar 2020 beregner haltilskuddet efter en timeopgørelse, der hedder 60 minutter.

Under henvisning til ovennævnte har Fritid og Kultur udarbejdet følgende 3 scenarier:

Model 1 – alle timer harmoniseres til 60 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer, afregnes efter, at en haltime udgør 60 minutter.

Det får betydning for de 3 haller, som dermed rammes økonomisk, idet de mister 10 minutter for hver time, de tidligere har fået betaling for.

På baggrund af haltimerne for 2019, kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

Tilskud for 2019

Tilskud for 2020

Mindre tilskud

Hjallerup Idrætscenter

2.469.969 kr.

2.321.175 kr.

148.794 kr.

Hjallerup Svømmehal

3.106.890 kr.

3.057.259 kr.

49.631 kr.

198.426 kr.

Dronninglund Hallerne

2.608.445 kr.

2.500.076 kr.

108.369 kr.

Klokkerholm Hallen

893.871 kr.

862.234 kr.

31.637 kr.

338.431 kr.

Ovennævnte eksempel viser, at ændringen vil betyde et mindre tilskud til de 3 haller på 338.431 kr. På kommunens budget vil det betyde en besparelse på 301.204 kr. Samtidig vil de berørte foreninger i de 3 haller spare på det gebyr, som de betaler pr. time. Det betyder, at gebyrkontoen skal reguleres med 105.389 kr., og dermed er den samlede besparelse 195.815 kr.
Fritid og Kultur anbefaler, at det reducerede haltilskud for de tre haller deles ud over 3 år.
Dette vil betyde et mindre tilskud til hver hal på 112.811 kr. årligt i perioden 2020 - 2023.

2020

2021

2022

Hjallerup Idrætscenter

66.142 kr.

66.142 kr.

66.142 kr.

Dronninglund Hallerne

36.123 kr.

36.123 kr.

36.123 kr.

Klokkerholm Hallen

10.546 kr.

10.546 kr.

10.546 kr.

I alt

112.811 kr.

112.811 kr.

112.811 kr.

Det anbefales, at de berørte foreninger allerede fra og med 2020 afregnes efter de 60 minutter. Det betyder, at den mindre gebyrindtægt på 105.389 kr. allerede får virkning fra og med 2020. Det opvejes imidlertid af, at den samlede besparelse på tilskud til hallerne for 2020 udgør 112.811 kr.

Model 2 – alle timer afregnes som 50 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer afregnes efter, at en haltime udgør 50 minutter.

Det får betydning for de haller, der tidligere er afregnet efter, at en time udgør 60 minutter. På baggrund af haltimerne for 2019 kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

Merudgift til haller (brutto)

711.039 kr.

Budgetmæssigt beløb (netto)

632.825 kr.

Merindtægt på gebyrkonto

171.734 kr.

Det betyder, at der skal tilføres budgettet 632.825 kr. for at kunne imødekomme en timeopgørelse, der hedder 50 minutter. Ud over det pålægges foreningerne en ekstra udgift til gebyr på 171.734 kr. Her kan det bemærkes, at foreningen ikke bruger mere tid i hallen, så der er reelt tale om, at foreningerne pålægges ekstra udgifter for en ydelse, de ikke benytter. Den samlede merudgift vil således udgøre 461.091 kr.

Der er i opgørelsen ikke er taget hensyn til fritidsbrugere, der benytter NIH, de to gymnasier samt de kommunale haller og sale.

Da Conventus ikke kan opgøre timerne som 50 minutter, vil det kræve øget administrativt arbejde at lave opgørelserne. Det både i forbindelse med opkrævning af gebyr to gange årligt, men også i forbindelse med udregning af haltilskud.

Model 3 - der harmoniseres ikke

Modellen tager udgangspunkt i, at de 3 selvejende haller, der i dag modtager tilskud efter at en haltime udgør 50 minutter, fortsat benytter den metode. De resterende haller fortsætter med at blive afregnet efter, at en time udgør 60 minutter.

Da denne model svarer til, hvordan hallerne afregnes i dag, og økonomien vil være uændret.

Uanset hvilken løsning man vælger, vil timerne i Conventus skulle opgøres og afregnes som 60 minutter. En eventuel overgangsordning for de tre haller vil således blive afregnet sideløbende.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at udvalget peger på model 1 og sender forslaget til udtalelse i hallerne og Idrætssamvirket.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 8:

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

Fritids- og Kulturudvalget har på mødet den 22. august 2019 ønsket at se en oversigt over en overgangsperiode på 5 år.


Dette vil betyde et mindre tilskud årligt i perioden 2020 - 2024

2020

2021

2022

2023

2024

Hjallerup Idrætscenter

-39.685

-39.685

-39.685

-39.685

-39.685

Dronninglund Hallerne

-21.673

-21.673

-21.673

-21.673

-21.673

Klokkerholm Hallen

-6.327

-6.327

-6.327

-6.327

-6.327

67.685

67.685

67.685

67.685

67.685

Fritids- og Kulturudvalget fortsætter drøftelse af harmoniseringen.

Fritids- og Kulturudvalget, 11. september 2019, pkt. 6:

Punktet udsættes.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 3. oktober 2019:

Genoptagelse af drøftelse vedrørende harmonisering af begrebet haltime i de selvejende haller.

Beslutning

Genoptagelse af drøftelse vedrørende harmonisering af begrebet haltime i de selvejende haller.

Udvalget ønsker en harmonisering af haltimer til 60 minutter for foreninger, klubber og haller, som beskrevet i model 1. For de berørte haller ønskes en udligningsordning over 5 år med udgangspunkt i 2019 og start fra 2020.

Forvaltningen udarbejder en overgangsmodel.

De midler, der frigives i udvalgets budget ved ordningen, forbliver i området til yderligere aktiviteter.

Simon Aagard ønsker, at der harmoniseres til 60 minutter for foreninger og klubber i de selvejende haller. Den mistede indtægt for hallerne i Klokkerholm, Hjallerup og Dronninglund kompenseres med det for hver hal beregnede nettotal af den kommunale udgift med et overgangstillæg, indtil nugældende byrådsbeslutning fra 2015 genbehandles.

Simon Aagaard ønsker derfor sagen behandlet i Byrådet.

Til toppen


5. Retningslinjer for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til retningslinjer for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2015 blev bookingsystemet Conventus taget i brug i Brønderslev Kommune i forhold til foreningernes booking af faciliteter i kommunale og selvejende haller.

Dette skete blandt andet som følge af en lovændring vedrørende digital selvbetjening i forhold til booking, men også for at sikre et bedre overblik over benyttelsen af både de kommunale og de selvejende faciliteter.

Der er på nuværende tidspunkt opnået erfaringer med brug Coventus, både i forhold til foreningerne, men også i forhold til hallernes brug af systemet. Det er blevet tydeligt, at der er behov for fælles regler omkring booking/afbooking af timer både i de selvejende og i de kommunale faciliteter.

I foråret 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de selvejende haller, Idrætssamvirket samt Fritid og Kultur. Gruppen har udarbejdet forslag til fælles retningslinjer for booking/afbooking af faciliteter.

Fritid og Kultur foreslår, at de fælles retningslinjer er gældende fra den kommende sæson, dvs. med start efter sommerferien 2019.

Retningslinjerne vil være gældende for foreninger og hallers booking og afbooking af timer i kommunale og selvejende faciliteter.

Idrætssamvirket ser gerne, at kommunens institutioner, skoler, børnehaver m.fl. booker den faktiske tid, som skal bruges i såvel de kommunale som de selvejende haller, for herved at frigøre evt. ledig halkapacitet til aktiviteter under Bevæg Dig for Livet, samt aktiviteter som igangsættes i forbindelse med, at Brønderslev Kommune nu er visionskommune.

Fritid og Kultur kan oplyse, at skolerne booker de faktiske timer, som de har brug for i de selvejende haller. De to kommunale haller, Hedegårdshallen og Toftegårdshallen, har booket faciliteterne til skolernes brug svarende til hele skoledagen.

De udarbejdede retningslinjer vil ikke omfatte kommunens institutioner, skoler, børnehaver m.fl.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender udkast til retningslinjer for foreningers og hallers booking/afbooking af kommunale og selvejende faciliteter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 13. juni 2019, pkt. 7:

Udvalget ønsker de udarbejdede retningslinjer for booking og afbooking af faciliteter sendt til udtalelse hos de berørte parter.

Derudover ønsker udvalget i forhold til de videre drøftelser økonomiske beregninger på, at haltimer generelt afregnes både som 60 minutter og som 50 minutter.

Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 22. august 2019.

Siden behandlingen i Fritids- og Kulturudvalget på mødet den 13. juni 2019 har fagforvaltningen for Børn og Kultur anmodet de selvejende haller om deres udtalelse til de foreslåede retningslinjer.

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 9:

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

Siden behandlingen i Fritids- og Kulturudvalget på mødet den 22. august 2019 har fagforvaltningen for Børn og Kultur tilføjet udvalgets bemærkninger til de foreslåede retningslinjer. Det drejer sig om følgende tilføjelser:

"Retningslinjerne er gældende for alle de faciliteter, hvor de folkeoplysende foreninger udøver deres aktiviteter. Det betyder, at foruden hallerne er mødelokaler, sale og andre faciliteter omfattet af retningslinjerne i det omfang, de benyttes af foreningerne."

"Såfremt en forening og en facilitet indgår en aftale om brug af faciliteten, må denne aftale ikke stille foreningen ringere end disse retningslinjer. Retningslinjerne skal ses som et minimum."

"Fordelingen af foreninger i de selvejende institutioner sker i samarbejde mellem foreningen og den ønskede facilitet. Brønderslev Kommune faciliterer og fordeler alene de foreninger, der har søgt om tider i de kommunale lokaler."

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender udkast til retningslinjer for foreningers og hallers booking/afbooking af kommunale og selvejende faciliteter.

Fritids- og Kulturudvalget, 11. september 2019, pkt. 7:

Punktet udsættes.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 3. oktober 2019:

Genoptagelse af drøftelse vedrørende retningslinjer for booking/afbooking af tider i de kommunale og selvejende faciliteter.

Beslutning

Punktet udsat.

Bilag

Til toppen


6. Forskningsprojektet 'Fremtidens Idrætsfaciliteter - drift, ledelse og organisering'


Resume

Sagsforløb: FK

Status på det nu afsluttede forskningsprojekt "Fremtidens Idrætsfaciliteter - drift, ledelse og organisering".

Sagsfremstilling

Fritid og Kultur har siden efteråret 2015 deltaget i forskningsprojektet "Fremtidens faciliteter - drift, ledelse og organisering".

Forskningsprojektet har haft til formål at undersøge 874 idrætsfaciliteter i 23 udvalgte kommuner. Brønderslev Kommune har deltaget i fase 1 og 2, men var ikke mellem de kommuner, der blev udvalgt til fase 3.

Fritids- og Kulturudvalget er tidligere blevet orienteret om resultaterne for hallerne i Brønderslev Kommune, og ligeledes gennemgik en af forskerne, Evald Iversen, projektet for de selvejende haller på dialogmødet i 2018.

Den 11. september 2019 var der afsluttende konference for projektet. Konferencen og hele debatten tog udgangspunkt i de 8 anbefalinger, som forskerne har kogt resultaterne ned til.

Fritids- og kulturchef Lotte Worup og fritidskonsulent Jørgen Nielsen vil på mødet gennemgå de 8 anbefalinger for udvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager statussen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Status gennemgået og drøftet.

Bilag

Til toppen


7. Pulje til projekt 'Bevæg dig for livet'


Resume

Sagsforløb: DIR/FK/BS

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte forslag til afsættelse af pulje til 'Bevæg dig for livet'.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fokus på bevægelse, der arbejdes med bevægelse for at skabe bedre folkesundhed og mere lighed i sundhed i kommunen. Samtlige politiske udvalg samt borgmesteren er optaget af, at bevægelse, fællesskab og sundhed er en sag for hele kommunen på tværs af aktører. Som visionskommune vil Brønderslev Kommune bevidst i hele kommunens virke arbejde for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet om 2500 flere aktive borgere og 1250 flere borgere i forpligtende foreningsfællesskaber.

Visionen og målsætningen for DGI og DIF – 'Bevæg dig for Livet' om mere bevægelse og foreningsaktivitet er i tråd med kommunens overordnede strategier, politikker og planer. I Brønderslev Kommunes vision og politikker på Børne- og Skoleområdet, Sundhedsområdet, Fritids- og Kulturområdet tegner sig et ønske om at give borgerne gode redskaber til at styrke deres eget liv og i samarbejde med borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber, hvor man sikrer rammer for det gode og sunde liv.

Derfor er ønsket at skabe en pulje til arbejdet med Bevæg dig for livet, der skal tilgodese og muliggøre:

 • Samarbejde mellem forvaltningsområder omkring konkrete bevægelsestiltag – f.eks 'Sundhed på Tværs' hvor et samarbejde mellem Sundhedscentret og Fritid og Kultur har haft fokus på brobygning fra sundhedscenter til foreningstilbud.
 • Særlig prioritering af bevægelsesrettede indsatser på et eller flere forvaltningsområder – F.eks. indsats omkring øget fokus på bevægelse på arbejdspladserne, udvikling af faciliteter og nærmiljøer.
 • Samarbejde med kommunale institutioner eller centre der vil sætte fokus på bevægelse – Eksempelvis fokus på bevægelse på skoler, plejehjem eller lignende.
 • Samarbejde med etablerede idrætsforeninger, spejdere, selvorganiserede fællesskaber, frivillige sociale foreninger, organisationer eller lignende, der vil være med til at gøre flere borgere aktive via nye foreningstilbud, events, aktiviteter eller andet.
 • Samarbejde med private aktører, der kan og vil gøre flere borgere i Brønderslev Kommune aktive.

Puljen skal tilgodese tilbud og tiltag målrettet de prioriterede målgrupper i Visionsaftalen:

 • Børn og unge
 • Inaktive voksne
 • Inaktive 60+’ere
 • Fysisk og psykisk sårbare

Der kan f.eks. søges støtte til:

 • Nye initiativer, udviklingsarbejde og enkeltstående aktiviteter til ovenstående målgrupper, der ellers ikke ville blive igangsat.
 • Markedsføring og synlighed af initiativ
 • Aktiviteter der gør, at foreninger eller aktiviteter kan favne specifikke målgrupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at foreningerne eller fællesskaber kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt – det kan være socialt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt osv.
 • Udviklingsinitiativer, der styrker foreningernes/fællesskabernes betydning i lokalområdet, dette f.eks. gennem nye tværgående samarbejder
 • Udgifter/instruktørhonorar m.m. som hænger sammen med opstart af Bevæg dig for livet initiativet/projektet

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget anbefaler, at der på Budget 2020 afsættes en pulje til initiativer i relation til 'Bevæg dig for Livet'.

Beslutning

Ønsket er fremsendt til behandlingen af Budget 2020.

Til toppen


8. Samarbejde mellem Voergaard Slot og MOSS


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte tilskud til et fælles projekt mellem Voergaard Slot, MOSS og Frankrig om formidling og forskning.

Sagsfremstilling

I juli måned blev der holdt møde med den franske ambassadør Caroline Ferrarri, den franske konsul samt formand for Voergaards Slots bestyrelse Anker Laden, borgmester Mikael Klitgaard og fritids- og kulturchef Lotte Worup. På mødet blev ideen om et samlende projekt mellem Voergaard Slot, MOSS og Frankrig drøftet. Borgmester Mikael Klitgaard ønskede, at fritids- og kulturchef Lotte Worup indgår i samarbejdet som Brønderslev Kommunes repræsentant.

Projektet tager udgangspunkt i den store kunstsamling, som i dag har til huse på Voergaard Slot. Kunstsamlingen består af kunst og kultur fra store dele af verden, og illustrerer hver en del af den fælles verdenshistorie og identitet. Samlingen er et udtryk for de danske tråde til verdenshistorien, og samtidig det internationale islæt, som præger ikke bare den danske historie, men også den danske identitet. Projektet er delt mellem en forsknings- og formidlingsdel, med udspring i den faktuelle historie om, hvordan en kæmpe kunstsamling fra hele verden blev flyttet fra Frankrig og til Voergaard Slot.

For Brønderslev Kommune er projektet en unik mulighed for at danne ramme om ikke blot et stykke ukendt Danmarkshistorie, men også dele af vores fælles verdenshistorie, med tråde til nogle af de store verdensbegivenheder som 1. og 2. Verdenskrig.

Projektet er i sin spæde opstart, og der er nedsat en foreløbig projektgruppe bestående af museumsleder Anne Provst, formand for Voergaard Slots bestyrelse Anker Laden og fritids- og kulturchef Lotte Worup.

Projektgruppen arbejder i øjeblikket på at få etableret et samarbejde mellem de franske vingårde, fransk universitet, Aalborg Universitet, fonde, bestyrelser og Brønderslev Kommune.

For at igangsætte arbejdet, er der udover generel kommunal opbakning til projektet, behov for et kommunalt tilskud til projektudviklingen på 25.000 kr. ved siden af et startbeløb fra Voergaard Slot.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter kommunal opbakning og tilskud til projektet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget bevilger 25.000 kr.

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Henvendelse fra Brønderslev Gymnastik forening og Fonden Brønderslev Hallerne vedrørende ønske om etablering af nye træningsfaciliteter og lokaler ved Brønderslev Hallerne.
 • Netværksmøde for de selvejende haller i Brønderslev Kommune den 31. oktober 2019.
 • Kulturkaravanen kommer til Dronninglund den 2. november 2019 kl. 10.00 - 14.00.
Personale

Ingen.

Beslutning
 • Udvalgets møde den 28. november flyttes til torsdag den 5. december.
 • Forfatterskolen har fået et tilskud til ”Talentveje til litteraturen” på 375.000 kr. fra Spar Nord Fonden.
 • Om start på Kulturkaravanen den 2. november.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 4. oktober 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer