Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 7. november 2019
Lokale: Dronninglund Bibliotek
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Besøg på Dronninglund Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids -og Kulturudvalget holder deres møde på Dronninglund Bibliotek og får en orientering om arbejdet i Dronninglund området.

Sagsfremstilling

Bibliotekschef Bente Kristoffersen og teamleder Bent Jørgensen byder velkommen til det nye Dronninglund Bibliotek.

Der vil i velkomsten være en præsentation af de nye rammer efterfulgt af en orientering indeholdende bl.a. samarbejdet med skoledistriktet, dagpleje og daginstitutioner, projekt livsvidner og familiecafe i samarbejde med Mødrehjælpen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Gennemført.

Til toppen


4. Budget 2020 for Fritid og Kultur


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetaftale 2020 for Fritids- og Kulturudvalgets område.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 10. og 11. oktober 2019 blev der den 11. oktober 2019 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten og Dansk Folkeparti.

I budgetaftalen indgår følgende aftaler vedrørende Fritids- og Kulturområdet:

Bevæg dig for livet

Brønderslev Kommune har fokus på bevægelse med henblik på at skabe bedre folkesundhed. Gennem projektet ”Bevæg dig for livet” skal varierede tilbud understøtte dette mål. Der afsættes derfor en pulje, der økonomisk kan understøtte indsatsen. Indsatsen skal rettes mod alle borgere og foreninger og på tværs af den kommunale organisation. Der kan f.eks. gives tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejder og enkeltstående aktiviteter for grupper, der ellers ikke vil blive igangsat, ligesom foreninger i denne sammenhæng kan kompenseres for optagelse af medlemmer over 25 år.

Der skal udarbejdes forslag til, hvordan midler til de forskellige indsatser kan frigives.

Budgetforlig vedrørende Fritid og Kultur:

2020

2021

2022

2023

Fritid og Kultur

Tilpasning af indtægter - gebyr i kommunale lokaler

-300

-300

-300

-300

Udløb af lån til BI-Centeret

-97

-97

-97

-97

Ungdomshus

155

Tværgående ændringer

Bevæg dig for livet (pulje og konsulent)

500

500

Foreningskonsulent

250

250

Anlæg

Fritids- og Kulturfaciliteter

906

906

939

939

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budget 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Til toppen


5. Harmonisering af begrebet en haltime i de selvejende idrætshaller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har taget stilling til model vedrørende harmonisering af haltimer, og valgt model 1 med udligningsordning over 5 år.

Simon Aagaard har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overgang til bookingsystemet Conventus, er det konstateret, at tre haller i gl. Dronninglund Kommune har opgjort deres fritidstimer ud fra en regel om, at en haltime er 50 minutter. Denne metode stammer fra de gamle halaftaler i gl. Dronninglund Kommune. Det har ikke været muligt at finde tilbage til, hvornår den opgørelsesmetode blev taget i brug, og hvorfor ikke alle haller i gl. Dronninglund Kommune har anvendt samme metode.

De resterende haller afregnes efter, at en time er 60 minutter. Dette giver problemer i forhold til de tre hallers timeopgørelser i Conventus, som regner med 60 minutter. Der skal således reguleres for dette ved opgørelsen af haltilskud samt opkrævningen af gebyr hos de foreninger, der benytter de tre faciliteter.

Som følge heraf har der været nedsat en gruppe bestående af halinspektøren fra Klokkerholm Hallen, formand for Brønderslev Hallerne samt en medarbejder fra Fritid og Kultur.

Gruppens drøftelser resulterede i en anbefaling af, at alle haller fremover afregnes efter, at en fritidstime i en hal udgør 60 minutter. Dette vil medføre, at de tre haller vil opleve en markant nedgang i deres tilskud. Gruppen var enige om at anbefale, at det tilskud, som hallerne dermed vil miste, gradvist skal reduceres over en periode på 3 år.

Det vil betyde, at harmoniseringen har fuld effekt fra og med haltilskuddet i 2023. Dette for ikke at ramme de pågældende haller for hårdt økonomisk på én gang, og for således at give hallerne en mulighed for at tilpasse økonomien i overgangsperioden.

Idrætssamvirket ønsker dog en hurtigere harmonisering, så man allerede fra 1. januar 2020 beregner haltilskuddet efter en timeopgørelse, der hedder 60 minutter.

Under henvisning til ovennævnte har Fritid og Kultur udarbejdet følgende 3 scenarier:

Model 1 – alle timer harmoniseres til 60 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer, afregnes efter, at en haltime udgør 60 minutter.

Det får betydning for de 3 haller, som dermed rammes økonomisk, idet de mister 10 minutter for hver time, de tidligere har fået betaling for.

På baggrund af haltimerne for 2019, kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

Tilskud for 2019

Tilskud for 2020

Mindre tilskud

Hjallerup Idrætscenter

2.469.969 kr.

2.321.175 kr.

148.794 kr.

Hjallerup Svømmehal

3.106.890 kr.

3.057.259 kr.

49.631 kr.

198.426 kr.

Dronninglund Hallerne

2.608.445 kr.

2.500.076 kr.

108.369 kr.

Klokkerholm Hallen

893.871 kr.

862.234 kr.

31.637 kr.

338.431 kr.

Ovennævnte eksempel viser, at ændringen vil betyde et mindre tilskud til de 3 haller på 338.431 kr. På kommunens budget vil det betyde en besparelse på 301.204 kr. Samtidig vil de berørte foreninger i de 3 haller spare på det gebyr, som de betaler pr. time. Det betyder, at gebyrkontoen skal reguleres med 105.389 kr., og dermed er den samlede besparelse 195.815 kr.
Fritid og Kultur anbefaler, at det reducerede haltilskud for de tre haller deles ud over 3 år.
Dette vil betyde et mindre tilskud til hver hal på 112.811 kr. årligt i perioden 2020 - 2023.

2020

2021

2022

Hjallerup Idrætscenter

66.142 kr.

66.142 kr.

66.142 kr.

Dronninglund Hallerne

36.123 kr.

36.123 kr.

36.123 kr.

Klokkerholm Hallen

10.546 kr.

10.546 kr.

10.546 kr.

I alt

112.811 kr.

112.811 kr.

112.811 kr.

Det anbefales, at de berørte foreninger allerede fra og med 2020 afregnes efter de 60 minutter. Det betyder, at den mindre gebyrindtægt på 105.389 kr. allerede får virkning fra og med 2020. Det opvejes imidlertid af, at den samlede besparelse på tilskud til hallerne for 2020 udgør 112.811 kr.

Model 2 – alle timer afregnes som 50 minutter

Modellen tager udgangspunkt i, at alle de selvejende haller, der modtager tilskud for foreningernes brug af fritidstimer afregnes efter, at en haltime udgør 50 minutter.

Det får betydning for de haller, der tidligere er afregnet efter, at en time udgør 60 minutter. På baggrund af haltimerne for 2019 kan følgende økonomiske konsekvenser opstilles:

Merudgift til haller (brutto)

711.039 kr.

Budgetmæssigt beløb (netto)

632.825 kr.

Merindtægt på gebyrkonto

171.734 kr.

Det betyder, at der skal tilføres budgettet 632.825 kr. for at kunne imødekomme en timeopgørelse, der hedder 50 minutter. Ud over det pålægges foreningerne en ekstra udgift til gebyr på 171.734 kr. Her kan det bemærkes, at foreningen ikke bruger mere tid i hallen, så der er reelt tale om, at foreningerne pålægges ekstra udgifter for en ydelse, de ikke benytter. Den samlede merudgift vil således udgøre 461.091 kr.

Der er i opgørelsen ikke er taget hensyn til fritidsbrugere, der benytter NIH, de to gymnasier samt de kommunale haller og sale.

Da Conventus ikke kan opgøre timerne som 50 minutter, vil det kræve øget administrativt arbejde at lave opgørelserne. Det både i forbindelse med opkrævning af gebyr to gange årligt, men også i forbindelse med udregning af haltilskud.

Model 3 - der harmoniseres ikke

Modellen tager udgangspunkt i, at de 3 selvejende haller, der i dag modtager tilskud efter at en haltime udgør 50 minutter, fortsat benytter den metode. De resterende haller fortsætter med at blive afregnet efter, at en time udgør 60 minutter.

Da denne model svarer til, hvordan hallerne afregnes i dag, og økonomien vil være uændret.

Uanset hvilken løsning man vælger, vil timerne i Conventus skulle opgøres og afregnes som 60 minutter. En eventuel overgangsordning for de tre haller vil således blive afregnet sideløbende.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at udvalget peger på model 1 og sender forslaget til udtalelse i hallerne og Idrætssamvirket.

Til brug for sagens behandling i Byrådet vedhæftes sagsfremstilling og bilag fra oprindelig sag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 8:

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

Fritids- og Kulturudvalget har på mødet den 22. august 2019 ønsket at se en oversigt over en overgangsperiode på 5 år.


Dette vil betyde et mindre tilskud årligt i perioden 2020 - 2024

2020

2021

2022

2023

2024

Hjallerup Idrætscenter

-39.685

-39.685

-39.685

-39.685

-39.685

Dronninglund Hallerne

-21.673

-21.673

-21.673

-21.673

-21.673

Klokkerholm Hallen

-6.327

-6.327

-6.327

-6.327

-6.327

67.685

67.685

67.685

67.685

67.685

Fritids- og Kulturudvalget fortsætter drøftelse af harmoniseringen.

Fritids- og Kulturudvalget, 11. september 2019, pkt. 6:

Punktet udsættes.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 3. oktober 2019:

Genoptagelse af drøftelse vedrørende harmonisering af begrebet haltime i de selvejende haller.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. oktober 2019, pkt. 4:

Genoptagelse af drøftelse vedrørende harmonisering af begrebet haltime i de selvejende haller.

Udvalget ønsker en harmonisering af haltimer til 60 minutter for foreninger, klubber og haller, som beskrevet i model 1. For de berørte haller ønskes en udligningsordning over 5 år med udgangspunkt i 2019 og start fra 2020.

Forvaltningen udarbejder en overgangsmodel.

De midler, der frigives i udvalgets budget ved ordningen, forbliver i området til yderligere aktiviteter.

Simon Aagaard ønsker, at der harmoniseres til 60 minutter for foreninger og klubber i de selvejende haller. Den mistede indtægt for hallerne i Klokkerholm, Hjallerup og Dronninglund kompenseres med det for hver hal beregnede nettotal af den kommunale udgift med et overgangstillæg, indtil nugældende byrådsbeslutning fra 2015 genbehandles.

Simon Aagaard ønsker derfor sagen behandlet i Byrådet.

Økonomiudvalget, 23. oktober 2019, pkt. 12:

Oversendes til Byrådets behandling uden indstilling.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Byrådet, den 30. oktober 2019, pkt. 14:

Tilbagesendt til udvalg.

Fraværende: Lars Bisgaard (Ole Andersen mødt).

Beslutning

Udvalget besluttede en harmonisering af haltimer til 60 minutter for foreninger, klubber og haller, som beskrevet i model 1.

For de berørte haller skal harmoniseringen være sket fra 1. januar 2021.

De midler, der frigives i udvalgets budget ved ordningen, forbliver i området til yderligere aktiviteter.

Simon Aagaard ønsker, at der harmoniseres til 60 minutter for foreninger og klubber i de selvejende haller fra 1. januar 2020. Den mistede indtægt for hallerne i Klokkerholm, Hjallerup og Dronninglund kompenseres med det for hver hal beregnede nettotal af den kommunale udgift med et overgangstillæg, indtil nugældende byrådsbeslutning fra 2015 genbehandles.

Simon Aagaard ønsker sagen behandlet i byrådet.

Bilag

Til toppen


6. Retningslinjer for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til retningslinjer for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2015 blev bookingsystemet Conventus taget i brug i Brønderslev Kommune i forhold til foreningernes booking af faciliteter i kommunale og selvejende haller.

Dette skete blandt andet som følge af en lovændring vedrørende digital selvbetjening i forhold til booking, men også for at sikre et bedre overblik over benyttelsen af både de kommunale og de selvejende faciliteter.

Der er på nuværende tidspunkt opnået erfaringer med brug Coventus, både i forhold til foreningerne, men også i forhold til hallernes brug af systemet. Det er blevet tydeligt, at der er behov for fælles regler omkring booking/afbooking af timer både i de selvejende og i de kommunale faciliteter.

I foråret 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de selvejende haller, Idrætssamvirket samt Fritid og Kultur. Gruppen har udarbejdet forslag til fælles retningslinjer for booking/afbooking af faciliteter.

Fritid og Kultur foreslår, at de fælles retningslinjer er gældende fra den kommende sæson, dvs. med start efter sommerferien 2019.

Retningslinjerne vil være gældende for foreninger og hallers booking og afbooking af timer i kommunale og selvejende faciliteter.

Idrætssamvirket ser gerne, at kommunens institutioner, skoler, børnehaver m.fl. booker den faktiske tid, som skal bruges i såvel de kommunale som de selvejende haller, for herved at frigøre evt. ledig halkapacitet til aktiviteter under Bevæg Dig for Livet, samt aktiviteter som igangsættes i forbindelse med, at Brønderslev Kommune nu er visionskommune.

Fritid og Kultur kan oplyse, at skolerne booker de faktiske timer, som de har brug for i de selvejende haller. De to kommunale haller, Hedegårdshallen og Toftegårdshallen, har booket faciliteterne til skolernes brug svarende til hele skoledagen.

De udarbejdede retningslinjer vil ikke omfatte kommunens institutioner, skoler, børnehaver m.fl.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender udkast til retningslinjer for foreningers og hallers booking/afbooking af kommunale og selvejende faciliteter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 13. juni 2019, pkt. 7:

Udvalget ønsker de udarbejdede retningslinjer for booking og afbooking af faciliteter sendt til udtalelse hos de berørte parter.

Derudover ønsker udvalget i forhold til de videre drøftelser økonomiske beregninger på, at haltimer generelt afregnes både som 60 minutter og som 50 minutter.

Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 22. august 2019.

Siden behandlingen i Fritids- og Kulturudvalget på mødet den 13. juni 2019 har fagforvaltningen for Børn og Kultur anmodet de selvejende haller om deres udtalelse til de foreslåede retningslinjer.

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 9:

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

Siden behandlingen i Fritids- og Kulturudvalget på mødet den 22. august 2019 har fagforvaltningen for Børn og Kultur tilføjet udvalgets bemærkninger til de foreslåede retningslinjer. Det drejer sig om følgende tilføjelser:

"Retningslinjerne er gældende for alle de faciliteter, hvor de folkeoplysende foreninger udøver deres aktiviteter. Det betyder, at foruden hallerne er mødelokaler, sale og andre faciliteter omfattet af retningslinjerne i det omfang, de benyttes af foreningerne."

"Såfremt en forening og en facilitet indgår en aftale om brug af faciliteten, må denne aftale ikke stille foreningen ringere end disse retningslinjer. Retningslinjerne skal ses som et minimum."

"Fordelingen af foreninger i de selvejende institutioner sker i samarbejde mellem foreningen og den ønskede facilitet. Brønderslev Kommune faciliterer og fordeler alene de foreninger, der har søgt om tider i de kommunale lokaler."

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender udkast til retningslinjer for foreningers og hallers booking/afbooking af kommunale og selvejende faciliteter.

Fritids- og Kulturudvalget, 11. september 2019, pkt. 7:

Punktet udsættes.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 3. oktober 2019:

Genoptagelse af drøftelse vedrørende retningslinjer for booking/afbooking af tider i de kommunale og selvejende faciliteter.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. oktober 2019, pkt. 5:

Punktet udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 7. november 2019:

Der blev den 31. oktober 2019 holdt dialogmøde med de selvejende haller, resultatet af dialogmødet vil blive fremlagt på mødet og vil danne baggrund for den videre drøftelse af retningslinjer for booking og afbooking.

Beslutning

Udvalget besluttede, at nedenstående tekst indarbejdes i retningslinjerne og færdigbehandles på næste møde.

Pålagte arrangementer

De pålagte arrangementer omfatter folketingsvalg og lignende, der tager prioritet over alle andre arrangementer. Her skal hallen melde aflysningen til forening/skole, så snart den er kendt.

  • Her gives hallen den frihed at kunne aflyse uden noget krav om at skulle erstatte eller på anden måde efterleve de behov, foreningen/skolen måtte have, da vigtigheden i det pålagte arrangement altid vil vægte tungere. Dog opfordres der altid til dialog mellem hallen og forening/skole om et alternativt lokale i en anden hal i kommunen.

Opståede arrangementer

De opståede arrangementer er dem, der kommer ind efter sæsonbookningen, som er fastlåst efter den 15. september, og som kræver aflysninger af skole- eller foreningstimer. Her er tale om erhvervsarrangementer, civile arrangementer og lignende.

  • Her skal hallen i en højere grad indgå i dialog med forening/skole om at finde lokalekapacitet et andet sted i kommunen via brug af Conventus/Foreningsportalen. Der ønskes et stærkere samarbejde hallerne imellem, hvilket vil resultere i færre aflyste træninger/arrangementer i foreningerne/skolerne og en højere belægning i de selvejende haller.
Bilag

Til toppen


7. Tilskud til bogprojekt


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Støtteforeningen 9740 om tilskud til ny bog "Jyske Ås - oplev den smukke natur helt tæt på".

Sagsfremstilling

Støtteforeningen for 9740 har sendt ansøgning om støtte til deres nye bog "Jyske Ås - oplev den smukke natur helt tæt på", som går i tråd med det projekt som kommunen er i gang med omkring genoprettelse af stier i området.

Det er naturvejleder Christian Nørgaard og Glenna Andersen der har arbejdet med bogprojektet de sidste 5 år for at videregive viden om naturen og promovere de skønne områder der er i kommunen. Bogen er på godt 400 sider og indeholder 600 farvebilleder af dyr og planter helt tæt på, og hvert billede er forsynet med en kort forklarende tekst.

Bogen udgives i samarbejde med Støtteforeningen for 9740 i Jerslev og udkommer den 9. november 2019.

Der er et budget for bogen på 227.000 kr.

Støttegruppen har søgt midler via fonde og private sponsorer:

Sparekassen Vendsyssel Fond

50.000 kr.

Sparekassen Vendsyssel i Jerslev

5.000 kr.

Nyfors SE vækstpulje

50.000 kr.

Genbrugsbutikken Tusindfryd i Jerslev

6.000 kr.

Private sponsorer

10.000 kr.

I alt

121.000 kr.

Støtteforeningen søger tilskud fra Fritids- og Kulturudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgningen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker at der i budget 2019 er 480.500 kr. tilbage af Kulturpuljen.

Beslutning

Udvalget støtter med 5.000 kr. ved indkøb af et antal bøger.

Bilag

Til toppen


8. Afklaring af Ungdomsskolebestyrelsens opgaver i forbindelse med SSP


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og afklare ungdomsskolebestyrelsens henvendelse vedrørende opgaver i forbindelse med SSP.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolebestyrelsen er på bestyrelsesmøde den 26. september 2019 blevet præsenteret for Ungdomsskolens rolle i forbindelse med organisering af SSP(samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi). Orienteringen tog udgangspunkt i notat vedrørende SSP-Struktur fra 2017.

Ungdomsskolebestyrelsen havde i forbindelse med gennemgangen en del spørgsmål til kommunens arbejde med SSP. Foranlediget af spørgsmålene er bestyrelsen blevet i tvivl om, hvilken opgave det forventes, at bestyrelsen har indenfor SSP.

Bestyrelsen tilkendegiver et ønske om at medvirke til at synliggøre og eventuelt forbedre arbejdet med SSP, men er i tvivl om, hvorvidt det er en opgave for Ungdomsskolen.

Bestyrelsen ønsker, at der et klart politisk ejerskab/ansvar for SSP, derudover er der ønske om at der laves et eftersyn af SSP og de tildelte ressourcer. Bestyrelsen sætter desuden spørgsmålstegn ved om det nuværende setup omkring SSP er tidssvarende.

I Styrelsesvedtægt for Brønderslev Kommune, kapitel 4, § 15 Fritid og Kultur, fremgår SSP ikke som selvstændigt område. SSP har gennem de senere år været organiseret og forankret i Ungdomsskolen, som hører under Fritids- og Kulturudvalgets område.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur henviser til, at der i notat vedrørende SSP-struktur fremgår flere fagområder, som har opgaver i relation til SSP. Det drejer sig foruden Fritids- og Kulturudvalget om Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelse og Uddannelsesudvalget.

Med den nuværende forankring af SSP i en tværgående styregruppe, så vil det være Styregruppen der kan fremsende eventuelle ønsker om ændringer af SSP-opgaven til politisk behandling.

Fagforvaltningen vurderer, at hvis der fremkommer ændringsforslag vedrørende SSP der kræver politisk stillingtagen, så vil alle tre stående udvalg skulle udtale sig i sagen forud for en endelig politisk stillingtagen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og afklarer Ungdomsskolebestyrelsens spørgsmål.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Fritids- og Kulturchefen afklarer sagen med Ungdomsskolens bestyrelse.

Bilag

Til toppen


9. Mødekalender 2020 for Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet har den 9. oktober 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2020 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. oktober 2019 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Der er planlagt ét møde pr. måned i Fritids- og Kulturudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 15.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgsmøder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender mødekalender 2020 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Sundhedspolitik - 1. høring


Resume

Sagsforløb: FR/TM/HAR/ÆR/FK/BS/BE/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af temadrøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender 1. udkast til Sundhedspolitik til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker.

Høringsversionens indeholder

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan vi kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret en proces, hvor det i høj grad er muligt for høringsparterne at komme med relevante input, inden der foreligger endelig version til politisk godkendelse. Fagudvalg, udvalg og råd bedes derfor kommentere på politikkens indhold i forhold til ønsker og problematikker, som de gerne ser at politikken tager højde for, samt hvorvidt pejlemærkerne er relevante og fyldestgørende.

Høringsversionens 6 pejlemærker:

1. Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv

2. Lighed i sundhed

3. En sund start på livet

4. En plads i fællesskabet

5. Byens rum fremmer det sunde valg

6. Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Videre proces frem mod godkendelse af ny Sundhedspolitik

Social- og sundhedsudvalget drøfter efter høringsrunden alle kommentarer og input og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejder endeligt udkast til Sundhedspolitik. Politikken sendes til høring igen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i Brønderslev Kommune og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte.

Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådet vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet og Sundhedsaftalen 2019-2023.

Frist for høringssvar er torsdag den 21. november 2019 kl. 12:00.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og giver sparring på udkast til pejlemærker og sundhedspolitik.

Beslutning

Udvalget drøftede forslaget, og finder det i god overensstemmelse med mange af de indsatser, som igangsættes i udvalgets område.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

  • Invitation fra BI-Bordtennis til 75 års-jubilæum.
Beslutning

Om kulturkaravanen i Dronninglund.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 8. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer