Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 5. december 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Fritids- og kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Fritids- og kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Ny vision for Brønderslev Kommune. Konkretisering af mål og retning for fagudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet godkendte i juni måned en ny vision for Brønderslev Kommune. Det blev samtidigt besluttet, at de enkelte fagudvalg skal arbejde videre med konkretisering af visionen og visionens fire pejlemærker på Fritids- og Kulturudvalgets område.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, hvilke områder der skal være særligt fokus på fremadrettet. Herunder om der kan synliggøres sammenhæng med eksisterende faglige politikker og planer, og om visionen giver anledning til nye fokusområder på udvalgets område.

Bevæg dig for livet koordinator Jeppe Østergaard deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye vision for Brønderslev Kommune (vedlagt) er at sætte en fælles politisk retning for den fremtidige udvikling af kommunen. Visionen udgør et styringsredskab for Byrådet og administrationen, og den skal danne udgangspunkt for kommende politikker og planer samt implementeres i fagudvalgenes arbejde og det daglige arbejde som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger. Ved godkendelse af visionen blev det besluttet at igangsætte en proces i fagudvalgene, hvor de enkelte udvalg skal konkretisere visionen, tage stilling til hvilke områder der skal have særligt fokus og sætte retning for det fremadrettede arbejde i de respektive fagområder.

For at konkretisere visionen på Fritids- og Kulturudvalgets område, skal udvalget drøfte visionen og visionens fire pejlemærker med udgangspunkt i følgende overoverordnede punkter:

 • Synliggøre sammenhæng med eksisterende politikker, planer og indsatser
  Hvordan passer visionen sammen med igangværende indsatser og arbejdsgrundlaget i de nuværende faglige politikker, planer og strategier på udvalgets område, og kan der synliggøres sammenhæng?
  Vedlagt findes en kortlægning af målsætninger fra eksisterende politikker og planer.
 • Evt. nye fokusområder som følge af visionen
  Giver visionen anledning til revision eller udbygning af det eksisterende arbejdsgrundlag for udvalgets område? Er der områder eller pejlemærker i visionen, som ikke i tilstrækkelig grad dækkes i eksisterende målsætninger?
 • Kan der under hver af visionens fire pejlemærker identificeres 3-4 faglige målsætninger (eksisterende eller nye), som kan udgøre retningen for udvalgsområdets fremtidige udvikling?

Vedlagt er eksempler på sammenhæng mellem visionens pejlemærker og målsætninger fra kommunens eksisterende planer og politikker

Formålet med drøftelsen og konkretisering af visionen er at skabe et arbejdsgrundlag for fagudvalgets og fagområdernes fremtidige arbejde og udvikling. Resultatet af drøftelsen skal efterfølgende implementeres på administrativt niveau.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og konkretiserer den nye vision for Brønderslev Kommune for udvalgets område

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 11. september 2019, pkt. 3:

Den videre proces drøftet. Udvalget kunne ønske sig, at der på et senere tidspunkt laves en oversigt over Visionskompasset for alle udvalgsområder.

Drøftes igen på udvalgets møde i november.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling, 5. december 2019

Der er vedlagt en bruttooversigt over målsætninger fra de gældende politikker og visioner på Fritids- og Kulturudvalgets område. Denne oversigt medvirker til et overblik over Fritids- og Kulturudvalgets politikker og visioner, som kan danne grundlag for at sammenholde med de 4 pejlemærker i den vedtagne vision for Brønderslev Kommune:

 • Alle skal med
 • Samarbejde og Handling
 • Vækst og Udvikling
 • Sundhed og Natur

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalget drøfter sammenhængen mellem Fritids- og Kulturudvalgets målsætninger og den vedtagne vision for Brønderslev Kommune. Dernæst foreslås en drøftelse af hvorvidt, der skal være særligt fokus på et eller flere af de 4 pejlemærker fra kommunevisionen i Fritids- og Kulturudvalgets arbejde det kommende år.

Beslutning

Forslag til Visionskompas for FKU godkendt.

Fremtidige temamøder om indsatser bygges op omkring pejlemærker.

Bilag

Til toppen


5. Fordeling af tilskudstilsagn for 2020 til fritidsundervisning for voksne


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til fordeling af tilskud til fritidsundervisning for voksne i 2020

Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til Folkeoplysningslovens § 11 hvert år fordele budgettet til den folkeoplysende voksenundervisning. Dette sker efter en tilskudsmodel, som er godkendt af Byrådet i 2006, og som opfylder betingelserne i Folkeoplysningslovens Kapitel 4, § 7-13.
For at komme i betragtning skal man være en godkendt folkeoplysende aftenskole med aktiviteter i Brønderslev Kommune.

A. Tilskudsrammen for 2020:

Der er i budget i 2020 afsat 843.693 kr. til undervisning.

I henhold til den godkendte tilskudsmodel fra 2006, kan det kommunale løntilskud maksimalt udgøre:

 • Alm. undervisning, studiekredse og foredrag: 1/3 af lønudgifterne
 • Handicapundervisning: 7/9 af lønudgifterne
 • Instrumentalundervisning: 5/7 af lønudgifterne

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at kriterierne fastholdes.

Der er indkommet ansøgninger fra 13 aftenskoler, og følgende aftenskoler har på deres ansøgningsskema bemærket følgende:

 • AFRO-Art forventer øget aktivitet.
 • FOF Vendsyssel bemærker, at der er stigende efterspørgsel på aktiviteter hos Brønderslev kommunes borgere, og har derfor udvidet tilbuddene i kommunen.
 • Kulturskolens Voksenundervisning ønsker fortsat at tilbyde flere aktiviteter i oplandet.
 • LOF bemærker, at de både i 2018 og 2019 har manglet tilskud pga. øgede aktiviteter.
 • Sind – den lille skole oplyser, at de har svært ved at finde fodfæste i Brønderslev Kommune.
 • Vendsyssel Husflidskreds sætter kurser op med nye emner.
 • Brønderslev Line Dance har udbudt et ekstra kursus næste år.

Jf. folkeoplysningslovens § 8a, pkt. 1, kan der ydes særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper. I Brønderslev Kommunes tilskudsmodel er det bestemt, at der ydes kr. 2 pr. time til pensionister, efterlønsmodtagere og personer på overgangsydelser.

B. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister m.fl.

Foreningens navn

Regnskab 2018

Ansøgning 2020

Forslag 2020

AOF Vendsyssel

18.433 kr.

30.000 kr.

24.305 kr.

BORN

1.806 kr.

3.000 kr.

2.431 kr.

DOF Klokkerholm Fritidsskole

3.500 kr.

4.000 kr.

3.241 kr.

FOF Vendsyssel

3.728 kr.

5.000 kr.

4.051 kr.

LOF Nord

0 kr.

2.600 kr.

2.106 kr.

Hjallerup Sangkor

3.060 kr.

3.672 kr.

2.975 kr.

Kulturskolens Voksenundervisning

500 kr.

1.100 kr.

891 kr.

I alt

31.027 kr.

49.372 kr.

40.000 kr.

Tilskud pr. time

2 kr.

2 kr.

Taksten på 2 kr. har været gældende siden 2006.

Der kan ydes tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede offentlige lokaler. Ifølge Folkeoplysningslovens § 23 yder Byrådet tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning med mindst 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler.
Det skal her bemærkes, at der opkræves gebyr for benyttelse af kommunale haller og gymnastiksale med henblik på at ligestille foreninger i kommunale lokaler og foreninger i privatejede lokaler.

Leje af kommunale lokaler følger den af Byrådet fastsatte takst.

C. Forslag til fordeling af tilskudstilsagn til brug for leje af private lokaler

Foreningens navn

Regnskab 2018

Ansøgning 2020

Forslag 2020

AOF Vendsyssel

31.076

30.000

28.500

Afro-Art

0

600

600

BORN

1.350

3.000

2.809

FOF Nordvest Vendsyssel

32.945

30.000

28.500

Hjallerup Sangkor

4.504

10.652

9.600

Kulturskolens Voksenundervisning

1.088

2.175

2.000

Østvendsyssel Højskolekreds

2.612

10.040

9.600

I alt

73.575

86.467

81.609

Der er på budgettet for 2020 afsat 81.609 kr. til leje af private lokaler.

Foreningernes samlede ansøgninger om tilskud overstiger den afsatte ramme på lokale området:

Afsat på budget 2020

Kr. 81.609

Aftenskolernes lokaletilskud reduceres fra kr. 86.467 til

Kr. 81.609

Restbeløb, der må tages fra tilsagn

Kr. 0

Takst for lokaletilskud er i henhold til folkeoplysningsloven 139,24 kr./time. i 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at det ansøgte lokaletilskud nedsættes til 81.609 kr., og fordeles som foreslået i ovenstående tabel.

Tilskudsramme budget 2020:

Fritidsundervisning m.m. jf. budget 2019

Punkt A

Kr. 843.693

- Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for Pensionister

Punkt B

Kr. 40.000

- mindre beløb til tilsagn pga. lokaleudgifterne

Punkt C

Kr. 0

I alt tilskudsramme for 2020

kr. 803.693

Fordeling af tilskudstilsagn for fritidsundervisning for voksne i 2020 fremgår af vedhæftede bilag "Fordeling 2020".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår:

 • at tilsagn for 2020 fordeles efter forslag 3 jf. vedhæftede bilag. Tilsagnet er beregnet i forhold til fagforvaltningens fordeling, som har taget udgangspunkt i foreningernes regnskab for 2018 (forslag 1) og foreningernes ansøgning for 2020.
 • at takst for nedsættelse af deltagerbetaling til pensionister, efterlønsmodtagere og folk på overgangsydelse fastholdes på 2 kr. pr. time.

Aftenskolesamvirket har ved mail af 19. november 2019 indstillet, at tilsagn for 2020 fordeles efter forslag 3.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om Budget 2020 for Museet for Forsyning og Bæredygtighed


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om budget 2020 for Museet for Forsyning og Bæredygtighed (MOSS).

Sagsfremstilling

Museet for Forsyning og Bæredygtighed har indsendt budget 2020 til Slots- og Kulturstyrelsen til godkendelse.

Slots- og Kulturstyrelsen har tilsynsforpligtigelsen for godkendelse af MOSS budget 2020, som del af det skærpede tilsyn.

Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt budget 2020 og det fremsendes nu til orientering for Fritids- og Kulturudvalget.

Budgettet indeholder et kommunalt driftstilskud svarende til minimumskravet på 2,0 mio. kr. Slots- og Kulturstyrelsen bemærker, at MOSS tilfredsstillenderedegør for afvigelser i budgettet og redegør for den fremadrettede udvikling af museets aktiviteter.

MOSS oplyser, at der gennem 2019 har været en stabil økonomisk drift, hvilken museet vil bygge videre på i 2020. Stabil drift i 2020 og fremadrettet sikrer museets økonomiske fundament og at museet fremadrettet er levedygtigt og manøvredygtigt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager budget 2020 til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Brønderslev Skytteforening søger om forlængelse af aftale om afdrag af lån til renovering af lokaler


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Brønderslev Skytteforening.

Sagsfremstilling

Brønderslev Skytteforening har siden 2005 haft en aftale, hvor Brønderslev Kommune støtter Brønderslev Skytteforening med 30.000 kr. årligt til delvis dækning af det afdrag Brønderslev Skytteforening har hos Skydebaneforeningen Danmark. Aftalen udløber ved udgangen af 2020.

Brønderslev Skytteforening søger om, at den nuværende aftale med Brønderslev Kommune forlænges med yderligere 10 år, gældende til og med 2031.

Det nye lån skal anvendes til at færdiggøre den nødvendige del af fase 2 (se ”Fremtidens Skyttecenter” vedlagt som bilag) vedrørende ventilationen, da den nuværende løsning ikke lever op til gældende miljøkrav. Dette ønskes gennemført i sommeren 2021.

Brønderslev Skytteforening har i projektet beregnet en selvfinansiering på 150.000 kr.

Brønderslev Skytteforening oplyser, at der har været tilgang med over 30 nye medlemmer siden sommerferie 2019 og størstedelen heraf er unge under 25 år.

Brønderslev Skytteforening har søgt Fritids- og Kulturudvalgets anlægspulje for 2019, men fik afslag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur gør opmærksom på, at praksis har været, at lån der udløber ikke forlænges.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Afslag.

Bilag

Til toppen


8. Retningslinjer for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til retningslinjer for booking/afbooking af tider i kommunale og selvejende faciliteter.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2015 blev bookingsystemet Conventus taget i brug i Brønderslev Kommune i forhold til foreningernes booking af faciliteter i kommunale og selvejende haller.

Dette skete blandt andet som følge af en lovændring vedrørende digital selvbetjening i forhold til booking, men også for at sikre et bedre overblik over benyttelsen af både de kommunale og de selvejende faciliteter.

Der er på nuværende tidspunkt opnået erfaringer med brug Coventus, både i forhold til foreningerne, men også i forhold til hallernes brug af systemet. Det er blevet tydeligt, at der er behov for fælles regler omkring booking/afbooking af timer både i de selvejende og i de kommunale faciliteter.

I foråret 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for de selvejende haller, Idrætssamvirket samt Fritid og Kultur. Gruppen har udarbejdet forslag til fælles retningslinjer for booking/afbooking af faciliteter.

Fritid og Kultur foreslår, at de fælles retningslinjer er gældende fra den kommende sæson, dvs. med start efter sommerferien 2019.

Retningslinjerne vil være gældende for foreninger og hallers booking og afbooking af timer i kommunale og selvejende faciliteter.

Idrætssamvirket ser gerne, at kommunens institutioner, skoler, børnehaver m.fl. booker den faktiske tid, som skal bruges i såvel de kommunale som de selvejende haller, for herved at frigøre evt. ledig halkapacitet til aktiviteter under Bevæg Dig for Livet, samt aktiviteter som igangsættes i forbindelse med, at Brønderslev Kommune nu er visionskommune.

Fritid og Kultur kan oplyse, at skolerne booker de faktiske timer, som de har brug for i de selvejende haller. De to kommunale haller, Hedegårdshallen og Toftegårdshallen, har booket faciliteterne til skolernes brug svarende til hele skoledagen.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender udkast til retningslinjer for foreningers og hallers booking/afbooking af kommunale og selvejende faciliteter.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 13. juni 2019, pkt. 7:

Udvalget ønsker de udarbejdede retningslinjer for booking og afbooking af faciliteter sendt til udtalelse hos de berørte parter.

Derudover ønsker udvalget i forhold til de videre drøftelser økonomiske beregninger på, at haltimer generelt afregnes både som 60 minutter og som 50 minutter.

Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 22. august 2019.

Siden behandlingen i Fritids- og Kulturudvalget på mødet den 13. juni 2019 har fagforvaltningen for Børn og Kultur anmodet de selvejende haller om deres udtalelse til de foreslåede retningslinjer.

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 9:

Sagen udsat.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. september 2019.

Siden behandlingen i Fritids- og Kulturudvalget på mødet den 22. august 2019 har fagforvaltningen for Børn og Kultur tilføjet udvalgets bemærkninger til de foreslåede retningslinjer. Det drejer sig om følgende tilføjelser:

"Retningslinjerne er gældende for alle de faciliteter, hvor de folkeoplysende foreninger udøver deres aktiviteter. Det betyder, at foruden hallerne er mødelokaler, sale og andre faciliteter omfattet af retningslinjerne i det omfang, de benyttes af foreningerne."

"Såfremt en forening og en facilitet indgår en aftale om brug af faciliteten, må denne aftale ikke stille foreningen ringere end disse retningslinjer. Retningslinjerne skal ses som et minimum."

"Fordelingen af foreninger i de selvejende institutioner sker i samarbejde mellem foreningen og den ønskede facilitet. Brønderslev Kommune faciliterer og fordeler alene de foreninger, der har søgt om tider i de kommunale lokaler."

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender udkast til retningslinjer for foreningers og hallers booking/afbooking af kommunale og selvejende faciliteter.

Fritids- og Kulturudvalget, 11. september 2019, pkt. 7:

Punktet udsættes.

Peter H.S. Kristensen og Dennis Kvesel var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 3. oktober 2019:

Genoptagelse af drøftelse vedrørende retningslinjer for booking/afbooking af tider i de kommunale og selvejende faciliteter.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. oktober 2019, pkt. 5:

Punktet udsat.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde, den 7. november 2019:

Der blev den 31. oktober 2019 holdt dialogmøde med de selvejende haller, resultatet af dialogmødet vil blive fremlagt på mødet og vil danne baggrund for den videre drøftelse af retningslinjer for booking og afbooking.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. november 2019, pkt. 6:

Udvalget besluttede, at nedenstående tekst indarbejdes i retningslinjerne og færdigbehandles på næste møde.

Pålagte arrangementer

De pålagte arrangementer omfatter folketingsvalg og lignende, der tager prioritet over alle andre arrangementer. Her skal hallen melde aflysningen til forening/skole, så snart den er kendt.

 • Her gives hallen den frihed at kunne aflyse uden noget krav om at skulle erstatte eller på anden måde efterleve de behov, foreningen/skolen måtte have, da vigtigheden i det pålagte arrangement altid vil vægte tungere. Dog opfordres der altid til dialog mellem hallen og forening/skole om et alternativt lokale i en anden hal i kommunen.

Opståede arrangementer

De opståede arrangementer er dem, der kommer ind efter sæsonbookningen, som er fastlåst efter den 15. september, og som kræver aflysninger af skole- eller foreningstimer. Her er tale om erhvervsarrangementer, civile arrangementer og lignende.

 • Her skal hallen i en højere grad indgå i dialog med forening/skole om at finde lokalekapacitet et andet sted i kommunen via brug af Conventus/Foreningsportalen. Der ønskes et stærkere samarbejde hallerne imellem, hvilket vil resultere i færre aflyste træninger/arrangementer i foreningerne/skolerne og en højere belægning i de selvejende haller.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 5. december 2019

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har indarbejdet ovenstående ændringer og genoptager behandlingen af retningslinjer for booking/afbooking af tider i de kommunale og selvejende faciliteter.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning om dræn af fodboldbaner ved Flauenskjold Idrætsforening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Flauenskjold Idrætsforening om dræning af fodboldbanerne.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Idrætsforening har gennem de senere år været i kontakt med Vej og Park i forhold til deres træningsbaner. Vej og Park har undersøgt forholdene og har konstateret at arealerne ikke er drænet og der er udarbejdet overslag for hvad det forventes at koste at lave dræn.

Det er ikke muligt at flytte banerne, da lysanlægget er placeret ved banerne. Banerne der er tale om, fremgår af vedlagte oversigtskort og der er tale om kommunal jord - Matrikel nr. 1g.

Flauenskjold Idrætsforening sender på den baggrund ansøgningen om tilskud på 233.000 kr. til dræn og efterfølgende genetablering af fodboldbanerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur kan oplyse, at denne sag vil kunne danne præcedens i forhold til andre foreninger og klubber med faciliteter på kommunal jord.

Ejendomme og Service udtaler følgende i forhold til modtaget tilbud på dræn af fodboldbaner:

Tilbuddet er afgivet som et overslag, det betyder der afregnes endeligt efter opgjort forbrug. Ejendomme og Service har ikke haft mulighed for at kontrollere de angivne mængder i forhold til det aktuelle areal, men vurdere prisniveau er rimeligt og konkurrencedygtigt i forhold til de angivne mængder der er oplyst i tilbuddet.

Opmærksomheden henledes på der tages forbehold for grundvandssænkning i forbindelse med udførelse af arbejdet. Ejendomme og Service har ikke oplysninger til at vurdere om dette forbehold er aktuelt.

Brønderslev Kommunes udbudspolitik overholdes ved indhentning af et underhåndstilbud, hvis Vej og Park vurderer samlet anlægsudgift kan holdes under 150.000, - kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter henvendelsen om dræn af fodboldbaner.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsat.

Der ønskes oversigt over kommunale arealer der anvendes til boldbaner, og juridisk vurdering af styrelsesmæssigt grundlag for ansvaret for arealet.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning
 • Mobile bibliotek ændrer tider
 • Ungdomshus anvendes til mødelokale for Danske Skoleelever m.fl.
 • Mødet den 16 april 2020 flyttes til 15. april 2020

Til toppen


11. Dialogmøde med Fonden Brønderslev Hallerne og Brønderslev Gymnastikforening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget holder dialogmøde med Fonden Brønderslev Hallerne og Brønderslev Gymnastikforening om nye faciliteter i forbindelse med Brønderslev hallerne.

Sagsfremstilling

Dialogmødet holdes fra kl. 16.00 til 16.45

Beslutning

Gennemført .

Til toppen


12. Dialogmøde med Hjallerup Gymnastikforening om pladsmangel i Hjallerup Idrætscenter


Resume

Sagsforløb: FK

Hjallerup Gymnastikforening ønsker dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget omhandlende pladsmangel i Hjallerup Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Dialogmødet holdes fra kl. 17.00 til 17.45

Beslutning

Gennemført.

Til toppen

Opdateret 6. december 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer