Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 16. januar 2020
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af kriterier for pulje til Bevæg dig for livet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til kriterier for puljen til Bevæg dig for livet-arbejdet.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i oktober 2019 indstillede udvalget et ønske om, at der i budgettet for 2020 blev afsat midler til en pulje til understøttelse af arbejdet med Bevæg dig for livet. Dette ønske blev imødekommet og der er på budget 2020 afsat 250.000 kr. årligt de næste 2 år til en pulje målrettet arbejdet med Bevæg dig for livet. Det er denne pulje, udvalget nu skal tage stilling til kriterierne for.

I budgetaftalen er det beskrevet hvordan de afsatte midler til puljen er tænkt: "Indsatsen skal rettes mod alle borgere og foreninger og på tværs af den kommunale organisation. Der kan eksempelvis gives tilskud til nye initiativer, udviklingsarbejder og enkeltstående aktiviteter for grupper, der ellers ikke vil blive igangsat, ligesom foreninger i denne sammenhæng kan kompenseres for optagelse af medlemmer over 25 år."

På baggrund af teksten i budgetaftalen er der udarbejdet et forslag til kriterier for puljen til Bevæg dig for livet-arbejdet. Puljen er udarbejdet med inspiration fra lignende puljer i andre visionskommuner og i et samarbejdet med Sundhed og Velfærd. Forslaget åbner for, at alle parter, der er hjemmehørende i Brønderslev Kommune, kan søge puljen både foreninger, selvorganiserede grupper og private aktører.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket.

Der er i forslaget til puljen fokus på, at det skal være så nemt, som muligt at ansøge puljen. Derfor er der også forskel på behandling af ansøgninger og kravene til afrapportering afhænger af, om der søges over eller under 20.000 kr. Ved støtte under 20.000 kr. behandles ansøgningen administrativt og Fritids- og Kulturudvalget orienteres løbende. Ansøgninger over 20.000 kr. skal behandles i Fritids- og Kulturudvalget på møderne i marts, juni, september og december. Ligeledes er der ikke så store krav til detaljegraden i budgettet ved ansøgninger under 20.000 kr., dette er foreslået for ikke at gøre ansøgningsproceduren for tung og dermed ikke afskrække de frivillige i at sende en ansøgning afsted.

Når kriterierne er godkendt, vil der blive udarbejdet en nem tilgængelig beskrivelse i en folder, som skal øge synligheden af puljen. Derudover vil den blive publiceret på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender forslaget til kriterier for puljen til Bevæg dig for livet-arbejdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslaget til kriterier for puljen til bevæg dig for livet- arbejdet godkendes.

Udvalget påpeger, at det er væsentligt at få kommunikeret ud omkring puljen.

Bilag

Til toppen


4. Satspuljemidler til projekt Sundhed, Motion og Fællesskab


Resume

Sagsforløb: BE/SS/FK/ØK

Orientering om tilsagn om støtte til projekt Sundhed, Motion og Fællesskab.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur indsendte Brønderslev Kommune i efteråret 2019 en ansøgning til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Ansøgningen blev sendt til ”Pulje til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept”.

Sammen har Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur udformet og indsendt en ansøgning med fokus på at skabe ramme og mulighed for, at borgere gennem målrettede tilbud styrker tilknytningen til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud og/eller kommunale beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud. Tilbuddet er en opfølgning på/supplement til de kommunale tilbud, og skal medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt. Dette er i tråd med Brønderslev Kommunes vision med fokus på Sundhed og Natur, Samarbejde og Handling og på, at alle skal med.

I et tæt netværkssamarbejde mellem Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCenter samt Fritid og Kultur og en bred vifte af idrætsforeninger vil der blive udviklet en række idrætsforeningstilbud, der kan modtage, inkludere og fastholde de nye ikke-idrætsvante målgrupper. Projektet skal desuden styrke kompetencerne i idrætsforeningerne, så det sikres, at de kan modtage, inkludere og fastholde borgerne.

Brønderslev Kommune er blevet tildelt 3.051.760 kr. til projektet - bl.a. til aflønning af en nyansat playmaker.
Den samlede målsætning i projektet er at udsluse omkring 1.000 borgere fra Sundhedscenter, Jobcenter eller UngeCenter samt at fastholde 250 af disse i foreningsidræt gennem den 3-årige projektperiode.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ansættelse af playmaker i UngeCenter/Jobcenter.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at projektet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stækker sig over en treårig periode, og at Brønderslev Kommune er tildelt 3.051.760 kr. Der skal aflægges halvårlige delregnskaber, og efter projektets afslutning skal der aflægges endeligt regnskab.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning om tilskud til Bæredygtighedsfestival 2020


Resume

Sagsforløb: FK-ØK

Stillingtagen til ansøgning fra Dronninglund Turistforening, FN-forbundet i Nordjylland og Borger 9700 om tilskud på 100.000 kr. til afvikling af Bæredygtighedsfestival 2020 samt om personaleressourcer til planlægningsarbejdet.

Sagsfremstilling

Dronninglund Turistforening, FN-forbundet i Nordjylland og Borger 9700 ansøger om, at Brønderslev Kommune:

  • deltager aktivt i Bæredygtighedsfestival 2020,
  • bevilger et tilskud på 3 kr. pr. indbygger, i alt ca. 100.000 kr. til afvikling af festivalen samt
  • yder sekretariatsbistand til planlægningsarbejdet.

Bæredygtighedsfestival 2020 er planlagt til at finde sted i uge 35, som er ugen op til og samtidig med de økologiske høstmarkeder på landsplan, konventionelle markeder og Brønderslev Marked.

Kommunaldirektøren foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgningen.

Derblev i 2019 ydet et tilskud på 35.000 kr. til festivalen, men der blev ikke stillet personaleressourcer til rådighed.

Beslutning

Ansøgningen videresendes til økonomiudvalget.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om dræn af fodboldbaner ved Flauenskjold Idrætsforening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte ansøgning fra Flauenskjold Idrætsforening om dræning af fodboldbanerne.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Idrætsforening har gennem de senere år været i kontakt med Vej og Park i forhold til deres træningsbaner. Vej og Park har undersøgt forholdene og har konstateret, at arealerne ikke er drænet, og der er udarbejdet overslag på, hvad det forventes at koste at lave dræn.

Det er ikke muligt at flytte banerne, da lysanlægget er placeret ved banerne. Banerne, der er tale om, fremgår af vedlagte oversigtskort, og der er tale om kommunal jord - Matrikel nr. 1g.

Flauenskjold Idrætsforening søger om tilskud på 233.000 kr. til dræn og efterfølgende genetablering af fodboldbanerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur kan oplyse, at denne sag vil kunne danne præcedens i forhold til andre foreninger og klubber med faciliteter på kommunal jord.

Ejendomsservice udtaler følgende i forhold til modtaget tilbud på dræn af fodboldbaner:

Tilbuddet er afgivet som et overslag, det betyder, at der afregnes endeligt efter opgjort forbrug. Ejendomsservice har ikke haft mulighed for at kontrollere de angivne mængder i forhold til det aktuelle areal, men vurderer prisniveau er rimeligt og konkurrencedygtigt i forhold til de angivne mængder, der er oplyst i tilbuddet.

Opmærksomheden henledes på der tages forbehold for grundvandssænkning i forbindelse med udførelse af arbejdet. Ejendomsservice har ikke oplysninger til at vurdere, om dette forbehold er aktuelt.

Brønderslev Kommunes udbudspolitik overholdes ved indhentning af et underhåndstilbud, hvis Vej og Park vurderer samlet anlægsudgift kan holdes under 150.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om dræn af fodboldbaner.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 5. december 2019, pkt. 9:

Udsat.

Der ønskes oversigt over kommunale arealer, der anvendes til boldbaner, og juridisk vurdering af styrelsesmæssigt grundlag for ansvaret for arealet.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget, 16. januar 2020:

Genoptagelse af sag vedrørende dræn af fodboldbaner.

Der er modtaget materiale over kommunale arealer der anvendes til fodbold og golf, herunder oversigt over ejerforhold. Der er vedlagt matrikelkort for fodboldklubberne. Desuden er der foretaget en juridisk vurdering af ansvaret for arealet.

Jurist udtaler:

"Den videre kommunale udmøntning af serviceforpligtelsen efter folkeoplysningslovens § 21 og 22, implicerer derimod mere skønsprægede vurderinger. Således skal anlæggene være ”egnede”. Ifølge forarbejderne til folkeoplysningsloven indebærer dette bl.a., at de anlæg m.v., der anvises, skal ligge i en rimelig nærhed i forhold til deltagerne. Herudover skal anlæggene være anvendelige i forhold til aktiviteten. Det kan vel sagtens være op til diskussion, om et anlæg er anvendeligt eller ej. I nærværende sammenhæng lægges det imidlertid til grund, at fodboldbanen eller golfbanen er anvendelig det meste af tiden, og at det kun er i perioder med meget kraftige regnskyl, at banerne ikke kan anvendes.

Konklusionen må dog alligevel blive, at kommunen ikke er forpligtet til at foretage dette dræningsarbejde, hvilket i hovedsagen begrundes med, at en forpligtelse over for kommuner som selvstændige forvaltningsmyndigheder til at udføre bestemte udgiftskrævende serviceforanstaltninger, sædvanligvis kræver et forholdsvis sikkert hjemmelsmæssigt grundlag. Og dette sikre lovgrundlag findes efter juristens opfattelse ikke i den konkrete sammenhæng. Der gøres opmærksom på, at det er Byrådet, der fastsætter serviceniveauet i forbindelse med benyttelse af sportshaller og udendørsanlæg."

Beslutning

Ansøgningen afslået. Udvalget følger udviklingen i, hvordan vejrlig påvirker udendørsområderne der bruges til idrætsfaciliteter.

Bilag

Til toppen


7. Revidering af Kulturpolitikken for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om kommissorium for revidering af Kulturpolitikken for Brønderslev Kommune kan godkendes.

Sagsfremstilling

Den nuværende Kulturpolitik for Brønderslev Kommune blev udarbejdet og godkendt i 2014.

Kulturpolitikken stod oprindeligt til evaluering og revidering i 2018, men udarbejdelsen af Fritids- og Idrætspolitikken blev prioriteret, og derfor er det nu blevet tid til at gennemse Kulturpolitikken.

Til arbejdet med revidering er der udarbejdet kommissorium og procesplan for at sikre inddragelse af borgere og politikere. Den nye kulturpolitik skal beskrives, så den følger den politisk besluttede Vision for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter vedlagte kommissorium og procesplan for revidering af Kulturpolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kommissorium og procesplan godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Kulturkompasset 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til afholdelse af Kulturkompasset 2020.

Sagsfremstilling

Kulturkompasset er siden 2014 blevet afholdt den første torsdag i februar måned. Kulturkompasset er et netværksmøde, hvor kulturelle aktører og politikere mødes, får ny inspiration og i fællesskab udvikler nye ideer til projekter. Ydermere uddeles Kulturprisen samme aften på baggrund af indstillinger, der lever op til de opstillede kriterier.

Brønderslev Kommunes kulturpolitik skal revideres i foråret 2020. Det kan derfor overvejes, om Kulturkompasset skal flyttes til afholdelse i løbet af efteråret 2020.

En flytning af Kulturkompasset vil give mulighed for at bruge arrangementet til at gøre opmærksom på den nye kulturpolitik for Brønderslev Kommune, som forventes godkendt i løbet af sommeren 2020.

Ved at rykke datoen for afholdelse af Kulturkompasset vil der samtidig være grundlag for en bedre markedsføring og dermed øget deltagelse ved arrangementet. Den 27. februar 2020 afholdes Fritidsprisen 2019 på Nordjyllands Idrætshøjskole. Med to store arrangementer indenfor samme måned, kan der være risiko for, at nogle deltagere kun vælger at komme til det ene arrangement.

Der arbejdes på, at Kulturkaravanen besøger Brønderslev Kommunen for sidste gang i løbet af uge 40. Ved at flytte Kulturkompasset samt uddeling af Kulturprisen til samme uge vil det give mulighed for øget fokus på kulturen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget flytter afholdelsen af Kulturkompasset samt uddeling af Kulturprisen til den 1. oktober 2020.

Personale

Ingen.

Beslutning

Flytningen godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Brønderslev bokseklub søger om lokaletilskud ved flytning til lejede lokaler


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Brønderslev Bokseklubs ansøgning om lokaletilskud ved flytning til nyt lejemål.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en eventuel flytning til nye lokaler søger Brønderslev Bokseklub om kommunalt lokaletilskud. Brønderslev Bokseklub anvender i dag Brønderslev Hallerne, men påtænker at flytte deres aktiviteter til et nyt lejemål i Brønderslev by.

Brønderslev Bokseklub betaler i dag et gebyr pr. time for at være i Brønderslev Hallen. Jævnfør halaftalen med de selvejende haller betaler Brønderslev Kommune for de timer, som bokseklubben har i hallen.

I forbindelse med en flytning fra Brønderslev Hallen vil bokseklubben ikke længere skulle betale et årligt gebyr på 9.643 kr. Samtidig sparer Brønderslev Kommune 17.541 kr. for betaling af timerne til Brønderslev Hallen.

Lejeudgiften samt el, vand og varme og fællesudgifter udgør 96.781 kr. inkl. moms om året. Bokseklubben har udelukkende medlemmer under 25 år, hvilket betyder, at der kan gives et lokaletilskud på 65% af udgifterne.

Der søges derfor om et årligt lokaletilskud på 62.907 kr.

Hos det nye lejemål ved Fonden Brønderslev Udviklingspark er huslejen fastsat efter, at det er en forening der lejer sig ind, og at huslejen er fastsat efter markedsprisen. Det bemærkes desuden, at Fritids- og Kulturudvalget på sit møde den 4. april2019 imødekom et ønske om et lokaletilskud på 48.913 kr. i forbindelse med flytning til et andet lejemål, som så efterfølgende ikke er blevet realiseret.

Bokseklubben oplyser, at lejemålet forventes at blive midlertidigt, idet klubben får nye lokaler i PN bygningen, så snart det projekt er færdigt.

Tilskud til lokaler er et rammebudget, som fordeles mellem de foreninger, der har egne og lejede lokaler. I den forbindelse bemærkes, at én forening er lukket ned og de fik tidligere et lokaletilskud på 64.000 kr. årligt. Der er derfor plads i den nuværende ramme til at imødekomme ansøgningen.

Det bemærkes desuden, at Folkeoplysningslovens § 25, stk. 2, siger: "Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale". Fagforvaltningen for Børn og Kultur har undersøgt, om der var ledige kommunale lokaler, der kan stilles til rådighed. Dette er ikke tilfældet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning
Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om finansiering til 3. hal ved Brønderslev Hallerne


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til muligheder for finansiering af en 3. hal ved Brønderslev Hallerne.

Sagsfremstilling

Fonden for Brønderslev Hallerne ønsker politisk opbakning og tilkendegivelse til deres kommende projekt om en 3. hal, der kan tilgodese gymnastikforeningernes behov for nye faciliteter.

Brønderslev Gymnastikforening (BGF) og Brønderslev Hallernes bestyrelser er blevet enige om et samarbejde om en hal 3, som springhal, samt mindre idrætslokaler og fitnesslokaler, på området ved tribunen og det gamle stadion.

Bestyrelserne arbejder for, at mange andre foreninger vil kunne drage fordel af et sådant byggeri. Det er ikke kun tænkt som et springcenter, men som et kraftcenter for fritid og bevægelse i Brønderslev by, hvor foreningerne kan samarbejde og drage udbytte af hinanden, men også et sted hvor børn og unge, voksne og ældre kan mødes og være sammen, selv om man ikke nødvendigvis har de samme fritidsinteresser.

Beregninger fra arkitekten viser, at projektet vil koste ca. 36 mio. kr. Der er ikke udarbejdet nogen økonomiske beregninger, da disse afhænger af Brønderslev Kommunes holdning til projektet. Projektet rummer mange og anderledes tænkte aktivitetsmuligheder for at favne bedst muligt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om muligheder for finansiering af en 3. hal ved Brønderslev Hallerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget fremsender ansøgningen til budgetprocessen 2021, hvor den indgår i en samlet drøftelse af de forskellige projekter indenfor området.

Bilag

Til toppen


11. Organisering af landsbypedelordningen


Resume

Sagsforløb: BE/TM/FK

Byrådet har i 2016 godkendt landsbypedelordningen for Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø ønsker at lægge straksaktivering og landsbypedeller ind under en faglig teamleder.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Fritids-og Kulturudvalget skal tage stilling til, om straksaktivering og landsbypedelordningen skal lægges sammen under en fælles faglig teamleder.

Sagsfremstilling

Landsbypedelordningen i Brønderslev Kommune blev godkendt af Byrådet den 22. juni 2016 efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget. Ordningen blev evalueret i 2017 og 2019. I 2019 blev ordningen udvidet til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Da nuværende teamleder for landsbypedellerne har valgt at gå på pension, har Fagforvaltningen for Teknik og Miljø valgt at evaluere organiseringen af området.

På nuværende tidspunkt er der en temleder for landsbypedeller og en teamleder for straksaktivering. Begge team er lokaliseret på samme adresse i Dronninglund, hvilket betyder, at der er et tæt samarbejde i hverdagen. For at skabe en endnu bedre synergi mellem teamene, ønsker Fagforvaltningen for Teknik og Miljø, at teamene ledes af en fælles teamleder.

Med denne løsning overtager teamleder for straksaktiveringen det faglige ansvar for begge teams, og som erstatning for teamleder for landsbypedellerne ansættes der en praktisk medarbejder, som i større grad kan planlægge og tilrettelægge det praktiske arbejde. Desuden vil den praktiske medarbejder have ansvaret for at vejlede medarbejderne i opgaveløsningen.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø forslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Fritids-og Kulturudvalget godkender, at landsbypedeller og straksaktiveringen lægges sammen under en fælles faglig teamleder.

Personale

En teamleder-stilling bliver ændret til en praktisk medarbejder.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

  • Idrætssamvirket har udpeget nye medlemmer til Fonden Brønderslev Hallerne: Aase Jensen og Jesper Hjelm Johannesen og suppleanter Rasmus Pølund Brander og Bo Fisker.
  • Idrætsmødet 2020 i Aalborg. I perioden den 24. til 27. juni 2020 afholdes Idrætsmødet i Aalborg, særligt torsdag og fredag den 25. og 26. juni kan indeholde interessant indhold for Fritids- og Kulturudvalget.
  • Tidsplan for Fritids- og Kulturudvalgets møder inkl. besøg på institutioner og samarbejdspartnere.
Beslutning

Orienteringerne tages til efterretning. Udvalgets møde næste gang starter kl. 14.00.

Bilag

Til toppen


13. Dialogmøde med Idrætssamvirket


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget holder dialogmøde med Idrætssamvirket kl. 17.00 til 17.45.

Beslutning

Dialogmøde afholdt.

Til toppen


14. Lukket punkt: Fritidsprisen 2019


Til toppen

Opdateret 17. januar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer