Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 6. februar 2020
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: FK

Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, hvis der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Staben foreslår, at udvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Beslutning

Drøftet. Punktet genoptages på kommende møder.

Til toppen


4. Styrings- og dialogaftaler med de selvejende haller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 8. november 2018, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur skulle udarbejde en beskrivelse af en ændret praksis for udarbejdelse af dialogaftale med hallerne.

Udvalget skal tage stilling til Fagforvaltningens forslag til den ændrede praksis.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune bad i 2018 Kommunens revisionsfirma BDO om at konkretisere det kommunale tilsyn med hallerne i et notat. Baggrunden var, at den nye samarbejdsaftale mellem Brønderslev Kommune og de selvejende haller, som Byrådet godkendte den 2. september 2015, foranledigede en række spørgsmål blandt andet til den kommunale tilsynsforpligtelse i forhold til godkendelse af regnskaber, lånoptagelse og vedtægter for hallerne.

Fritids- og Kulturudvalget fik den 8. november 2018 fremlagt et forslag om, at der på baggrund af notatet fra BDO udarbejdes individuelle dialogaftaler med de selvejende haller. Udgangspunktet for de nye dialogaftaler skal være indholdet i den eksisterende samarbejdsaftale fra 2015. Fritids- og Kulturudvalget ønskede en beskrivelse af den ændrede praksis.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har på det grundlag udarbejdet et forslag til en skabelon for en styrings- og dialogaftale, som skal indgås med hver enkelt selvejende hal, som har en aftale med kommunen. Skabelonen for styrings- og dialogaftalen er baseret på samarbejdsaftalen fra 2015 og foreslås forhandlet og indgået med hver enkelt hal for en 2-årig periode fra aftalens indgåelse.

Aftalen indeholder dels formålet med den individuelle halaftale, retningslinierne for det kommunale tilskud til hallerne, halfaciliteter omfattet af aftalen med den enkelte hal, samt øvrige vilkår, som skal være opfyldt for at få kommunalt tilskud. Det indgår desuden som en del af aftalen, at hver enkelt hal skal beskrive en udviklingsplan for hallen i forhold til de bygningsmæssige, aktivitetsmæssige og organisatoriske planer.

Procesplan:

Fagforvaltningen foreslår, at materialet og procesplanen sendes i høring hos hallerne i perioden frem til den 15. marts 2020. Fritids- og Kulturudvalget vil få sagen inkl. høringssvarene forelagt på deres møde den 16. april 2020 med henblik på endelig politisk vedtagelse.

Når materialet er godkendt, vil Fagforvaltningen afholde et individuelt møde med hver hal, hvor aftalen vil blive gennemgået og underskrevet. Der vil blive lagt en plan for opfølgning på evt. punkter i aftalen, som hallen ikke i første omgang lever op til. Det forventes, at der kan afholdes møder med halbestyrelsen for Brønderslev-Hallen og Hjallerup-Hallen inden sommerferien. Møderne med de resterende haller vil ligge efter sommerferien. Der vil således i løbet af efteråret være afholdt møder og foreligge en underskrevet styrings- og dialogaftale med samtlige haller.

Fritids- og Kulturudvalget vil herefter få forelagt de underskrevne aftaler og få en samlet tilbagemelding på processen, forventeligt på deres møde den 26. november 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget sender forslag til skabelonen for styrings- og dialogaftalen samt procesplanen i høring hos hallerne inden endelig politiske stillingtagen til den ændrede praksis for aftaler med hallerne.

Beslutning

Skabelonen for styrings- og dialogaftalen samt procesplanen sendes i høring hos hallerne. Høringen skal ligeledes sendes til Idrætssamvirket. Sagen genoptages på aprilmødet.

Bilag

Til toppen


5. Procedure for anlægspuljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om proceduren for behandling af ansøgninger til anlægspuljen

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget behandler hvert år ansøgninger om tilskud fra anlægspuljen.

Ansøgningsfrist til anlægspuljen er fastsat til den 1. april hvert år. For at komme i betragtning til anlægspuljens midler skal ansøgningsskema udfyldes, og der stilles krav til ansøgeren om dokumentation som uddybning af ansøgning.

Af hensyn til behandling af ansøgninger skal følgende krav være opfyldt:

 • Ansøgning indeholdende en uddybende beskrivelse af projektet
 • Detaljerede budgetter med bl.a. oplysninger om budgetmæssige forudsætninger
 • Forslag til finansiering og dokumentation herfor
 • Oplysninger om ejerskabet evt. vedtægter
 • Eventuelle tilladelser, leveringsaftaler og tidsplan for projektet
 • Foreningens seneste reviderede regnskab

Der stilles desuden krav til ansøgere om, at en bevilling af anlægsmidler forudsætter, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

Fritids- og Kulturudvalget behandler ansøgninger til anlægspuljen på deres førstkommende møde efter ansøgningsfristen.

Herefter modtager alle ansøgere skriftligt svar på deres ansøgning.

De ansøgere, som modtager afslag på deres ansøgning oplyses om hvad begrundelsen herfor er. Derudover opfordres ansøgerne til at undersøge, om der kan findes andre støtte muligheder, f.eks. ved at benytte sig af www.foreningstilskud.dk.

Ansøgere, som har fået tilsagn om støtte, oplyses i brev om, hvordan støtten kan udbetales. Derudover gøres de opmærksom på, hvilke krav der stilles i forbindelse med udbetaling af støtten, bl.a. at anlægstilskuddet vil blive udbetalt, når projektet igangsættes forudsat, at der indsendes dokumentation for opstart. Derudover skal afsluttende regnskab for projektet indsendes til orientering senest 3 måneder efter, det er afsluttet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der udarbejdes kriterier og en opdateret procedure for tildeling af tilskud fra anlægspuljen, herunder opfølgning på udbetaling og tilsagn om tilskud m.m.

Økonomi

Det korrigerede budget for anlægspuljen 2020 svarer til 712.413 kr.

Budgettet er sammensat af det fastsatte budget for 2020 samt overførte midler fra tidligere år. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere opgørelse.

Beslutning

Der udarbejdes forslag til nye kriterier og en opdateret procedurebeskrivelse. Punktet genoptages på et kommende møde.

Bilag

Til toppen


6. Procedure for kulturpuljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om proceduren for behandling af ansøgninger til kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget behandler hvert år ansøgninger om tilskud fra kulturpuljen.

Ansøgningsfristen til kulturpuljen er hvert år den 1. maj. For at komme i betragtning til midler fra kulturpuljen, skal ansøgningsskema samt nævnte bilag indsendes.

Ansøgninger til kulturpuljen vil blive prioriteret ud fra, hvorvidt de opfylder kulturpolitikkens mål og intentioner.

Af hensyn til behandling af ansøgninger skal følgende krav være opfyldt:

 • Ansøgning indeholdende uddybende beskrivelse af projektet
 • Detaljeret budget for projektet
 • Foreningens vedtægter (hvis der ikke er tale om en forening, skal der være en uddybende beskrivelse af ansøger)
 • Foreningens sidst reviderede regnskab
 • Yderligere bilag kan vedlægges

Alle kan søge støtte fra kulturpuljen.

Fritids- og Kulturudvalget behandler ansøgninger til kulturpuljen på deres førstkommende møde efter ansøgningsfristen.

Herefter modtager alle ansøgere skriftligt svar på deres ansøgning.

De ansøgere, som modtager afslag på deres ansøgning, oplyses om, hvilke værdier udvalget har valgt at priorietere ved ansøgningerne. Derudover opfordres ansøgerne til at undersøge, om der kan findes andre støtte muligheder, f.eks. ved at benytte sig af www.foreningstilskud.dk.

Ansøgere, som har fået tilsagn om støtte, oplyses i brev om, hvordan støtten kan udbetales. Deruover gøres de opmærksom på, hvilke krav deres stilles i forbindelse med udbetaling af støtten, bl.a. at der 3 måneder efter afholdelse af projektet, skal indsendes afsluttende regnskab herfor.

De projekter, der opnår tilskud fra Kulturpuljen, forpligtes endvidere til at præsentere projektet på det årlige arrangement Kulturkompasset efterfølgende år.

Tilskuddet udbetales ved projektstart, forudsat at der indsendes dokumentation for opstart, herunder oplysninger om CVR nr.

Afsluttende regnskab skal senest 3 måneder efter afslutning sendes til orientering til Team Fritid og Kultur.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der udarbejdes kriterier og en opdateret procedure for tildeling af tilskud fra kulturpuljen, herunder opfølgning på udbetaling og tilsagn om tilskud m.m.

Økonomi

Det korrigerede budget for kulturpuljen 2020 svarer til 203.612 kr.

Budgettet er sammensat af det fastsatte budget for 2020 samt overførte midler fra tidligere år. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere opgørelse.

Beslutning

Der udarbejdes forslag til nye kriterier og en opdateret procedurebeskrivelse. Punktet genoptages på et kommende møde, hvor der også afholdes en generel drøftelse af kulturpuljen.

Bilag

Til toppen


7. Ændring af tilskud fra Kulturpuljen til Brønderslev Harmoniorkester


Resume

Sagsforløb: FK

Brønderslev Harmoniorkester søger om godkendelse af ændring i temaer for arrangementer støttet af Kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Harmoniorkester søgte i 2019 om støtte fra Kulturpuljen til afholdelse af tre arrangementer i samarbejde med Egnssamlingen i Try, Øster Hjermitslev Borgerforening og Klokkerholm Borgerforening.

Målsætningen for ansøgningen var at sætte fokus på de samlinger/højtideligheder,som var kendetegnede for disse områder i gamle dage. I den første dialog med de tre samarbejdsbyer blev der derfor sat fokus på "Høsten" som tema. Fokuspunkterne ville være, hvordan gamle og unge kunne opleve en højtid med sang, dans og godt samvær. Dette for at synliggøre vigtigheden i at have et godt lokalt, socialt og kulturelt netværk.

Efter tilsagn fra Fritids- og Kulturudvalget om støtte til afholdelse af arrangementerne oplevede Brønderslev Harmoniorkester, at byerne ønskede at ændre en smule i de opstillede temaer. I stedet for et tema omkring høsten var der i stedet for ønske om at koncentrere arrangementerne omkring jul i henholdsvis Øster Hjermitslev og Try samt nytår i Klokkerholm.

Visionen bag arrangementerne har fra Brønderslev Harmoniorkesters side hele tiden været at afholde en hyggelig eftermiddag/aften, hvor omdrejningspunktet var den udvalgte højtid samt samvær, sang og fællesskab. Derudover har det været vigtigt at arrangementerne blev skabt med lokalsamfundet som samarbejdspartner, så deres ønsker også blev tilgodeset.

Brønderslev Harmoniorkester håber på, at Fritids- og Kulturudvalget har forståelse for, at det har været nødvendigt at ændre temaet for arrangementerne til at omhandle jul og nytår. Arrangementer er stadig blevet skabt i samarbejde med lokalsamfundet og fokus blev bevaret på oplevelsen af en højtid omkring sang, dans og godt samvær.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter henvendelse fra Brønderslev Harmoniorkester omkring ændring af tema for arrangementerne støttet af Kulturpuljen 2019.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget godkender den fremsendte ansøgning.

Bilag

Til toppen


8. Anlægsregnskab for om-/tilbygning af Dronninglund Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for udførelse af om-/tilbygning af Dronninglund Bibliotek.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 5.015,20 kr.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning til eksisterende bibliotek med inddragelse af gårdrum til én sammenhængende Biblioteksbygning i Dronninglund.

Anlægsarbejdet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet til godkendelse.

Anlægsbevilling (Byrådet den 30. januar 2019)

3.500.000 kr.

Forbrug

3.494.985 kr.

Mindreforbrug:

5.015 kr.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at det opstillede anlægsregnskab er korrekt i forhold til bevilling og forbrug.

Beslutning

Indstillingen sendes videre til godkendelse.

Til toppen


9. Idrætssamvirket stiller krav om tilbagebetaling af gebyr


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Idrætssamvirkets krav om tilbagebetaling af halgebyr.

Sagsfremstilling

Idrætssamvirket har ved mail af 19. januar 2020 stillet krav om tilbagebetaling af det gebyr, som foreningerne i Dronninglund-Hallerne, Klokkerholm-Hallen og Hjallerup Idrætscenter har betalt for meget. Kravet er rejst på vegne af et flertal af foreningerne tilknyttet de tre haller. Der stilles krav om tilbagebetaling for årene 2017, 2018 og 2019.

Foreningerne i de tre haller har betalt gebyr efter, at en time er 50 minutter, hvor foreninger i de andre selvejende haller har betalt gebyr efter, at en time er 60 minutter.

Byrådet vedtog på deres møde den 27. november 2019, at alle foreninger fra 1. januar 2020 afregnes efter, at en time er 60 minutter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter henvendelsen fra Idrætssamvirket.

Personale

Ingen

Beslutning

Margit Chemnitz deltager ikke i punktet grundet inhabilitet.

Fritids- og kulturudvalget betragter sagen som afsluttet under henvisning til byrådets behandling af sagen og efterfølgende beslutning på byrådsmødet den 27. november 2019.

Bilag

Til toppen


10. Plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/BS/BE/FK/BY

SSP-gruppen i Brønderslev Kommune har udarbejdet en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune.

Formålet med planen er at prioritere det kriminalitetsforebyggende arbejde i kommunen og sikre sammenhæng i indsatsen på tværs.

Sagen fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

SSP-styregruppen i Brønderslev Kommune - som består af repræsentanter fra skoleområdet, UngeCentret og lokalpolitiet - har udarbejdet en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet. Kommunerne er ifølge serviceloven forpligtet til at udarbejde en plan for forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Den udarbejdede plan tager afsæt i Brønderslev Kommunes Sammenhængende Børnepolitik fra 2017 og visionen om at sikre det gode børne- og ungdomsliv i kommunen. Med planen sættes fokus på at sikre, at børnepolitikkens mål også gælder for børn og unge, der er i risiko for at udvikle eller allerede har udviklet en kriminel adfærd.

Forebyggelse af ungdomskriminalitet er en tværorganisatorisk og tværfaglig opgave. Det betyder, at forebyggelsen ikke er forankret i en enkelt afdeling, og at ansvaret for forebyggelsen er et fælles ansvar, der går på tværs af afdelinger og enheder. Det fælles ansvar er forankret i en række samarbejdsflader og tværgående organiseringer og strategier. Det gælder for eksempel kommunens investeringer i en tidlig og fremrykket indsats for udsatte børn og unge (Varige spor for de 0-14-årige børn og investeringsstrategien i UngeCentret for 15-18-årige), "PPR på sporet" og ikke mindst samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi (SSP).

Den tværgående indsats for forebyggelse af ungdomskriminalitet er opdelt i tre niveauer:

 • Opbyggende niveau
 • Forebyggende niveau
 • Indgribende niveau

Socialstyrelsen anbefaler en tidlig indsats i forebyggelsen af ungdomskriminalitet, hvilket Brønderslev Kommune følger med tiltag i børnehaver og op igennem folkeskolen, der sigter på at styrke trivsel og social kapital hos kommunens børn og unge. Planen angiver derudover en række tiltag, som træder i kraft på det indgribende niveau, når børn eller unge har begået kriminalitet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender planen for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 21. januar 2020, pkt. 6:

Godkendt.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning

Indstillingen sendes videre til godkendelse. Udvalget vil på et senere møde følge op på de konkrete tiltag planen afstedkommer.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Temaaften for arbejde omkring revidering af Brønderslev Kommunes Kulturpolitik er fastsat på følgende datoer: 1. april, 2. april, 14. april og 15. april. Sted for afholdelse vil være planlagt til næste udvalgsmøde.
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 • Kulturkaravanen kommer på besøg i Hjallerup d. 3. november 2020.

Til toppen


12. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 7. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer