Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 5. marts 2020
Lokale: Dorf Møllegård, Storskovvej 39, Dronninglund
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: FK

Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på deres møde den 29. januar 2020 følgende:

Jævnfør budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, hvis der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme.

Staben foreslår, at udvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 6. februar 2020, pkt. 3:

Drøftet. Punktet genoptages på kommende møder.

Beslutning

Drøftet. Punktet genoptages på kommende møder.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Status på ansøgninger til Bevæg Dig For Livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om de 9 ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder, der er blevet administrativt behandlet.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at alle ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder skal behandles administrativt.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljen rammer yderligere udfoldet.

Frem til den 14. februar er der indkommet 10 ansøgninger til puljen, 9 af disse ansøgninger er på 20.000 kr. eller derunder og er derfor blevet behandlet administrativt.

Af de 9 ansøgninger har 5 fået positivt svar og fået enten hele eller dele af det ansøgte beløb bevilliget. De resterende 4 ansøgninger har modtaget et afslag. Af vedlagt bilag fremgår det til udvalgets orientering hvilke projekter der har fået tilsagn og afslag.

Der er i alt givet tilsagn om støtte på 42.000 kr. til de 5 ansøgninger. Det giver et restbeløb på 208.000 kr. i puljen for 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 250.000 kr. i budget 2020.

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Ansøgning fra Bofællesskabet Frederiksgade - Bevæg Dig For Livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal vurdere den indkomne ansøgning fra Bofællesskabet Frederiksgade på 49.000 kr. til Bevæg Dig For Livet-puljen og beslutte om ansøgningen skal tilgodeses.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at Fritids- og Kulturudvalget skulle vurdere ansøgninger over 20.000 kr. på udvalgets møde i marts.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljen rammer yderligere udfoldet.

Frem til den 14. februar er der indkommet 10 ansøgninger til puljen, 1 af disse ansøgninger er over 20.000 kr. og skal vurderes af udvalget.


Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til én ansøgning fra Bofællesskabet Frederiksgade, som søger 49.000 kr. til en sofacykel til gavn for 8 beboere og pædagogerne tilknyttet bofællesskabet. Bofællesskabet Frederiksgade er et privat botilbud i Brønderslev midtby. Bofællesskabet er et botilbud for 8 voksne med nedsat funktionsevne i alderen 20-80 år, bofællesskabet henvender sig f.eks. til personer med Downs syndrom og nedsat funktionsevne af anden årsag.


Ansøgningen falder indenfor de overordnede rammer, da ansøgningen tilgodeser bevægelse for en målgruppe, der traditionelt er mindre fysisk aktive end gennemsnittet.
Det er væsentligt at have for øje at det er en forholdsvis lille målgruppe i forhold til det ansøgte beløb. Samtidig vil fællesskabet omkring cykelturen kun være for 2, da cyklen giver plads til 1 pædagog og 1 beboer. Altså er det på kanten af puljens ramme om at inkludere målgruppen i et fællesskab.

Det noteres at udvalgets afgørelse, vil kunne danne præcedens for vurderingen af fremtidige ansøgninger omkring lignende udstyr. Det er muligt for udvalget at tilgodese ansøgningen med hele eller dele af det ansøgte beløb eller afslå ansøgningen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og træffer afgørelse i forhold til ansøgningen fra Bofællesskabet Frederiksgade.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 250.000 kr. i budget 2020.

Beslutning

Ansøgning afslået. Det undersøges, om der er andre puljer, de kan søge.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Street Attack 2.0 en særlig indsats i 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte og beslutte, om der skal gives støtte til Street Attack 2.0.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i marts 2018 blev det godkendt, at Brønderslev Kommune deltager i projekt Street Attack, som er arrangeret af DGI Nordjylland. 2020 er det forankrende år for indsatsen på bagkant af et stort event i Brønderslev i 2019, som havde stor opbakning. Eventet i 2019 har medført, at specialområdet på skolerne efterspørger et nyt event i 2020. Derfor arbejdes der nu på Street Attack 2.0, som vil være den nye udgave af Street Attack.

Flere og flere børn og unge dyrker gadeidræt. Tilslutningen, i blandt børn og unge, til denne moderne og spændende bevægelseskultur er blandt andet i fokus for at indfri visionen Bevæg dig for Livet om 75% aktive. Der er derfor et lokalt ønske om at igangsætte eventet Street Attack 2.0, som en del af projekt, Street Attack. Street Attack 2.0 vil i samarbejde mellem DGI Nordjylland, Fritid og Kultur og specialområdet på skolerne i Brønderslev Kommune lave et event for mellem 150-200 elever fra specialområdet. Eventet skal være en forlængelse af det succesfulde event i 2019, hvor elever fra specialområdet på Søndergades Skole, blandt mange andre, havde en fantastisk oplevelse. Eventet vil introducere eleverne for nye former for bevægelse gennem BMX, løbehjul, parkour med mere og samtidig vise spændende kulturelle tilbud fra Kulturskolen frem i form af E-Musik, Street Art og et fedt lydtæppe til dagen.

Derudover vil der på bagkant af eventet arbejdes tæt sammen med lærere og ledere fra specialområdet, som har været med i planlægningsprocessen, omkring fastholdelse af eleverne i aktivitet i regi af fritidstilbud i og omkring Kulturskolen og Ungdomsskolen (Fritids- og Ungdomsklubberne). Der arbejdes desuden på ekstern finansiering via fonde af blivende udstyr i form af BMX-cykler og løbehjul, som vil kunne danne grundlag for en del af den fortsatte aktivitet.

Fritids- og Kulturudvalget støttede projekt Street Attack med 75.000 kr. i en treårig periode. For projekt Street Attack er der således i forvejen afsat en pulje til aktiviteter i 2020 på 25.000 kr.

Budgettet for Street Attack 2.0 svarer til 55.000 kr., jævnfør vedhæftede bilag. For at kunne gennemføre Street Attack 2.0 søges derfor om et ekstra tilskud på 30.000 kr.

Finansiering af de yderligere 30.000 kr. til Street Attack 2.0 foreslås afholdt af det overskydende beløb i 2019 fra Brønderslev Ordningen. Det samlede overskud fra Brønderslev Ordningen i 2019 forventes at være 310.053 kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt faldende medlemstal i foreningerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender indsatsen "Street Attack 2.0" og giver et yderligere tilskud på 30.000 kr.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indsatsen og det yderligere tilskud godkendes.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Dialogmøde med Bestyrelsen for MOSS


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget holder dialogmøde med bestyrelse og ledelse af MOSS på Dorf Møllegaard.

Leder Anne Provst vil fra kl. 16.00 - 16.45 give en status på proces og udvikling af MOSS det seneste 1½ år.

Dialogmødet med bestyrelsen er fastsat til kl. 16.45 - 17.45. Til dialogmødet vil visioner for udvikling af nyt museum i Brønderslev blive præsenteret.

Beslutning

Dialogmødet afholdt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


8. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

Dronninglund Bibliotek er blandt 52 ansøgere sammen med 34 andre kulturhuse/biblioteker i Danmark blevet udvalgt til at være med i DELTAG – et forsknings- og udviklingsprojekt om deltagerkultur i Danmark.

”DELTAG er et nytænkende projekt, der aktivt involverer kulturhuse og andre borgerinvolverende kulturinstitutioner i Danmark ved at skabe og dele viden. Mennesker med stærke tilknytninger til det lokale kulturliv i hele landet samarbejder med forskere om at indsamle viden og udvikle ny viden om aktiviteter i borgerinvolverende kulturinstitutioner i Danmark”, som det hedder i informationsfolderen om projektet.

Projektet er det første af sin art i Danmark og er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og landsforeningen Kulturhusene i Danmark. Projektet støttes af Nordea-fonden og løber frem til december 2022

Projektet er særdeles relevant i forhold til ønsket om at skabe synergi og nye muligheder i samspillet mellem institutioner og borgere, og vi er glade for at have fået muligheden for at blive klogere på, hvordan vi kan gøre det ombyggede og nyindrettede Dronninglund Bibliotek til et center for kulturel udfoldelse. Vi ønsker at skabe nye rammer for liv og aktiviteter i huset og at udnytte de muligheder, det nye centrum i Dronninglund giver. Projektet giver stor mulighed for at inddrage borgerne og dermed leve op til Brønderslev Kommunes strategi ”I samspil med borgerne”.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


9. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 6. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer