Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 15. april 2020
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Ny bekendtgørelse giver kommuner mulighed for at fastholde tilskud til folkeoplysningsområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage en principiel drøftelse af ny bekendtgørelse, der giver mulighed for at fastholde tilskud til folkeoplysningsområdet.

Sagsfremstilling

Kulturministeriet har netop offentliggjort en række nye tiltag som også omfatter hjælp til foreningslivet og aftenskolerne. Det indeholder en mulighed for kommunerne til at udbetale det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler uden krav om tilbagebetaling af uforbrugte midler.

Den nye bekendtgørelse er endnu ikke godkendt og vil først når den er offentliggjort blive sendt som bilag til dette punkt.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager en principiel drøftelse af den nye bekendtgørelse.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fritids- og kulturudvalget beslutter at fastholde udbetaling af tilskud til foreningerne som hidtidig.

Udvalget inviterer Idrætssamvirke til dialog om foreningslivets udfordringer som konsekvens af COVID19.

Bilag

Til toppen


4. Tilskud fra anlægspuljen 2020


Resume

Sagsforløb: FK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger til anlægspuljen 2020

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget skal behandle ansøgninger til anlægspuljen 2020, der er modtaget inden ansøgningsfristen den 1. april 2020.

Af hensyn til behandling af ansøgninger, skal følgende krav være opfyldte:

 • Ansøger skal bruge ansøgningsskema
 • Ansøgning indeholdende en uddybende beskrivelse af projektet
 • Detaljeret budget med bl.a. oplysninger om budgetmæssige forudsætninger
 • Forslag til finansiering og dokumentation herfor
 • Oplysninger om ejerskabet evt. vedtægter
 • Eventuelle tilladelser, leveringsaftaler og tidsplan for projektet
 • Foreningens seneste reviderede regnskab

Ved ansøgningsfristens udløb, var der modtaget 21 ansøgninger. Det samlede ansøgte beløb er i alt 5.927.023,25 kr.

Ansøger

Projekttitel

Ansøgt beløb

Asaa Boldklub

Ny gavlbeklædning til klubhus

59.243,75 kr.

Asaa Boldklub

Nye projektører til træningsbane

101.250,00 kr.

Brønderslev Golfklub

Overdækning af buggyplads

278.803,75 kr.

Brønderslev Hallerne

Børne- og Seniorliv i sund balance

50.000,00 kr.

Brønderslev Idrætsforening

Udskiftning af vinduer

40.000,00 kr.

Brønderslev Rideklub

Etablering af udendørs multibane

800.000,00 kr.

Brønderslev Skytteforening

Fremtidens Skytteforening

300.000,00 kr.

Dronninglund Borgerforening

Kulturhuset Hjørnet - etablering af elevator

250.000,00 kr.

Dronninglund Golfklub

Udvidelse af trænings-/indspilningsbane

150.000,00 kr.

Dronninglund Idrætsforening, Fodbold

Etablering af Multibane/Kunstgræsanlæg

423.000,00 kr.

Flauenskjold Idrætsforening

Lysmaster til træningsbane

300.000,00 kr.

Hjallerup Borgerforening

Stensætning ved søen i Anlægget

50.000,00 kr.

Hjallerup Markedsforening

Hjallerup Kunst, bevægelses- og naturpark

150.000,00 kr.

Manna-Thise Multihus

Udvidelse af Manna-Thise Multihus, tilskud til foldedøre

314.400,00 kr.

Nordjysk Islandskhesteforening HEKLA

Erhvervelse af ny sekretariatsvogn

40.000,00 kr.

Præstbro Borger- og Gymnastikforening

Historiske stier i Østkystens guld

50.000,00 kr.

PSI Serritslev

Overdækket terrasse ved klubhuset

20.000,00 kr.

Sterup Borgerforening

Renovering/ombygning af forsamlingshus

2.337.500,00 kr.

Thise Idrætsforening

Trampoliner på Thise Stadion

50.000,00 kr.

Ørum Kultur- og Forsamlingshus

Energioptimering og forbedring af Ørum Kultur- og Forsamlingshus

75.000,00 kr.

Ørum Sportsforening

Depotrum til fitnessafdeling i Ørum Sportsforening

87.825,75 kr.

Økonomi:

Det korrigerede budget for anlægspuljen 2020 svarer til 1.046.413 kr.

Budgettet er sammensat af det fastsatte budget for 2020, samt overførsler fra tidligere år. I budgettet er der desuden taget højde for allerede øremærkede beløb. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere opgørelse.

Udover de 21 ansøgninger til anlægspuljen, er der modtaget ansøgning om anlægsmidler fra Hjallerup Idrætscenter i forbindelse med behandling af budget 2020. Ansøgningen vedrører tilskud til opførsel af en tredje hal i forbindelse med Hjallerup Idrætscenter. Der blev ved forhandling af budget 2020 ikke fundet midler til projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur forslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger, samt sender indstilling omkring anlægstilskud til udvalgte ansøgere videre til frigivelse ved Byrådet.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der afsat 906.100 kr. i anlægspuljen ”Fritids- og Kulturfaciliteter”. Herudover overføres der 555.312 kr. fra tidligere år, hvoraf 415.000 kr. er prioriteret. Der er således 1.046.412 kr. til prioritering i 2020.

Beslutning

Følgende ansøgninger godkendes:

Ansøger

Projekttitel

Ansøgt beløb

Bevilget tilskud

Asaa Boldklub

Ny gavlbeklædning til klubhus

59.243,75 kr.

59.243,75 kr.

Brønderslev Hallerne

Børne- og Seniorliv i sund balance

50.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Brønderslev Idrætsforening

Udskiftning af vinduer

40.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Brønderslev Rideklub

Etablering af udendørs multibane

800.000,00 kr.

100.000,00 kr.

Brønderslev Skytteforening

Fremtidens Skytteforening

300.000,00 kr.

150.000,00 kr.

Dronninglund Borgerforening

Kulturhuset Hjørnet – etablering af elevatorlift

250.000,00 kr.

50.000,00 kr.

Dronninglund Golfklub

Udvidelse af trænings-/indspilningsbane

150.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Dronninglund Idrætsforening, Fodbold

Etablering af Multibane/Kunstgræsanlæg

423.000,00 kr.

300.000,00 kr.

Flauenskjold Idrætsforening

Lysmaster til træningsbane

300.000,00 kr.

75.000,00 kr.

Hjallerup Markedsforening

Hjallerup Kunst, bevægelses- og naturpark

150.000,00 kr.

50.000,00 kr.

Nordjysk Islandskhesteforening HEKLA

Erhvervelse af ny sekretariatsvogn

40.000,00 kr.

20.000,00 kr.

PSI Serritslev

Overdækket terrasse ved klubhuset

20.000,00 kr.

20.000,00 kr.

Thise Idrætsforening

Trampoliner på Thise Stadion

50.000,00 kr.

25.000,00 kr.

Ørum Sportsforening

Depotrum til fitnessafdeling i Ørum Sportsforening

87.825,75 kr.

40.000,00 kr.

Det indstilles at anlægstilskuddet til ovennævnte projekter frigives.

Bilag

Til toppen


5. Tilskud til de selvejende idrætshaller i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om tilskud for 2020 til de selvejende idræts- og svømmehaller i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der vedlægges til Fritids- og Kulturudvalgets orientering en oversigt over, hvorledes tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller er beregnet for 2020. Halområdet er en stor del af Fritid og Kultur, og et område, der er meget fokus på. Derfor er det vigtigt, at udvalget er orienteret om både udviklingen og økonomien på området.

Tilskuddene er beregnet i henhold til den samarbejdsaftale for de selvejende haller, som er godkendt af Byrådet den 2. september 2015, med virkning fra den 1. januar 2016.

Det bemærkes, at det ikke har været nødvendigt at reducere i hallernes fritidstimer eller skoletimer, jævnfør samarbejdsaftalen. Det betyder, at hallerne modtager fuld betaling for alle de timer, hvor der har været aktivitet i deres hal.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
I de fremadrettede gennemsnitsberegninger af haltilskuddet bliver data fra år 2020 ikke anvendt.

Bilag

Til toppen


6. Agersted Motionscenter søger om lokaletilskud ved køb af ejendommen, Dronninglundvej 1, Agersted


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Agersted Motionscenter om flytning af lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Den Folkeoplysende forening Agersted Motionscenter har siden 2013 haft sine aktiviteter på adressen Banen 3, Agersted, hvor de har siddet til leje. Foreningen har pr. 1. februar 2020 købt ejendommen Dronninglundvej 1, som er tidligere Agersted Kro. I den forbindelse søger Agersted Motionscenter om at få deres lokaletilskud flyttet fra de lejede lokaler til den købte ejendom.

Foreningen fik i 2018 et lokaletilskud på 43.850 kr. ud fra aktuelle medlemssammensætning og udgifter. Regnskabet for 2019 er ikke modtaget endnu. I forbindelse med købet af ejendommen, har foreningen budgetteret med 93.000 kr. i udgifter til el, vand, varme, vedligeholdelse, forsikringer m.m. Disse udgifter var i 2018 126.660 kr.

Ud fra den aktuelle medlemssammensætning pr. 31.12 2019 er det nye tilskud beregnet til 16.636 kr. Det betyder en besparelse på 27.214 kr. på lokalebudgettet.

Folkeoplysningslovens § 25, stk. 1, siger at "Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år". Det bemærkes, at der ingen forskel er på, om foreningen lejer eller ejer i forhold til beregning af lokaletilskuddet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen om lokaletilskud fra Agersted Motionscenter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen om lokaletilskud godkendes.

Bilag

Til toppen


7. Asaa Dykkerklub ansøger om lokaletilskud


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Asaa Dykkerklub om lokaletilskud.

Sagsfremstilling

Den Folkeoplysende forening Asaa Dykkerklub har sine aktiviteter ved havnen i Asaa, hvor de sidder til leje i et klubhus. Foreningen betaler 6.585 kr. om året i leje+el. I den forbindelse søger Asaa Dykkerklub om lokaletilskud. Asaa Dykkerklub blev godkendt som folkeoplysende forening i september 2014.

Ud fra den aktuelle medlemssammensætning pr. 31.12 2019 er lokaletilskud beregnet til 1.605 kr. Der henvises til beregning på vedlagte bilag.

Folkeoplysningslovens § 25, stk. 1, siger at "Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år". Det bemærkes således, at der ingen forskel er på, om foreningen lejer eller ejer i forhold til beregning af lokaletilskuddet.

Tilskud til lokaler er et rammebudget, som fordeles mellem de foreninger, der har egne og lejede lokaler. I den forbindelse bemærkes, at sagen vedrørende Agersted Motionscenter betyder en besparelse på 27.214 kr. Der er derfor plads i den nuværende ramme til at imødekomme ansøgningen.

Det bemærkes desuden, at Folkeoplysningslovens § 25, stk. 2, siger: "Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale". Fagforvaltningen for Børn og Kultur har undersøgt, om der var ledige kommunale lokaler, der kan stilles til rådighed. Dette er ikke tilfældet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen om lokaletilskud fra Asaa Dykkerklub.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen om lokaletilskud godkendes.

Bilag

Til toppen


8. Flauenskjold Fitness søger om lokaletilskud


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om lokaletilskud fra Flauenskjold Fitness.

Sagsfremstilling

Den Folkeoplysende forening Flauenskjold Fitness har sine aktiviteter i en tilbygning til Flauenskjold Hallen, hvor de sidder til leje. Foreningen betaler 100.000 kr. om året i leje. I den forbindelse søger Flauenskjold Fitness om lokaletilskud. Flauenskjold Fitness blev godkendt som folkeoplysende forening i januar 2019.

Ud fra den aktuelle medlemssammensætning pr. 31.12 2019 er lokaletilskud beregnet til 8.827 kr. Der henvises til beregning på vedlagte bilag.

Folkeoplysningslovens § 25, stk. 1, siger at "Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år". Det bemærkes således, at der ingen forskel er på, om foreningen lejer eller ejer i forhold til beregning af lokaletilskuddet.

Tilskud til lokaler er et rammebudget, som fordeles mellem de foreninger, der har egne og lejede lokaler. I den forbindelse bemærkes, at sagen vedrørende Agersted Motionscenter betyder en besparelse på 27.214 kr. Der er derfor plads i den nuværende ramme til at imødekomme ansøgningen.

Det bemærkes desuden, at Folkeoplysningslovens § 25, stk. 2, siger: "Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale". Fagforvaltningen for Børn og Kultur har undersøgt, om der var ledige kommunale lokaler, der kan stilles til rådighed. Dette er ikke tilfældet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen fra Flauenskjold Fitness.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen om lokaletilskud godkendes.

Bilag

Til toppen


9. Status på indsendelse af foreningsregnskaber for 2019


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om status på foreningernes indsendelse af regnskaber for 2019.

Sagsfremstilling

De Folkeoplysende foreninger, der modtager enten Aktivitetstilskud eller Lokaletilskud skal hvert år senest den 1. april indsende foreningens regnskaber og bilag. På grund af Coronakrisen er denne frist forlænget til den 1. maj. Det gælder i øvrigt også for alle aftenskolerne, der ligeledes har en frist den 1. april.

Idræts- og Spejderforeningerne har mulighed for at aflevere deres regnskaber elektronisk via Conventus eller de kan aflevere dem fysisk til Fritid og Kultur. Aftenskolerne sender for de flestes vedkommende deres elektronisk, men enkelte afleverer også regnskaberne fysisk. Det bemærkes, at aktivitetsregnskaberne for spejderne afleveres til Spejdersamvirket først, så derfor har Fritid og Kultur på nuværende tidspunkt kun opgørelse på dem, som har indsendt via Conventus.

Til orientering for udvalget har fagforvaltningen for Fritid og Kultur opgjort status pr. 1. april 2020:

Det bemærkes, at der kan være kommet fysiske regnskaber på rådhuset, som ikke er med i oversigten, men det antages at være meget få.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har sendt besked ud via Conventus om, at fristen for indsendelse af regnskaber for foreninger under Idræts- og Spejdersamvirket er forlænget 1 måned. Der er en opmærksomhed på, at det kan være svært at få afholdt generalforsamling, som normalt er en nødvendighed at have gennemført, for at kunne godkende regnskabet. Der er truffet beslutning om at se bort fra dette i år, hvilket betyder at foreningerne kan indsende regnskab 2019, efter det er godkendt og påtegnet af en revisor.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


10. Visionsseminar for den regionale kulturaftale


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter og aftaler deltagelse i visionsseminar om ny regional kulturaftale den 17. juni 2020.

Sagsfremstilling

Samtlige nordjyske kommuner og regionen er med i den nuværende aftale, som udløber 31. december 2020. Det er et særkende, at man holder så tæt sammen i Nordjylland. Ingen andre regionale kulturaftaler har alle kommuner og regionen med og det er med til at demonstrere en stærk samarbejdskultur på tværs af den nordjyske geografi. En ny kulturaftale vil derfor stå på et solidt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og masser af velvilje blandt både kommuner, region, kulturaktører og kulturbrugere.

Formålet med visionsseminaret er først og fremmest at skabe et bredt ejerskab lokalt til den nye regionale kulturaftale og afstemme den nye aftales indsatsområder til de lokale politikker. Så den nye aftale kan styrke de eksisterende samarbejdsrelationer kommunerne og regionen imellem.

Derfor bruges seminaret til at definere og kvalificere de overordnede indsatsområder gennem politisk debat om hvordan aftalens indsatsområder gøres vedkommende for de enkelte kommuner og regionen. Vi arbejder ud fra at to af indsatsområderne i den nye aftale bliver:

 • ”Livskvalitet (sundhed) og kultur”
 • ”Børn, unge og talentudvikling”

Visionsseminaret holdes i Skagen den 17. juni 2020, kl. 13.30 - 18.00. Der vil være mulighed for at deltage i fælles spisning og deltage i visionsseminarets dag 2. Frist for tilmelding er 24. april 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til deltagelse i visionsseminaret.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fritids- og kulturudvalget afventer om visionsseminaret afholdes, før der tages stilling til deltagelse.

Bilag

Til toppen


11. Evaluering af Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger


Resume

Sagsforløb: BE/FK/SS/ØK


I 2019 blev projekt Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreninger gennemført. Økonomiudvalget bevilgede på møde i juni 2018 115.000 kr. fra puljen for tværgående sundhedstiltag til projektet.

Projektet var et samarbejde mellem Forebyggelses-, Rehabiliterings- og Træningsafdelingen og Fritids- og Kulturafdelingen.


Udvalgene orienteres om evalueringen af projektet og igangsætning af det videre forløb.

Udvalgene skal ligeledes tage stilling til overførsel af de resterende midler fra pilotprojektet til satspuljeprojektet.

Sagsfremstilling

Pilotprojekt Sundhedsindsats i samarbejde med de frivillige foreningers fokus var at bygge bro mellem de kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og træningstilbud og de fysiske aktivitetstilbud i kommunens folkeoplysende foreninger. Det var således samskabelse mellem to kommunale forvaltninger og mellem kommune og foreningsliv, der i dette projekt skulle løfte den samlede sundhedsindsats yderligere.

Pilotprojektet har vist, at den sociale struktur omkring foreningerne og deres fællesskabende aktiviteter kan være med til at fastholde borgere i fysisk aktivitet.

Pilotprojektet har desuden skabt et stærkt samarbejde mellem Sundhedscenter og Fritid og Kultur, der har været tovholder på projektet på Sundhedscentret, som har været afgørende for projektets fremdrift. Dette sikrer, at der tages hånd om planlægning af foreningsbesøg, kontakt til foreninger, koordinering med terapeuter og andre opgaver, der sikrer, at foreningsbesøgene lader sig gøre.

De deltagende foreninger har taget godt imod projektet og leveret på deres opgaver. Alt dette medvirker til at tæt på 80 % af borgerne på Hjerte, Diabetes og KOL- rehabiliteringsholdene var med ude at prøve et eller flere foreningstilbud og 25 % af dem var i perioden efter afslutningen af rehabiliteringsforløbet en del af foreningstilbuddet. Derudover er lige knap 20 % af borgerne fastholdt i et foreningstilbud ved opfølgning efter 6 måneder.

Der kan læses nærmere om projektets forløb i vedlagte evaluering. Projektet har været omtalt i en artikel i Politiken Sundhed, som også er vedlagt. Økonomien i pilotprojektet fremgår også af evalueringen. Der har været et forbrug på omkring 24.000 kr. mindre end det ansøgte. Det foreslås, at disse midler går videre i det videre arbejde med satspuljeprojektet, som midler til understøttelse af de deltagende foreninger.

Pilotprojektets modige og nysgerrige tilgang til sundhedsarbejdet har vist nogle gode potentialer, som der arbejdes videre på. Der vil fortsat være et stærkt fokus på brobygning til fritids- og idrætslivet. Dette fokus udvides gennem det 3-årige satspuljeprojekt Sundhed, Motion og Fællesskab, som udvalgene blev orienteret om på møderne i januar 2020. Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud og/eller kommunale beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætsforeningstilbud. Tilbuddet er et supplement til de kommunale tilbud, og skal medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt.

Projektet er i tråd med Brønderslev Kommunes vision med fokus på Sundhed og Natur, Samarbejde og Handling og på, at alle skal med. I et tæt netværkssamarbejde mellem Sundhedscenter, Jobcenter, UngeCentret samt Fritid og Kultur og en bred vifte af idrætsforeninger vil der blive udviklet en række idrætsforeningstilbud, der kan modtage, inkludere og fastholde de nye ikke-idrætsvante målgrupper. Projektet er igangsat og organiseringen er på plads med en projektleder og projektmedarbejder på Sundhedscentret, der har igangsat arbejdet i marts 2020. På Unge- og Jobcentret er der ansat en playmaker fra april 2020, og i Fritid og Kultur arbejder Foreningskonsulenten med på opgaverne.

Projektet er igangsat pr. marts 2020, og erfaringerne fra pilotprojektet gør, at der vil være et klart fokus på opkvalificering af og dialog med de frivillige foreninger, netværk mellem foreninger og fagprofessionelle, valg og tilpasning af aktiviteter, der passer til målgruppen og kommunikation og synlighed af tilbuddene. Med erfaringerne fra pilotprojektet ses der store perspektiver i det videre projekt Sundhed, Motion og Fællesskab.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning og godkender overførslen af de resterende midler fra pilotprojektet til satspuljeprojektet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der til budget 2019 var et budget på 115.000 kr. Der blev brugt 90.663 kr. Til rest er der 24.337 kr. som overføres til 2020.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning og overførslen godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Orientering: Ændret format for temamøde om Fritids- og Idrætspolitikken i 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om ændring af formatet for og flytning af temamøde 2020 omkring Fritids- og Idrætspolitikken.

Sagsfremstilling

Ifølge den gældende Fritids- og Idrætspolitik skal der hvert år i maj afholdes et temamøde for interessenter på fritids- og idrætsområdet. Temamødet skal være med til at kvalificere og konkretisere handleplanen for politikken. I 2020 vil der ikke blive afholdt et åbent temamøde i maj, derimod vil der indbydes til en særlig temadag for det Ungepanel, der nedsættes i de kommende par måneder.

Ungepanelet er en central del af den handleplan der i 2019 blev vedtaget som rammesættende for arbejdet med Fritids- og Idrætspolitikken i 2020. For virkelig at bringe de unge i spil og gøre seriøst brug af Ungepanelet, vil vi derfor hellige temadagen i 2020 til Ungepanelet. Dagen skal bruges på at få de unges stemmer i spil og lade dem komme med input og retning til de indsatser, der skal iværksættes i fritids- og idrætslivet for at få flere unge med – både som aktive og som frivillige.

Af hensyn til kalenderen og planlægning afholdes temadagen først i sidste halvår 2020, da Ungepanelet skal være nedsat først og en hel temadag kræver en større forberedelse.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering: Bevæg dig for livet - Senior: Ny partnerskabsaftale og slutevaluering


Resume

Sagsforløb: ÆO/FK/SS/ÆR

Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet har forlænget projektsamarbejdet ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Anden fase af projektet løber fra den 1. april 2020 og frem til den 31. december 2021.

Projektet har bidraget til etablering af en lang række nye aktivitetstilbud i Brønderslev Kommune, og seniormålgruppen har taget tilbuddene til sig. Derudover har det skabt værdifulde samarbejder på tværs af forvaltninger i kommunen.

Den forlængede partnerskabsaftale samt den nationale slutevaluering fremsendes hermed til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½-årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” (BDFL-Senior) om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen stod både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social -og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. Der er ansat en projektleder 18,5 time/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

BDFL–Senior og Brønderslev Kommune har forlænget projektsamarbejdet med en ny partnerskabsaftale (bilag 1), der løber frem til 31. december 2021. I projektets anden fase er ambitionen at fortsætte med de gode erfaringer og tiltag, der allerede er gjort – herunder understøttelse af foreningslivets aktiviteter til seniormålgruppen. Derudover vil der i den næste 2-årige periode være fokus på følgende initiativer:

 1. Fortsat være undersøgende og nysgerrig på andre arenaer, hvor seniorerne kunne motiveres til at bevæge sig. F.eks. på aktivitetsområdet, men også i selvejende haller, menighedsråd, boligforening etc.
 2. Fortsætte det igangværende arbejde med partnerskabsforeninger og understøtte de aktiviteter, der er igangsat, samt tilbyde nye.
 3. Undersøge hvordan natur og friluftsliv kan aktivere nye seniorer. Herunder en fortsat understøttelse af frivillige gå-værter, og om muligt igangsætte nye indsatser rettet mod gang eller begyndervandring.
 4. Ideudvikle på hvordan events i større og mindre omfang kan motivere målgruppen. Hvordan kan de positive erfaringer med Royal Run udvikles til at omfatte andre event-typer? Evt. med en sammenkobling med andre events i kommunen, så som markeder i lokale byer.
 5. Fortsat understøtte sundhedssamarbejde mellem foreningslivet og kommunens sundhedscentre. Herunder indgår BDFL-Senior også som en vigtig medspiller i satspuljeprojektet Sundhed, Motion og Fællesskab.

Bevæg dig for livet – Senior medfinansierer projektstillingen og bidrager med 75.000 kr. til lønmidler i 2020. I 2021 finansieres projektet således alene af Brønderslev Kommune via det overordnede Bevæg dig for livet samarbejde.

Brønderslev Kommune fik i slutningen af 2019 en bevilling fra satspuljen til forsøg med idræt som led i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser – Motion og fællesskab på recept. Det har betydet, at der er ansat en ny projektmedarbejder, der i fællesskab med den nuværende projektleder på BDFL-Senior skal koordinere og udføre opgaverne i relation til det nye satspuljeprojekt, BDFL-Senior og sundhedsfremmende tiltag på handicap- og psykiatriområdet. Den nye projektmedarbejder er ansat tidsbegrænset frem til 31. december 2021.

National slutevaluering

På tværs af de 5 BDFL-Senior kommuner er der i starten af året lavet en slutevaluering på projektets første fase i samarbejde med konsulentvirksomheden Ineva (bilag 2).

Ifølge evalueringen har BDFL-Senior projektet på det organisatoriske plan bidraget til at øge sammenhængen mellem det lokale foreningsliv og kommunen, samt bidraget til vellykkede tværgående samarbejder mellem Sundhedsforvaltninger og Kultur- og Fritidsforvaltninger i kommunerne. De lokale projektlederes samarbejde med øvrige lokale aktører, såsom kommunale konsulenter, koordinatorer og foreningsrepræsentanter, vurderes i høj grad at være en afgørende faktor for, at projektet er lykkedes.

Projektet vurderes positivt fra et foreningsperspektiv som i høj grad efterspørger konkret og praktisk hjælp i BDFL-Senior samarbejdet. F.eks. til rekruttering og lokal markedsføring. BDFL Senior er lykkedes med at understøtte foreningerne i at sænke barriererne for deltagelse i fysiske aktiviteter for målgruppen.

’Gang’ fremhæves som den mest succesfulde aktivitet i BDFL Senior regi på tværs af kommunerne. Royal Side Run, ”Tag en ven med” og Idræt om dagen har været særligt vellykkede tiltag.

Gennem projektperioden har BDFL Senior skabt flere aktive seniorer både i foreningsregi og i selvorganiserede grupper. Projektet har desuden bidraget til et øget samarbejde mellem idrætsorganisationerne DGI og DAI, kommuner og relevante aktører i lokalsamfundet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Orientering: Slots- og Kulturstyrelsen overdrager tilsyn med MOSS til Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om, at Slots- og Kulturstyrelsen overdrager det økonomiske tilsyn med MOSS til Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) meddelte i brev af 11. december 2018, at der er grundlag for at iværksætte skærpet tilsyn med museet efter driftstilskudslovens § 65. Der blev indgået aftale med Slots- og Kulturstyrelsen om at overtage tilsynsmyndigheden med Museerne i Brønderslev jf. driftstilskudslovens § 8, stk. 2. Styrelsen overtager tilsynsmyndigheden pr. 1. januar 2019 og foreløbig året ud.

Brønderslev Kommune har modtaget breve fra Slots- og Kulturstyrelsen der fortæller, at museet igennem 4 kvartaler har formået at vende udviklingen på museet, både med hensyn til en konsolidering af økonomien, men også i forhold til museets faglige opgavevaretagelse. Der har været et fokus på at optimere samlingsvaretagelsen og gennemføre en betydelig samlingsgennemgang med dertilhørende udskillelsesproces. Der er også udarbejdet strategier inden for forskning, formidling og samlingsvaretagelse, der betyder at museet fremadrettet i højere grad kan fokusere sine ressourcer og faglige opgavevaretagelse.

Slots- og kulturstyrelsen har i forbindelse med 4. kvartals afrapportering godkendt følgende:

 • Det reviderede regnskab for 2019 (årsrapport 2019)
 • Det reviderede budget 2020.

Dette betyder, at:

 • Museet ikke længere skal indsende status- og kvartalsafrapporteringer til Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Museet igen skal følge normal procedure for kommunens godkendelse af regnskaber og budget samt indberette til Slots- og Kulturstyrelsen.
 • Slots- og Kulturstyrelsen fortsætter sit faglige tilsyn efter Museumsloven med museet og vil følge udviklingen ift. den samlede opfølgningsplan, herunder årshjul 2020, den faglige opgavevaretagelse og de udarbejdede strategier for museets fremadrettede udvikling. Slots- og Kulturstyrelsen indkalder museet til et opfølgningsmøde i februar 2021. Hvis museet vurderes at være i god gænge på dette tidspunkt, vil kvalitetsvurderingsprocessen kunne afsluttes.

I forbindelse med at det økonomiske/administrative tilsyn går tilbage til Brønderslev Kommune, skal vi bede Kommunen være opmærksom på følgende forhold:

 • Museets fortsatte stramme økonomi og afhængighed af ekstern finansiering.
 • Udviklingen i udgifter til bygningsdrift.
 • Udviklingen i forventninger til indtægter, herunder fra entre, formidlingsaktiviteter og eksterne.

Det skærpede tilsyn, der blev iværksat pr. 1. januar 2019, ophører med virkning fra 1. januar 2020. Slots- og Kulturstyrelsen vil bede Brønderslev Kommune om igen at være museets tilsynsmyndighed pr. 1. april 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Street Attack 2.0 - en særlig indsats flyttes grundet Covid-19 til den 27. august 2020.
 • Processen med revision af Kulturpolitikken udsættes til efteråret grundet Covid-19.
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Til toppen

Opdateret 16. april 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer