Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 7. maj 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status på Covid-19 på Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på Covid-19 for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

I perioden siden Fritids- og Kulturudvalgets møde den 15. april 2020 er der sket følgende i relation til Covid-19:

  • Dialogmøde med Idrætssamvirket den 21. april 2020
  • Den 23. april 2020 blev der sendt information ud til alle foreninger, aftenskoler og haller for at sikre seneste viden om Covid-19

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget laver opsamling på de initiativer, der har været siden udvalgets sidste møde.

Personale

Ingen.

Økonomi

Intet.

Beslutning

Situationen omkring Covid-19’s påvirkning på foreningerne følges tæt og tages op på kommende udvalgsmøder.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Styrings- og dialogaftaler med de selvejende haller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 8. november 2018, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur skulle udarbejde en beskrivelse af en ændret praksis for udarbejdelse af dialogaftale med hallerne.

Udvalget skal tage stilling til Fagforvaltningens forslag til den ændrede praksis.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune bad i 2018 Kommunens revisionsfirma BDO om at konkretisere det kommunale tilsyn med hallerne i et notat. Baggrunden var, at den nye samarbejdsaftale mellem Brønderslev Kommune og de selvejende haller, som Byrådet godkendte den 2. september 2015, foranledigede en række spørgsmål blandt andet til den kommunale tilsynsforpligtelse i forhold til godkendelse af regnskaber, lånoptagelse og vedtægter for hallerne.

Fritids- og Kulturudvalget fik den 8. november 2018 fremlagt et forslag om, at der på baggrund af notatet fra BDO udarbejdes individuelle dialogaftaler med de selvejende haller. Udgangspunktet for de nye dialogaftaler skal være indholdet i den eksisterende samarbejdsaftale fra 2015. Fritids- og Kulturudvalget ønskede en beskrivelse af den ændrede praksis.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har på det grundlag udarbejdet et forslag til en skabelon for en styrings- og dialogaftale, som skal indgås med hver enkelt selvejende hal, som har en aftale med kommunen. Skabelonen for styrings- og dialogaftalen er baseret på samarbejdsaftalen fra 2015 og foreslås forhandlet og indgået med hver enkelt hal for en 2-årig periode fra aftalens indgåelse.

Aftalen indeholder dels formålet med den individuelle halaftale, retningslinierne for det kommunale tilskud til hallerne, halfaciliteter omfattet af aftalen med den enkelte hal, samt øvrige vilkår, som skal være opfyldt for at få kommunalt tilskud. Det indgår desuden som en del af aftalen, at hver enkelt hal skal beskrive en udviklingsplan for hallen i forhold til de bygningsmæssige, aktivitetsmæssige og organisatoriske planer.

Procesplan:

Fagforvaltningen foreslår, at materialet og procesplanen sendes i høring hos hallerne i perioden frem til den 15. marts 2020. Fritids- og Kulturudvalget vil få sagen inkl. høringssvarene forelagt på deres møde den 16. april 2020 med henblik på endelig politisk vedtagelse.

Når materialet er godkendt, vil Fagforvaltningen afholde et individuelt møde med hver hal, hvor aftalen vil blive gennemgået og underskrevet. Der vil blive lagt en plan for opfølgning på evt. punkter i aftalen, som hallen ikke i første omgang lever op til. Det forventes, at der kan afholdes møder med halbestyrelsen for Brønderslev-Hallen og Hjallerup-Hallen inden sommerferien. Møderne med de resterende haller vil ligge efter sommerferien. Der vil således i løbet af efteråret være afholdt møder og foreligge en underskrevet styrings- og dialogaftale med samtlige haller.

Fritids- og Kulturudvalget vil herefter få forelagt de underskrevne aftaler og få en samlet tilbagemelding på processen, forventeligt på deres møde den 26. november 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget sender forslag til skabelonen for styrings- og dialogaftalen samt procesplanen i høring hos hallerne inden endelig politiske stillingtagen til den ændrede praksis for aftaler med hallerne.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 6. februar 2020, pkt. 4:

Skabelonen for styrings- og dialogaftalen samt procesplanen sendes i høring hos hallerne. Høringen skal ligeledes sendes til Idrætssamvirket. Sagen genoptages på april mødet.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Fritids- og Kulturudvalget den 7. maj 2020:

Skabelonen for styrings- og dialogaftalen samt procesplanen har været sendt i høring hos hallerne og hos Idrætssamvirket. Forvaltningen har på baggrund af de modtagne høringssvar udarbejdet en opsamling over temaer i høringssvarene, som er vedlagt som bilag sammen med høringssvarene.

Fagforvaltningen vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i den foreslåede skabelon eller procesplan.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår på den baggrund, at Fritids- og Kulturudvalget godkender skabelonen for styrings- og dialogaftalen samt procesplanen for den ændrede praksis med hallerne.

Beslutning

Skabelonen og procesplanen godkendt. Det tilføjes i afsnittet om aftaleformål, at den til hver tid gældende samarbejdsaftale og øvrige gældende ordninger er grundlaget for dialogen.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Kommissorium for Støtte til foreningslivet - revision af nuværende Brønderslev Ordning


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til kommissorium for Støtte til foreningslivet.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget opsagde på deres møde den 13. juni 2019 den nuværende Brønderslev Ordning, efter indstilling fra samarbejdsudvalget. Opsigelsen af Brønderslev Ordningen sker med henblik på en revidering til en mere tidssvarende tilskudsmodel. Der er et ønske om, at ordningen skal have en mere simpel opbygning og klarere kommunikation.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte efterfølgende på deres møde den 3. oktober 2019 at inddele den nuværende ordning i fire temaer: Folkeoplysningspolitikken, Støtte til foreningslivet, Individuelle dialogaftaler med samvirkerne og sidst Foreningshåndbogen.

Efter godkendelse af opdelingen af ordningen, har der været arbejdet på at nytænke formuleringerne i teksten, samt at gennemgå tilskudsmodellerne. Denne proces har været omfattende og på grund af dens kompleksitet, har man været nødsaget til at anvende yderligere tid til bearbejdning.

For at gøre arbejdet med "Støtte til foreningslivet" mere gennemsigtigt, er udarbejdet et kommissorium herfor. I kommissoriet opridses arbejdsgangen for revideringen, herunder nedsættelse af en arbejdsgruppe samt mødedatoer for denne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og godkender forslag til kommissorium for Støtte til foreningslivet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Kommissoriet for Støtte til foreningslivet godkendt. Mødet den 25. juni flyttes til anden dato. På Fritids- og Kulturudvalgsmøderne i maj og august gives en status på processen.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering: Nøgletal for Brønderslev Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om nøgletal for Brønderslev Bibliotek 2015-2019.

Sagsfremstilling

Nøgletallene for Brønderslev Bibliotek 2015-2019 giver et billede af Bibliotekets aktivitetsniveau på forskellige parametre. I nøgletallene er en tidslinje, som giver et indblik i de mange forskellige ting, der er foregået i løbet af 2019, meget ofte i samarbejde med andre.

Genform Dronninglund ’bibliotek’ har fyldt meget i 2019, fra tidligt forår, hvor ombygningen af apoteksbygningen gik i gang, mens biblioteket fortsat var åbent for borgerne, til nedlukningen af det gamle børnebibliotek og midt sommer lukkede også det gamle voksenbibliotek. I lukkeperioden besøgte Det Mobile Bibliotek (DMB) Dronninglund onsdag og lørdag. Borgerne tog godt imod DMB, selvom de savnede deres bibliotek.

Brønderslev Bibliotek gør hver eneste dag en indsats for børns sproglige udvikling. Man puster til fantasien og fylder nye ord på unge sind. Det sker, når DMB besøger en børnehave i Asaa eller i Thise; det sker i Barselscaféen, som biblioteket sammen med Sundhedsplejen har i Brønderslev og Hjallerup; det sker når biblioteket holder Booktalk for drengene på 5. årgang på Hjallerup Skole og det sker naturligvis, når børn alene eller sammen med deres forældre besøger bibliotekerne. Sprog og læsning er en kernekompetence – først lærer du at læse og senere læser du for at lære.

Det øgede samarbejde mellem folkeskole og folkebibliotek, som Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, er ved at finde sin form. Biblioteket har medarbejdere tilknyttet de fire skoledistrikter gennem PLC-netværket. Målet er, at den tættere kontakt kan være med til at skabe nye aktiviteter og samarbejder, som giver alle børn mulighed for gode færdigheder og kompetencer.

Biblioteket støtter op om visionskommuneprojektet og det store fokus på sundhed, men sundhed er mere end den fysiske bevægelse; den mentale sundhed har stor betydning for det enkelte menneske. Sammen med Bevæg dig for livet-konsulenter, har biblioteket været med til at sætte aktiviteter i gang, som tager afsæt i den mentale sundhed såsom Oplevelseslæsning i parken, Strikkeoplæsning og Litterære livscafeer i Asaa og Agersted.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering: Dronninglund Kunstcenter - status vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om Dronninglund Kunstcenters situation grundet Covid-19.

Sagsfremstilling

Dronninglund Kunstcenter sender information omkring deres situation som følge af Covid-19.

Kunstcenteret har lukket deres udstillinger ”Borgernes kunst” og ”Påskeudstillingen” Udstillingen ”Asia-Europe 4” skulle have haft fernisering, den 26. april 2020 og er foreløbig udsat til slutningen af maj.

Aflysningerne betyder et forventet indtægtstab på 250.000 - 300.000 kr. på grund af manglende entreindtægter, manglende salg i café, butik og manglende salg af kunst. Det kan mærkes i et budget på lige godt 1,0 mio. kr., hvor godt 75% af indtægterne kommer fra de besøgende, de resterende 25% fra sponsorer og tilskud fra kommunen.

Kunstcenteret forventer at kunne få del i Folketingets generelle hjælpepakker, og den resterende del må dækkes gennem skrappe besparelser på driften.

Kunstcenteret forventer og håber at komme i omdrejninger igen, og hvis resten af året får samme antal gæster og samme salg, som i den tilsvarende periode i 2019, vil det økonomisk kunne hænge sammen, selvom likviditeten bliver anstrengt.

Hvis Kunstcenteret ikke kan komme på fuld omdrejningshøjde i løbet af sommeren, så vil det få alvorlige økonomiske konsekvenser, og kassekreditten vil ikke kunne klare det. Der vil i den situation blive behov for yderligere hjælp fra statslige eller kommunale hjælpepakker og puljer.

Kunstcenteret er opmærksom på, at deres primære målgruppe og de frivillige hører til de særlige sårbare grupper, når det gælder Corona.

Kunstcenteret oplyser desuden, at de store anlægsarbejder, som de seneste par år er foretaget i Kunstcenterets omgivelser, renoveringen af gården og forpladsen og anlægget af en flot trappe, fuldt ud er finansieret af fondsmidler.

Kunstcenteret ser meget gerne, at Fritids- og Kulturudvalget besøger dem og afholder et af sine møder i de smukke omgivelser og hilser på Kunstcenterets nye kunstneriske leder, billedhugger Stinne Teglhus.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering: Årsregnskab 2019 for Museum for Forsyning og Bæredygtighed


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om årsregnskab 2019 for Museum for Forsyning og Bæredygtighed (MOSS)

Sagsfremstilling

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) har indgået aftale med Brønderslev Kommune om at overtage tilsynsmyndigheden med Museerne i Brønderslev jf. driftstilskudslovens

§ 8, stk. 2. Styrelsen overtager tilsynsmyndigheden pr. 1. januar 2019 og frem til godkendelse af regnskab 2019. Slots- og Kulturstyrelsen har som tilsynsførende godkendt regnskab 2019 og roser museets positive resultat og deres arbejde mod at ændre udviklingen af museets økonomi.

Brønderslev Kommune har overtaget tilsynsforpligtelsen pr. 1. januar 2020.

MOSS har siden 2018 udviklet sig i retning mod at være et professionelt museum. Dette ses både i resultaterne på de faglige områder og i de økonomiske resultater. Museet vil arbejde for at fortsætte denne positive udvikling i årene, der kommer.

Museum for Forsyning og Bæredygtighed sender årsregnskab 2019 til orientering for Fritids- og Kulturudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

På Fritids- og Kulturudvalgsmøde den 28. maj drøftes, hvad udvalget ønsker at videresende til efterårets budgetproces.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


11. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Jens Andersen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 8. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer