Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 28. maj 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

På grund af situationen omkring Covid-19 behandles den til udvalget fremsendte ansøgning fra Samrådet Østkysten og Asaa Havnemuseum under punkt 6.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Budget 2021 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: FK

Jævnfør aftale om budgetproces skal fagudvalgene op til sommerferien drøfte, hvilke råderumsforslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne på møderne i august.

Sagsfremstilling

Med henblik på drøftelse i Fritids- og Kulturudvalget har Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet en oversigt over de forslag til investeringer, effektiviseringer og omlægninger, som tidligere har været drøftet i Fritids- og Kulturudvalget.

Oversigten er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal beskrives yderligere med henblik på budgetforhandlingerne i august måned.

Beslutning

Følgende forslag skal beskrives yderligere på august mødet:

 • Sundhedsidræt, lån, tværgående samarbejde samt samarbejde mellem bibliotek, kulturskole og ungdomsskole.

Herudover vil Fritids- og Kulturudvalget gerne have en status på ungdomshuset.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Anlægsønsker til budget 2021 på Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har i september 2019 behandlet ansøgning om mulighed for finansiering af opførelse af en 3. hal i Hjallerup. Udvalget besluttede dengang, at ansøgningen skulle drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020.

I budget 2020 blev der ikke afsat anlægningsmidler til hallen.

Fritids- og Kulturudvalget skal derfor nu tage stilling til, om ansøgningen skal overgå til budgetforhandlingen 2021.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget behandlede den 11. september 2019 ansøgning fra Hjallerup Idrætscenter om opførsel af en 3. hal i Hjallerup i form af anlægstilskud på 8 mio. kr. og et kreditforeningslån på 7 mio. kr.

Udvalget besluttede, at ansøgningen skulle drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020 og hvis ansøgningen helt eller delvist blev imødekommet, ville udvalget gerne se projektet udarbejdet, så flere områder kan benytte faciliteterne.

Ved Byrådets aftale om budget 2020 blev ansøgningen ikke imødekommet. Ansøgningen indgik herefter i ansøgningerne til anlægspuljen 2020, men blev ikke imødekommet.

Fritid og Kultur har været i dialog med formanden for Hjallerup Idrætscenter, som har oplyst, at de gerne ser ansøgningen atter behandles og evt. videresendes til budgetforhandlingerne for 2021.

Fritids- og Kulturudvalget skal derfor nu tage stilling til, om ansøgningen skal videresendes til budget 2021-forhandlingerne.

Det bemærkes, at Fritids- og Kulturudvalget i januar i år har behandlet en ansøgning fra Fonden for Brønderslev Hallerne, der ønskede politisk opbakning og tilkendegivelse til deres kommende projekt om en 3. hal, der kan tilgodese gymnastikforeningernes behov for nye faciliteter. Brønderslev Gymnastikforening (BGF) og Brønderslev Hallernes bestyrelser var blevet enige om et samarbejde om en hal 3, som springhal, samt mindre idrætslokaler og fitnesslokaler, på området ved tribunen og det gamle stadion.

Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 16. januar 2020, at fremsende ansøgningen fra Fonden for Brønderslev Hallerne om mulighed for finansiering af en 3. hal ved Brønderslev Hallerne til budgetprocessen 2021, hvor den vil indgå i en samlet drøftelse.

Ansøgningerne fra henholdsvist Hjallerup Idrætscenter og Fonden for Brønderslev Hallerne er vedlagt som bilag.

Desuden er vedlagt rapporten med de vigtigste resultater af forsknings-og formidlingsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’, som Brønderslev Kommune har deltaget i. Fritids- og Kulturudvalget fik på deres møde den 3. oktober 2019 præsenteret rapporten og de otte anbefalinger til, hvordan organisering, styring og ledelse af idrætsfaciliteter kan styrkes.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter fremtidige anlægsbehov og beslutter om ansøgning fra Hjallerup Idrætscenter skal videresendes til budgetprocessen 2021 på samme vis som ansøgningen fra Fonden for Brønderslev Hallen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udsættes.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på Covid-19 på Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på Covid-19 for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

I perioden siden Fritids- og Kulturudvalgets møde den 7. maj 2020 er der sket følgende i relation til Covid-19:

 • Yderligere genåbning af aktiviteter - fase 2 - Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning er vedlagt
 • Kommunale anlæg, der anvendes til fritids- og foreningsaktiviteter, er godkendt
 • Fælles udmelding mellem KL, DIF, DGI og DBU vedrørende genåbning af idrætsaktiviteter - brev sendt til alle foreninger
 • Biblioteker har fået genåbnet for ind- og udlån - aftalt praksis er vedlagt til orientering
 • Ungdomsskolen genåbner efter politisk godkendelse
 • Henvendelse fra Kulturministeriet om forældrebetaling i Kulturskolen
 • Forfatterskolen i uge 31 i år gennemføres som planlagt. Tilrettelæggelse og afholdelsen følger retningslinjer for genåbning af højskoler. Der er et godt samarbejde med Nordjyllands Idrætshøjskole om muligheder for afholdelsen. Det kan oplyses, at der også i år har været mange ansøgere.
 • Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19 - tilbud sendt til Børn og Familie samt Skoleområdet er vedlagt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget laver opsamling på de initiativer, der har været siden udvalgets sidste møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Opsamlingen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Tilskud fra kulturpuljen 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger til kulturpuljen 2020

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget uddeler hvert år midler fra den kommunale kulturpulje.

I 2020 har kulturpuljen et budget på 1.366.779 kr. Budgettet er sammensat af budgetmidler samt overførte midler fra forrige år, herunder bevilgede tilskud fra kulturpuljen 2019, som endnu ikke er blevet udbetalt. Den manglende udbetaling kan enten skyldes, at projekterne ikke er blevet realiseret, eller at de pågældende foreninger endnu ikke har søgt om at få tilskuddet udbetalt.

Midlerne i kulturpuljen fordeles efter to kategorier - faste tilskud som tildeles særlige projekter i Brønderslev Kommune, samt frie kulturmidler, som foreningerne hvert år kan søge om tilskud fra til deres kulturelle projekter.

De faste projekter som støttes via kulturpuljen, fordeler sig som følgende:

Brønderslev Forfatterskole

50.000 kr.

Børnekulturens Rygsæk

164.500 kr.

Dronninglund Kunstcenter

100.000 kr.

Fritidsprisen

40.000 kr.

KulturKANten - Den Regionale Kulturaftale

115.000 kr.

Kulturkompasset inkl. kulturprisen

40.000 kr.

Lokalhistoriske Arkivers Foreningssystem - Arkibas

15.000 kr.

Jazz 9700

12.000 kr.

MOSS (Museum For Forsyning og Bæredygtighed)

265.000 kr.

Offentlig Naturvejledning

36.000 kr.

Ungdomshuset

180.000 kr.

Total

1.017.500 kr.

Beløbene er opgivet som bruttoudgifter.

Fritids- og Kulturudvalget valgte desuden ved deres møde den 5. april 2019, at støtte Brønderslev Forfatterskole med etablering af talentmiljø med et tilskud på 350.000 kr. Tilskuddet er tildelt under forudsætning af, at projektet opnår eksterne tilskud fra fonde og lignende. Tilskuddet vil blive delt over en periode på 3 år, hvor der i 2020 forventes at blive udbetalt 116.167 kr.

Der er reserveret midler fra godkendte ansøgninger fra tildeling i 2019 på 29.030 kr.

Fritids- og Kulturudvalget kan således råde over 204.082 kr. til uddeling fra kulturpuljen 2020.

Ved ansøgningsfristens udløb var der modtaget 10 ansøgninger.

For ansøgninger vedrørende 2020 svarer det samlede beløb for ansøgninger til i alt 299.014 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de modtagne ansøgninger samt de tidligere godkendte dispositioner.

Personale

Ingen.

Beslutning

Margit Chemnitz deltager ikke i behandling af punktet grundet inhabilitet.

Fritids- og kulturudvalget godkender følgende ansøgninger med nedenstående beløb:

Foreningen Norden bevilges 5.000 kr.

Brønderslev Harmoniorkester bevilges 22.500 kr.

Sangkoret Frejdig bevilges 8.000 kr.

Klokkerholm IF bevilges 16.850 kr.

Fritids- og kulturafdelingen – totaldans bevilges 10.664 kr.

Dronninglund Borgerforening – bevilges 25.000 kr.

Asaa Havnemuseet – bevilges 29.000 kr.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Egnssamlingen for Østvendsyssel søger om støtte til betaling af licens til Arkibas


Resume

Sagsforløb: FK

Egnssamlingen for Østvendsyssel søger om tilskud til Arkibas licens

Sagsfremstilling

Egnssamlingen for Østvendsyssel blev dannet i 2017, og overtog pr. 1. januar 2018 genstande samt bygningerne fra det nedlagte Try Museum.

Egnssamlingen er drevet af frivillige. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til kulturen i Østvendsyssel gennem udstillinger af genstande samt fremvisning af gamle skikke, og arbejdsmetoder tilpasset de enkelte udstillinger.

Foreningen afholder løbende arrangementer for alle interesserede og havde sidste år omkring 3.000 besøgende. Foreningens økonomi beror hovedsageligt på indtægter for entréer for besøgende. Indtægterne bruges til vedligeholdelse af de gamle bygninger samt optimering af opbevaringsmulighederne for deres genstande.

Egnssamlingen har overtaget 30.000 genstande fra det nedlagte Try Museum. Alle genstandene var tidligere registreret i museumsregistreringssystemet Regin. Da Regin kun er forbeholdt statsanerkendte museer, er foreningen nødsaget til at finde et andet egnet system til registrering af deres affekter. Egnssamlingen har selv været opsøgende i forhold til, hvilket system der vil være bedst egnet til deres forening, samt det formål de har. Her har Arkibas vist sig at være det system, der vil være at foretrække.

Da Brønderslev Kommune betaler for licens til Arkibas således, at alle lokalhistoriske arkiver i kommunen har adgang hertil, har Egnssamlingen for Østvendsyssel henvendt sig til Arkivsamvirkets formand. Dette for at undersøge mulighederne for at blive optaget på den licens, som de lokalhistoriske arkiver har igennem Brønderslev Kommune til Arkibas. Desværre har det vist sig, at dette ikke er en mulighed, da licensen ved Arkibas, som Brønderslev Kommune betaler for, udelukkende er forbeholdt lokalhistoriske arkiver. Andre typer samlinger som f.eks egnssamlinger med museumsgenstande vil skulle tegne en speciallicens ved Arkibas.

Egnssamlingen for Østvendsyssel søger derfor Brønderslev Kommune om støtte til betaling af en årlig speciallicens ved Arkibas.Prisen for en speciallicens for 2020 er oplyst til 4.351 kr.

Til sammenligning kan det oplyses, at licensen til Arkibas for de lokalhistoriske arkiver for 2019 kostede 14.385,50 kr. Med licensen har alle lokalhistoriske arkiver adgang til Arkibas. Licensen dækker over licensbetaling for Arkibas, samt en mindre afgift til VISDA, der varierer, alt efter arkivernes brug.

Licensen til Arkibas for de lokalhistoriske arkiver finansieres af midler fra kulturpuljen, hvorfra en finansiering af Arkibas til Egnssamlingen også vil være nærliggende.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til den indkomne ansøgning fra Engsamlingen for Østvendsyssel.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen imødekommes for et år.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på ansøgninger til Bevæg Dig For Livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om 4 nye ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder, der er blevet administrativt behandlet.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at alle ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder skulle behandles administrativt.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljen rammer yderligere udfoldet.

Fra den 14. februar til den 11. maj er der indkommet 6 ansøgninger til puljen, 4 af disse ansøgninger er på 20.000 kr. eller derunder og er derfor blevet behandlet administrativt.

Af de 4 ansøgninger har 3 fået positivt svar og fået en del af det ansøgte beløb bevilliget. De 3 ansøgninger, der har fået bevilliget midler er:

 • Idræt om dagen i Klokkerholm der har fået tilskud til indkøb af rekvisitter til de nye aktiviteter for områdets seniorer.
 • Kidz-STAR Floorball (Brønderslev Floorball Club) der har fået midler til en særlig indsats målrettet børnehavebørnene i Brønderslev.
 • FIT MOM/DAD der har fået midler til indkøb af rekvisitter i et samarbejde mellem en privat instruktør og Brønderslev Hallerne.


Den resterende ansøgning har modtaget et afslag. Af vedlagt bilag fremgår det til udvalgets orientering hvilke projekter, der har fået tilsagn og afslag.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2020, der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet om støtte på i alt 65.700 kr., så den resterende pulje er på 184.300 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning fra Hjallerup Rideklub og FOF Vendsyssel - Bevæg Dig For Livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal vurdere ansøgning fra Hjallerup Rideklub og FOF Vendsyssel på 26.000 kr. til Bevæg Dig For Livet-puljen og beslutte om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at Fritids- og Kulturudvalget skulle vurdere ansøgninger over 20.000 kr. på udvalgets møde i maj.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljen rammer yderligere udfoldet.

I perioden fra den 14. februar til den 13. maj er der indkommet 6 ansøgninger til puljen, 2 af disse ansøgninger er over 20.000 kr. og skal vurderes af udvalget.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Hjallerup Rideklub og FOF Vendsyssel som søger 26.000 kr. til at kunne tilbyde bevægelseshæmmede at benytte heste som træningsredskab til en kursusaktivitet.

Tilbuddet skal være til bevægelseshæmmede borgere, som gerne vil deltage på et hold, hvor de kan få adgang til undervisning og træning som styrker svage led, balance og meget mere. Ved at tilbyde ridning med støtte og særlig vedledning omkring holdning, fodstilling og lignende, så styrkes og vedligeholdes knoglestyrken, bevægeligheden og den fysiske form. Derudover inddrages deltagerne i et fællesskab omkring aktiviteten, hvilket også styrker den mentale sundhed.

Der er tale om et tilbud til en målgruppe med særlige behov, og særligt udstyr skal derfor anvendes. Målgruppen kan deltage i en bevægelsesaktivitet på lige vilkår, ved at der tilbydes ridning og særlige undervisningskompetencer som kursusredskab. Ansøgning er sendt af FOF Vendsyssel i samarbejde med Hjallerup Rideklub. Så det er henholdsvis en af aktørerne på aftenskoleområdet og en lokal forening, der i fællesskab søger midlerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at ansøgningen falder indenfor de overordnede rammer, da ansøgningen tilgodeser bevægelse for en målgruppe, der traditionelt set er mindre fysisk aktive end gennemsnittet. Derudover indeholder ansøgning også et nyt samarbejde mellem 2 aktører på fritidsområdet, der vil gøre en særlig indsats for 8 borgere gennem projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at deltagerne selv vil skulle sørge for transport til og fra aktiviteten, da det er et fritidstilbud, som ikke erstatter et lovgivningsmæssigt tilbud.

Slutteligt bemærkes det, at puljens hidtidige uddelinger indeholder delvis egenfinansiering, hvilket der også i dette tilfælde kunne opfordres til, hvis ansøgningen imødekommes.

Det er muligt for udvalget at imødekomme ansøgningen med hele eller dele af det ansøgte beløb eller afslå ansøgningen.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2020, der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet om støtte på i alt 65.700 kr., så den resterende pulje er på 184.300 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og træffer afgørelse i forhold til ansøgningen fra Hjallerup Rideklub og FOF Vendsyssel.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 250.000 kr. i budget 2020.

Beslutning

Fritids- og kulturudvalget bevilger 10.000 kr.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning fra private børnepassere - Bevæg Dig For Livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal vurdere ansøgning fra de private børnepassere på 87.500 kr. til Bevæg Dig For Livet-puljen og beslutte om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at Fritids- og Kulturudvalget skulle vurdere ansøgninger over 20.000 kr. på udvalgets møde i maj.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljen rammer yderligere udfoldet.

I perioden fra den 14. februar til den 13. maj er der indkommet 6 ansøgninger til puljen, 2 af disse ansøgninger er over 20.000 kr. og skal vurderes af udvalget.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Birgit Jakobsen - privat børnepasser ved Lille Nejst Bondegård, som søger 87.500 kr. på vegne af de private børnepassere til at blive bevægelsescertificerede børnepassere af DGI. 23 af de 33 private børnepassere i kommunen er interesserede i at få certificeringen. Det er omkring 115 børn, der vil få glæde af mere bevægelse og leg i hverdagen, som vil kunne lægge grundstenen til mere bevægelsesglæde hos disse børn.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at ansøgningen er i tråd med den retning, der er hos de kommunale dagplejere, hvor flere af de kommunale dagplejere også er blevet bevægelsescertificerede af DGI. Hvis ansøgningen imødekommes, vil mange af de små børn i kommunen blive mødt af et fokus på deres glæde ved at bevæge sig og udvikling af hele kroppens ABC.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker desuden, at ansøgningen falder indenfor de overordnede rammer, da ansøgningen sætter et tydeligt fokus på bevægelse for en stor målgruppe i Brønderslev Kommune. Det er en forholdsvis stor målgruppe af børn og børnepassere, der vil få glæde af projektet, samtidig vil fællesskabet omkring indsatsen kunne gå på tværs af alle de deltagende børnepassere rundt i kommunen, og målgruppen vil derfor indgå i et fællesskab. Det bemærkes til slut, at de hidtidige uddelinger fra puljen indebærer en egenfinansiering fra ansøgerne.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2020, der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet om støtte på i alt 65.700 kr., så den resterende pulje er på 184.300 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og træffer afgørelse i forhold til ansøgningen fra de private børnepassere.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 250.000 kr. i budget 2020.

Beslutning

Fritids- og kulturudvalget bevilger 50.000 kr.

Forudsætningen for bevillingen er, at 23 private børnepassere tilmeldes forløbet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Ansøgning om tilladelse til etablering af MTB bane i Grindsted Plantage


Resume

Sagsforløb: DGR/TM/FK

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø og Brønderslev Erhverv og Turisme er blevet kontaktet vedrørende et ønske om etablering af et mountainbike (MTB) spor i Grindsted Plantage, øst for Brønderslev.

På grund af Covid-19 har der ikke været afholdt møde med lodsejerne, der er i stedet gennemført en nabohøring for at få undersøgt brugen af Grindsted Plantage og hvorvidt et MTB spor kan forenes med naboernes ønsker, samt brugen af plantagen. Fagforvaltningen har modtaget 12 høringssvar i forbindelse med høringen.

Fristen for at få del i allerede tildelte fondsmidler er udskudt til den 1. juni 2020, hvor MTB banen senest skal være klar til Sankt Hans.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om fagforvaltningen skal arbejde videre med etableringen af MTB sporet i Grindsted Plantage eller undersøge en anden placering og andre finansieringsmuligheder.

Sagsfremstilling

Der er kommet en forespørgsel omkring etablering af en mountainbike bane i Grindsted Plantage. Fagforvaltningens opmåling af forslaget til banen viser, at den vil blive ca. 1,7 km lang.

Forslaget kommer fra en lokal cykelbutik, hvorefter Erhverv og Turisme, samt fagforvaltningen har holdt et møde med projektholdet On trail. On trail er støttet af Nordea Fonden, der har godkendt forslaget og dermed tildelt støttemidler til det.

I forbindelse med etableringen af en MTB bane, er der flere ting, der bør undersøges, inden Brønderslev kommune som ejer af Grindsted Plantage eventuelt giver tilladelse.

Inden for det område, hvorpå banen skal etableres, er der flere stiforløb, som skovens andre brugere færdes på, hvorfor projektmagerne har foreslået, at banen kun i mindre grad krydser stierne, og at de ved etablering af banen vil sørge for, at hastigheden er lav på de strækninger.

Før der laves en MTB bane i området, bør der laves en analyse af brugen af arealet. Brønderslev Kommunes skovpolitik indeholder som et hovedformål "at give publikum gode og varierede naturoplevelser og skovbilleder". En MTB bane er ikke i modstrid med denne politik, men det bør dog stadig undersøges, hvad andre eksisterende brugergrupper mener om projektet. Man kan så afveje de forskellige interesser i området op imod hinanden.

Grindsted plantage er omfattet af flere naturudpegninger. Der skal derfor laves en gennemgang af ruten, så det kan klarlægges, hvilke restriktioner der skal/kan gives dispensation fra (herunder § 3) og hvilke, der er irrelevante i denne henseende. Ved en dispensation fra § 3 er der desuden 4 ugers klagefrist før man kan påbegynde anlægsarbejdet. Alternativt skal ruten lægges om, så den ikke kommer i berøring med beskyttet natur i området.

Grindsted plantage er ejet af Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning, og en ændring af brugen af Brønderslev Kommunes del af Grindsted plantage skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, der har bemyndigelse til at administrere brugen af kommunens skove.

Etableringen af en MTB-bane vil ikke kunne planlægges og udføres inden for fristen for brug af de tildelte fondsmidler i det tilfælde, der skal ske en mere omfattende høringsproces. Det Grønne Råd skal derfor tage stilling til, om det kan anbefale, at Teknik og Miljøudvalget godkender projektet uden en sådan brugerundersøgelse.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Det Grønne Råd tilkendegiver, om de kan anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget på det foreliggende grundlag kan godkende anlæg af MTB banen i Grindsted Plantage, så de allerede tildelte fondsmidler kan blive brugt til formålet - eller de anbefaler, at der foretages brugerundersøgelser m.v., inden banen anlægges.

Personale

Ingen.

Indstilling

Det Grønne Råd, 27. februar 2020, pkt. 6:

Det Grønne Råd har forskellig holdning omkring etablering af en MTB bane i Grindsted Plantage.

Dele af Det Grønne Råd anbefaler, at man klarlægger eventuelle problemer ved etablering af en MTB bane, inden man etablerer den. En anden del af Det Grønne Råd anbefaler, at man gør brug af de nuværende fondsmidler og går i gang med etablering af MTB-banen.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. marts 2020, pkt. 5:

Udvalget er generelt positiv over for etablering af banen.

Formandskabet afholder møde med interessenterne.

Sagen genoptages på Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. maj 2020:

Fagforvaltningen har lavet en analyse af brugen af arealet. Der er sendt høringsbrev til naboer og andre brugere af Grindsted Plantage.

Der er kommet i alt 12 høringssvar.

Størstedelen af høringssvarene er hovedsageligt negative (11 ud af de 12 svar) i forhold til at etablere et MTB spor i plantagen. Der er blandt andet fremført følgende argumenter:

 • Der vil være konflikter med anden brug af plantagen, herunder børnefamilier, ridende, pensionister, hundeluftere
 • Plantagen er for lille til at indeholde et MTB spor sammen med anden brug af plantagen som rekreativt område for andre
 • Da sporet er så lille, vil sliddet på banen være meget højt, da folk ville skulle køre den samme rute flere gange for få en tur ud af det
 • Et MTB spor vil give ekstra trafik på de private/kommunale veje (Plantagevej) hvor der er privat betaling af vedligehold, parkeringsforholdene vil skulle have plads til flere biler

Af positive argumenter for anlæg af en MTB bane i Grindsted Plantage blev der fremlagt:

 • Det vil være godt med et MTB spor nær Brønderslev
 • Øget fokus på plantagen kan føre til vedligehold af de allerede etablerede stier i skoven og resten af skovens områder
 • De mountainbikere der allerede bruger plantagen vil have bedre forhold og vil blive kanaliserede væk fra de andre stier

Grindsted Plantage er omfattet af flere naturudpegninger. Ved en dispensation fra § 3 er der 4 ugers klagefrist før man kan påbegynde anlægsarbejdet. Alternativt skal ruten lægges om, så den ikke kommer i berøring med beskyttet natur i området.

Der skal desuden fastlægges vedligehold af banen for at undgå ulykker. Det vil være nødvendigt at have en klar fast aftale af vedligehold af banen.

Grindsted plantage er ejet af Brønderslev Kommune og Brønderslev Forsyning, og en ændring af brugen af Brønderslev Kommunes del af Grindsted plantage skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, der har bemyndigelse til at administrere brugen af kommunens skove.

Fagforvaltningen vurderer, at anlæg af en MTB bane i Grindsted Plantage vil påvirke den rekreative brug af området for mange af de andre brugergrupper negativt, ved at den ekstra brug af arealet vil gøre det mindre attraktivt som besøgssted for familier, hundeluftere og ridende.

Fagforvaltningen vurderer, at det vil være bedre at lede aktivt videre efter en anden placering for en MTB bane nær Brønderslev By. Her vil det være muligt at tage højde for et længere MTB spor, samt få det passet ind i planlægningen af grønne og rekreative områder i Brønderslev.

Fristen for at få del i allerede tildelte fondsmidler er udskudt til den 1. juni 2020, hvor MTB sporet senest skal være klar til Sankt Hans.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til, om fagforvaltningen skal arbejde videre med etableringen af MTB sporet i Grindsted Plantage eller undersøge en anden placering og andre finansieringsmuligheder.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 6:

Mail fra Martin Knudsen er sendt til udvalgets medlemmer og indgik i behandlingen af sagen. Mailen tilknyttes som bilag til sagen.

Udvalget er betænkelig ved, om arealet er stort nok til en MTB-bane. Sagen sendes til Fritids- og Kulturudvalget, med anmodning om en vurdering heraf / og eventuel forslag til alternativ placering, hvorefter TM behandler sagen på ny.

Supplerende sagsfremstilling Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2020, pkt. 11:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vurderer, efter udtalelse fra Bevæg dig for livet - Cykling, at der kan arbejdes videre med et spor i Grindsted Plantage. Det er væsentligt at se den foreslåede rute som et spor, som ikke skal opfattes som en særskilt bane til MTB, men ses som en del af en rute man som borger kan cykle. Der ses gode potentialer i sporet, da det er placeret tæt på byen. Det gør sporet let tilgængeligt for både børn og voksne, derudover giver det gode perspektiver i forhold til, at benytte sporet i de daglige ture, samt kunne koble sporet sammen med yderligere spor omkring byen på et senere tidspunkt. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har ikke alternative forslag til placering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget sender udtalelsen og anbefalingen af sporet videre til Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Fritids- og kulturudvalget vurderer ikke på baggrund af udtalelsen fra Bevæg dig for livet - Cykling , at det ønskede spor kan være en selvstændig MTB-bane.Udvalget har ingen forslag til alternativ placering af en MTB-bane i og omkring Brønderslev. Fritids- og kulturudvalget ser gerne, at kommunen har et mangfoldigt udbud af faciliteter, der opfordrer kommunens borgere til bevægelse.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering: Revision af Brønderslev Ordningen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om arbejdet med revision af Brønderslev Ordningen, som fremadrettet vil blive kaldt "Støtte til foreningslivet".

Sagsfremstilling

Fritids- og Kultudvalget orienteres om arbejdet med beskrivelse af "Støtte til foreningslivet".

Arbejdsgruppen omkring revideringen er indkaldt til første møde den. 26. maj 2020.

Forud for mødet har arbejdsgruppen fået tilsendt kommissoriet for processen, som skal være baggrund for det første møde.

Arbejdsgruppen består af:

2 repræsentanter fra Idrætssamvirket

2 repræsentanter fra Spejdersamvirket

Lotte Worup, Fritids- og Kulturchef

Susanne Nyholm, Sekretariatsleder

Jeppe Østergaard, Bevæg Dig For Livet - Koordinator

Jonathan Linnemann, Foreningskonsulent

Janne Hostrup, Administrativ sagsbehandler

Fritids- og Kulturchef Lotte Worup vil på mødet give en mundtlig orientering om det 1. møde i arbejdsgruppen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


13. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Brev fra KulturKANten med status på visionsseminar den 17. juni 2020
Personale

Ingen.

Økonomi

Intet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 29. maj 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer