Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 20. august 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgning 2 taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2021 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: FK

Jævnfør aftale om budgetproces skal fagudvalgene op til sommerferien drøfte, hvilke råderumsforslag, der skal indgå i budgetforhandlingerne på møderne i august.

Sagsfremstilling

Med henblik på drøftelse i Fritids- og Kulturudvalget har Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet en oversigt over de forslag til investeringer, effektiviseringer og omlægninger, som tidligere har været drøftet i Fritids- og Kulturudvalget.

Oversigten er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal beskrives yderligere med henblik på budgetforhandlingerne i august måned.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2020, pkt. 3:

Følgende forslag skal beskrives yderligere på august mødet:

 • Sundhedsidræt, lån, tværgående samarbejde samt samarbejde mellem bibliotek, kulturskole og ungdomsskole.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kultudvalgets møde den 20. august 2020:

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte forslag til råderum for budget 2021.

Beslutning

Råderumsforslagene sendes videre til budgetforhandlingerne. I råderumsforslag 2 fjernes beløbet på 100.000 kr., og der lægges i stedet op til en proces, hvor der findes midler inden for de tre områder. Desuden fjernes sætningen om rammebesparelse i råderumsforslag 2.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2021 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: FK

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Anlægsønsker til budget 2021 - Hjallerup Idrætscenter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har i september 2019 behandlet ansøgning om mulighed for finansiering af opførelse af en 3. hal i Hjallerup. Udvalget besluttede dengang, at ansøgningen skulle drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020.

I budget 2020 blev der ikke afsat anlægningsmidler til hallen.

Fritids- og Kulturudvalget skal derfor nu tage stilling til, om ansøgningen skal overgå til budgetforhandlingen 2021.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget behandlede den 11. september 2019 ansøgning fra Hjallerup Idrætscenter om opførsel af en 3. hal i Hjallerup i form af anlægstilskud på 8 mio. kr. og et kreditforeningslån på 7 mio. kr.

Udvalget besluttede, at ansøgningen skulle drøftes i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020 og hvis ansøgningen helt eller delvist blev imødekommet, ville udvalget gerne se projektet udarbejdet, så flere områder kan benytte faciliteterne.

Ved Byrådets aftale om budget 2020 blev ansøgningen ikke imødekommet. Ansøgningen indgik herefter i ansøgningerne til anlægspuljen 2020, men blev ikke imødekommet.

Fritid og Kultur har været i dialog med formanden for Hjallerup Idrætscenter, som har oplyst, at de gerne ser ansøgningen atter behandles og evt. videresendes til budgetforhandlingerne for 2021.

Fritids- og Kulturudvalget skal derfor nu tage stilling til, om ansøgningen skal videresendes til budget 2021-forhandlingerne.

Det bemærkes, at Fritids- og Kulturudvalget i januar i år har behandlet en ansøgning fra Fonden for Brønderslev Hallerne, der ønskede politisk opbakning og tilkendegivelse til deres kommende projekt om en 3. hal, der kan tilgodese gymnastikforeningernes behov for nye faciliteter. Brønderslev Gymnastikforening (BGF) og Brønderslev Hallernes bestyrelser var blevet enige om et samarbejde om en hal 3, som springhal, samt mindre idrætslokaler og fitnesslokaler, på området ved tribunen og det gamle stadion.

Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 16. januar 2020, at fremsende ansøgningen fra Fonden for Brønderslev Hallerne om mulighed for finansiering af en 3. hal ved Brønderslev Hallerne til budgetprocessen 2021, hvor den vil indgå i en samlet drøftelse.

Ansøgningerne fra henholdsvist Hjallerup Idrætscenter og Fonden for Brønderslev Hallerne er vedlagt som bilag.

Desuden er vedlagt rapporten med de vigtigste resultater af forsknings-og formidlingsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’, som Brønderslev Kommune har deltaget i. Fritids- og Kulturudvalget fik på deres møde den 3. oktober 2019 præsenteret rapporten og de otte anbefalinger til, hvordan organisering, styring og ledelse af idrætsfaciliteter kan styrkes.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter fremtidige anlægsbehov og beslutter om ansøgning fra Hjallerup Idrætscenter skal videresendes til budgetprocessen 2021 på samme vis som ansøgningen fra Fonden for Brønderslev Hallen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2020, pkt. 4:

Udsættes.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling, den 20. august 2020:

Formand for Hjallerup Idrætscenter har sendt besked om, at de fortsat ønsker at få anlægstilskud til en 3. hal ved Hjallerup Idrætscenter.

Beslutning

Ønsket om anlægstilskud til en 3. hal i Hjallerup fremsendes til budgetforhandlingerne. Fritids- og kulturudvalget gør opmærksom på, at i tilfælde af nye haller skal driftsbudgettet hæves. Fritids- og Kulturudvalget fremsender desuden et ønske om et øget lokaletilskud til foreningerne fra de nuværende 65%.

Bilag

Til toppen


7. Status for Ungdomshuset i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til den fortsatte drift af Ungdomshuset.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte i 2017 arbejdet omkring etablering af et ungdomshus i Brønderslev Kommune. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 blev der afsat midler til etablering. Ønsket om et ungdomshus kom på baggrund af en tilkendegivelse fra det daværende Ungeråd.

Den 1. juni 2018 påbegyndte arbejdet med indretning og etablering af lokalerne på Nygade 36, der var blevet udvalgt som lokaler for det kommende Ungdomshus. Ungerådet havde forud for etableringen modtaget 50.000 kr. fra Risagerfonden til køb af inventar. Beløbet blev efterfølgende suppleret med yderligere 50.000 kr. fra Fritids- og Kulturudvalget. Derudover modtog Ungerådet også møbler samt euro-paller fra AVV til brug ved indretningen.

Den 20. marts 2019 indbød Ungerådet til åbning af lokalerne i det nye Ungdomshus i Brønderslev. Siden åbningen har Ungdomshuset været styret af Ungerådet. Ungerådet har udarbejdet retningslinjer for brugen af huset, samt udleveret nøglebrikker til flere unge. Der er desuden indgået samarbejde med Ungdomsskolen og Kulturskolen, som benytter sig af nogle af lokalerne i Ungdomshuset i forbindelse med afvikling af undervisning. Derudover benytter organisationen Danske Folkeskoleelevers lokalafdeling i Nordjylland Ungdomshusets lokaler i forbindelse med afholdelse af møder.

Ungdomshuset drives efter eget ønske af Ungerådet. Ungerådet er organiseret under Ungdomsskolen. Der er til Ungerådet tilknyttet en tovholder med 300 timer årligt.

Tovholderens funktion er:

 • at afholde valg til Ungerådet
 • at lave oplæg til arbejdet i Ungerådet
 • at være kontaktled mellem kommunens forskellige forvaltninger og Ungerådet
 • at være kontaktled mellem kommunens politikere og Ungerådet
 • at lave oplæg til Ungerådsmøderne
 • at være Ungerådets bindeled til den administrative hjælp (Ungdomsskolen)
 • at hjælpe Ungerådet i dets daglige virke

Ungerådet har mulighed for at rådføre sig med tovholder, men som udgangspunkt ikke i forbindelse med Ungdomshuset.

Det er altså Ungerådets egen opgave at sikre Ungdomshusets organisering og virke.

Ungerådet har et ønske om et åbent hus, hvorfor flere brugere af huset har nøglebrikker hertil. Der er udleveret 50 nøglebrikker til de unge. Ungerådet har udarbejdet aktivitetskalender for, hvornår bestemte aktiviteter finder sted, for at sikre flere og nye brugere af huset. Ungdomshuset er desuden åbent om eftermiddagen, hvor Ungerådet oplever, at mange unge kommer bl.a. for at lave lektier, spiller FIFA og brætspil.

Ungerådet oplever, at det kan være svært at engagere de unge i forhold til driften af huset, herunder at overholde aftaler og generelt indgå i organiseringen omkring aktiviteter og brug af Ungdomshuset. Der arbejdes derfor i retningen af etablering af et husråd. Dette for både at sikre, at alt drift af Ungdomshuset ikke udelukkende ligger ved Ungerådet, og for at forpligtige de unge brugere af huset til at tage del i ansvaret omkring brugen af det.

Økonomien vedrørende Ungdomshuset, herunder betaling af leje samt el, vand og varme, er placeret under Fritid og Kultur.

Lokalerne til Ungdomshuset udlejes af DEAS Management. Den første lejekontrakt for lokalerne var gældende fra 1. juni 2018 og frem til 1. juni 2020.

Årlig husleje

90.614 kr.

Driftsudgifter

38.706 kr.

Aconto varme

25.440 kr.

Samlede driftsudgifter ekskl. moms

154.760 kr.

Ved planlægning af budget 2020 afsatte Fritids- og Kulturudvalget 155.000 kr. til drift af Ungdomshuset for 2020.

Den nuværende lejekontrakt er gældende frem til en eventuel opsigelse foreligger. Jævnfør lejekontraktens bestemmelser har lejer (Brønderslev Kommune) et halvt års opsigelsesvarsel på lokalerne. Da der kun er afsat midler til drift af Ungdomshuset frem til udgangen af 2020, er lejekontrakten for lokalerne til Ungdomshuset på Nygade 36 opsagt pr. 30. juni 2020. Opsigelsen er dermed gældende pr. 31. december 2020.

Fritids- og Kulturudvalget holder dialogmøde med Ungerådet i Ungdomshuset kl. 15.00 - 16.00.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til fortsat drift af Ungdomshuset.

Beslutning

Den fortsatte drift af ungdomshuset fremsendes til budgetforhandlingerne. Fritids- og Kulturudvalget fremsender desuden et ønske på 125.000 kr. til budget 2021 til en tovholderfunktion grundet COVID-19 situationen.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgning om tilskud til realisering af kulturcentrum Fabrikken i PN Beslag


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud til realisering af projekt kulturcentrum "Fabrikken" i lokaler ved PN Beslag. Fonden Fabrikken søger om anlægstilskud på 750.000 kr.

Sagsfremstilling

Fonden Fabrikken søger om tilskud til etablering af nyt kulturcenter i PN Beslags gamle fabriksbygninger. Projektet omhandler en transformation af Peder Nielsen Beslagfabriks ikoniske bygninger, i et visionært projekt, der søger at omdanne de tomme industribygninger til et dynamisk og levende kulturhus, hvor byens borgere kan samles.

Visionen er at skabe et mangfoldigt og aktivt hus, der favner en række forskellige brugere og formål såsom: Idrætsfunktioner, kunstnere, musikere, foreningsliv, iværksætteri, events og lignende. Derudover skal huset rumme Brønderslev Amatør Scene og deres nuværende teater og biograffunktion.

Fonden Fabrikken har fået udarbejdet et prospekt, der beskriver hvordan planlægning og udarbejdelse af et nyt kultur- og foreningscenter i hjertet af Brønderslev vil kunne realiseres. Projektbeskrivelse er vedlagt til orientering. Der er ligeledes udarbejdet budget for etableringen, hvoraf fremgår, at der er tale om en samlet projektsum på 10.300.500 kr. Budget er ligeledes vedlagt til orientering.

Fonden Fabrikken er klar til at indlede samarbejde med store landsdækkende fonde samt rådgivende samarbejdspartnere og der er brug for en kommunal forankring gennem en politisk godkendelse af en medfinansiering i form af anlægstilskud på 750.000 kr.

Fonden Fabrikken forventer at kunne rejse 1/3 del af projektsummen gennem lokale midler. Med lokale midler menes der egne penge, gaver fra interessenter, penge fra lokalt forankrede fonde samt eventuelle kommunale tilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen om anlægstilskud på 750.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat budget i 2020 og i årene fremover til nyt kulturcentrum.

Beslutning

Ansøgningen fremsendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


9. Henvendelse fra Spar V Hallen i Jerslev om tildeling af grundtilskud


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte henvendelse fra SparV Hallens bestyrelse om en ændret tildeling af grundtilskud til de selvejende haller.

Sagsfremstilling

SparV Hallens bestyrelse har sendt brev med appel til Byrådet om at genoverveje fordeling af grundtilskud til de selvejende haller.

SparV Hallen er ikke en del af samarbejdsaftalen for de selvejende haller. Begrundelsen for dette er, at grundtilskud til de selvejende haller følger Folkeoplysningslovens definition af en hal med 800 m2. SparV hallen er på 500 m2 og opfylder dermed ikke kravene i samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen for de selvejende haller blev godkendt af Byrådet den 2. september 2015 til ikrafttrædelse den 1. januar 2016. Samarbejdsaftale - tilskud til de selvejende haller er vedlagt som bilag.

SparV Hallens drift er afhængig af aktivitetstilskud ved leje af timer i hallen til foreningerne jævnfør samarbejdsaftalen. Der har gennem de sidste par år været nedgang i aktiviteterne, og Covid-19 har betydet, at hallen ikke kan lejes ud til private arrangementer.

SparV Hallen har ikke skoletimer, idet Toftegårdsskolen anvender Toftegårdshallen som er en kommunal hal i tilknytning til skolen. SparV Hallens bestyrelse fremhæver i brevet at de ønsker, at skolen anvender hallen og hvis der gives grundtilskud, vil SparV hallen stille hallen gratis til rådighed for skolen.

SparV Hallens bestyrelse foreslår at samarbejdsaftale for de selvejende haller ændres, så der gives fuld støtte til haller på 800+ m2 og 50% grundtilskud til haller svarende til SparV Hallens størrelse.

Byrådet godkendte i forbindelse med opførsel af SparV Hallen, at hallen vil kunne få dækket foreningernes aktivitetstimer opgjort til 220.000 kr. Aktivitetstimerne blev finansieret som tilskud jævnfør tilskud til de øvrige selvejende haller. Med godkendelse af samarbejdsaftale for de selvejende haller i 2015 blev det besluttet, at aktivitetstimerne til SparV Hallen fremover skulle administreres som beskrevet i samarbejdsaftalen. Der blev ikke ved godkendelse af samarbejdsaftale for de selvejende haller taget stilling til grundtilskud. SparV Hallen har i 2018 søgt om grundtilskud. Fritids- og Kulturudvalget besluttede på møde den 23. august 2018, at ansøgning om grundtilskud til SparV Hallen ikke kunne imødekommes.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur gør opmærksom på, at en ændring som foreslået af SparV Hallens bestyrelse betyder en genåbning og ny behandling af den nuværende samarbejdsaftale - tilskud til de selvejende haller.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter SparV Hallens bestyrelses ansøgning om ændring af grundtilskud til de selvejende haller.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget afslår Spar V hallens ønske om at ændre grundtilskuddet til de selvejende haller i henhold til, at grundtilskuddet til de selvejende haller følger Folkeoplysningsslovens definition af en hal på 800 m2.

Bilag

Til toppen


10. Tilskud til betaling af baneleje for Brønderslev Cross Klub


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til om lejekontrakt vedrørende baneleje til Brønderslev Cross Club skal genforhandles eller opsiges.

Sagsfremstilling

Brønderslev Cross Club har siden 1. april 2001 benyttet sig af et areal beliggende ved Tømmebyvej 2A til cross bane. Arealet er lejet af Brønderslev Kommune, som to gange årligt betaler for leje af banen.

Lejekontrakten blev i 2011 forlænget til at være gældende frem til den 31. marts 2021. Ifølge bestemmelser i lejekontrakten skal denne forlænges eller opsiges senest et halvt år før dens udløb.

Den årlige udgift til leje af arealet udgjorde, i forbindelse med forlængelse af lejemålet i 2011, 30.000 kr. Beløbet er sidenhen pristalsreguleret, og udgør i 2020 34.000 kr. årligt.

Hvis Brønderslev Kommunes kontrakt vedrørende leje af arealet ikke forlænges, vil Brønderslev Cross Club selv skulle forhandle en ny kontrakt for leje af arealet med udlejer.

Brønderslev Cross Club modtager lokaletilskud for udgifter vedrørende deres klubhus, som er beliggende på samme adresse.

Hvis Brønderslev Cross Klub overtager lejekontrakten i forhold til arealet, vil Brønderslev Cross Club ikke have mulighed for at søge om lokaletilskud til areal-lejeudgiften, da det drejer sig om "jordleje". Det betyder, at Brønderslev Cross Club vil have øgede udgifter for omkring 34.000 kr. pr. år, som klubben skal finde finansiering til.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til, om Brønderslev Kommunes lejekontrakt vedrørende areal beliggende Tømmerbyvej 2A, skal genforhandles med henblik på forlængelse, eller om den skal opsiges.

Personale

Ingen.

Beslutning

Lejekontrakten opsiges og overdrages til Brønderslev Cross Club. Fritids- og Kulturudvalget udfaser støtten af betaling af grundarealet over 2 år.

Bilag

Til toppen


11. Tilskud til Lokalhistoriske Arkiver


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag om ændring af tilskudsmodellen for de lokalhistoriske arkiver.

Sagsfremstilling

Arkivsamvirket har henvendt sig med et forslag om en ændring af modellen for tilskud til de lokalhistoriske arkiver i Brønderslev Kommune.

Den nuværende tilskudsmodel for de lokalhistoriske arkiver i Brønderslev Kommune er godkendt af Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2016, og har været gældende siden 1. januar 2017 (se bilag.) Modellen tager højde for arkivernes forskelligheder i forhold til lokaleforhold, samtidig med at der tages højde for de arkiver, som tidligere har modtaget statstilskud/særtilskud på mere end 10.000 kr. Af tilskudsmodellen fremgår det, at denne er gældende frem til eventuel genbehandling af Fritids- og Kulturudvalget.

Arkivsamvirket har i forbindelse med deres generalforsamling den 6. februar 2020 fremlagt et forslag om ændring af tilskudsmodellen. Der var flertal blandt de fremmødte arkiver for at gå videre med en indstilling til Fritids- og Kulturudvalget om, at der besluttes en ny tilskudsmodel.

Arkivsamvirket har på den baggrund fremsendt vedlagte indstilling med ønsket om en politisk stillingtagen til ændring af den nuværende tilskudsmodel.

I den nuværende tilskudsmodel kan tilskud fås efter følgende:

 • Pulje 1 – Tilskud til arkiver, som er bosiddende i egne lokaler. Arkiver, som er bosiddende i egne lokaler, vil kunne få et tilskud svarende til 6.500 kr.
 • Pulje 2 – Tilskud til arkiver, som er bosiddende i kommunale lokaler. Arkiver, som er bosiddende i kommunale lokaler, vil kunne få et tilskud svarende til 4.000 kr.
 • Pulje 3 – Tilskud til arkiver, som tidligere har modtaget et statstilskud/særtilskud på over 10.000 kr. Arkiver, som tidligere har modtaget et sådan tilskud, vil kunne få yderligere 5.000 kr. i tilskud oven i det tilskud, de hver især modtager fra pulje 1 eller pulje 2.

Der er i alt afsat 109.500 kr. i budgettet til de lokalhistoriske arkiver. Når tilskud til de lokalhistoriske arkiver er udbetalt, overføres den resterende del af midlerne indenfor budgettet til Arkivsamvirket til brug i forbindelse med kurser for alle de lokalhistoriske arkiver. Ved den nuværende model overføres der 10.000 kr. til Arkivsamvirket til brug i forbindelse med kurser

Forslaget fra Arkivsamvirket til den nye tilskudsmodel indebærer, at arkiverne ikke længere vil være inddelt i puljer, som de er i den nuværende model, idet der ikke skal tages højde for arkivernes lokaleforhold og ej heller om arkiverne tidligere har modtaget statstilskud/særstilskud på over 10.000 kr. De 3 puljer afskaffes, og arkiverne vil hver modtage 7.500 kr. i tilskud om året. I den nye tilskudsmodel, vil overførslen til Arkivsamvirket blive øget til 12.000 kr. og vil stadig skulle bruges til kurser for arkiverne.

Formålet med at afskaffe puljerne er, at alle arkiver stilles lige og dermed modtager lige meget i tilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, at 11 ud af 12 aktive arkiver var samlet. 6 arkiver stemte for forslag til en ny tilskudsmodel, 3 arkiver stemte imod og 2 arkiver forholdt sig neutralt. Det arkiv, som ikke var mødt op til generalforsamlingen, havde ikke mulighed for at afgive stemme, da forslaget først blev fremlagt ved selve mødet.

Fagforvaltningen er således blevet opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt, at Arkivsamvirket ændrer deres vedtægter. En vedtægtsændring skal sikre, at et behørigt flertal af arkiverne fremadrettet står bag eventuelle forslag til ændringer, inden de fremsendes til orientering og/eller godkendelse ved Fritids- og Kulturudvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget:

 • tager stilling til forslaget fra Arkivsamvirket om at ændre tilskudsmodellen for de lokalhistoriske arkiver
 • anmoder Arkivsamvirket om at ændre deres vedtægter, således at det sikres, at der fremadrettet er et behørigt flertal bag eventuelle forslag til ændringer
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke ses at være økonomiske konsekvenser i forhold til budgettet, men der alene er tale om en omfordeling af tilskuddet.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget kan ikke på baggrund af det fremsendte materiale tage stilling til en ændret tilskudsmodel. Fagforvaltningen går i dialog med Arkivsamvirket om den fremtidige proces. Fritids- og Kulturudvalget anmoder Arkivsamvirket om at ændre deres vedtægter i forhold til fagforvaltningens bemærkninger.

Bilag

Til toppen


12. Asaa SUP søger om godkendelse som folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Asaa SUP om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Asaa SUP (Asaa Stand Up Paddle board) søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningens formål er at give alle interesserede muligheden for at komme tæt på naturen og få sjov og god motion, samtidig med at de opnår socialt samvær i foreningen. Asaa SUP er en attraktiv forening med fokus på kvalitet og alsidighed, således flest mulige borgere i Asaa og omegn har mulighed for at blive medlem og dermed også blive en del af fællesskabet på Asaa Havn. Foreningens formål er ydermere at fremme og styrke fællesskabet på Asaa Havn og i Asaa SUP, og generelt at fremme den enkeltes fællesskab, sundhed og trivsel.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening.

Lovgrundlag for en folkeoplysende forening findes i Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8: "En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde der skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægterne
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse som er demokratisk opbygget
 • bygge på et aktivt medlemskab og mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig."

Hvis foreningen godkendes som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune, vil foreningen efterfølgende have mulighed for at søge om aktivitets- og lokaletilskud.

Foreningen kan ligeledes søge om optagelse i Idrætssamvirket.

Det bemærkes, at hvis foreningen ønsker at blive optaget i Idrætssamvirket Brønderslev, skal der ske ændringer af foreningens vedtægter § 11, stk. 2.

I henhold til § 3, stk. 3 i vedtægterne for Idrætssamvirket Brønderslev, er det et krav for at blive optaget i samvirket, at det af foreningernes vedtægter fremgår, at et eventuelt overskydende beløb i forbindelse med en forenings ophævelse, indsættes på en konto, som skal stå under administration af Idrætssamvirket Brønderslev. Vedtægterne fra Idrætssamvirket er vedlagt som bilag til orientering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender Asaa SUP som en frivillig folkeoplysende forening.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Fælleskalender for kultur og fritid


Resume

Sagsforløb: DIR/FK

Direktionen har behandlet henvendelse fra Morten Nørgaard Hald, Klaus Klæstrup samt Vores Brønderslev om etablering af en kommunal drevet fælleskalender for fritids- og kulturaktiviteter i Brønderslev Kommune.

Fritids- og Kulturudvalget drøfter henvendelse om fælleskalender for Brønderslev Kommune og Direktionens beslutning om etablering af facebook-side "Det sker i Brønderslev Kommune".

Sagsfremstilling

Morten Nørgaard Hald, Klaus Klæstrup samt Vores Brønderslev foreslår, at der skal etableres en kommunal drevet fælleskalender for fritids- og kulturaktiviteter i Brønderslev Kommune med de formål at brande de mange aktiviteter og dermed kommunen og at sikre en koordinering af aktiviteter.

Brønderslev Bibliotek har tidligere drevet en kalendertjeneste. Den lukkede ned, da foreningerne ikke brugte den. Til sidst var det kun kirken, folkedanserne og biblioteket selv, der lagde arrangementer ind. Derfor gav kalenderen negativ branding, da det fremstod som om, der skete meget lidt i kommunens foreningsliv.

Der findes forskellige systemer til kalenderdrift. Fælles for dem alle er, at de koster penge og ikke mindst kræver vedligehold. Der er ikke afsat ressourcer til dette.

Forslaget fra Klaus Klæstrup og Morten Hald peger på løsningen Teamup.com. Her vil en årlig løsning koste 6500 kr. Dertil kommer udgifter til 2 årlige kurser samt løbende opfølgning på kalenderen, som forslagsstillerne nævner.

Brønderslev Bibliotek er også blevet kontaktet af Kultunaut, der kan tilbyde en kalendertjeneste. Denne løsning har vi ikke en fast pris på pt.

Hjørring og Frederikshavn kommuner bruger Kultunaut. Ellers er der ikke andre nordjyske kommuner med fælleskalendere.

Lotte Holt Worup, Bente Kristoffersen og Mette Krogh foreslår som det mindst tidskrævende og økonomisk billigste, at der oprettes en facebookside, der hedder 'Det sker i Brønderslev Kommune'. Alle foreninger, musikklubber, kulturklubber etc. bliver tilbudt en administratorrolle, således at de let kan oprette nye begivenheder på siden, der så kan deles. Foreningerne indbydes til et minikursus i facebook inden opstart af siden. Her vil der også blive fremlagt retningslinier for, hvilke arrangementer, der kan annonceres, så vi sikrer, at det ikke er de fx tilbagevendende træningsaftener, der reklameres for. Efter 6 måneders drift evalueres facebooksiden, og det vurderes, om siden skal fortsætte eller nedlægges. Dette afhænger af, om kultur- og foreningslivet bruger siden. Bruges siden ikke, vil den ligesom den tidligere kulturkalender give negativ branding.

Personale

Det vil kræve personaleressourcer at imødekomme forslaget.

Indstilling

Direktionen, 23. juni 2020, pkt. 7:

Facebook-løsning godkendt. Implementeres i løbet af 2. halvår.

Lene Faber var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget, den 20. august 2020:

Udvalgsformand Margit Chemnitz har ønsket en drøftelse af henvendelse fra Morten Hald Nørgaard, Klaus Klæstrup samt Vores Brønderslev samt Direktionens beslutning om oprettelse af facebookside "Det sker i Brønderslev Kommune".

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget ser ikke behovet for en kommunal drevet fælleskalender eller facebookside.

Til toppen


14. Orientering - revidering af Brønderslev Ordningen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres omkring arbejdsgruppens arbejde med "Støtte til foreningslivet"

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen omkring arbejde for "Støtte til foreningslivet" havde deres første møde via teams den 26. maj 2020.

Forud for mødet havde arbejdsgruppen fået tilsendt kommissoriet for processen, som dannede baggrund for det første møde.

Arbejdsgruppen består af:

 • 2 repræsentanter for Idrætssamvirket
 • 2 repræsentanter for Spejdersamvirket
 • Lotte Worup, Fritids- og Kulturchef
 • Jeppe Østergaard, Bevæg Dig For Livet - koordinator
 • Jonathan Linnemann, Foreningskonsulent
 • Janne Hostrup, Administrativ sagsbehandler

Efterfølgende er der afholdt følgende møder med henblik på det forsatte arbejde:

 • to møder med repræsentanter for Idrætssamvirket, den 11. og 23. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Idrætssamvirket.
 • et møde med repræsentanter for Spejdersamvirket den 18. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Spejdersamvirket.
 • dialogmøde mellem arbejdsgruppen samt Fritids- og Kulturudvalget den 30. juni 2020
 • dialogmøde mellem Spejdersamvirket og Fritids- og Kulturudvalget den 6. august 2020

Der er arbejdes videre med følgende tidsplan:

 • 1. september 2020: Arbejdsgruppe (spejdersamvirke) gennemgår og drøfter de udarbejdede beregninger for revidering af tilskudsmodel - Støtte til foreningslivet.
 • 2. september 2020: Arbejdsgruppe (Idrætssamvirke) gennemgår og drøfter de udarbejdede beregninger for revidering af tilskudsmodel - støtte til foreningslivet.
 • 16. september 2020: Samarbejdsudvalget drøfter udkast til beskrivelse og beregning af "Støtte til foreningslivet"
 • 8. oktober 2020: Fritids- og Kulturudvalget drøfter og sender forslag til ny tilskudsmodel "Støtte til foreningslivet" til høring i samvirkerne.
 • 26. november 2020: Fritids- og Kulturudvalget godkender på baggrund af høringssvarene ny tilskudsmodel "Støtte til foreningslivet" til ikrafttræden 1. januar 2021

Fritids- og Kulturchef Lotte Worup vil med baggrund i ovennævnte ved Fritids- og Kulturudvalgets møde give en mundtlig orientering omkring møderne, samt den fortsatte proces for arbejdet omkring "Støtte til foreningslivet".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


15. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Street Attack flyttes til april 2021
 • Invitation til indvielse af forplads ved Dronninglund Kunstcenter, den 21. august kl. 14.00.
 • LandShape kunstværket "Meteor Shower" ved Porten, Jyske Aas.
Personale

Ingen.

Økonomi

Intet.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 • Formand for Fritids- og kulturudvalget er blevet kontaktet af Hjallerup Idrætsforening vedrørende situationen for idrætsforeninger i kommunen grundet COVID-19. Henvendelsen drøftes på næste udvalgsmøde.
Bilag

Til toppen


16. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 27. august 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer