Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 10. september 2020
Lokale: Ungdomsskolen
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende under punkt 3-6.

Til toppen


3. Besøg i Ungdomsskolen - Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget holder deres møde hos Ungdomsskolen i Brønderslev By.

Sagsfremstilling

Leder af Ungdomsskolen Peter Vestergaard byder velkommen til Ungdomsskolen og giver en rundvisning og præsenterer et oplæg, som kan give anledning til dialog.

Personale

Ingen.

Beslutning

Rundvisning og præsentation af ungdomsskolen og dens arbejde givet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Status på ansøgninger til Bevæg Dig For Livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om den ene ansøgning på 20.000 kr. eller derunder, der er blevet administrativt behandlet siden sidste behandling af puljen på Fritids- og Kulturudvalget møde den 28. maj 2020.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at alle ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder skulle behandles administrativt.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljens rammer yderligere udfoldet.

Fra den 28. maj til den 24. august er der modtaget 1 ansøgning til puljen, denne ansøgning er på under 20.000 kr. og er derfor blevet behandlet administrativt.

Ansøgningen er fra Brønderslev Svømmeklub og indeholder et ønske om midler til at starte en satsning på nye tiltag for voksne. Ansøger har fået et tilskud på 8.850 kr.

Af vedlagt bilag fremgår det til udvalgets orientering, hvilke projekter, der har fået tilsagn og afslag.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2020, der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet om støtte for i alt 142.550 kr., så den resterende pulje er på 107.450 kr.

Fagforvaltningen vil påbegynde endnu en synliggørelse af puljen via nyhedsbrev og sociale medier, nu hvor foreningslivet har genoptaget aktiviteterne efter nedlukningen grundet Covid-19.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 250.000 kr. i budget 2020. Der er 107.450 kr. tilbage til fordeling.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Procedure for kulturpuljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har anmodet Forvaltningen om at udarbejde forslag til nye kriterier og procedurer vedrørende behandling af ansøgninger til puljen. Forvaltningen fremlægger hermed det udarbejdede forslag til procedure vedrørende kulturpuljen til udvalgets drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget behandler hvert år ansøgninger om tilskud fra kulturpuljen.

Ansøgningsfristen til kulturpuljen er hvert år den 1. maj.

Ansøgninger til kulturpuljen vil blive prioriteret ud fra, hvorvidt de opfylder kulturpolitikkens mål og intentioner.

Af hensyn til behandling af ansøgninger skal følgende krav være opfyldt:

 • Ansøgning indeholdende uddybende beskrivelse af projektet
 • Detaljeret budget for projektet
 • Foreningens vedtægter (hvis der ikke er tale om en forening, skal der være en uddybende beskrivelse af ansøger)
 • Foreningens sidst reviderede regnskab
 • Yderligere bilag kan vedlægges

Alle kan søge støtte fra kulturpuljen.

Fritids- og Kulturudvalget behandler ansøgninger til kulturpuljen på deres førstkommende møde efter ansøgningsfristen.

Herefter modtager alle ansøgere skriftligt svar på deres ansøgning.

De ansøgere, som modtager afslag på deres ansøgning, oplyses om, hvilke værdier udvalget har valgt at prioritere ved ansøgningerne. Derudover opfordres ansøgerne til at undersøge, om der kan findes andre støtte muligheder, f.eks. ved at benytte sig af www.foreningstilskud.dk.

Ansøgere, som har fået tilsagn om støtte, oplyses i brev om, hvordan støtten kan udbetales. Derudover gøres de opmærksom på, hvilke krav deres stilles i forbindelse med udbetaling af støtten, bl.a. at der 3 måneder efter afholdelse af projektet, skal indsendes afsluttende regnskab herfor.

De projekter, der opnår tilskud fra Kulturpuljen, forpligtes desuden til at præsentere projektet på det årlige arrangement Kulturkompasset efterfølgende år.

Tilskuddet udbetales ved projektstart, forudsat at der indsendes dokumentation for opstart, herunder oplysninger om cvr.nr.

Afsluttende regnskab skal senest 3 måneder efter afslutning sendes til orientering til Team Fritid og Kultur.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der udarbejdes kriterier og en opdateret procedure for tildeling af tilskud fra kulturpuljen, herunder opfølgning på udbetaling og tilsagn om tilskud m.m.

Økonomi

Det korrigerede budget for kulturpuljen 2020 svarer til 203.612 kr.

Budgettet er sammensat af det fastsatte budget for 2020 samt overførte midler fra tidligere år. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere opgørelse.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 6. februar 2020, pkt. 6:

Der udarbejdes forslag til nye kriterier og en opdateret procedurebeskrivelse. Punktet genoptages på et kommende møde, hvor der også afholdes en generel drøftelse af kulturpuljen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 10. september 2020:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet et forslag til en ny procedure, og nye kriterier for udmøntning af kulturpuljen.

Det er præciseret, hvordan proceduren er for ansøgning, tildeling og udbetaling af støtte fra puljen, herunder hvor længe en modtager kan have tildelte midler til at stå, inden de går tilbage til puljen.

Der er 6 områder, der er beskrevet i den nye procedure:

 • Hvem kan søge?
 • Hvad kan der søges om tilskud til?
 • Hvad kan der ikke søges om tilskud til?
 • Hvornår er der ansøgningsfrist?
 • Hvilke krav stilles der til ansøgning?
 • Hvis man bevilges tilskud - hvad sker der så?
 • Hvilke punkter/områder skal man være særlig opmærksom på?

Der gøres opmærksom på, at ansøgningsfrist til kulturpuljen fremadrettet foreslås at være den 1. marts. Det skyldes, at flere foreninger herved vil have mulighed for at søge om tilskud til kulturelle arrangementer/projekter fra kulturpuljen, da arrangementer og projekter ofte afvikles fra starten af foråret til midt på efteråret. En bevilling af tilkendte midler fra kulturpuljen, er desuden som udgangspunkt kun gældende for indeværende år.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender forslaget til ny procedure for kulturpuljen. Den nye procedure foreslås at være gældende fra 1. januar 2021.

Beslutning

Forslag til ny procedure for kulturpuljen er godkendt med den bemærkning, at afsnittet om at det kun er muligt at søge tilskud én gang til samme projekt, slettes. Årets rådighedspulje skal være kendt inden ansøgningsrunden. Ansøgningsfristen er fremover den 1. marts som foreslået.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Procedure for anlægspuljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har anmodet Fagforvaltningen om at udarbejde forslag til nye kriterier og procedurer vedrørende behandling af ansøgninger til puljen. Fagforvaltningen fremlægger hermed det udarbejdede forslag til ny procedure vedrørende anlægspuljen til udvalgets drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget behandler hvert år ansøgninger om tilskud fra anlægspuljen.

Ansøgningsfrist til anlægspuljen er fastsat til den 1. april hvert år. For at komme i betragtning til anlægspuljens midler skal ansøgningsskema udfyldes, og der stilles krav til ansøgeren om dokumentation som uddybning af ansøgning.

Af hensyn til behandling af ansøgninger skal følgende krav være opfyldt:

 • Ansøgning indeholdende en uddybende beskrivelse af projektet
 • Detaljerede budgetter med bl.a. oplysninger om budgetmæssige forudsætninger
 • Forslag til finansiering og dokumentation herfor
 • Oplysninger om ejerskabet og evt. vedtægter
 • Eventuelle tilladelser, leveringsaftaler og tidsplan for projektet
 • Foreningens seneste reviderede regnskab

Der stilles desuden krav til ansøgere om, at en bevilling af anlægsmidler forudsætter, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

Fritids- og Kulturudvalget behandler ansøgninger til anlægspuljen på deres førstkommende møde efter ansøgningsfristen.

Herefter modtager alle ansøgere skriftligt svar på deres ansøgning.

De ansøgere, som modtager afslag på deres ansøgning oplyses om begrundelsen for afslaget. Derudover opfordres ansøgerne til at undersøge, om der kan findes andre støtte muligheder, f.eks. ved at benytte sig af www.foreningstilskud.dk.

Ansøgere, som har fået tilsagn om støtte, oplyses i brev om, hvordan støtten kan udbetales. Derudover gøres de opmærksom på, hvilke krav der stilles i forbindelse med udbetaling af støtten, bl.a. at anlægstilskuddet vil blive udbetalt, når projektet igangsættes forudsat, at der indsendes dokumentation for opstart. Derudover skal afsluttende regnskab for projektet indsendes til orientering senest 3 måneder efter, det er afsluttet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der udarbejdes kriterier og en opdateret procedure for tildeling af tilskud fra anlægspuljen, herunder opfølgning på udbetaling og tilsagn om tilskud m.m.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2020 er der afsat 906.100 kr. i anlægspuljen ”Fritids- og Kulturfaciliteter”. Herudover overføres der 555.312 kr. fra tidligere år, hvoraf 415.000 kr. er prioriteret. Der er således 1.046.412 kr. til prioritering i 2020.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 6. februar 2020, pkt. 5:

Der udarbejdes forslag til nye kriterier og en opdateret procedurebeskrivelse. Punktet genoptages på et kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 10. september 2020:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet et forslag til en ny procedure, og nye kriterier for udmøntning af anlægspuljen.

Det er præciseret, hvordan proceduren er for ansøgning, tildeling og udbetaling af støtte fra puljen, herunder hvor længe en forening kan have tildelte midler til at stå, inden de går tilbage til puljen.

Der er 6 områder, der er beskrevet i den nye procedure:

 • Hvem kan søge?
 • Hvad kan der søges om tilskud til?
 • Hvad kan der ikke søges om tilskud til?
 • Hvornår er der ansøgningsfrist?
 • Hvilke krav stilles der til ansøgning?
 • Hvis man bevilges tilskud - hvad sker der så?
 • Hvilke punkter/områder skal man være særlig opmærksom på?

Forslag til ny procedure er vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender forslaget til ny procedure for anlægspuljen. Den nye procedure foreslås at være gældende fra den 1. januar 2021.

Beslutning

Forslag til ny procedure for anlægspuljen godkendt. Årets rådighedspulje skal være kendt inden ansøgningsrunden.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Asaa SUP søger om lokaletilskud


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om lokale tilskud fra Asaa SUP

Sagsfremstilling

Den Folkeoplysende Forening Asaa SUP (Asaa Stand Up Paddle board) har sine aktiviteter på havnen i Asaa, hvor de har lejet et hus til opbevaring af redskaber samt til mødested for foreningen. Foreningen betaler 7.500 kr. om året i leje. I den forbindelse søger Asaa SUP om lokaletilskud. Asaa SUP blev godkendt som en folkeoplysende forening ved Fritids- og Kulturudvalgets møde den 20. august 2020.

Ud fra den aktuelle medlemssammensætning pr. 4. august 2020 er lokaletilskuddet til foreningen beregnet til 4.613 kr. Der henvises til beregning på vedlagte bilag.

Folkeoplysningslovens § 25, stk. 1 siger, at ”Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 procent af driftsudgifterne, jævnfør dog stk. 2, 3. og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år”. Det bemærkes således, at der ingen forskel er på, om foreningen ejer eller lejer i forhold til beregning af lokaletilskuddet.

Tilskud til lokaler er et rammebudget, som fordeles mellem de foreninger, der har egne og lejede lokaler. Med et forholdsvis lavt lokaletilskud til Asaa SUP kan udgiften til at imødekomme ansøgningen holdes indenfor den nuværende ramme. Dette skyldes, at der i løbet af de seneste 3 år er lukket tre foreninger i Brønderslev Kommune, som alle modtog lokaletilskud. Dertil kommer et fald i antallet af medlemmer under 25 år i flere af foreningerne, hvilket betyder, at en større del af foreningerne har oplevet i stigning i deres fradragsprocent, og dermed et lavere lokaletilskud end før hen.

Det bemærkes desuden, at Folkeoplysningsloven § 25, stk. 2 siger: ”Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale”. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har undersøgt, om der var ledige lokaler, som kan stilles til rådighed for foreningen. Dette er ikke tilfældet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om lokaletilskud fra Asaa SUP.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Bilag

Til toppen


8. DUI Leg og Virke Vendsyssel søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra DUI Leg og Virke Vendsyssel om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

DUI Leg og Virke Vendsyssel søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningens formål er at organisere fritidsaktiviteter for børn, unge, familier og andre, og her vil Vendsyssel afdelingen især prioritere hyggecafe, børnedisko, fællesspisning, leg og hyggeture.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening, og det bemærkes, at foreningen er tilflyttet fra Frederikshavn Kommune, hvor den var godkendt som en folkeoplysende forening. Dette har ansøger oplyst telefonisk til Fritid og Kultur.

Lovgrundlag for en folkeoplysende forening findes i Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8: "En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde der skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægterne
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse som er demokratisk opbygget
 • bygge på et aktivt medlemskab og mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig."

Hvis foreningen godkendes som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune, vil foreningen efterfølgende have mulighed for at søge om aktivitets- og lokaletilskud.

Der søges ikke om aktivitetstilskud eller lokaletilskud. Der søges kun om lån af lokaler.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender DUI Leg og Virke Vendsyssel som en frivillig folkeoplysende forening.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet udsættes.

Bilag

Til toppen


9. Status på Covid-19 på Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på Covid-19 for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

I perioden efter Fritids- og Kulturudvalgets møde den 28. maj 2020 er der sket følgende i relation til Covid-19:

 • Aftale mellem Ejendomscenteret, Skoleområdet og Fritids- og Kulturområdet om genåbning af foreninger/aftenskolers aktiviteter i de kommunale lokaler. Der er aftalt omlægning af rengøringen, så det sikres at der gøres rent om morgenen inden børnene, møder i skole. Brev sendt til foreningerne er vedlagt til orientering.
 • Hjallerup Idrætsforening har sendt brev til Kulturminister Joy Mogensen og Brønderslev Kommunes Byråd - En idrætsforenings trængsler som følge af Covid-19. I brevet gør Hjallerup IF opmærksom på de udfordringer idrætsforeninger står med som følge af Covid-19. Brevet er vedlagt til orientering. Hjallerup IF opfordrer Brønderslev Byråd til at give yderligere økonomisk bidrag for at støtte foreningerne økonomisk. Mail er vedlagt til orientering.

Hjallerup IF foreslår:

  • at tilskud jævnfør Brønderslev Ordningen øges
  • at halleje i 2020 og 2021 ikke opkræves
  • at hjælpepakkerne fra DIF/DGI suppleres med kommunal hjælpepakke
 • Opkrævning af gebyrer for brug af lokaler i de selvejende haller og kommunale lokaler. Opkrævning af lokalegebyrer for 1. halvår 2020 er endnu ikke sendt ud til brugerne.

Fra den 12. marts til udgangen af juni har der været lukket ned for alle indendørs aktiviteter, pga. Covid-19. En lukning som har betydet, at foreninger m.m. ikke har gjort brug af deres ansøgte timer i de kommunale lokaler og selvejende haller. Dette efterlader et spørgsmål om,hvorvidt, der skal opkræves lokalegebyr for nedlukningsperioden. Hvis der ikke opkræves lokalegebyr, vil der mangle en indtægt på Fritids- og Kulturområdet i 2020. Til mødet vil der blive fremlagt opgørelser, som viser, forskellige scenarier for opkrævning af lokalegebyr ved foreningerne for 1. første halvår 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget laver opsamling på de initiativer, der har været siden udvalgets sidste møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Opsamlingen drøftet. Fritids- og Kulturudvalget beslutter, at lokalegebyret skal opkræves ud fra data fra 2019 på samme måde som tilskuddet til foreningerne blev udbetalt ud fra data fra 2019. Fritids- og Kulturudvalget følger foreningernes situation tæt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - revidering af Brønderslev Ordningen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres omkring arbejdsgruppens arbejde med "Støtte til foreningslivet".

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen omkring arbejde for "Støtte til foreningslivet" havde deres første møde via teams den 26. maj 2020.

Forud for mødet havde arbejdsgruppen fået tilsendt kommissoriet for processen, som dannede baggrund for det første møde.

Arbejdsgruppen består af:

 • 2 repræsentanter for Idrætssamvirket
 • 2 repræsentanter for Spejdersamvirket
 • Lotte Worup, Fritids- og Kulturchef
 • Jeppe Østergaard, Bevæg Dig For Livet - koordinator
 • Jonathan Linnemann, Foreningskonsulent
 • Janne Hostrup, Administrativ sagsbehandler

Efterfølgende er der afholdt følgende møder med henblik på det forsatte arbejde:

 • to møder med repræsentanter for Idrætssamvirket, den 11. og 23. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Idrætssamvirket.
 • et møde med repræsentanter for Spejdersamvirket den 18. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Spejdersamvirket.
 • dialogmøde mellem arbejdsgruppen samt Fritids- og Kulturudvalget den 30. juni 2020
 • dialogmøde mellem Spejdersamvirket og Fritids- og Kulturudvalget den 6. august 2020
 • Arbejdsgruppe (spejdersamvirke) har holdt møde, den 1. september 2020 - gennemgang af beregninger
 • Arbejdsgruppe (Idrætssamvirke) har holdt møde, den 2. september 2020 - gennemgang af beregninger

Der er arbejdes videre med følgende tidsplan:

 • Forventelig den 21. september 2020: Samarbejdsudvalget drøfter udkast til beskrivelse og beregning af "Støtte til foreningslivet"
 • Den 8. oktober 2020: Fritids- og Kulturudvalget drøfter og sender forslag til ny tilskudsmodel "Støtte til foreningslivet" til høring i samvirkerne.
 • Den 26. november 2020: Fritids- og Kulturudvalget godkender på baggrund af høringssvarene ny tilskudsmodel "Støtte til foreningslivet" til ikrafttræden den 1. januar 2021

Fritids- og Kulturchef Lotte Worup vil give en orienterering om møderne, samt den fortsatte proces for arbejdet med "Støtte til foreningslivet".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Henvendelse fra de private børnepassere vedrørende DGI-certificering. Fritids- og Kulturudvalget godkendte på deres møde den 28. maj 2020 en bevilling på 50.000 kr. til certificering af 23 private børnepassere.
Beslutning

Orienteringen vedrørende DGI- certificeringen taget til efterretning.

 • Kunstværket Meteorshower drøftet.

Til toppen


12. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 11. september 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer