Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 8. oktober 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Mødekalender 2021 for Fritids- og Kulturudvalget


Resume

Sagsforløb: FK

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2021 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 2. september 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2021.

Der er planlagt ét møde pr. måned i Fritids- og Kulturudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 15.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgsmøder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender mødekalender 2021 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalgsmøderne flyttes frem til kl. 14.00 i 2021.

Bilag

Til toppen


4. DUI Leg og Virke Vendsyssel søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra DUI Leg og Virke Vendsyssel om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

DUI Leg og Virke Vendsyssel søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune. Foreningens formål er at organisere fritidsaktiviteter for børn, unge, familier og andre, og her vil Vendsyssel afdelingen især prioritere hyggecafe, børnedisko, fællesspisning, leg og hyggeture.

Foreningens vedtægter opfylder kravene for en folkeoplysende forening, og det bemærkes, at foreningen er tilflyttet fra Frederikshavn Kommune, hvor den var godkendt som en folkeoplysende forening. Dette har ansøger oplyst telefonisk til Fritid og Kultur.

Lovgrundlag for en folkeoplysende forening findes i Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8: "En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde der skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægterne
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse som er demokratisk opbygget
 • bygge på et aktivt medlemskab og mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig."

Hvis foreningen godkendes som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune, vil foreningen efterfølgende have mulighed for at søge om aktivitets- og lokaletilskud.

Der søges ikke om aktivitetstilskud eller lokaletilskud. Der søges kun om lån af lokaler.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender DUI Leg og Virke Vendsyssel som en frivillig folkeoplysende forening.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 10. september 2020, pkt. 8:

Punktet udsættes.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 8. oktober:

På baggrund af anmodning fra Fritids- og Kulturudvalget har fagforvaltningen indhentet vedtægterne fra foreningen, som er underskrevet af bestyrelsen og der er vedhæftet referat fra årsmødet, den 11. maj 2020.

Beslutning

Foreningen godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af budget 2021 for Museum for Forsyning og Bæredygtighed


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal godkende budget 2021 for Museum for Forsyning og Bæredygtighed (MOSS).

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune skal føre administrativt og økonomisk tilsyn med Museum for Forsyning og Bæredygtighed (MOSS). Slots- og Kulturstyrelsen har i en periode ført tilsynet, men har med afslutning af regnskab 2019 igen overdraget tilsynsforpligtelsen til Brønderslev Kommune.

Slots- og Kulturstyrelsen opfordrer Brønderslev Kommune til at være særlig opmærksom på følgende i forhold til tilsynet:

 • Museets stramme økonomi og afhængigheden af ekstern finansiering
 • Udviklingen i udgift til bygningsdrift - etablering af nyt Vildmosemuseum, udvikling af Dorf Møllegaard og opmagasinering af museets genstande

Bestyrelsen for MOSS har indsendt budget 2021 og det bemærkes, at der i budgettet er taget højde for Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger i forhold til driften, herunder afsatte midler til:

 • Depot/Opmagasinering
 • Vedligeholdelse af bygninger i Dorf
 • Midler til projektudvikling af nyt Vildmosemuseum

Desuden er der en forventning om, at egenkapitalen ved udgangen af 2021 er på 763.111 kr.

Med godkendelse af budget 2021, accepteres det at der er en kommunal medfinansiering svarende til det indarbejdede beløb på 2.000.000 kr. Tilskuddet til MOSS udbetales kvartalsvis i løbet af 2021.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender budget 2021 for MOSS.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bekræfter, at der er afsat 2.000.000 kr. i budget 2021.

Beslutning

Budget 2021 for MOSS godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Kanoner fra Nationalmuseet til Asaa Kanonlaug


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Asaa Kanonlaug omkring lån af kanoner fra Nationalmuseet samt ansøgning om tilskud til transport heraf.

Sagsfremstilling

Asaa Kanonlaug har henvendt sig, da de ønsker at låne to kanoner fra Nationalmuseet.

Asaa Kanonlaug har i forvejen en kanon. Kanonen benyttes hovedsageligt i forbindelse med saluteringer, som lauget bistår med ved forskellige arrangementer i kommunen. Blandt andet saluterer Asaa Kanonlaug ved den årlige havnefestival i Asaa samt ved større arrangementer i kommunen, eksempelvis ved indvielse af den nye bymidte i Dronninglund.

For at kunne udføre en korrekt salutering, er det nødvendigt at have tre kanoner. I den forbindelse har Asaa Kanonlaug henvendt sig til Nationalmuseet med forespørgsel om, hvorvidt det vil være muligt at låne to kanoner fra museets samling.

Forvaltningen har på baggrund af henvendelsen fra Asaa Kanonlaug taget kontakt til Nationalmuseet med forespørgsel om, hvilke rammer der gælder for udlån af kanonerne, herunder hvorledes man som kommune/lejer af kanonerne skal forholde sig til tilladelser, forsikringer mv.

Nationalmuseet har oplyst, at de ikke udlåner kanoner til private foreninger eller lignende. Nationalmuseet udlåner dog gerne kanonerne til kommuner eller statsanerkendte museer, også når det sker med henblik på, at den pågældende kommune efterfølgende udlåner kanonerne til en privat aktør. Såfremt Brønderslev Kommune ønsker at låne to kanoner, vil der blive tale om en overdragelse af disse. De kanoner, der med stor sandsynlighed er tale om udlån af, er nogle, som Nationalmuseet har mange af. Nationalmuseet er derfor interesseret i, at kanonerne bliver overdraget således, at museet ikke længere har vedligeholdelsen og tilsynet med dem. Ved en overdragelse til en kommune og/eller et statsanerkendt museum er der samtidig større mulighed for, at flere har mulighed for at opleve kanonerne.

Nationalmuseet anbefaler, at Brønderslev Kommune indgår en kontrakt med Asaa Kanonlaug om lån af kanonerne, såfremt kommunen beslutter sig for at få overdraget to af disse. I kontrakten kan kommunen sikre sig, at Asaa Kanonlaug selv er forpligtiget til at sørge for de rette tilladelser og forsikringer – både til opbevaring af kanonerne samt krudt, men også i forbindelse med selve saluteringerne. Nationalmuseet har oplyst, at de frasiger sig ethvert ansvar, hvis kanonerne skal affyres. Dog oplyser de adspurgt, at kanonerne har en vis levealder, men at de såfremt de betjenes af de rette folk, sagtens vil kunne blive brugt i forbindelse med for eksempel saluteringer. Det vigtigste er blot, at den som betjener kanonen, har forstand herpå, og at relevante tilladelser og forsikringer er på plads.

Ved overdragelse af kanonerne vil der være en forsikringssum pr. kanon. Summen oplyses til at være ca. 2.000 kr. pr. stk., som er et engangsbeløb, der betales. Det vil være op til Brønderslev Kommune at afgøre, om betaling heraf skal ske af Asaa Kanonlaug eller kommunen selv.

Forvaltningen har efter samtale med Nationalmuseet rettet henvendelse til MOSS. Dette, da en aftale omkring overdragelse af kanonerne fra Nationalmuseet, vil betyde, at Brønderslev Kommune bliver ejer af to kanoner. Såfremt Asaa Kanonlaug ophører, eller af anden årsag ikke længere ønsker at have kanonerne i deres forening, vil det være nødvendigt at have en placering af kanonerne forberedt. MOSS har på baggrund af henvendelsen oplyst, at de gerne vil overtage kanonerne i tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt.

Hvis Brønderslev Kommune indgår aftale om overdragelse af to kanoner fra Nationalmuseet, for efterfølgende at udlåne disse til Asaa Kanonlaug, vil lauget selv sørge for at besigtige og udvælge de pågældende kanoner. Det er væsentligt, at de to kanoner fra Nationalmuseet passer sammen med den kanon, som lauget i forvejen ejer. Derudover vil Asaa Kanonlaug selv sørge for at få kanonerne fragtet fra Nationalmuseet i Korsør til Brønderslev Kommune. Der vil blive bygget to lavetter til kanonerne, som skal bruges i forbindelse med transporten og som kanonerne efterfølgende skal stå i. Asaa Kanonlaug vil også selv sørge for at få disse bygget. Asaa Kanonlaug oplyser endvidere, at de vil sørge for at have alle nødvendige tilladelser og forsikringer, både i forhold til opbevaring af kanoner samt ved saluteringerne. Asaa Kanonlaug har i forvejen en kanon i lauget og er samtidig vant til at fortage saluteringer, hvorfor foreningen i forvejen er bekendt med, hvilke tilladelser og forsikringer, der er nødvendige.

Forvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til, om man ønsker at indgå aftale med Nationalmuseet omkring overdragelse af to kanoner, samt efterfølgende udlån af kanonerne til Asaa Kanonlaug.

Hvis Fritids- og Kulturudvalget ønsker at indgå aftale med Nationalmuseet omkring overdragelse af kanonerne, bedes udvalget endvidere tage stilling til;

 • hvorvidt man ønsker at betale for fragten af de to kanoner på anslået 3.000 kr.
 • hvorvidt man ønsker at betale for overdragelsessummen af de to kanoner på anslået 2.000 kr. pr. stk.

Udgiften til transport af kanonerne samt eventuel overdragelsessum vil sammenlagt være på anslået 7.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af Kulturpuljen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der for kulturpuljen er et restbudget svarende til 87.068 kr. I restbudgettet er der taget højde for allerede afsatte midlet ved udbetaling af tilskud fra kulturpuljen i maj 2020, samt øvrige faste tilskud.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget indgår aftale om at få overdraget to kanoner af Nationalmuseet, som efterfølgende udlånes til Asaa Kanonlaug. Udgiften til fragt og overdragelse betales af kulturpuljen. Vedligeholdelsen af kanonerne påhviler Asaa Kananlaug.

Bilag

Til toppen


7. Status på Covid-19 på Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på Covid-19 for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

I perioden efter Fritids- og Kulturudvalgets møde den 10. september 2020 er der sket følgende i relation til Covid-19:

På baggrund af statsministerens pressemøde i fredags er der sket følgende i forhold til Fritids- og Kulturområdet:

 • Biblioteket holder åbent som vanligt, men med skærpet opmærksomhed. I Dronninglund blev det til selvbetjening i de 14 dage, hvor smittetrykket har været højt.
 • Ungdomsskolen har flyttet deres aktiviteter til uge 43 - Fritidsklubberne holder åbent, med en skærpet opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
 • Musikskolens aktiviteter og undervisning fortsætter
 • 15. september blev der sendt information ud til foreninger og aftenskoler om, at sikre at de efterlever Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • 23. september blev der sendt information ud med anbefalinger til foreningerne om afvikling af kampe, stævner m.m.
 • Aflysning af Kulturkompasset
 • Møder med de selvejende haller vedrørende Dialog og Aftalestyring er flyttet.
 • Møde med bestyrelser og halinspektører, den 20. oktober flyttes til et senere tidspunkt.
 • Kulturkaravnen i november 2020 i Hjallerup aflyses.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget laver opsamling på de initiativer, der har været siden udvalgets sidste møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget tager de enkelte initiativer til efterretning og følger fortsat situationen tæt. Udvalget har fået en henvendelse fra Idrætssamvirke vedrørende midler afsat i budget 2021 til at understøtte foreningslivet i forbindelse med COVID-19. På Fritids- og Kulturudvalgets møde i november drøftes udmøntningen af puljen. Det undersøges om midlerne kan fremrykkes, således de kan udbetales hurtigst muligt.

Til toppen


8. Orientering - revidering af Brønderslev Ordningen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres omkring arbejdsgruppens arbejde med "Støtte til foreningslivet".

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen omkring arbejde for "Støtte til foreningslivet" havde deres første møde via teams den 26. maj 2020.

Forud for mødet havde arbejdsgruppen fået tilsendt kommissoriet for processen, som dannede baggrund for det første møde.

Arbejdsgruppen består af:

 • 2 repræsentanter for Idrætssamvirket
 • 2 repræsentanter for Spejdersamvirket
 • Lotte Worup, Fritids- og Kulturchef
 • Jeppe Østergaard, Bevæg Dig For Livet - koordinator
 • Jonathan Linnemann, Foreningskonsulent
 • Janne Hostrup, Administrativ sagsbehandler

Efterfølgende er der afholdt følgende møder med henblik på det forsatte arbejde:

 • to møder med repræsentanter for Idrætssamvirket, den 11. og 23. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Idrætssamvirket.
 • et møde med repræsentanter for Spejdersamvirket den 18. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Spejdersamvirket.
 • dialogmøde mellem arbejdsgruppen samt Fritids- og Kulturudvalget den 30. juni 2020
 • dialogmøde mellem Spejdersamvirket og Fritids- og Kulturudvalget den 6. august 2020
 • Arbejdsgruppe (spejdersamvirke) har holdt møde, den 1. september 2020 - gennemgang af beregninger
 • Arbejdsgruppe (Idrætssamvirke) har holdt møde, den 2. september 2020 - gennemgang af beregninger

Der er i øjeblikket fokus på konsekvenser for foreningerne ved de nye beregningsforslag. Når der er modtaget materiale fra foreningerne, vil arbejdsgruppen (Idrætssamvirke) blive indkaldt til nyt arbejdsmøde, hvor der ligeledes skal tages stilling til den tekstmæssige beskrivelse af støtte til foreningslivet. Det forventes, at dette møde kan holdes i uge 44. Repræsentanter fra Idrætssamvirke holdes løbende orienteret om processen.

Der er arbejdes videre med følgende tidsplan:

 • Forventelig i uge 43/44: Samarbejdsudvalget drøfter udkast til beskrivelse og beregning af "Støtte til foreningslivet"
 • Den 26. november: Fritids- og Kulturudvalget drøfter og sender forslag til ny tilskudsmodel "Støtte til foreningslivet" til høring i samvirkerne.
 • Møde i januar 2021 Fritids- og Kulturudvalget godkender på baggrund af høringssvarene ny tilskudsmodel "Støtte til foreningslivet" til ikrafttræden den 1. januar 2021

Fritids- og Kulturchef Lotte Worup vil give en orientering om møderne, samt den fortsatte proces for arbejdet med "Støtte til foreningslivet".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


9. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

Sagsfremstilling
 • Udrulning af Sprogsporet i alle institutioner, notat fra Brønderslev Bibliotek er vedlagt.
 • Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget i januar 2021
Beslutning
 • Fritid- og Samfundsmedlemsbladet er fremsendt til udvalget
 • Peter Vestergaard tager en indledende dialog med ungdomsrådet i forhold til, hvordan ungdomshuset kan reorganiseres
 • Der arbejdes på, hvorledes Fritidsprisen 2021 kan afvikles under sikre forhold

Orienteringerne taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af beslutningsprotokol


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Digital underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 9. oktober 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer