Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 5. november 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer til dagsordenen. Margit Chemnitz erklærer sig inhabil i punkt 6, hvilket Fritids- og Kulturudvalget tager til efterretning.

Til toppen


3. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK/FK

Indledende evaluering af budgetprocessen for 2021.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i møde den 21. oktober 2020 anmodes udvalget om at evaluere budgetprocessen for 2021. Udvalgets bemærkninger vil efterfølgende blive drøftet i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2021. Det forslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2021 med henblik på at udvælge temaer, som fagudvalgene skal drøfte i deres evaluering af budgetprocessen.

Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i november eller december. Resultatet heraf anvendes herefter til at udarbejde forslag til næste års budgetproces.

I forhold til hvilke temaer udvalgene kunne drøfte, kan nedenstående liste anvendes til inspiration:

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med rådighedsforslag?
 • Hvad er erfaringen med, at rådighedsforslagene først lå efter sommerferien?
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget?
 • Hvordan er udvalget involveret i forhold til ønsker til budgettet?

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Erfaring i forhold til at rådighedsforslag først forelå efter sommerferien
 • Kun én høringsrunde

Budgetmateriale

 • Budgethæfte
 • Rådighedsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Spørgsmål - svar

Strategimøder

 • Byrådets strategi/budgetmøde i april blev aflyst, men hvilke temaer ønskes på næste års møde?
 • Til 2020 budgettet blev afhold et ½ dags seminar i tilknytning til 1. behandling – ønskes det igen?

Budgetseminaret

 • Formen for budgetseminar herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 1”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Kommunaldirektør og direktør for staben foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke evalueringstemaer der sendes til fagudvalgene i forbindelse med deres evaluering af budgetprocessen for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 3:

Drøftet.

Temaerne udsendes til fagudvalgene til evaluering.

Genoptages på kommende møde i forbindelse udarbejdelse af proces for budget 2022.

Beslutning

Der skal findes tekniske løsninger, der gør det muligt, at deltage både fysisk og virtuelt i budgetprocessen, hvis det fremadrettet blive nødvendigt med begge deltagelsesformer. Der er et ønske om, at udvalget i god tid drøfter egne rammer for at se efter muligheder for justeringer. Processen på budgetseminariet ønskes anderledes, så den bliver mere dynamisk så resten af Byrådet kommer tættere på selve forhandlingen. Det forslås, at der laves forskellige modeller for budgetseminariet, som efterfølgende kan drøftes i grupperne.

Til toppen


4. Coronapulje til foreningerne


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter coronapulje til foreningerne, herunder drøfter indstilling til Økonomiudvalget om udbetaling af midlerne i 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet har med godkendelse af budget 2021 afsat 850.000 kr. til en coronapulje til foreningerne.

Idrætssamvirke har rettet henvendelse vedrørende fordeling af coronapulje til foreningerne. Idrætssamvirke gør opmærksom på, at de ønsker, at indgå i samarbejdet om fordelingen. Brev fra Idrætssamvirke er vedlagt til orientering.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter

 1. principper for udbetaling af coronapulje til foreningerne
 2. indstiller til Økonomiudvalget at midler kan udbetales i 2020.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Byrådet i deres budget 2021 har afsat 850.000 kr. som Corona pulje til foreningerne.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget foreslår, at midlerne deles ud, således at idrætsforeningerne, de idébetonede foreninger og spejderforeningerne får 100 kr. pr medlem under 25 år. Der afholdes møde med Spejder- og Idrætssamvirke torsdag den 12. november 2020, hvor forslaget drøftes. Samme dag afholdes et ekstraordinært Fritids- og Kulturudvalgsmøde, hvor den endelige beslutning om fordelingen af midlerne træffes.
Fritids- og Kulturudvalget ønsker et punkt på næste udvalgsmøde, hvor aftenskolernes situation drøftes.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at coronapuljen til foreningerne fremrykkes fra 2021 til 2020, således pengene kan udbetales til foreningerne hurtigst muligt.

Bilag

Til toppen


5. Muligt samarbejde med Aalborg Universitet – Forskningsprojekt ”Unges trivsel og foreningslivets rolle”


Resume

Sagsforløb: FK

Aalborg Universitet har kontaktet Brønderslev Kommune med en forespørgsel om deltagelse i et 4-årigt forskningsprojekt omkring de unge i Brønderslev Kommunes trivsel og sammenhængen mellem trivsel og deltagelse i foreningslivet.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til Brønderslev Kommunes deltagelse i forskningsprojektet som casekommune.

Sagsfremstilling

Via Brønderslev Kommunes indsatser og tværgående samarbejde på børne- og ungeområdet samt status som Bevæg dig for livet – kommune, er Brønderslev Kommune inviteret ind som casekommune i et Forskningsprojekt fra Aalborg Universitet omkring sammenhængen mellem deltagelse i foreningslivet og de unges trivsel.

Projektet er et 4-årigt forskningsprojekt udarbejdet af forskere bredt repræsenteret fra AAU samt deltagelse af Idrættens Analyseinstitut og samarbejde med det nationale forskningsprojekt Danmark i Bevægelse.

I Bevæg dig for livet – aftale, Fritids- og Idrætspolitk og i øvrige samarbejder i Børn og Kultur er det ofte nævnt potentialet i at fastholde flere unge i foreningsidrætten. Den eksisterende viden om de unges adfærd samt motiver og holdninger til at fortsætte med at deltage i eller fravælge foreningslivet er for øjeblikket begrænset. Mere dybdegående viden er derfor interessant for, at Brønderslev Kommune, i samarbejde med idrætsorganisationerne og interessenter på uddannelsesområdet, i fremtiden kan iværksætte målrettede indsatser for at fastholde flere unge i foreningslivet. Dette vil på sigt også kunne bredes ud som viden til alle landets kommuner, og være med til at skabe ny viden på ungeområdet.

Samtidig vil projektet kunne skabe øget opmærksomhed på indsatser målrettet den unge målgruppe i og omkring foreningslivet i Brønderslev Kommune og inddrage de unge i løsningen af de mulige udfordringer. Dette er i tråd med allerede nedskrevne indsatser i Bevæg dig for livet-aftalen og Fritids- og Idrætspolitikken.

Formålet med projektet er blive klogere i forhold til fastholdelse af teenagere i foreningsidrætten, ved på systematisk vis at beskrive, forstå og bidrage til at motivere unge mellem 13-19 år i Brønderslev Kommune til at forblive aktive deltagere i positive foreningsfællesskaber, og herigennem at øge de unges generelle trivsel. Projektet vil både genere viden via data, men også afprøve indsatser via mindre pilotprojekter undervejs. Der kan læses yderligere om projektet i vedlagte beskrivelse.

Projektet vil indebære en medfinansiering fra Brønderslev Kommune i størrelsesordenen 80.000 - 100.000 kr. over 4 år. Medfinansieringen over de 4 år forventes at kunne findes indenfor området. Derudover skal der med deltagelse i projektet forventes en medfinansiering i form af arbejdstid til blandt andet: Formidling af forskningsprojektet til de unge og andre samarbejdspartnere, følge og medvirke i udviklingen af pilotprojekter og deltage som kommunal sparring til AAU og øvrige samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter den mulige deltagelse, og beslutter om der skal arbejdes videre på de endelige rammer for deltagelse i forskningsprojektet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget støtter op om deltagelse i projektet.

Bilag

Til toppen


6. Forlængelse af bevilling af anlægstilskud, Klokkerholm Idrætsforening - Fodbold


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Klokkerholm Idrætsforening - Fodbold, vedrørende forlængelse af bevilling af anlægstilskud.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Idrætsforening – Fodbold ansøgte i 2019 anlægspuljen om tilskud til etablering af nyt lysanlæg på Klokkerholm Stadion.

Fritids- og Kulturudvalget bevilgede 75.000 kr. til projektet med betingelse af, at det skulle være opstartet senest den 31. december 2020.

Klokkerholm Idrætsforening – Fodbold har nu henvendt sig, da de ønsker at søge om en forlængelse af bevillingsperioden for deres tildelte anlægsmidler.

Foreningen har siden bevilling om anlægsmidler fra Fritids- og Kulturudvalget forsøgt at skaffe de resterende midler til, at en gennemførsel af projektet kan realiseres.

Imidlertid er foreningen blevet mødt af en udfordring, idet det oprindelige tilbud på etablering af et nyt lysanlæg ikke viste sig at være brugbart. Foreningen har derfor taget kontakt til en ny leverandør af lysanlæg til Klokkerholm Stadion. Den nye leverandør har oplyst, at de, modsat den oprindelige leverandør, vil være i stand til at kunne genbruge noget af det eksisterende lysanlæg, og således blot renovere dette. Det vil stadig løse foreningens udfordring om et mere tidssvarende lysanlæg, samtidig med at omkostningerne vil være lavere end først antaget.

Foreningen har fået tilsagn om 100.000 kr. fra SE-fonden til det oprindelige projekt. Grundet ændringerne i projektet har foreningen dog været nødsaget til at fremsende ny ansøgning til SE-FONDEN med forespørgsel om fortsat støtte. Foreningen afventer afgørelse fra SE-fonden på forespørgslen.

Foreningen har af ovenstående grunde endnu ikke igangsat renoveringen.

Der anmodes derfor om en forlængelse af de tildelte anlægsmidler på 75.000 således, at bevillingen også vil være gældende for 2021, hvor foreningen håber på at kunne realisere projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stillingen til forlængelse af bevilling af anlægsmidler til Klokkerholm Idrætsforening – Fodbold.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at de 75.000 kr. til foreningen er frigivet og reserveret, og at det er muligt at overføre pengene til næste år. En forlængelse af de tildelte midler vil derfor ikke påvirke det afsatte budget i 2021.

Beslutning

Bevillingen forlænges til at være gældende i 2021. Margit Chemnitz deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

Til toppen


7. Forlængelse af bevilling af anlægstilskud, Hjallerup Idrætsforening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Hjallerup Idrætsforening vedrørende forlængelse af bevilling af anlægstilskud.

Sagsfremstilling

Hjallerup Idrætsforening ansøgte i 2019 anlægspuljen om tilskud til etablering af multibaner samt fitness- og motionsområde.

Fritids- og Kulturudvalget bevilgede 50.000 kr. til projektet med betingelse af, at projektet skulle være startet senest den 31. december 2020.

Hjallerup Idrætsforening har nu henvendt sig, da de ønsker at søge om en forlængelse af bevillingsperioden for de bevilligede anlægsmidler.

Foreningen har siden bevilling om anlægsmidler fra Fritids- og Kulturudvalget forsøgt at skaffe de resterende midler for, at en gennemførsel af projektet kan realiseres. Foreningen havde forinden ansøgning om midler fra anlægspuljen fået tilsagn om 650.000 kr. ud af de knap 1.030.000 kr., som projektet samlet set vil koste.

Med et tilskud fra anlægspuljen på 50.000 kr. mangler foreningen dermed 300.000 kr. for at projektet kan realiseres.

På baggrund af situationen vedrørende Covid-19 er foreningen i den situation, at de har mistet indtægter i størrelsesordenen 600.000 – 800.000 kr.
De manglende indtægter skyldes hovedsageligt aflyste arrangementer, hvor foreningen normalt stiller med frivillige hjælper, for at kunne tjene penge til foreningen.

Foreningen har derfor valgt at bremse projektet for nu. Foreningen vil i stedet bevare fokus på de daglige aktiviteter for foreningens børn og voksne, og så vidt mulig sikre en sund økonomi omkring dette.

Foreningen har stadig et mål om at realisere projektet. Dog ønsker foreningen at vente med opstarten til, der er tilstrækkelig klarhed over deres økonomiske situation som følge af Covid-19.

Der anmodes derfor om en forlængelse af de bevilgede anlægsmidler på 50.000 således, at bevillingen vil være gældende med udløb tidligst i 2022, hvor foreningen håber på at kunne igangsætte projektet.

Med anmodning om forlængelse af projektperioden ønsker foreningen ligeledes om en forhøjelse af det tildelte tilskud. Baggrunden for dette ønske er, at projektet er målrettet alle aldersgrupper, og vil være frit tilgængelig for byens borgere. Banen vil også kunne benyttes af den kommende idrætsbørnehave, der forventes at være færdigbygget i løbet af 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til:

 • forlængelse af bevilling af anlægstilskud til Hjallerup Idrætsforening
 • anmodning om forhøjelse af anlægstilskud til foreningens projekt
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomi bemærker, at de 50.000 kr. til foreningen er frigivet og reserveret, og at det er muligt at overføre pengene til næste år. En forlængelse af de tildelte midler vil derfor ikke påvirke det afsatte budget i 2021 og 2022. En eventuel forhøjelse af anlægstilskuddet skal finansieres af det afsatte budget i 2021.

Beslutning

Bevillingen forlænges til at være gældende i 2021. I forhold til forhøjelse af tilskuddet henvises til ny ansøgning til anlægspuljen.

Bilag

Til toppen


8. Lokaletilskud til renovering af banelysanlæg, Øster Brønderslev Idrætsforening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om lokaletilskud fra Øster Brønderslev Idrætsforening.

Sagsfremstilling

Øster Brønderslev Idrætsforenings fodboldafdeling har i længere tid haft problemer med deres lysanlæg, da de gamle halogenlamper i lysmasterne på fodboldbanen er fra sidst i halvfjerdserne. Desuden er lamperne ikke længere godkendt i EU, og der kan derfor ikke skaffes reservedele.

Der skal udskiftes lamper i 6 master, og i forhold til det forbrug af watt, der var i de gamle lamper, vil der være en besparelse på ca. 200W pr. lampe.

Foreningen har fra starten arbejdet med et totalt projekt med nyt lys/master på kampbane og renovering af træningsbane. I forbindelse med det oprindelige projekt har Fonden Nordlys givet tilsagn om støtte på 100.000 kr., men da det ansøgte projekt ikke gennemføres, har Fonden Nordlys trukket deres tilsagn tilbage. Derfor har foreningen reduceret projektet til kun at omfatte den gamle bane med udskiftning af halogenlamper, renovering af eltavler samt tjek af master m.m.

Foreningen ansøger derfor Brønderslev Kommune om hjælp til renoveringen af lysanlægget, så de atter kan spille aftenkampe på hjemmebane, og ikke er nødt til at låne en kampbane med lys et andet sted i kommunen.

Udgiften til renoveringen beløber sig til 114.375 kr. Der henvises til vedlagte tilbud fra Brønderslev El-Teknik.

Folkeoplysningslovens § 25, stk. 1, siger at "Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år". Med henvisning til denne lovhjemmel er der i Brønderslev Ordningens § 4 indført følgende bestemmelse: "Der ydes tilskud til udgifter til vedligeholdelse/tilsyn og drift af lysanlæg efter samme regler".

Et tilskud til lysanlægget i Øster Brønderslev Idrætsforening kan derfor gives som et lokaletilskud.

Ud fra foreningens aktuelle medlemssammensætning pr. 31.december 2019 er lokaletilskuddet til Øster Brønderslev Idrætsforening beregnet til 74.344 kr. Der henvises til beregning på vedlagte bilag.

Der er på Fritids- og Kulturområdet afsat et budget til tilskud til lokaler efter Folkeoplysningslovens § 25, stk. 1. Tilskuddet fordeles årligt mellem de godkendte foreninger i Brønderslev Kommune. I den forbindelse bemærkes, at der i budgettet i 2020 indgår en overførsel fra tidligere års budget, som medfører, at ansøgningen fra Øster Brønderslev Idrætsforening kan imødekommes i indeværende års ramme, hvis arbejdet udføres inden 31. december 2020.

Foreningen oplyser desuden, at Fonden Nordlys har anmodet foreningen om at ansøge om fondsmidler på ny i forhold til renoveringsprojektet, og imødekommes ansøgningen, vil dette beløb blive fratrukket den samlede udgift inden lokaletilskud udbetales. Foreningen har endnu ikke modtaget svar på ansøgningen til Fonden Nordlys.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgningen fra Øster Brønderslev Idrætsforening.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i 2020 budgettet er afsat 4.615.649 kr.

Beslutning

Ansøgningen afslås. Foreningen henvises til at søge anlægspuljen.

Bilag

Til toppen


9. Kulturpuljen 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte de tidligere tildelte midler fra kulturpuljen 2020. Udvalget skal tage stilling til, hvad der skal ske med de midler, som endnu ikke er blevet udbetalt med baggrund i udskydelse/aflysning af projekter som følge af situationen omkring Covid-19.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget uddelte den 28. maj 2020 midler fra kulturpuljen. Der blev i alt uddelt midler svarende til 117.014 kr.

De tilkendte midler fordeler sig som følger:

Brønderslev Harmoniorkester

22.500 kr.

Dronninglund Borgerforening

25.000 kr.

Fritid og Kultur, TotalDans

10.664 kr.

Foreningen Norden

5.000 kr.

Klokkerholm Idrætsforening

16.850 kr.

Samrådet Østkysten

29.000 kr.

Sangkoret Frejdig

8.000 kr.

Foreningen Norden, Klokkerholm Idrætsforening og Samrådet Østkysten fået udbetalt deres tildelte tilskud fra kulturpuljen.

På grund af nedlukning som følge af situationen vedrørende Covid-19, er nogle af foreningernes projekter blevet aflyst eller forsøgt flyttet til et senere tidspunkt. Det betyder, at nogle af de bevilgede midler endnu ikke er blevet udbetalt.

 • Brønderslev Harmoniorkester har fået tilsagn om tilskud på 22.500 kr. Tilskuddet er givet til afholdelse af 3 syng-sammen-arrangementer i samarbejde med Egnsmindesamlingen i Try, Klokkerholm Borgerforening og Menighedsråd samt Manna-Thise Borgerforening.
 • Dronninglund Borgerforening har fået tilsagn om tilskud på 25.000 kr. Tilskuddet er givet til afholdelse af 5 arrangementer, blandt andet i Kulturhuset Hjørnet og på Dronninglund Bibliotek.
 • Fritid- og Kultur, TotalDans har fået tilsagn om tilskud på 10.664 kr. Tilskuddet er givet til gennemførsel af TotalDans i samarbejde med Børns Møde Med Kunsten, hvor flere skoleklasser inviteres ind til en anderledes danseoplevelse med professionelle dansere i den runde pavillon.
 • Sangkoret Frejdig har fået tilsagn om tilskud på 8.000 kr. Tilskuddet er givet til afholdelse af 8 arrangementer på offentlige plejecentre og lignende i Brønderslev Kommune.

Fælles for de fire foreninger, som stadig mangler at få udbetalt tilskud til deres projekt er, at gennemførelsen af deres projekter kan være berørt af de udmeldte restriktioner omkring Covid-19.

Forvaltningen er bekendt med, at der arbejdes med en flytning af TotalDans projektet til start i foråret 2021, hvor man håber på at kunne gennemføre projektet.

Sangkoret Frejdig rettet henvendelse til forvaltningen med en forespørgsel om, hvordan man forholder sig til det tilskud, der er tildelt sangkoret. De planlagte arrangementer for Sangkoret Frejdig i 2020 er aflyst på baggrund af situationen vedrørende Covid-19. Sangkoret Frejdig gennemfører normalt koncerter og arrangementer på kommunens plejecentre. Da beboerne på plejecentrene er vurderet som værende i risikogruppen, har det ikke været muligt at finde en måde, hvorpå koncerterne kan gennemføres forsvarligt. Sangkoret har dog fundet et egnet øvelokale for resten af året, hvor de har mulighed for at øve sange. Dermed har de stadig udgifter i form af lokaleleje samt løn til dirigent. Begge udgifter indgik i det samlede budget, der knyttede sig til det projekt, som de fik tilsagn om støtte til.

Dronninglund Borgerforening og Brønderslev Harmoniorkester har endnu ikke rettet henvendelse til forvaltningen omkring udbetaling af tilskud. Det er derfor stadig uvist, om foreningerne har haft mulighed for at gennemføre deres arrangementer, eller om der arbejdes på en udsættelse af disse.

Når en forening modtager tilskud fra kulturpuljen, indgår følgende passus i det brev, hvor tilsagnet fremgår: ”Såfremt projektet, herunder også projektperioden, ændres i forhold til den indsendte ansøgning, vil en videreførelse af tilskuddet forudsætte en forhåndsgodkendelse af Fritids- og Kulturudvalget. Ansøgning om tilskud i forbindelse med ændring af projektet skal sendes til Fritids- og Kulturudvalget inden projektet igangsættes. Tilskud fra kulturpuljen vil blive udbetalt, når projektet påbegyndes. For udbetaling af tilskud sendes anmodning herom, samt vedlagt dokumentation for opstart (brochure/flyers, kopi af opslag for afholdelse af arrangement, aktivitetskalender eller lignende)."

Da nogle af projekterne, som har fået tilsagn om midler fra kulturpuljen, endnu ikke er gennemført på baggrund af situationen vedrørende Covid-19, kan en politisk beslutning om tildelte og endnu ikke udbetalte midler være nødvendigt. Beslutningen skal tage højde for, hvad der skal ske med de bevilgede midler, hvis;

 • foreningen allerede har afholdt udgifter forud for det planlagte projekt/arrangement, men er blevet nødt til at udskyde på grund af Covid-19?
 • foreningen allerede har afholdt udgifter forud for det planlagte projekt/arrangement, men har valgt af aflyse på grund af Covid-19?

Derudover over kan det samtidig overvejes, om bevilgede midler fra kulturpuljen 2020 generelt skal være gældende frem til udgangen af 2021. Dette vil give mulighed for, at de foreninger, som har fået tilsagn om midler fra kulturpuljen 2020, kan gennemføre deres projekter i 2021 i stedet for. Dermed vil foreningen stadig være sikret støtte til projektet, hvis det er muligt at gennemføre det som planlagt i løbet af 2021, uden at skulle ansøge om midler fra Fritids- og Kulturudvalget på ny.

Hvis det besluttes, at bevilling af midler skal forlænges til at være gældende for 2021, skal der tages højde for, om foreninger, der allerede har modtaget støtte til et projekt fra kulturpuljen 2020, kan søge om yderligere midler til samme projekt i 2021.

Det bemærkes, at der i kulturpuljen er et restbudget svarende til 80.068 kr. I restbudgettet er der taget højde for allerede afsatte midler.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til:

 • om foreninger, der har fået tilsagn om tilskud fra Kulturpuljen 2020, som har afholdt udgifter forud for et projekt/arrangement, men som har måtte udskyde dette på grund af Covid-19, skal have mulighed for, at få hele eller dele af det tildelte tilskud udbetalt.
 • om foreninger, der har fået tilsagn om tilskud fra kulturpuljen 2020, som har afholdt udgifter forud for et projekt/arrangement, men som har måtte aflyse dette på grund af Covid-19, skal have mulighed for, at få hele eller dele af det tildelte tilskud udbetalt.
 • om foreninger, der har fået tilsagn om tilskud fra kulturpuljen 2020, men som ikke kan gennemføre projektet/arrangementet, som beskrevet i ansøgningen, på grund af Covid-19, skal have mulighed for at få forlænget deres bevillingsperiode til at være gældende for 2021.
 • om foreninger, der har fået tilsagn om tilskud fra kulturpuljen 2020, men som har fået mulighed for at få deres tilsagn om tilskud forlænget til udgangen af 2021, kan søge om yderligere midler til samme projekt ved kulturpuljen 2021.
Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der allerede er bevilget tilskud til foreningerne, og at der alene er tale om en eventuel forlængelse af bevillingsperioden.

Beslutning

De foreninger, der har fået tilskud fra kulturpuljen, får forlænget deres bevillingsperiode til at være gældende for 2021.

Til toppen


10. Fritidsprisen 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til afholdelse af Fritidsprisuddelingen 2020

Sagsfremstilling

Fritidsprisuddelingen 2020 er oprindeligt planlagt til afholdelse den 4. marts 2021 i Dronninglund.

Grundet de nuværende omstændigheder i relation til Covid-19 har Fritidsprisudvalget arbejdet på en ændring for afholdelse af arrangementet. Det vurderes nødvendigt allerede nu at finde en anden måde at afvikle prisuddelingen på, da udsigterne til at kunne holde et arrangement lignende det, der er holdt de forrige år, synes usandsynligt.

Arrangementet i 2021 kalder derfor på nytænkning, da rammen vil være en anden. Fritidsprisudvalget har derfor arbejdet med forskellige scenarier for, hvordan afholdelse af Fritidsprisuddelingen 2020, herunder uddeling af priser, kan afvikles. Fælles for scenarie 1 og 2 er det, at Fritidsprisudvalget arbejder på afholdelse af arrangementet i Dronninglund Hallerne.

Scenarie 1:

Fritidsprisuddeling gennemføres fysisk for maksimalt 50 deltagere torsdag den 4. marts 2021.

Der vil blive udvalgt et passende lokale til denne arrangementsstørrelse, som sikrer at afstand med videre mellem deltagere kan overholdes.

De indbudte deltagere bliver de nominerede i hver kategori, borgmesteren, Fritids- og Kulturudvalget samt Fritidsprisudvalget.

Prisuddeling foregår dermed som et mindre arrangement, hvor der vil blive serveret mad for de deltagende inden selve uddelingen af de forskellige priser.

For at give mulighed for, at de nomineredes foreninger og andre interesserede kan opleve selve prisuddelingen, vil der blive sendt live derfra via et relevant medie. De lokale foreninger indbydes til at lave hver deres små arrangementer med maksmalt 50 deltagere i eget klublokale, hvor de kan se prisuddelingen sammen. For at gøre det attraktivt at holde sådan et arrangement, vil de arrangerende foreninger tilbydes en kurv med pynt, snacks og lignende til aftenen.

Da der skal være mulighed for at følge med live, skal prisuddelingen tænkes anderledes og ikke være så omfattende et arrangement, som de tidligere år.

Der vil fortsat arbejdes på et arrangement med en festlig ramme med lyd og lys samt opmærksomhed omkring foreninger og modtagere via videosekvenser.

Scenarie 2:

Fritidsprisuddeling gennemføres fysisk for maksimalt 50 deltagere torsdag den 4. marts 2021.

Der vil blive udvalgt et passende lokale til denne arrangementsstørrelse, som sikrer at afstand m.m. mellem deltagere kan overholdes.

De indbudte deltagere bliver de nominerede i hver kategori samt borgmesteren.

Der laves en kort uddeling uden yderligere opsætning med lyd, lys, videosekvenser eller lignende.

Scenarie 3:

En fysisk Fritidsprisuddeling aflyses grundet situationen vedrørende Covid-19.

Priserne i hver kategori uddeles uden et fysisk arrangement. Priserne overrækkes i stedet for lokalt. Der laves en video fra hver overrækkelse, som gør opmærksom på prisuddelingen.

Videoerne vil efterfølgende blive lagt på kommunens facebook- og hjemmeside.

Der vil endvidere blive arbejdet på at lave særlig opmærksomhed på udvalgte priser i samarbejde med Nordjyske og TV2 Nord.

Fælles for de tre scenarier er, at de alle lever op til de retningslinjer, der for nuværende er gældende i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

For at kunne igangsætte markedsføring af Fritidsprisuddelingen 2020 er det væsentligt, at der allerede nu træffes beslutning om, hvordan arrangementet skal afholdes.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter de tre scenarier og tager stilling til, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med.

Personale

Ingen.

Beslutning

Der arbejdes videre med scenarie 3.

Til toppen


11. Høring af Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: HAR/FR/BS/ÆR/FK/BE/ÆO/ØK/TM

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af 1. høringsrunde og behandlingen af de indkomne høringssvar udarbejdet en endelig høringsversion af Sundhedspolitik og pejlemærker.

Social- og Sundhedsudvalget fremsender Sundhedspolitikken til høring i relevante fagudvalg, udvalg og råd forud for den endelige godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen
f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet høringsversion til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker for Brønderslev Kommune.

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan Brønderslev Kommune kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Sundhedspolitikken indeholder 6 pejlemærker:

 • Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv
 • Lighed i sundhed
 • En sund start på livet
 • En plads i fællesskabet
 • Byens rum fremmer det sunde valg
 • Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Sundhedspolitikken er gældende for alle borgere i Brønderslev Kommune, og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag, som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte. Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet, Sundhedsaftalen 2019-2023 og FN's verdensmål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter Sundhedspolitikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sundhedspolitikken drøftet og indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Status på Covid-19 på Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på Covid-19 for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

I perioden efter Fritids- og Kulturudvalgets møde den 8. oktober 2020 er der sket følgende i relation til Covid-19:

 • Kulturministeren sender opfordring til kommunerne om, at fortsætte et aktivt og konstruktivt kommunalt medspil i forhold til at begrænse og udfordre de folkeoplysende foreninger og aftenskolerne. Brev er vedlagt til orientering.

Fritids- og Kulturudvalget har aftalt følgende vedrørende Covid-19:

 • 15. april 2020: Foranlediget af henvendelse fra Kulturministeren om ny bekendtgørelse nr. 320, besluttede Fritids- og Kulturudvalget at fastholde udbetaling af tilskud til foreningerne som hidtidig. Der blev sendt besked ud til foreningerne og kopi af brev er vedlagt til orientering.
 • 15. april 2020: Tilskud til de selvejende idrætshaller i Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget besluttede, at der i de fremadrettede gennemsnitsberegninger af haltilskuddet bliver data fra år 2020 ikke anvendt.
 • 10. september 2020: Opkrævning af gebyr for brug af lokaler i de kommunale lokaler og de selvejende idrætshaller. Fritids- og Kulturudvalget beslutter, at lokalegebyret skal opkræves ud fra data fra 2019 på samme måde som tilskuddet til foreningerne blev udbetalt ud fra data fra 2019.

Information til foreningerne:

28. oktober 2020 blev der sendt information ud til foreningerne om forlængelse og nye restriktioner - mail er vedhæftet som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget laver opsamling på de initiativer, der har været siden udvalgets sidste møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Status på Covid-19 drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering - revidering af Brønderslev Ordningen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres omkring arbejdsgruppens arbejde med "Støtte til foreningslivet".

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen omkring arbejde for "Støtte til foreningslivet" havde deres første møde via teams den 26. maj 2020.

Forud for mødet havde arbejdsgruppen fået tilsendt kommissoriet for processen, som dannede baggrund for det første møde.

Arbejdsgruppen består af:

 • 2 repræsentanter for Idrætssamvirket
 • 2 repræsentanter for Spejdersamvirket
 • Lotte Worup, Fritids- og Kulturchef
 • Jeppe Østergaard, Bevæg Dig For Livet - koordinator
 • Sofie Sandgren Birk, Foreningskonsulent
 • Janne Hostrup, Administrativ sagsbehandler

Efterfølgende er der afholdt følgende møder med henblik på det forsatte arbejde:

 • to møder med repræsentanter for Idrætssamvirket, den 11. og 23. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Idrætssamvirket.
 • et møde med repræsentanter for Spejdersamvirket den 18. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Spejdersamvirket.
 • dialogmøde mellem arbejdsgruppen samt Fritids- og Kulturudvalget den 30. juni 2020
 • dialogmøde mellem Spejdersamvirket og Fritids- og Kulturudvalget den 6. august 2020
 • Arbejdsgruppe (spejdersamvirke) har holdt møde, den 1. september 2020 - gennemgang af beregninger
 • Arbejdsgruppe (Idrætssamvirke) har holdt møde, den 2. september 2020 - gennemgang af beregninger

Der er arbejdes videre med følgende tidsplan:

 • Mandag, den 2. november 2020: Møde med repræsentanter fra Idrætssamvirke om 2 tilskudsmodeller og rekvisitlisten bliver gennemgået
 • Torsdag, den 19. november 2020: Arbejdsdag, hvor der samles op på de forskellige beskrivelser af Støtte til foreningslivet, herunder præcisering af den kommende proces for behandling og godkendelse af støtte til foreningslivet.
 • Møde i januar 2021 Fritids- og Kulturudvalget drøfter støtte til foreningslivet og sender det efterfølgende til udtalelse i samvirkerne.
 • Januar og februar: Arbejdet med konkretisering af Folkeoplysningspolitikken og samarbejdsaftalerne igangsættes.

Fritids- og Kulturchef Lotte Worup vil give en orientering om møderne, samt den fortsatte proces for arbejdet med "Støtte til foreningslivet".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


14. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Brev fra Kulturministeren vedr. opfølgning på ændringen af Folkeoplysningsloven L 1553 af 13. december 2016, hvor der skete ændring i forhold til indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 • Fritids- og Kulturudvalget har modtaget en henvendelse fra Idrætssamvirke vedrørende udvalgets beslutning om at opkræve lejegebyr fra foreningerne.
 • Der afholdes møde i Kunstfonden mandag den 9. november 2020.
Bilag

Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 13. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer