Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 26. november 2020
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer/bemærkninger.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen drøftet og indstilles til godkendelse.

Bilag

Til toppen


4. Grundtilskud til SparV Hallen i Jerslev


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, hvorfra midlerne til budgetforligets aftale om et særligt grundtilskud til SparV Hallen i Jerslev skal anvises.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2021 er det besluttet, at SparV Hallen i Jerslev fremover skal have et særligt grundtilskud på 157.000 kr. årligt. Grundtilskuddet skal finansieres af Fritids- og Kulturudvalgets halbudget. Byrådet godkendte i 2015 en samarbejdsaftale med de selvejende haller, som beskriver, hvordan tilskuddet fordeles til de 10 selvejende haller i Brønderslev Kommune.

Tilskuddet til de selvejende haller består i henhold til samarbejdsaftalen af et grundtilskud og derudover et tilskud, som baserer sig på et gennemsnit af de afviklede fritidstimer og skoletimer i hallerne de sidste 3 år. Antallet af timer er registreret i bookingsystemet Conventus. Grundtilskuddet er uændret fra år til år, mens tilskuddet til fritidstimer og skoletimer kan ændre sig hen over årene.

For at en hal kan få tilskud i henhold til samarbejdsaftalen, er det en betingelse, at hallen har et areal på mindst 800 m2. Da SparV Hallen har et areal, der er mindre end 800 m2, er de i udgangspunktet ikke omfattet af samarbejdsaftalen med de selvejende haller og de har derfor heller ikke hidtil fået udbetalt grundtilskud.

SparV Hallen har imidlertid fået tilskud baseret på afviklede fritidstimer i hallen, beregnet ud fra samme principper, som for de øvrige selvejende haller. Dette blev besluttet i forbindelse med godkendelse af samarbejdsaftalen for de selvejende haller i 2015.

Med Byrådets beslutning i budgetaftalen for 2021 vil SparV Hallen i 2021 og fremover få udbetalt et årligt særligt grundtilskud på 157.000 kr. Midlerne hertil skal anvises af Fritids- og Kulturudvalget. Fagforvaltningen foreslår at midlerne findes i udvalgets halbudget. De øvrige selvejende haller vil derfor tilskudsmæssigt ikke blive berørt af, at SparV Hallen fremover modtager et årligt særligt grundtilskud fra halbudgettet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender, at det særlige grundtilskud på kr. 157.000 til SparV Hallen udbetales af budgettet til haltilskud i henhold til samarbejdsaftalen for de selvejende haller.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budgetaftalen til budget 2021 blev afsat 157.000 kr. til grundtilskud til SparV Hallen.

Beslutning

Det særlige grundtilskud til SparV-hallen finansieres via midlerne i udvalgets halbudget.

Til toppen


5. Fremtidige kulturprojekter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetbemærkningen om de fremtidige kulturprojekter i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 står der: Der er enighed om, at der er ansøgningsret til kommende kulturanlægsprojekter, der sætter Brønderslev Kommune på det kulturelle landkort og som fremhæver centrale dele af kommunens historie.

Der er et generelt ønske om, at fremtidige kulturprojekter er visionære i forhold til Brønderslev Kommunes kultur og historie.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetbemærkningen om de fremtidige kulturprojekter i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Drøftet. Fritids- og Kulturudvalget ønsker en oversigt over de kulturprojekter der arbejdes på i kommunen samt en oversigt over de kulturprojekter som udvalget yder tilskud til.

Til toppen


6. Optimering og videreudvikling af tværgående samarbejde mellem forvaltningerne på fritidsområdet


Resume

Sagsforløb: FK/SS/BS/ÆO

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte, hvordan der skal arbejdes videre med budgetbemærkningen om optimering og videreudvikling af det tværgående samarbejde mellem forvaltningerne på fritidsområdet.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 står der:På Fritids- og Kulturudvalgets område skal der arbejdes med at videreudvikle det tværgående samarbejde med Børn- og Skole, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget. De tværgående samarbejder skal skabe mere sammenhængende indsatser for borgerne og have fokus på at udnytte de faciliter, der er til rådighed i kommunen. Samarbejdet skal undersøge mulighederne for en økonomisk optimering på områderne. Frigjorte midler skal anvendes til kulturinvesteringer.

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at drøfte, hvordan der skal arbejdes videre med det tværgående samarbejde mellem forvaltningerne, med henblik på fagforvaltningens forberedelse heraf.

Det bemærkes, at sagen drøftes på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget i første kvartal af 2021.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvordan der skal arbejdes videre med budgetmærkningen om det tværgående samarbejde mellem forvaltningerne med henblik på en mere sammenhængende indsats for borgerne og bedre udnyttelse af faciliteterne og ressourcerne inden for fritidsområdet.

Beslutning

Drøftet. Sagen genoptages på januar måneds fællesmøde med social- og sundhedsudvalget.

Til toppen


7. Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: FK/SS

Fritids- og Kulturudvalget samt Social og Sundhedsudvalget drøfter temaer til fællesmøde, den 14. januar 2021.

Sagsfremstilling

Der er aftalt fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget, torsdag den 14. januar 2021, kl. 14.00.

Mødet er foranlediget af budgetaftale 2021 hvoraf fremgår: På Fritids- og Kulturudvalgets område skal der arbejdes med at videreudvikle det tværgående samarbejde med Børn- og Skole, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget. De tværgående samarbejder skal skabe mere sammenhængende indsatser for borgerne og have fokus på at udnytte de faciliter, der er til rådighed i kommunen. Samarbejdet skal undersøge mulighederne for en økonomisk optimering på områderne. Frigjorte midler skal anvendes til kulturinvesteringer.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke temaer der skal danne grundlag for en dagsorden til fællesmødet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Fritids- og Kulturudvalget foreslår frivillighed samt udkastet til facilitetsstrategien som temaer til fællesmødet.

Til toppen


8. Status på ansøgninger til Bevæg Dig For Livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om de to ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder, der er blevet administrativt behandlet siden sidste behandling af puljen på Fritids- og Kulturudvalget møde den 10. september 2020

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at alle ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder skulle behandles administrativt.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljens rammer yderligere udfoldet.

Fra den 1. september til den 9. november er der modtaget 2 ansøgninger til puljen på under 20.000 kr.

Ansøgningerne fra henholdsvis ØBI/Østsidehallen og TSI Stenum er vedlagt som bilag.

ØBI/Østsidehallen har søgt om midler til rekvisitter til deres nye satsning med et formiddagshold særligt målrettet seniorer. Ansøgning er delvist tilgodeset og de er støttet med 10.000 kr.
TSI Stenum har søgt om midler til opstart af et gå hold målrettet kvinder i og omkring Stenum, der skal med i deres nye gå fællesskab. Ansøgningen er delvist tilgodeset og de er støttet med 2.000 kr. samtidig med de har modtaget refleksveste.

Af vedlagt bilag fremgår det til udvalgets orientering, hvilke projekter, der har fået tilsagn og afslag gennem hele året.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2020, der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet om støtte for i alt 144.550 kr., så den resterende pulje efter de to ovenstående ansøgningers bevillinger er på 105.450 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 250.000 kr. i budget 2020. Der er 105.450 kr. tilbage til fordeling. Corona situationen har udfordret denne pulje. Eventuelle resterende midler fra puljen overføres til 2021.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Ansøgning fra Den Grønne Giraf - Bevæg dig for livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal vurdere ansøgning fra forældrebestyrelsen i børnehaven og vuggestuen Den Grønne Giraf i Dronninglund på 102.537 kr. til Bevæg Dig For Livet-puljen og beslutte om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at Fritids- og Kulturudvalget skulle vurdere ansøgninger over 20.000 kr.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljens rammer yderligere udfoldet.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra forældrebestyrelsen i Den Grønne Giraf, som søger 102.537 kr. til at kunne skabe et udeområde med fokus på bevægelse og motorisk udvikling. Børnehaven og Vuggestuen Den Grønne Giraf rummer 65 børnehavebørn og 17 vuggestuebørn. Formålet er at give børnene mere glæde af bevægelse og leg i hverdagen, og skal lægge grundstenen til en øget bevægelsesglæde gennem hele livet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at ansøgningen er i tråd med ønsket om at tænke bevægelse ind i dagtilbudsområdet, hvor flere af dagtilbuddene gør en stor indsats for at sikre børnenes bevægelsesglæde. Hvis ansøgningen imødekommes, vil der opstå nye muligheder for at sætte et særligt fokus på bevægelse i Den Grønne Giraf.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker desuden, at ansøgningen falder indenfor de overordnede rammer, da ansøgningen sætter et tydeligt fokus på bevægelse for en prioriteret målgruppe i Brønderslev Kommune. Det er en forholdsvis stor målgruppe af børn, der vil få glæde af projektet hver dag. Ansøgningen fra Den Grønne Giraf indebærer rekvisitter og materialer med fokus på bevægelse i et udeareal, hvilket falder indenfor puljens beskrivelse. Det bemærkes til slut, at de hidtidige uddelinger fra puljen indebærer en egenfinansiering fra ansøgerne.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2020. Der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet støtte på i alt 144.550 kr., så den resterende pulje er på 105.450 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og træffer afgørelse i forhold til ansøgningen fra forældrebestyrelsen i Den Grønne Giraf.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 250.000 kr. i budget 2020. Der er 105.450 kr. tilbage til fordeling. Corona situationen har udfordret denne pulje. Eventuelle resterende midler fra puljen overføres til 2021.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget afslår ansøgningen.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning fra DIF Tennis - Bevæg dig for livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal vurdere ansøgning fra Dronninglund IF (DIF) Tennis på 50.000 kr. til Bevæg Dig For Livet-puljen og beslutte om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at Fritids- og Kulturudvalget skulle vurdere ansøgninger over 20.000 kr.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljens rammer yderligere udfoldet.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra DIF Tennis, som søger 50.000 kr. som tilskud til at kunne skabe et nyt aktivitetstilbud til borgerne i og omkring Dronninglund via opførslen af 2 padelbaner. Padeltennis er er blanding af tennis og Squash og spilles på en specielt indrettet bane, der er indrammet af glas. Det er en familieaktivitet, men den mindre bane gør, at unge som ældre vil have nemmere ved at lære tennisspillet. Samtidig vil muligheden for padel give DIF Tennis mulighed for at udvide samarbejdet med efterskole og gymnasium, som har efterspurgt padel.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at ansøgningen er i tråd med ønsket om at tænke og skabe nye bevægelsesmuligheder, samt skabe andre rammer, hvor der kan dyrkes andre aktiviteter end de klassiske. Hvis ansøgningen imødekommes, vil det være et skridt på vejen mod kommunens første padelanlæg. Dermed falder det indenfor puljens formål.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker dog, at puljens opstillede rammer pointerer, at der ikke kan gives midler til anlægsbyggeri og vedligehold af udearealer, ansøgningen fra DIF Tennis omhandler anlæg af 2 padelbaner. Samtidig vil en eventuel bevilling muligvis kunne danne præcedens for fremtidige ansøgninger om padelanlæg. Det bemærkes til slut, at de hidtidige uddelinger fra puljen indebærer en egenfinansiering fra ansøgerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at der gives afslag på ansøgningen, da formålet ikke er inden for rammerne for puljens anvendelse. Fagforvaltningen foreslår, at DIF Tennis opfordres til at sende en ansøgning til anlægspuljen.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2020, der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet om støtte på i alt 144.550 kr., så den resterende pulje er på 105.450 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og træffer afgørelse i forhold til ansøgningen fra DIF Tennis.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er afsat 250.000 kr. i budget 2020. Der er 105.450 kr. tilbage til fordeling. Corona situationen har udfordret denne pulje. Eventuelle resterende midler fra puljen overføres til 2021.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget afslår ansøgningen men henviser til at søge udvalgets anlægspulje.

Bilag

Til toppen


11. Fordeling af tilskudstilsagn for 2021 til fritidsundervisning for voksne


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om fordeling af tilskudstilsagn for 2021 til fritidsundervisning for voksne.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til Folkeoplysningslovens § 11 hvert år fordele budgettet til den folkeoplysende voksenundervisning. Dette sker efter en tilskudsmodel, som er godkendt af byrådet i 2006, og som opfylder betingelserne i Folkeoplysningslovens Kapitel 4, §7-13. For at komme i betragtning til tilskud skal man være en godkendt folkeoplysende aftenskole med aktiviteter i Brønderslev Kommune.

Der er i budget i 2021 afsat 834.235 kr. til undervisning. Budgettet for 2020 var på kr. 843.693.

Der er i budget 2021 afsat kr. 83.000 til lokaletilskud. Budgettet var i 2020 på kr. 81.609.

Fordelingen af budgettet til aftenskolerne sker efter den vedtagne model fra 2006, og den indeholder retningslinjer for tildeling af tilskud til undervisning, pensionister og lokaletilskud, som opridses nedenfor.

Tilskud til undervisning

I henhold til den godkendte tilskudsmodel kan det kommunale løntilskud maksimalt udgøre:

 • For alm. undervisning, studiekredse og foredrag: 1/3 af lønudgifterne
 • For handicapundervisning: 7/9 af lønudgifterne
 • For instrumentalundervisning: 5/7 af lønudgifterne

Hvert år anfører aftenskolerne bemærkninger på deres ansøgningsskema om deres forventninger til aktivitetsniveauet for det kommende år. 10 aftenskoler har bemærket følgende:

 • AFRO-Art forventer øget aktivitet, idet 2020 foredrag er udskudt til 2021.
 • FOF Vendsyssel bemærker, at der er stigende efterspørgsel på aktiviteter hos Brønderslev kommunes borgere, og har derfor udvidet tilbuddene i kommunen.
 • BORN ønsker et hold mere for blinde, så ensomheden hos gruppen kan mindskes.
 • Kulturskolens Voksenundervisning oplyser, at de har udvidet aktiviteterne med et sammenspilshold med udgangspunkt i Vendsyssel Symfoniorkester.
 • LOF bemærker, at de i 2020 har manglet tilskud pga. øgede aktiviteter.
 • Sind – den lille skole oplyser, at de forventer nye samarbejder i Brønderslev Kommune.
 • Vendsyssel Husflidskreds sætter kurser op med nye emner.
 • Brønderslev Linedance har nedlagt et hold til næste år.
 • Serritslev Husholdningsudvalg har skubbet nogle kurser til 2021.
 • Vendsyssel Husflid bemærker, at de har planer om flere kurser i andre grene af husflid.

Disse bemærkningerne ligger yderligere til grund for det samlede forslag til fordeling af tilskudstilsagnet til undervisning.

Tilskud til pensionister

I tilskudsmodellen er det besluttet, at der ydes tilskud til pensionister. Jfr. Folkeoplysningslovens § 8a, pkt. 1, kan der ydes særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper. I Brønderslev Kommunes tilskudsmodel er det fastlagt, at der ydes 2 kr. pr. time til pensionister, efterlønsmodtagere og personer på overgangsydelser.

8 aftenskoler har søgt om dette tilskud.

Tilskud til private lokaler

Der kan ydes tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede offentlige lokaler.

Ifølge Folkeoplysningslovens § 23 yder Byrådet tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning med mindst 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler. Leje af kommunale lokaler følger den af Byrådet fastsatte takst.

7 aftenskoler har søgt om lokaletilskud.

Med henvisning til ovennævnte regler i tilskudsmodellen, og vedlagte beregninger, er følgende fordeling af tilskudstilsagn, pensionisttilskud og lokaletilskud udarbejdet:

Foreningens navn

Tilskudstilsagn

Pensionisttilskud

Lokaletilskud

Aftenskolen Afro-Art

3.500

541

500

AOF Vendsyssel

305.435

21.936

28.000

BORN

40.000

1.805

3.000

Brønderslev Linedancer Club

10.000

Kulturskolen Voksenundervisning

200.000

1.023

2.000

FOF Nordvest Vendsyssel

141.600

4.512

29.500

Serritslev Husholdningsudvalg

5.500

Vendsyssel Husflid

3.700

Hjallerup Sangkor

13.000

3.866

10.000

DOF Klokkerholm Fritidsskole

12.000

3.610

LOF Nord

30.500

2.707

SIND Lille skole for voksne

14.500

Østvendsyssel Højskolekreds

14.500

10.000

I alt

794.235

40.000

83.000

Specifikation af beregningerne vedrørende tilskudstilsagn, pensionisttilskud og lokaletilskud for fritidsundervisning for voksne i 2021 fremgår af vedhæftede bilag.

Forslag til fordeling af tilsagn til undervisning har været sendt til høring i Aftenskolesamrådet, som ved mail af 6. november 2021 har anbefalet fordelingen i henhold til ovennævnte tabel.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager fordelingen af tilskudstilsagn til aftenskolerne for 2021 til efterretning.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er 834.235 kr. til fordeling i budget 2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Opkrævning af lokalegebyr for 2. halvår 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til opkrævning af lokalegebyr for 2. halvår 2020

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har tidligere besluttet, at opkrævning af lokalegebyr for 1. halvår 2020 sker med baggrund i tal for samme periode i 2019.

Udvalget traf på daværende tidspunkt beslutningen med baggrund i, at de registrerede timer i Conventus for foreningernes brug af timer i selvejende haller og kommunale lokaler for 1. halvår 2020, ikke var valide. Der var usikkerhed om, hvorvidt de bookede timer for perioden efter nedlukning af Danmark pr. 11. marts i nogle lokaler var blevet slettet eller ændret. Fritids- og Kulturudvalget besluttede derfor, at opkrævningen skulle ske på baggrund af data for samme periode 2019 fremskrevet med takster for lokalegebyr 2020.

Med beslutningen om opkrævning af lokalegebyr for 1. halvår 2020 er det nu nødvendigt, at Fritids- og Kulturudvalget træffer beslutning om, hvorledes opkrævning af lokalegebyr for 2. halvår 2020 skal ske.

Der opstilles to scenarier for, hvordan opkrævningen kan ske:

Scenarie 1: Der opkræves lokalegebyr for perioden 1. juli 2020 til og med 31. december 2020 på baggrund af det registrerede data i Conventus. Herved tages der højde for, at dele af foreningslivet i perioder vil være berørt af nedlukning. Der vil kunne opleves aflyste aktiviteter, som betyder færre registrerede timer end samme periode i 2019.

Scenarie 2: Der opkræves lokalegebyr for perioden 1. juli 2020 til og med 31. december 2020 på baggrund af data fra samme periode i 2019. Herved antages det, at foreningerne ville have haft samme aktivitetsniveau i 2020 som i 2019, hvis ikke corona-pandemien var indtruffet. Ingen aktiviteter ville være aflyst, og det registrerede data ville dermed være på samme niveau som i det forgangne år.

Opkrævning ved scenarie 1

(For perioden 1. juli 2020 – 31. december 2020)

884.331 kr.

Opkrævning ved scenarie 2

(For perioden 1. juli 2020 – 31. december 2020 med baggrund i tal for samme periode i 2019)

941.238 kr.

Ved scenarie 1 vil der ske opkrævning for samlet 884.331 kr. ved foreninger og brugere af de kommunale lokaler og selvejende haller. Dog gøres der opmærksom på, at da perioden endnu ikke er afsluttet, vil det endelige timeantal for aktiviteter i de enkelte foreninger endnu ikke være fastlagt. Beløbet er derfor et anslået beløb ud fra det data, der for nuværende kan ses via Conventus.

Ved scenarie 2 vil der ske opkrævning for samlet 941.238 kr. ved foreninger og brugere af de kommunale lokaler og selvejende haller. Opkrævningen vil ske på baggrund af data for perioden 1. juli - 31. december 2019.

Differencen mellem de to scenarier svarer til 56.907 kr. og kan skyldes følgende:

 • Nogle lokaleudbydere har allerede slettet tiderne for de foreninger, som har været nødsaget til at aflyse deres aktiviteter på baggrund af udmeldinger fra sundhedsmyndighederne og regeringen omkring nedlukning af aktiviteter.
 • Nogle foreninger har endnu ikke kendskab til alle stævner, som vil blive afholdt i forbindelse med aktiviteterne. Dermed vil der stadig løbende kunne bookes timer ind i Conventus frem til 31.12.2020, som altså for nuværende ikke indgår i opgørelsen.

I budget 2020 er der for gebyrindtægter budgetteret med en indtjening svarende til 2.155.000.

Det bemærkes, at det budgetsatte beløb for lokalegebyr er pristalsfremskrevet i forhold budgetbeløbet for lokalegebyrer i 2019, svarende til 1.930.000 kr. og overført overskud fra 2019 på 300.000 kr.

Fritids- og Kulturudvalget har tidligere truffet beslutning om, at der for 1. halvår 2020 skal ske opkrævning af lokalegebyr ved foreningerne på baggrund af data for samme periode i 2019. Med baggrund i den beslutning vil den forventelige indtjening for lokalegebyr for 1. halvår 2020 være svarende til 883.000 kr.

For at kunne efterkomme det budgetsatte beløb mangler der for 2020 indtægter via lokalegebyr svarende til 1.272.000 kr.

Uanset om der træffes beslutning om at opkræve lokalegebyr for 2. halvår 2020 efter scenarie 1 eller 2, vil det ikke være muligt at efterkomme det budgetsatte beløb.

Hvis der træffes beslutning om at opkræve lokalegebyr efter scenarie 1, vil der være en manglende indtjening for lokalegebyr i 2020 svarende til 387.669 kr.

Hvis der træffes beslutning om at opkræve lokalegebyr efter scenarie 2, vil der være en manglende indtjening for lokalegebyr i 2020 svarende til 330.762 kr.

I Fritids- og Kulturudvalgets dagsorden fra mødet, den 5. november 2020 vedr. Coronapulje til foreningerne, er der oplyst et forventet overskud på Lokaletilskud på 400.000 kr. og det overførte overskud fra 2019 på 300.000 kr. Begge overskud vil kunne medvirke til at dække den manglende indtægt i forhold til lokalegebyr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til, om lokalegebyr for 2. halvår 2020 skal opkræves i henhold til scenarie 1 eller 2.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er budgetteret med en indtægt på 2.155.000 kr. i budget 2020.

Beslutning

Lokalegebyrer for 2. halvår 2020 opkræves ud fra scenarie 1. Fagforvaltningen går i dialog med de foreninger, der har et større udsving mellem 2019 og 2020.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om negativ pris- og lønfremskrivning indenfor Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om negativ pris- og lønfremskrivning for Fritids- og Kulturområdet gældende fra budget 2021.

Sagsfremstilling

Pris- og lønfremskrivning (PL) tager sit udgangspunkt i budget 2020 og fremskrives med KL´s forventede udvikling i priser.

I 2021 vil der samlet set være en negativ pris- og lønfremskrivning (PL) for art 5.9, som indeholder tilskud til foreninger og institutioner, herunder vores foreningsliv, haller og kulturpulje mm. Dette skyldes, at budget 2020 oprindeligt blev fremskrevet med 2,16 % i pris- og lønfremskrivning. Efterfølgende har KL og regeringen i forbindelse med økonomiforhandlingerne vurderet, at denne fremskrivning skulle have været på -1,15 %. Budgettet i 2020 var derfor fremskrevet med 3.31 % for meget. Dette får betydning for budget 2021. Budgettet bliver først nedskrevet med 3,31 % for efterfølgende at blive fremskrevet med den forventede PL for 2021 på 2,19 %. Samlet set vil det betyde en negativ PL-fremskrivning for budget 2021, hvor den samlede ramme på art 5.9 er nedskrevet med 363.000 kr.

Det er vigtigt at understrege, at købekraften for de tildelte midler vurderes at være den samme årene i mellem.

Særligt tre områder indenfor Fritids- og Kulturområdet vil blive berørt af den negative PL-fremskrivning.

Stadion og idrætsanlæg (haller)

- 227.583 kr.

Brønderslev Ordningen

- 41.297 kr.

Lokaletilskud til foreningerne

-51.740 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at budgetbeløbene vil blive reguleret og den tildelte ramme for tilskud vil blive tilpasset budget 2021. Hvis reguleringen påvirker budgetrammen for de nævnte områder, vil der blive iværksat regulering af tilskud. I forhold til de selvejende haller, så vil regulering ske som aftalt i Samarbejdsaftale for de selvejende haller, hvoraf fremgår følgende "Hvis det viser sig, at der i det samlede budget for hallerne ikke er penge til at imødekomme alle skole- og fritidstimer, vil der blive lavet en forholdsmæssig regulering i forhold til den samlede ramme".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Brønderslev Kommune bruger KL's skøn over prisudviklingen.

Budget 2020 blev oprindeligt fremskrevet med 2,16 %

KL og regeringen har så efterfølgende lavet et nyt skøn over prisudviklingen i 2020. Det sker i forbindelse med økonomiforhandlingerne. Her var skønnet, at fremskrivningen skulle have været på -1,15 %. Det vil sige, at fremskrivningen til 2020 reelt var 3,31 % for høj.

Når vi så fremskriver til 2021 så starter vi med at nedskrive budgettet med det der oprindeligt er lagt for meget ind vedr. 2020. Det vil sige 3,31 %. Herefter fremskriver vi med det som forventes i fremskrivningen til 2021, hvilket er 2,19 %. Dermed bliver fremskrivningen fra det oprindelige budget 2020 til budget 2021 negativ.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


14. Status på Covid-19 på Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på Covid-19 for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

I perioden efter Fritids- og Kulturudvalgets møde den 5. november 2020 er der sket følgende i relation til Covid-19:

Torsdag, den 5. november 2020 blev 7 Nordjyske Kommune lukket ned, hvilket betød at følgende restriktioner er gældende frem til den 3. december 2020:

 • Alle indendørs- og udendørs kulturinstitutioner lukkes ned herunder museer, teatre, biografer, biblioteker mm.
 • Alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang. Det samme gælder skolernes anvendelse af idrætshaller og svømmehaller.
 • Der opfodres til at omgås færrest mulige personer.
 • Der opfodres til at blive inden for egen kommunegrænse medmindre, der er tale om et kritisk ærinde, dvs. er man en del af idræts- eller kulturaktiviteter udenfor Brønderslev Kommune frarådes det at deltage heri.

Der er løbende sendt orientering til foreningerne - kopi af beskeder er med som bilag.

Aftenskolerne: Den reelle status på Aftenskolernes økonomi er først kendt, når der indsendes regnskaber for 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget laver opsamling på de initiativer, der har været siden udvalgets sidste møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning. Kommunens coronapulje til foreningerne udbetales inden jul.

Bilag

Til toppen


15. Orientering - revidering af Brønderslev Ordningen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres omkring arbejdsgruppens arbejde med "Støtte til foreningslivet".

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen omkring arbejde for "Støtte til foreningslivet" havde deres første møde via teams den 26. maj 2020.

Forud for mødet havde arbejdsgruppen fået tilsendt kommissoriet for processen, som dannede baggrund for det første møde.

Arbejdsgruppen består af:

 • 2 repræsentanter for Idrætssamvirket
 • 2 repræsentanter for Spejdersamvirket
 • Lotte Worup, Fritids- og Kulturchef
 • Sofie Sandgren Birk, Foreningskonsulent
 • Janne Hostrup, Administrativ sagsbehandler

Efterfølgende er der afholdt følgende møder med henblik på det forsatte arbejde:

 • to møder med repræsentanter for Idrætssamvirket, den 11. og 23. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Idrætssamvirket.
 • et møde med repræsentanter for Spejdersamvirket den 18. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Spejdersamvirket.
 • dialogmøde mellem arbejdsgruppen samt Fritids- og Kulturudvalget den 30. juni 2020
 • dialogmøde mellem Spejdersamvirket og Fritids- og Kulturudvalget den 6. august 2020
 • Arbejdsgruppe (spejdersamvirke) har holdt møde, den 1. september 2020 - gennemgang af beregninger
 • Arbejdsgruppe (Idrætssamvirke) har holdt møde, den 2. september 2020 - gennemgang af beregninger
 • Arbejdsgruppe (Idrætssamvirke) har holdt møde, den 2. november 2020 - præsentation af forslag til ny model

Der er arbejdes videre med følgende tidsplan:

 • Møde i januar 2021 Fritids- og Kulturudvalget drøfter støtte til foreningslivet og sender det efterfølgende til udtalelse i samvirkerne.
 • Januar og februar: Arbejdet med konkretisering af Folkeoplysningspolitikken og samarbejdsaftalerne igangsættes.

Fritids- og Kulturchef Lotte Worup vil give en orientering om møderne, samt den fortsatte proces for arbejdet med "Støtte til foreningslivet".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


16. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Status vedrørende lukning af Ungdomshuset pr. 31. december 2020
Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


17. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 27. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer