Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 14. januar 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen fraværende under punkt 3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer/bemærkninger.

Til toppen


3. Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: FK/SS

Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget holder fællesmøde med fokus på fælles drøftelse.

Sagsfremstilling

Der er ønske om at bruge fællesmødet på at drøfte:

 • Frivilligpolitik

Igangsat proces omkring udarbejdelsen af en ny Frivilligpolitik, der rummer hele frivilligheden Brønderslev Kommune. Forslag til procesplan er vedlagt.

Herunder ønskes særligt en drøftelse af:

1. Muligheder og behov for øget koordinering på frivilligområdet? Kan der laves flere ting i fællesskab, og er der et behov?

2. Frivilligrådet kunne ønske sig, at foreningerne havde et større blik for at arbejde sammen. En frivilligkoordinator kunne gøre det muligt at etablere en større grad af samarbejde.

 • Facilitetsstrategi

Der er udarbejdet et udkast til facilitetsstrategi i Bevæg dig for livet-regi, som i øjeblikket er i høring. Udvalgene drøfter strategien med fokus på hvilke områder og indsatser, der ønskes særligt prioriteret i arbejdet med strategien. Udkastet til facilitetsstrategien er vedlagt.

 • Øget samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget

I budgetaftalen for 2021 er det noteret, at der skal arbejdes på et øget samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. Der ønskes en drøftelse af mulighederne for øget samarbejde. Der er vedlagt inspirationsbilag fra nyt initiativ i Thisted omkring Thy-Hallen.

 • Lokaleleje i kommunale lokaler for frivillige sociale foreninger.

Mange foreninger har kun få midler - typisk kun sit kontingent. Frivilligrådet finder, at det bør overvejes, om foreningernes begrænsede midler skal anvendes til at betale kommunen for leje af lokaler. Frivilligrådet foreslår, at lokaler stilles gratis til rådighed. Forslaget fra Frivilligrådet drøftes på fællesmødet.

 • Eventuelle andre emner

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene drøfter punkterne på fællesmødet.

Personale

Ingen.

Beslutning

De forskellige delpunkter blev drøftet. Forslaget fra frivillighedsrådet undersøges nærmere i fagforvaltningerne.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ny Kulturaftale for 2021 - 2024


Resume

Sagsforløb: FK

KulturKANten 2017-2020 udløber ved udgangen af i år. I løbet af 2020 har KulturKANtens politiske og administrative styregrupper, på baggrund af evaluering og med inddragelse af regionens kulturaktører og politikere, udarbejdet en ny vision og nye indsatsområder med henblik på at fortsætte samarbejdet i en ny 4-årig aftale med Kulturministeriet.

Fritids- og Kulturudvalget skal godkende Brønderslev Kommunes deltagelse i ny kulturaftale for perioden 2021-2024, herunder en medfinansiering årligt på 108.912 kr. svarende til 3 kr. pr. borger.

Koordinator for KulturKANten, Cathrine Gamst, deltager på mødet og præsenterer aftalen.

Sagsfremstilling

KulturKANten 2021-2024 vil være Nordjyllands sjette kulturaftale. De nordjyske kulturaftaler har gennem tiden været foregangseksempler for mange andre kulturaftaler, fordi Nordjylland allerede fra den anden kulturaftale har samlet samtlige 11 kommuner og amt/region i et forpligtende samarbejde omkring udvikling og synliggørelse af det nordjyske kulturområde.

Kulturaftalen er et vigtigt instrument til at konkretisere den kulturregionale sammenhængskraft. Nordjylland har samarbejdet om kulturaftaler siden 2001, og de foregående aftaler har demonstreret en stærk samarbejdskultur på tværs af den nordjyske geografi. En ny kulturaftale vil derfor stå på et solidt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og masser af velvilje blandt både kommuner, kulturaktører og kulturbrugere.

Processen for igangsættelsen af denne kulturaftale har været forsinket i forhold til tidligere år grundet forhold i Kulturministeriet – hvor der har hersket tvivl om, hvorvidt kulturaftalerne skulle fortsætte. Kort inden sommerferien blev meddelt, at der var ønske om at fortsætte og medio september er der modtaget en model for indgåelse af nye kulturaftaler. Den nuværende kulturminister har ønsket en større grad af indflydelse på valg af indsatsområder under aftalerne samt en national ensretning. KulturKANtens politiske og administrative repræsentanter har i juni 2020 haft en bred inddragende politisk proces, hvor der blev taget udgangspunkt i den hidtidige aftalemodel. Der er taget højde for Kulturministerens ønske om, at minimum 40% af statens medfinansiering skal anvendes på kulturprojekter, som er målrettet børn og unge. Derudover fastholdes ønsket om at arbejde med feltet sundhed og kultur samt brede projekter, der undersøger det autentiske nordjylland.

Vision for KulturKANten 2021-2024

Den nye kulturaftale KulturKANten har visionen: Væk lysten og skab fællesskaber. Visionen udmøntes gennem de tre indsatsområder: At lære at være, Sund med kultur og Nordjyske fortællinger. Aftalen er vedhæftet som bilag i den form, den er sendt til behandling i styrelsen.

Aftalens kulturprojekter skal:

 • Vække nysgerrighed
 • Skabe engagement og ejerskab
 • Give rum for fordybelse og eftertænksomhed
 • Skabe plads til provokation og udvidelse af horisonter
 • Sikre kvalitet og højt ambitionsniveau
 • Udnytte de digitale muligheder
 • Bruge kulturen som værdiskaber i nye sammenhænge
 • Skabe stolthed over de nordjyske fortællinger og stedbundne kvaliteter

Med kultur skal fællesskaber styrkes, udvide horisonter og give næring til kreativitet og lysten til at skabe forandringer, der kan mærkes. Der skal skabes samarbejder på tværs, som sikrer, at kunst og kultur både udfolder sig til gavn og glæde for borgere i alle aldersgrupper, kulturinstitutioner og aktører, og som giver værdiskabende input i andre forvaltningsområder uanset, om det er sundhed, integration, skole, omsorg eller erhvervsudvikling.

Navnet KulturKANten føres videre fra sidste kulturaftale, og der lægges fortsat vægt på ”kultur med kant”. Aftalen skal række ud til nordjyderne og vække nysgerrighed og udvide horisonter ved at udvikle og tilbyde kunst og kultur af høj kvalitet. Kulturaftalen skal dog stadig favne bredt og række hånden ud mod nye målgrupper. Dette ligger til grund for aftalens vision om at skabe fællesskaber, engagement og ejerskab. Visionen favner både det smalle og det brede og skaber mulighed for, at en rig mangfoldighed af aktører og interessenter kan se sig selv i aftalen.

Visionen udmøntes gennem tre indsatsområder:

 1. At lære at være, hvor samarbejdet vil fremme talentudvikling og udvikle vækstlag i hele kulturregionen og give børn og unge redskaber til at leve gode liv
 2. Sund med kultur, hvor der gennem brug af kunst og kultur vil forbedre nordjyske borgeres sundhed i bred forstand og skabe nye arbejdsområder for kunstnere
 3. Nordjyske fortællinger, hvor der skal sættes fokus på det stedsspecifikke og det, der samler os som mennesker

Under hvert af de tre indsatsområder vil findes en pulje, der skal understøtte områdets målsætninger, samt strategiske aftaleprojekter med regionens aktører.

Tidsplan: Kulturaftalen er indsendt til behandling i Slots- og Kulturstyrelsen. Det er oplyst i mail den 17. december, at Kulturministeriet har godkendt kulturaftalen.

Økonomi:

I den nuværende kulturaftale har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland forpligtet sig med 3 kr. pr. borger pr. år samt med et administrationsbidrag mellem 0-20.000 kr. årligt afhængigt af kommunens størrelse. Læsø og Region Nordjylland er fritaget for administrationsbidrag.

I den kommende kulturaftale er medlemsbidraget fortsat sat til at udgøre 3 kr. per borger per år, ligesom der fortsat vil være et administrationsbidrag. Region Nordjylland betaler et fast medlemsbidrag på 1,5 mio.kr.

Kulturministeriet bidrager til KulturKANten med 2,3 mio. kr. om året til indsatsområderne og med ca. 1,46 mio. årligt specifikt til de tidligere amtslige ordningerne Børns Møde Med Kunsten og Med Skolen i Biografen.

Oversigt over de enkelte medlemskommuners/regionens bidrag til KulturKANten i 2020

Medlem

Antal borgere pr. 01.01.2020

Antal borgere * 3 kr. pr. borger

Administrationsbidrag

Aalborg Kommune

217.075


651.225 kr.


20.000 kr.

Brønderslev Kommune

36.304

108.912 kr.

5.000 kr.

Frederikshavn Kommune

59.654

178.962 kr.

10.000 kr.

Hjørring Kommune

64.483

193.449 kr.

10.000 kr.

Jammerbugt Kommune

38.324

114.972 kr.

5.000 kr.

Læsø Kommune

1.786

5.358 kr.

0 kr.

Mariagerfjord Kommune

41.800

125.400 kr.

5.000 kr.

Morsø Kommune

20.247

60.741 kr.

5.000 kr.

Rebild Kommune

30.113

90.339 kr.

5.000 kr.

Thisted Kommune

43.423

130.269 kr.

5.000 kr.

Vesthimmerlands Kommune

37.727

113.181 kr.

5.000 kr.

Region Nordjylland

1.500.000 kr.

0 kr.

Brønderslev Kommunes tilskud til den regionale kulturaftale - KulturKANten finansieres af Kulturpuljens midler.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender tilslutning til ny kulturaftale for perioden 2021-2024.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Orientering - revidering af Brønderslev Ordningen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres omkring arbejdsgruppens arbejde med "Støtte til foreningslivet".

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen omkring arbejde for "Støtte til foreningslivet" havde deres første møde via teams den 26. maj 2020.

Forud for mødet havde arbejdsgruppen fået tilsendt kommissoriet for processen, som dannede baggrund for det første møde.

Arbejdsgruppen består af:

 • 2 repræsentanter for Idrætssamvirket
 • 2 repræsentanter for Spejdersamvirket
 • Sofie Sandgren Birk, Foreningskonsulent
 • Janne Hostrup, Administrativ sagsbehandler

Efterfølgende er der afholdt følgende møder med henblik på det forsatte arbejde:

 • to møder med repræsentanter for Idrætssamvirket, den 11. og 23. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Idrætssamvirket.
 • et møde med repræsentanter for Spejdersamvirket den 18. juni 2020, for drøftelse af mulige scenarier for "Støtte til foreningslivet" for foreninger under Spejdersamvirket.
 • dialogmøde mellem arbejdsgruppen samt Fritids- og Kulturudvalget den 30. juni 2020
 • dialogmøde mellem Spejdersamvirket og Fritids- og Kulturudvalget den 6. august 2020
 • Arbejdsgruppe (spejdersamvirke) har holdt møde den 1. september 2020 - gennemgang af beregninger
 • Arbejdsgruppe (Idrætssamvirke) har holdt møde den 2. september 2020 - gennemgang af beregninger
 • Arbejdsgruppe (Idrætssamvirke) har holdt møde den 2. november 2020 - præsentation af forslag til ny model
 • Arbejdsgruppe (Idrætssamvirke) har holdt møde den 5. januar 2021 - gennemgang af rekvisitliste

Der er arbejdes videre med følgende tidsplan:

 • Temadrøftelse i Fritids- og Kulturudvalget - støtte til foreningslivet præsenteres for udvalget.
 • Januar og februar: Arbejdet med konkretisering af Folkeoplysningspolitikken og samarbejdsaftalerne igangsættes.

Der gives en orientering om møderne, samt den fortsatte proces for arbejdet med "Støtte til foreningslivet".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


6. Orientering om status på ungepanelet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om status på Fritids- og Idrætspolitikkens handleplan 2020 med fokus på indsatsområdet "Unge i bevægelse".

Sagsfremstilling

Ifølge Fritids- og Idrætspolitikkens udarbejdes der hvert år én konkret handleplan, der skal vise retningen for arbejdet med at skabe mere aktivitet og få flere i bevægelse i Brønderslev Kommune.

Handleplanen er gældende for kalenderåret 2020-2021 og har fokus på indsatsområdet "Unge i bevægelse".

Ungepanelet skal understøtte udviklingen af involvering og deltagelse af unge i fritids- og idrætslivet og skal dermed sikre attraktive og tidssvarende tiltag og tilbud til de unge i Brønderslev Kommune.

Panelet sammensættes af unge fra Brønderslev Kommune og består af repræsentanter fra spejderforeninger, idrætsforeninger, elevråd og beboer fra slotskollegiet fra Dronninglund Gymnasium, idræt-b elever fra Brønderslev Gymnasium, Ungerådet, Ungecentret, Mælkebøtten, elever fra 8. eller 9. klasse fra to af de fire skoledistrikter og Kulturskolen. For at bringe de unge i spil afholdes der tre møder, hvor formålet er, at de unge udvikler konkrete koncepter og ideer til aktiviteter, der skaber øget ungeinvolvering i foreninger samt inkluderende rammer for et udviklende og attraktivt fritids- og foreningsliv.

På grund af situationen med Covid-19 forventes første møde planlagt i februar 2021, andet møde i marts og tredje møde i april, det er ønsket at møderne kan gennemføres fysisk, af hensyn til optimal idégenerering. Sammensætning af Ungepanelet vil blive igangsat i januar.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Tolstrup-Stenum Idrætsforening søger om lokaletilskud til gymnastikafdeling


Resume

Sagsforløb: FK

Tolstrup-Stenum Idrætsforening søger om lokaletilskud til foreningens gymnastikafdeling

Sagsfremstilling

Tolstrup-Stenum Idrætsforening er en flerstrenget forening, med både inden- og udendørs aktiviteter. Foreningens indendørs aktiviteter finder hovedsageligt sted i Stenum Hallen.

Foreningen har fra 2019 udvidet tilbuddene af deres aktiviteter indenfor gymnastikafdelingen, hvorfor de har oplevet et behov for flere timer i indendørs lokaler.

Da foreningen oplever, at det er svært at få plads til alle de ønskede aktiviteter i Stenum Hallen, har de undersøgt muligheden for, at nogle af timerne i forbindelse med gymnastikundervisningen placeres i Stenum Kulturhus. Kulturhuset har været positive over for foreningens henvendelse, og der er derfor indgået en lejeaftale omkring brugen af lokalerne mellem de to parter. Lejen er aftalt således, at foreningen betaler en fast timepris for de aktiviteter, de måtte have i Kulturhuset. Timeprisen udgjorde for 2019 135,98 kr. pr. time. Taksten pristalsfremskrives efter KL's takster for timer i øvrige lokaler. Timetallet kan variere alt efter, hvor mange hold gymnastikafdelingen har mulighed for at lave på efterspørgsel fra medlemmer.

Tolstrup-Stenum Idrætsforening har ved ansøgning om lokaletilskud i 2020 på baggrund af afholdte udgifter i 2019 søgt om tilskud til gymnastikafdelingens timer i Stenum Kulturhus. Af ansøgningen fremgår lejen i 2019 til at være 23.219 kr. Ud fra den aktuelle medlemssammensætning, som er opgjort i ansøgningen, beregnes lokaletilskuddet til foreningen for 2019 til at være 9.211 kr. Der henvises til vedlagte beregning.

"Folkeoplysningsloven §25, stk. 1 siger, at "Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 procent af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5 til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreningen til aktiviteter for børn og unge under 25 år".

Tilskud til lokaler er et rammebudget, som fordeles mellem de foreninger, der har egne og lejede lokaler. Med et forholdsvis lavt lokaletilskud kan udgiften til at imødekomme ansøgningen fra Tolstrup-Stenum Idrætsforening holdes indenfor den nuværende ramme. Dette skyldes blandt andet, at der indenfor de seneste 3 år er lukket tre foreningen, som alle modtog lokaletilskud. Dertil kommer et fald i antallet af medlemmer under 25 år i flere af foreningerne, hvilket betyder, at en større del af foreningerne har oplevet et fald i deres tilskudsprocent og dermed et lavere lokaletilskud end førhen.

Folkeoplysningsloven § 25, stk. 2 siger: "Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale." Fagforvaltningen for Børn og Kultur har undersøgt, om det er muligt at finde ledige timer i øvrige lokaler. Af Fritidsportalen fremgår det, at Stenum Hallen i 2019 har været tæt booket i hverdagstimerne fra kl. 15.30 frem til kl. 21.30, med undtagelse af mandag og torsdag, hvor der ikke er aktivitet efter kl. 21.00 og på fredage, hvor der er ledig tid mellem 18.00 og 19.00. Der findes ikke kommunale lokaler i Tolstrup eller Stenum.

Foreningen har oplyst, at den ikke var vidende om, at en indgåelse af lejekontrakt med et forventet lokaletilskud skulle være godkendt på forhånd af Fritids- og Kulturudvalget. Ansøgning om lokaletilskud til gymnastikafdelingens timer i Stenum Kulturhus sker derfor med tilbagevirkende kraft for 2019.

Da lejekontrakten mellem Tolstrup-Stenum Idrætsforening og Stenum Kulturhus er baseret på foreningens behov for timer, kan en eventuel leje og dermed også lokaletilskud være variabel. Det kan derfor være nødvendigt, at der med en godkendelse af ansøgning om lokaletilskud samtidig tages stilling til, hvorvidt foreningen udelukkende fremadrettet kan bevilliges tilskud til et max antal timer i Stenum Kulturhus pr. år.
Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at der ikke findes lignende lejeaftaler, hvor udgiften er baseret direkte på timeforbrug. Derfor vil beslutning på denne ansøgning kunne danne præcedens for fremtidige ansøgninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om lokaletilskud fra Tolstrup-Stenum Idrætsforening.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ansøgningen godkendt med følgende bemærkninger:

 • Der kan maksimalt tildeles lokaletilskud til 170 timer.
 • Foreningen skal ansøge om lokaletilskud en gang årligt forud for den kommende sæson.
Bilag

Til toppen


8. Status på Covid-19 på Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på Covid-19 for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

I perioden efter Fritids- og Kulturudvalgets møde den 26. november 2020 er der sket følgende i relation til Covid-19:

Onsdag den 16. december 2020 blev hele Danmark lukket ned. Efterfølgende den 29. december 2020 forlængede regeringen nedlukningen frem til og med den 17. januar 2021. Endelig blev der yderligere strammet på forsamlingsforbuddet og afstandskravet den 5. januar 2021.

 • Alle folkeskoleelever sendes hjem og overgår til fjernundervisning. Det samme gælder for elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser.
  • Specialklasserne og sårbare børn og unge er undtaget ovenstående restriktion.
  • SFO'erne holder åbent hele dagen for børn under 10 år for forældre i kritiske funktioner/i arbejde, der ikke har andre muligheder for pasning.
 • Dagtilbud er åbent med de nuværende restriktioner.
 • Medarbejdere, der ikke er i kritiske funktioner, arbejder hjemme.
 • Idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, der foregår indendørs, skal holdes lukket for offentligheden.
 • Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden.
 • Udendørs aktiviteter er underlagt forsamlingsforbuddet på 10 personer inkl. træner og instruktør for alle aldersgrupper. Fra den 5. januar er forsamlingsforbuddet nedsat til 5 personer.
 • Alle sociale arrangementer både inden- og udendørs skal aflyses.
 • Afstandskravet er øget fra 1 meter til mindst 2 meter.
 • Forsamlingsforbuddet er sænket til 5 personer.

Der er løbende sendt orientering til foreningerne - kopi af information til foreninger er med som bilag:

 • Mail dateret den 16. december 2020 - Nedlukning af Danmark
 • Mail dateret den 4. januar 2021 - Forlængelse af nedlukning
 • Mail dateret den 6. januar 2021 - Skærpede restriktioner

Derudover modtog Borgmester og Udvalgsformand den 6. januar en mail fra Kulturministeren, hvor der henstilles til fortsat at støtte foreninger og aftenskoler i denne tid. Dette brev er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget laver opsamling på de initiativer, der har været siden udvalgets sidste møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning. Der afholdes møde via teams mellem fagforvaltningen og foreningerne i næste uge, hvor hjælpepuljer og nedlukningen vendes. Udvalget drøfter den nuværende situation for haller og foreninger på et kommende møde.

Bilag

Til toppen


9. Støtte til aftenskolerne under Covid-19


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til retningslinjerne for aftenskolernes tilskud under Covid-19.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2021 blev der afsat kr. 850.000 til fordeling mellem idræts, spejder- og idébetonede foreninger. Aftenskolerne har ikke fået del i denne pulje, men ligesom foreningerne er de ramt økonomisk af den nedgang, der har været i aktiviteten, som følge af Covid-19. Det skyldes blandt andet, at en stor del af undervisningen er aflyst som følge af nedlukningen, men også at mange kursister har meldt fra på grund af Covid-19. Aftenskolerne har dog haft uændrede udgifter til løn til underviserne.

Aftenskolerne har forsøgt at gennemføre så meget aktivitet som muligt i både foråret og efteråret på trods af både nationale og regionale nedlukninger.

Der er brug for afklaring af, hvordan Fritids- og Kulturudvalget vil se på årets aktiviteter i aftenskolerne i henhold til deres tilskud. Det er her relevant, at udvalget forholder sig til Kulturministerens breve til kommunerne fra henholdsvis april og oktober.

Kulturministeriet udstedte den 30. marts 2020 en bekendtgørelse, der giver kommunerne hjemmel til at fortsætte de kommunale tilskud til aktivitet, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger. Bekendtgørelsen giver desuden mulighed for at fravige fastsatte regler om tilskudsforudsætninger, herunder minimumsgrænser for fælles fysisk undervisning i forbindelse med fjernundervisning, regler om debatskabende aktiviteter mv. Bekendtgørelsen er gældende til den 1. marts 2021.

Kulturministeriet opfordrer kommunerne til at benytte de muligheder, som bekendtgørelsen giver for fortsat at hjælpe folkeoplysningens institutioner og foreninger.

Det fremhæves, at:

 • Der kan udbetales lokaletilskud til foreninger og aftenskoler, også selvom aktiviteter er aflyst.
 • Der kan udbetales tilskud til aftenskolernes og foreningernes leje af private lokaler – selvom en given kommune råder over normalt egnede lokaler – så de folkeoplysende aktiviteter kan gennemføres i andre og større lokaler, der lever op til de gældende Covid-19-relaterede retningslinjer og restriktioner.
 • Der kan udbetales tilskud for undervisning, hvor den fysiske undervisning erstattes med fjernundervisningstilbud på igangsatte hold uden hensyntagen til de gældende begrænsninger på fjernundervisningens omfang. Kommunerne bør i den sammenhæng anerkende indsatsen for at opretholde undervisningen.
 • Der kan ses bort fra kravet om, at der kun kan udbetales tilskud for gennemført undervisning jf. folkeoplysningsloven og løn- og ansættelsesbekendtgørelsens § 10 stk. 1. Der er etableret hjemmel til, at der kan udbetales tilskud for undervisningstimer på igangsatte kurser og planlagte kurser, som aflyses på baggrund af myndighedernes udmeldinger vedr. Covid-19. Det bør i den sammenhæng naturligvis være en forudsætning, at der i overensstemmelse med løn- og ansættelsesbekendtgørelsen udbetales løn til underviseren for den omfattede undervisning.
 • Der kan fastholdes tilskud til aftenskoleundervisning med få deltagere på holdene, selvom tilskuddene ligger ud over de maksimale tilskudsbrøker, der følger af folkeoplysningsloven.
 • Der kan gives tilladelse til, at aftenskoler anvender dele af deres tilskud til ekstraordinære udgifter, der er relateret til at forebygge Covid-19-smitte, herunder øget rengøring, værnemidler mv., samt øgede administrative udgifter.

Fritid og Kultur sendte den 23. april 2020 information ud til hele fritidslivet omkring Covid-19. Her blev der givet information om, at der gives tilskud til planlagt undervisning i nedlukningsperioden, hvis det ikke var muligt at udskyde undervisningen til et senere tidspunkt. Ordningen omhandler:

1. Lokaletilskud til lejede lokaler i haller og i øvrige lokaler.

2. Løntilskud til lærer- og lederløn.

I efteråret 2020 står aftenskolerne i samme situation som i foråret, hvor de igen har måttet lukke kurser ned. Det oplyses, at aftenskolerne har modtaget information fra Kulturministeriet om, at der kommer en ny hjælpepakke, så aftenskolerne har mulighed for at betale kursisterne retur og stadig udbetale løn til lærerne.

Aftenskolesamrådet bemærker, at skolerne har fulgt Kulturministerens opfordring, og har gjort sig umage for at skabe og opretholde aktivitet på trods af diverse forbud og problemstillinger. Aftenskolesamrådet ønsker afklaring af, om det kommunale tilskud til aftenskolerne fastholdes efter Kulturministeriets anbefalinger. Der er ligeledes et forslag fra Aftenskolesamrådet om, at de 10 % af tilskuddet som, ifølge folkeoplysningsloven, er øremærket til debatskabende aktiviteter ikke tilbagebetales, idet mulighederne for afholdelse af disse arrangementer, ikke har været mulig grundet Covid-19.

Bekendtgørelsen giver mulighed for at aftenskolerne kan beholde det allerede tildelte tilsagn for 2020 på trods af, at undervisningsaktiviteterne ikke har kunnet gennemføres.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at den samlede aktivitet for aftenskolerne i 2020 alt andet lige må være mindre end de foregående år, og derfor antages det, at der bliver et overskud på budgettet, som det vil være muligt at overføre til næste år som fordeling af ekstra tilsagn. I den forbindelse bemærkes det, at budgettet for 2021 er mindre end i 2020 grundet den negative prisfremskrivning.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker ligeledes, at der ingen økonomiske konsekvenser er forbundet med at følge Kulturministeriets anbefalinger samt fastholde de 10 % af tilskuddet, der er øremærket debatskabende aktiviteter. Det samlede budget for aftenskolerne er fordelt, og de vil således have mulighed for at beholde det tilsagn, de har modtaget for 2020.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget vedtager, at aftenskolernes tilskud for 2020 i Brønderslev Kommune opgøres efter de retningslinjer, der er i bekendtgørelsen fra Kulturministeriet, samt vedtager at de 10 % af tilsagnet til debatskabende aktiviteter ikke tilbagebetales.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstillingen godkendes med den bemærkning at perioden forlænges frem til den 28. februar 2021.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Ny konstituering i Idrætssamvirke
 • Brev fra Dronninglund Hallerne - Bekymring for år 2021
 • KL's Kultur- og Fritidskonference 2021: Fællesskaber i forandring - 3. - 4. maj 2021 (digitalt)
Beslutning

Taget til efterretning. Udvalgsformanden orienterede om planlagte møder med Brønderslev Hallen og Hjallerup Hallen.

Bilag

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering om tilsyn og kontrol med regnskaber


Til toppen


12. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 15. januar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer