Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 4. februar 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H. S. Kristensen var fraværende under punkterne 10-14.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer/bemærkninger.

Til toppen


3. Generel orientering fra Kulturskolen


Resume

Sagsforløb: FK

Leder for Kulturskolen, John Fuglsang, samt souschef, Rene Krone Sørensen, deltager via Teams på mødet og giver en generel orientering af udvalget om status for Kulturskolen i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. På udvalgsmødet i marts drøftes Kulturskolens udfordringer i forbindelse med COVID-19.

Til toppen


4. Evaluering af Forfatterskolen 2020 og Talentveje i Litteraturen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om evaluering af Brønderslev Forfatterskole 2020 samt Talentveje i Litteraturen.

Udviklingskonsulent Louise Krogsgaard deltager på mødet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forfatterskole holdt i 2020 den 17. udgave af den populære forfatterskole. På trods af Covid-19 lykkedes det at skabe rammer omkring eleverne således, at en gennemførsel var mulig.

I alt blev 70 elever tilmeldt skolen, og de havde mulighed for at melde sig til 6 forskellige hold: Fantasy begynder, Fantasy øvet, Poetry Slam, YA noveller, Begynder novelle og essay.

I løbet af den uge, hvor forfatterskolen varer, skriver eleverne via guidning og undervisning fra dygtige lærere, en helt ny tekst indenfor den valgte genre, som deres hold repræsenterer. Alle elever oplever undervejs af få individuel vurdering og feedback af deres tekster. Når ugen er omme, korrektur læses teksten, inden den sendes i tryk. Resultat er slutteligt en bog, hvor alle teksterne skrevet af årets elever indgår.

At være elev på Brønderslev Forfatterskole betyder ikke, at man kun er det for en enkelt uge i sommerferien. Oveni følger en masse spændende og lærerige oplevelser. Brønderslev Forfatterskole deltager blandt andet altid ved Kulturmødet på Mors. Kulturmødet for 2020 blev i en online version pga. situationen omkring Covid-19. På trods af det deltog Brønderslev Forfatterskole, da Danmarks Biblioteksforening satte litteraturens betydning til debat.

Arbejdet med de unge på Brønderslev Forfatterskole giver mange muligheder. Med støtte til Talentveje i Litteraturen er mulighederne blevet endnu bedre. Der er blandt andet oprettet skrivefællesskaber, som engagerer fællesskaber for skriveglade unge. Med Talentveje i Litteraturen blev det i 2020 til et besøg på Johannes V. Jensen og Thit Jensen-museet, hvor eleverne udover at skrive et essay, også indgik i museets arbejdende udstilling.

Brønderslev Forfatterskole var som alle andre berørt af Covid-19 i 2020, men via sociale platforme og digitale muligheder blev der hele tiden arbejdet på både at vedligeholde de sociale relationer samt at udvikle de unge talenter.

Brønderslev Forfatterskole var desuden en del af Brønderslev Kommunes sommerskole-tiltag. Her indgik Brønderslev Forfatterskole samarbejde med Teater V, hvor elever fra forfatterskolen samt alle elever fra 9.klasser i Brønderslev Kommune fik mulighed for at se teater live men online, og efterfølgende snakke med de deltagende skuespillere samt teaterdirektøren.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager evalueringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8% til 1%.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Der afholdes et teammøde før udvalgets møde i marts, hvor udvalgets økonomi gennemgås.

Bilag

Til toppen


6. Forlængelse af anlægstilskud - Hjallerup Gymnastikforening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Hjallerup Gymnastikforening omkring forlængelse af bevilling af anlægstilskud

Sagsfremstilling

Hjallerup Gymnastikforening ansøgte i 2019 anlægspuljen om tilskud til etablering af en springgrav.

Fritids- og Kulturudvalget bevilgede 50.000 kr. til projektet med betingelse af, at det skulle være opstartet senest den 31. december 2020.

Hjallerup Gymnastikforening henvendte sig medio december 2020, med ønsket om en forlængelse af bevillingsperioden for deres tildelte anlægsmidler.

Foreningen har siden bevilling om anlægsmidler fra Fritids- og Kulturudvalget forsøgt at skaffe de resterende midler, således en gennemførsel af projektet kan realiseres.

Foreningen er dog endnu ikke lykkedes med at skaffe den resterende del af finansieringen, og søger dermed om en forlængelse af bevillingsperioden.

Foreningen oplever stadig, at der er et stort behov for en springgrav for fortsat at kunne tilbyde optimale rammer og redskaber for foreningens mange medlemmer.

Der anmodes derfor om en forlængelse af de tildelte anlægsmidler på 50.000 kr.

Det bemærkes, at Byrådet i forbindelse med forhandling af budget 2021, afsatte midler til opførsel af en 3. hal i Hjallerup. Det bevilgede anlægstilskud til Hjallerup Gymnastikforening vil indgå som en del af foreningens medfinansiering af den nye hal.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til forlængelse af bevilling af anlægsmidler til Hjallerup Gymnastikforening.

Beslutning

Bevillingen til etablering af en springgrav forlænges til at gælde i 2021.

Bilag

Til toppen


7. Forlængelse af anlægstilskud - Rørholt Idrætsforening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Rørholt Idrætsforening omkring forlængelse af bevilling af anlægstilskud

Sagsfremstilling

Rørholt Idrætsforening ansøgte i 2019 anlægspuljen om tilskud til projektet ”Liv i klasseværelserne” etape 2.

Fritids- og Kulturudvalget bevilgede 25.000 kr. til projektet med betingelse af, at det skulle være opstartet senest den 31. december 2020.

Rørholt Idrætsforening henvendte sig medio december 2020, med ønsket om en forlængelse af bevillingsperioden for deres tildelte anlægsmidler.

Foreningen har siden bevilling om anlægsmidler fra Fritids- og Kulturudvalget forsøgt at skaffe de resterende midler til, således en gennemførsel af projektet kan realiseres.

Foreningen er dog endnu ikke lykkedes med at skaffe den resterende del af finansieringen, og med nedlukning af foreningslivet i det meste af 2020, har de været nødsaget til helt at udskyde projektet.

Foreningen oplever dog stadig, at der er et stort behov for de nye lokaler. Særligt bemærkes det, at med baggrund i restriktionerne omkring Covid-19, at man i fremtiden også ønsker at give mulighed for at opdele forenings hold for at kunne have færre deltagere på hvert, hvis det er nødvendigt i perioder.

Der anmodes derfor om en forlængelse af de tildelte anlægsmidler på 25.000 kr. således, at bevillingen også vil være gældende for 2021, hvor foreningen håber på at kunne realisere projektet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stillingen til forlængelse af bevilling af anlægsmidler til Rørholt Idrætsforening.

Beslutning

Bevillingen forlænges til at gælde i 2021.

Bilag

Til toppen


8. Tilskud til de selvejende haller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om tilskud for 2021 til de selvejende idræts- og svømmehaller i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der vedlægges til Fritids- og Kulturudvalgets orientering en oversigt over, hvorledes tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller er beregnet for 2021.

Halområdet er en stor del af Fritid og Kultur, og et område, der er fokus på. Derfor er det vigtigt, at udvalget er orienteret om både udviklingen og økonomien på området.

Tilskuddene er beregnet i henhold til den samarbejdsaftale for de selvejende haller, som er godkendt af Byrådet den 2. september 2015, med virkning fra den 1. januar 2016.

Det bemærkes, at det ikke har været nødvendigt at reducere i hallernes fritidstimer eller skoletimer, jævnfør samarbejdsaftale for de selvejende haller. Alle fritids- og skoletimer afregnes efter KL´s takster, og munder det ud i et større tilskud end der er budget til, vil det være sådan, at fritids- og skoletimerne reduceres forholdsmæssigt indtil tilskuddet passer med budgetrammen. I beregningen af tilskuddet for 2021 betyder det, at hallerne modtager fuld betaling for de timer, hvor der har været aktivitet i deres hal.

Normalt beregnes tilskud efter et gennemsnit af timerne for de sidste 3 år fra sommer til sommer (skoleår). På grund af Covid-19 skal det tilføjes, at der for 2021 ikke er anvendt året 2019/2020 som beregningsgrundlag, men at timerne for året 2018/2019 er anvendt for år 2 og 3, og at 2017/2018 er anvendt som år 1. Dette ud fra Fritids- og Kulturudvalgets beslutning om at anvende 2019-timer i stedet for 2020-timerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Drøftelse af tilskud på folkeoplysningsområdet under Covid-19


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at indlede en drøftelse af den fortsatte administration af de kommunale tilskudsregler på området i lyset af Covid-19 og de fortsatte restriktioner.

Sagsfremstilling

I april 2020, hvor Covid-19 var begyndt at sætte sit præg på vores hverdag, vedtog Fritids- og Kulturudvalget at fastholde tilskuddene i 2020 baseret på data fra 2019.

Covid-19 har stadig sit tag i vores hverdag, og fritidslivet er fortsat underlagt restriktioner. 2021 er startet med en stor nedlukning af området, og der ses ind i et forår med fortsatte restriktioner.

Derfor ønskes en drøftelse af tilskudssituationen for 2021.

På mødet i april 2020 vedtog Fritids- og Kulturudvalget følgende: Foreningernes aktivitets- og lokaletilskud fastholdes på trods af mulig mindre aktivitet i Corona-perioden. Derfor baseres tilskuddet for perioden, der udbetales i 2021, på data fra foreningens aktivitet i 2019.

Konkret betød det følgende for henholdsvis foreningslivet, aftenskoler og hallerne i forhold til 2020:

Foreningslivet

Foreningernes aktivitets- og lokaletilskud fastholdes på trods af mulig mindre aktivitet i Corona-perioden. Tilskuddet for perioden, der udbetales i 2021, baseres på data fra foreningens aktivitet i 2019.

12. november tog Fritids- og Kulturudvalget yderligere stilling til fordeling af en særlige Coronapulje til foreningslivet. Puljen blev afsat under budgetforhandlingerne til budget 2021. Midlerne blev fordelt, så idrætsforeningerne, de idébetonede foreninger samt spejderforeningerne fik et særtilskud på 100 kr. pr medlem under 25 år.

Aftenskolerne

Der gives tilskud til planlagt undervisning i nedlukningsperioden, hvis det ikke er muligt at udskyde undervisningen til et senere tidspunkt. Ordningen omhandler:

 1. Lokaletilskud til lejede lokaler i haller og i øvrige lokaler.
 2. Løntilskud til lærer- og lederløn.

Ordningen omfatter aftenskoler/voksenundervisningsforeninger, der har fået tilsagn om bevilling til undervisning i 2020.

På mødet i januar 2021 vedtog Fritids- og Kulturudvalget, at nedenstående forhold for aftenskolerne er gældende frem til og med d. 28. februar 2021 i henhold til bekendtgørelse fra Kulturministeriet.

 • De 10 % af tilskudstilsagnet til debatskabende aktiviteter skal ikke tilbagebetales
 • Der kan udbetales tilskud til trods for aflysninger af planlagte aktiviteter.
 • Der kan gives tilskud til leje af større private lokaler, hvis det er nødvendigt for gennemførsel.
 • Der kan gives tilskud til fjernundervisning, der erstatter planlagte aktiviteter.
 • Der kan udbetales tilskud til aktiviteter med få deltagere på holdene, selvom tilskuddet overstiger de fastsatte tilskudsbrøker.
 • Der kan gives tilladelse til, at aftenskolerne anvender dele af deres tilskud til ekstraordinære udgifter herunder værnemidler, ekstra rengøring og lignende.

Hallerne

I forhold til haltilskuddet som baseres på gennemsnitsberegninger fra 3 år, vil sæson 2019/2020 ikke tælle med. Dermed vil den mindre aktivitet i denne sæson ikke få betydning for det fremtidige tilskud.

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at drøfte tilskudsbetingelser til henholdsvis foreninger, aftenskoler og haller i 2021 under de fortsatte restriktioner.

Følgende kan tages i betragtning i drøftelsen:

 • Der kan være udfordringer ved at fastholde en forlængelse af de allerede vedtagne ordninger særligt målrettet foreningslivet. Ved at basere tilskud på data fra 2019, vil enkelte foreninger blive særligt tilgodeset, hvis de har investeret stort eller på anden vis opnået særligt tilskud i 2019. Samtidig vil foreninger ikke kunne få tilskud til de reelle udgifter baseret på året.
 • Fagforvaltningen for Børn og Kultur har fået gode tilbagemeldinger på den særlige Coronapulje afsat i budget 2021, som blev udmøntet som et ekstra direkte medlemstilskud til medlemmer under 25 år, hvorfor det kunne være en mulighed at fordele eventuelt ikke udmøntede midler baseret på 2021 på denne vis.
 • I forhold til aftenskolerne vedtog Fritids- og Kulturudvalget på mødet i januar 2021 at godkende en fortsat fastholdelse af tilskud til aftenskolerne frem til 28. februar. På denne baggrund er den nuværende ordning stadig gældende og tidssvarende i forhold til aftenskolernes situation.
 • I forhold til halområdet kan det drøftes om sæsonen 2020/2021 ikke skal tælle med i beregning af haltilskud for 2022, men at vi bruger timetal fra 2018/2019. Det vil i praksis betyde, at beregningen baseres på samme timetal alle 3 år.
 • De respektive samvirker kan med fordel inddrages i den videre drøftelse inden udvalget træffer beslutning om tilskudssituationen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter, hvordan de kommunale tilskudsordninger på området skal administreres for at understøtte et fortsat stærkt fritidsliv.

Personale

Ingen.

Beslutning

Sagen drøftet. Punktet genoptages på et ekstraordinært udvalgsmøde den 11. februar 2021.

Til toppen


10. Frigivelse af midler - Kulturcentrum Fabrikken


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af de i budget 2021 afsatte midler til Kulturcentrum Fabrikken frigives.

Sagsfremstilling

Fonden Fabrikken søgte i 2020 om anlægsmidler til projekt Kulturcentrum Fabrikken. Ansøgningen blev efterfølgende videresendt til behandling i forbindelse med vedtagelse af budget 2021. Her afsatte Byrådet 750.000 kr. til projektet.

Kulturcentrum Fabrikken skal skabes via en transformation af PN Fabrikkens ikoniske bygninger til et visionært projekt, der omdanner de tomme industribygninger til et dynamisk og levende kulturhus.

Visionen er at skabe et mangfoldigt og aktivt hus, der favner en række forskellige brugere og formål såsom: idrætsfunktioner, kunstnere, musikere, foreningsliv, iværksætteri, events og lignende. Derudover vil projektet også rumme Brønderslev Amatør Scene og deres nuværende teater og biograffunktion.

Med frigivelse af de afsatte midler kan Fonden Fabrikken indlede samarbejde med store landsdækkende fonde, hvor tilskuddet fra Brønderslev Kommune vil indgå som en medfinansiering af den samlede projektsum på 10.300.500 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur forslår, at Byrådet frigiver de i budget 2021 afsatte midler til Kulturcentrum Fabrikken.

Personale

Ingen.

Beslutning

Midlerne indstilles frigivet.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


11. Etablering af hal 3 - Hjallerup Idrætscenter


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Hjallerup Idrætscenter om tilskud til etablering af hal 3 ud fra de i budget 2021 afsatte midler til haller.

Sagsfremstilling

Hjallerup Idrætscenter søger om tilskud til etablering af hal 3 i Hjallerup som følge af anlægsmidlerne afsat i Budget 2021 til etablering af nye haller. I budgettet er der afsat 8 millioner i såvel 2021 og 2022 samt et rammebeløb til deponering på 4 millioner i såvel 2021 og 2022.

Hjallerup Idrætscenter søger om tilskud til opførslen af en ny hal i umiddelbar forlængelse af Hjallerup Idrætscenter, som bliver mere end en klassisk idrætshal. Der vil være springgrave, motorikcenter og en indretning der muliggør anderledes og nye aktiviteter i idrætscentret. Den nye hal skal imødekomme behovene i en fortsat vækstende Hjallerup, der gør at Hjallerup Idrætscenter for nuværende ikke kan imødekomme efterspørgslen på tider til aktiviteter, og ikke har mulighed for at igangsætte nye aktiviteter til gavn for flere borgere. Den nye hal med anderledes bevægelsesmuligheder skal muliggøre dette og medvirke til at sikre endnu flere aktive brugere af idrætscentret. Projektet er yderligere præsenteret i de vedlagte bilag.

Hjallerup Idrætscenter søger om 8.000.000 kr. i direkte tilskud og deponering til lån på 4.000.000 kr. begge dele i år 2021, da der er ønske om at påbegynde projektet hurtigst muligt. Bevilling og lån vil være på betingelse af, at projektet realiseres. Tilkendegivelse om midler fra Brønderslev Kommune skal bruges som indgangsvinkel til samarbejde med store landsdækkende fonde, hvor tilskuddet fra Brønderslev Kommune vil indgå som en medfinansiering af den samlede projektsum på 24.069.019 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at etableringen af en ny hal vil medføre en øget udgift på Fritids- og Kulturudvalgets budget for haltilskud, da en ny hal vil generere flere tilskudsberettigede fritidstimer. Der skal tages højde for denne udgift i fremtidigt budget for haltilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet tager stilling til ansøgningen fra Hjallerup Idrætscenter.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 og 2022 er der i hvert af årene afsat et rammebeløb på 8 mio. kr. til nye haller. Herudover er der i 2021 og 2022 i hvert år afsat 4 mio. kr. til deponering af midler til nye haller.

Beslutning

Ansøgningen anbefales godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Frigivelse af midler til projektering af hal 3 - Hjallerup Idrætscenter


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til Hjallerup Idrætscenters ønske om frigivelse af 500.000 kr. af de i budget 2021 afsatte midler til haller til projektering af hal 3.

Sagsfremstilling

Hjallerup Idrætscenter har netop søgt om anlægsmidler til etableringen af hal 3. Ansøgning er netop blevet behandlet med udgangspunkt i de afsatte midler til etablering af nye haller i budget 2021.

Hjallerup Idrætscenter søger om tilskud til opførelse af en ny hal i umiddelbar forlængelse af Hjallerup Idrætscenter, som bliver mere end en klassisk idrætshal. Der vil være springgrave, motorikcenter og en indretning der muliggør anderledes og nye aktiviteter i idrætscentret. Den nye hal skal imødekomme behovene i en fortsat vækstende Hjallerup, der gør at Hjallerup Idrætscenter for nuværende ikke kan imødekomme efterspørgslen på tider til aktiviteter, og ikke har mulighed for at igangsætte nye aktiviteter til gavn for flere borgere. Den nye hal med anderledes bevægelsesmuligheder skal muliggøre dette og medvirke til at sikre endnu flere aktive brugere af idrætscentret. Projektet er yderligere præsenteret i de vedlagte bilag.

Med frigivelse af 500.000 kr. af de tildelte midler til Hjallerup Idrætscenter, kan idrætscentret indlede den endelige projektering i samarbejde med rådgivende ingeniører, lave jordbundsundersøgelser og gennemføre en udbudsrunde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver 500.000 kr. af de i budget 2021 afsatte midler til hallerne til Hjallerup Idrætscenter.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 og 2022 er der i hvert af årene afsat et rammebeløb på 8 mio. kr. til nye haller. Herudover er der i 2021 og 2022 i hvert år afsat 4 mio. kr. til deponering af midler til nye haller.

Beslutning

Midlerne indstilles frigivet.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

- Onlinemødet den 19. januar 2021 om foreningslivet under Covid-19

- Næste step i forhold til "Støtte til foreningslivet"

- Planlægning af møder med Idræts- og Spejdersamvirket

Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Brønderslev Kommunes Fritidspris 2020


Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 5. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer