Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 4. marts 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen fraværende under punkt 3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Den udsendte tillægsdagsorden behandles på mødet. Punkt 10 udsættes til et kommende møde.

Til toppen


3. Nøgletal for Brønderslev Bibliotek


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om nøgletal for Brønderslev Bibliotek i perioden 2016-2020. Derudover præsenteres bibliotekets arbejde det seneste år og der lægges op til dialog mellem udvalget og biblioteket.

På punktet deltager bibliotekschef Bente Kristoffersen og souschef Bent Jørgensen.

Sagsfremstilling

Nøgletallene for Brønderslev Bibliotek 2016-2020 giver et billede af bibliotekets aktivitetsniveau på forskellige parametre. I nøgletallene er en tidslinje, som giver et indblik i de mange forskellige ting, der er foregået i løbet af 2020, ligesom der er en oversigt over de mange projekter biblioteket har deltaget i sammen med andre aktører. Nøgletallene indeholder denne gang en oversigt over brugen af bibliotekets digitale tilbud

Med afsæt i Brønderslev Kommunes vision og kompassets fire verdenshjørner fremlægges bibliotekets arbejde, indsatser og prioriteringer. Derudover tages afsæt i KL’s udsendte borgmesterbrev og bibliotekspolitiske debatoplæg under overskriften ’Udnyt folkebibliotekernes potentiale’. Heri opfordres kommunerne til at drøfte folkebibliotekets udvikling lokalt.

I oplægget vil der være spørgsmål til politisk drøftelse med fokus på bibliotekets arbejde i samspil med andre fagområder og på udviklingen af det digitale bibliotek.

Det udsendte borgermesterbrev og det bibliotekspolitiske debatoplæg fra KL samt nøgletallene fra Biblioteket er vedlagt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Oversigt over kulturprojekter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for oversigt over kulturelle projekter i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har ved afsluttende udvalgsmøde i 2020 bedt om at få udformet en oversigt over kulturelle projekter i Brønderslev Kommune.

De kulturelle projekter kan enten være støttet af Fritids- og Kulturudvalget, af kulturpuljen eller udelukkende være selvdrevende projekter med kulturelt islæt.

Fælles for dem er, at de er forankret i kommunalt regi, enten via fast støtte eller med deltagelse i projektet af ansatte medarbejdere.

Større kulturelle projekter:

 • Etablering af Kulturcentrum "Fabrikken"

Kulturprojekter med fast støtte fra kulturpuljen:

 • Arkibas
 • Brønderslev Forfatterskole
 • Børnekulturens Rygsæk
 • Dronninglund Kunstcenter
 • Fritidsprisen
 • KulturKANten
 • Kulturkompasset og Kulturprisen
 • MOSS
 • Offentlig Naturvejledning

Øvrige kulturprojekter, som modtager støtte fra kulturpuljen:

 • Jazz9700
 • Lokalhistoriske Arkiver
 • TotalDans

Øvrige kulturprojekter, som ikke modtager støtte fra kulturpuljen:

 • Støtte til kunst via kunstfonden
 • Kunsten To Go

Der henvises til vedlagte oversigt for uddybning af projekter samt eventuel støtte.

Udover de ovennævnte projekter støtter Fritids- og Kulturudvalget også løbende kulturelle projekter, hvortil der søges om tilskud via kulturpuljen.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager oversigten til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om satspuljeprojekt Sundhed, Motion & Fællesskab


Resume

Sagsforløb: FK/BE/SS

Satspuljeprojektet Sundhed, Motion & Fællesskab 2020-2022 er foranlediget af et samarbejde mellem Sundhedsområdet, Beskæftigelsesområdet samt Fritid og Kultur.

Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundheds- eller beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive i et idrætstilbud i civilsamfundet.

Statusrapport 2020, revision af målgrupper og måltal, samt revideret budget til orientering.

Sagen fremsendes til Fritids- og Kulturudvalget, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Overordnet set er projektet Satspuljeprojektet Sundhed, Motion & Fællesskab kommet godt fra land og er vel modtaget blandt medarbejdere, borgerne og idrætsaktører. Corona-situationen haft en stor indvirkning på projektets første år, hvor det grundet nedlukninger og restriktioner ikke har været muligt at hjælpe, det forventede antal borgere ud i nye idrætsfællesskaber.

I forsøget på at hjælpe borgerne ud i nye idrætsfællesskaber benyttes der forskellige metoder på henholdsvis sundheds- og beskæftigelsesområdet.

På sundhedsområdet tilbydes borgere, der opstarter et kommunalt forløb, at komme med på et eller flere foreningsbesøg, som en del af det kommunale tilbud, så rekrutteringen sker via den sundhedsprofessionelle.


På Jobcenter og UngeCenter er der ansat en foreningsplaymaker, der 1-1 eller i mindre grupper introducerer interesserede borgere for mulighederne for at blive idrætsaktiv. Rekrutteringen sker gennem rådgivere og mentorer, som efterfølgende henviser interesserede borgere til foreningsplaymakeren.

Nedenstående tabel viser antal borgere, der har været en del af projektet i 2020.

Angiv deltagernes tilknytning til projektet

Sundhedsområdet

Jobcenter

UngeCenter

Antal der er blevet henvist til en idrætsaktivitet

103 (tallet er reelt højere, men borgere der er stoppet, på et forløb er udeladt)

10 (borgere playmaker har talt med om projektet)

47 (borgere playmaker har talt med om projektet)

Antal der er påbegyndt en idrætsaktivitet

16

5 (har været ude og prøve aktiviteter)

18 (har været ude og afprøve aktiviteter)

Antal der har gennemført en planlagt idrætsaktivitet

16 (Pga. Corona har flere borger været utrygge ved at træde ud i foreningsaktiviteter)

3 er meldt ind i en forening med kontingentstøtte.

(7)

5 er meldt ind i en forening og får kontingentstøtte.

2 er meldt ind et sted hvor vi ikke kan yde kontingentstøtte.

Antal der fortsat er tilknyttet foreningslivet

8 (enten i et af de præsenteret tilbud eller i selvvalgt tilbud i eget lokalområde)

3 er forsat aktive i deres foreningsmedlemsskab.

(6)

4 er meldt ind i en forening hvor de får kontingentstøtte.

2 er fortsat meldt ind et sted hvor vi ikke kan yde kontingentstøtte.

Alle borgere i projektet, der er på en overførelsesindkomst og ikke selv har midler til at betale for et kontingent, kan få økonomisk støtte på 1000 kr. årligt.

Udvidelse af projektets målgrupper

Oprindelig var målgruppen fra Jobcentret borgere i ressourceforløb, mens det fra Ungecentret var aktivitetsparate (18-30 år). Erfaringen har dog vist, at det bliver svært at nå projektets måltal ved alene at rekruttere fra disse grupper. Derfor har vi anmodet om og fået godkendt en udvidelse med følgende målgrupper:

Jobcenter:

 • Jobafklaringsforløb (over 30 år og under 30 år)
 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (over 30 år)
 • Aktivitetsparate (selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere)

UngeCenter:

 • Uddannelsesparate, der får ydelsen uddannelseshjælp
 • Udvalgte borgere på FGU-forløb

Samarbejde med foreninger og idrætsaktører

Til trods for ovennævnte udfordringer, er det med projektet lykkes at etablere såvel en samarbejdsmodel med civilsamfundet. I projektet opereres der med såvel samarbejdsaftaler som partnerskabsaftaler. Samarbejdsaftaler er indgået med ønske om at fremme tilgængeligheden af idrætsaktørernes tilbud - enten en aktivitet eller en facilitet. Partnerskabsaftaler er mere formelle og omfatter, at idrætsaktørerne f.eks. binder sig til at uddanne instruktører og frivillige, deltage i netværk med projektets øvrige aktører samt at etablere nye tilbud rettet mod målgrupperne i projektet.

Der er indgået samarbejdsaftaler med følgende idrætsaktører:

 • Agersted Motionscenter
 • Brønderslev Hallerne
 • Dronninglund Hallerne
 • Hjallerup Hallerne
 • Thise IF

Der er indgået partnerskabsaftale med følgende idrætsaktør:

 • Brønderslev Golfklub
 • Dronninglund Gymnastikforening

Foruden foreningsaktiviteter hos enten partnerskabs- eller samarbejdsforeninger, er der desuden lavet ad hoc foreningsbesøg hos en række andre aktører.

Grundet Corona-situationen har der været et mindre forbrug end forventet, hvilket har ledt til en anmodning til STAR om at ubrugte midler overføres til den resterende projektperiode. Denne anmodning er godkendt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Status på ansøgninger til Bevæg Dig For Livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om to ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder, der er blevet administrativt behandlet siden sidste behandling af puljen på Fritids- og Kulturudvalget møde den 26. november 2020

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at alle ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder skulle behandles administrativt.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljens rammer yderligere udfoldet.

Fra den 26. november til den 15. februar er der modtaget 2 ansøgninger til puljen på under 20.000 kr.

Ansøgningerne fra henholdsvis BI Håndbold, Brønderslev Floorball Club og Brønderslev Hallen samt forældrebestyrelsen ved børnehaven Den Grønne Giraf er vedlagt som bilag.

BI Håndbold, Brønderslev Floorball Club og Brønderslev Hallen har søgt om midler til instruktører og rekvisitter til deres nye satsning på et aktivt forældrefællesskab særligt målrettet forældre til de aktive børn i BI Håndbold og Brønderslev Floorball Club. Ansøgning er tilgodeset og de er støttet med 7.920 kr.

Forældrebestyrelsen i Den Grønne Giraf har søgt om midler til et balanceredskab til legepladsen, der skal være med til at styrke børnenes motorik. Ansøgningen er delvist tilgodeset og de er støttet med 9.000 kr.

Af vedlagt bilag fremgår status på puljen til udvalgets orientering.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2021, der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet om støtte for i alt 9.000 kr. i dette kalenderår, så den resterende pulje efter de to ovenstående ansøgningers bevillinger, er på 241.000 kr. Derudover er der overført ubrugte midler fra puljen i 2020 på 92.308 kr., hvorfor der i alt er 330.506 kr. tilbage på puljen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2021 er afsat 247.198 kr. til fordeling. Der overføres fra 2020 92.308 kr. På nuværende tidspunkt er der tilkendegivet støtte for i alt 9.000 kr. Den resterende pulje til fordeling er 330.506 kr.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning fra Flauenskjold IF og Flauenskjold Hallen - Bevæg dig for livet-puljen


Resume

Sagsforløb:FK

Fritids- og Kulturudvalget skal vurdere ansøgning fra Flauenskjold IF og Flauenskjold Hallen på 30.500 kr. til Bevæg Dig For Livet-puljen og beslutte, om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at Fritids- og Kulturudvalget skulle vurdere ansøgninger over 20.000 kr.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljens rammer yderligere udfoldet.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Flauenskjold IF og Flauenskjold Hallen, som søger 30.500 kr. til projektet "Motion for sjov - om dagen". Et projekt, hvor de som ikke nødvendigvis er til Fitness, badminton og andre traditionelle sportsgrene mødes om en fælles opvarmning efterfulgt af f.eks. line dance, boules, curling, softball tennis, floorball, gymnastik, bordtennis og meget mere. Oplægget er, at deltagerne selv finder ud af fra gang til gang, hvad de har lyst til at lave og efter et par timers hygge i hallen, mødes over en kop kaffe til en hyggesnak. Formålet med projektet, er at få flere deltagere i idrætsforeningen og hallens tilbud fra målgrupper, der for nuværende ikke deltager.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at ansøgningen er i tråd med puljens fokus på at igangsætte initiativer, så ansøgeren kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt – det kan være socialt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt osv.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker desuden, at ansøgningen falder indenfor de overordnede rammer, da ansøgningen vedrører midler til rekvisitter. Det er en forholdsvis stor målgruppe af voksne, der vil få glæde af projektet flere gange om ugen, og der er allerede etableret kontakt til de første brugere. Det bemærkes, at de hidtidige uddelinger fra puljen indebærer en egenfinansiering fra ansøgerne.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2021. Der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet støtte på i alt 9.000 kr., så den resterende pulje er på 241.000 kr. for året, derudover er der overførte midler fra 2020, så den samlede resterende pulje er på 330.506 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og træffer afgørelse i forhold til ansøgningen fra Flauenskjold IF og Flauenskjold Hallen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i budget 2021 er afsat 247.198 kr. til fordeling. Der overføres fra 2020 92.308 kr. På nuværende tidspunkt er der tilkendegivet støtte for i alt 9.000 kr. Den resterende pulje til fordeling er 330.506 kr.

Beslutning

Ansøgningen bevilges.

Bilag

Til toppen


8. Drøftelse af betaling for undervisning på Kulturskolen under nedlukning som følge af Covid-19


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte om deltagerbetalingen af undervisning for børnene på Kulturskolen under nedlukningen som følge af Covid-19 skal fastholdes, og træffe beslutning om den videre opkrævning af deltagerbetalingen.

Sagsfremstilling

Kulturskolen er som resten af Fritids- og Kulturlivet i øjeblikket ramt af nedlukningen som følge af Covid-19

Kulturskolen oplevede et frafald af elever i løbet af nedlukningsperioden i foråret 2020, og herefter et fald i tilmeldingerne til sæson 20/21. Ikke mindst var gentilmeldinger fra eleverne på børneholdene, som havde været helt lukket ned, ramt af tilbagegang. Der kan ses data på nedgangen i bilag.

I den nuværende nedlukningsperiode har Kulturskolen igen oplevet et frafald af særligt de yngste elever. Det skyldes særligt en voksende utilfredshed med, at opkrævningerne af deltagerbetaling fortsætter.

Kulturskolen har kunnet give deres soloelever et reelt tilbud om fjern-/onlineundervisning, men det har ikke været muligt med et alternativt tilbud til børneholdene.

Kulturskolens betalinger for sæson 2020/2021 er opdelt i 4 rater, som betales med 2 rater i efteråret 2020 og 2 rater i foråret 2021.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter, hvordan vi skal forholde os til den fremtidige deltagerbetaling. Fagforvaltningen peger på følgende muligheder:

 • Fastholde nuværende praksis og opkræve 4. rate i april.
 • Tilbagebetale 3. rate der er opkrævet pr. februar 2021.
 • Annullere opkrævning af 4. rate i april
 • Annullere opkrævningen af 4. rate i april og samtidig tilbagebetale 3. rate.

Den eventuelt fjernede opkrævning og mulige tilbagebetaling vil være gældende for børneholdene hos Kulturskolen, som er følgende: Musikalsk legestue, Sang Spil og Bevægelse, Grundskolehold, Karruselhold, Børnekor og Sammenspil. Den samlede økonomi for Kulturskolen fremgår af vedlagte bilag. Ved at stoppe opkrævningen af 4. rate vil der mangle en indtægt på 18.260 kr. En tilbagebetaling af 3. rate vil give en udgift på 16.700 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter situationen på Kulturskolen og træffer beslutning om praksis for deltagerbetalingen for resten af foråret 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget beslutter at fastholde den nuværende praksis.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om midler til projekt målrettet ensomme børn og unge


Resume

Sagsforløb: FK/BS

Udvalgene orienteres om tildelte midler, fra "Bevæg dig for livet" på landsplan, til projekt med fokus på gode oplevelser for ensomme børn og unge hen over sommerferien i de lokale fællesskaber.

Sagsfremstilling

I løbet af januar fik Fagforvaltningen for Børn og Kultur, som følge af Brønderslev Kommunes status som "Bevæg dig for livet - visionskommune, mulighed for at ansøge "Bevæg dig for livet" om midler til indsatser målrettet ensomme børn og unge.

I starten af februar modtag forvaltningen positivt svar fra Bevæg dig for livet. Ansøgningen blev imødekommet med det fulde beløb på 116.900 kr. På den baggrund vil arbejdet nu igangsættes med at realisere det beskrevne projekt til gavn for ensomme børn og unge i Brønderslev Kommune. I projektet vil Fagforvaltningen for Børn og Kultur investere midler i form af medarbejdertimer i henholdsvis Børne- og Familieafdelingen og i Fritid og Kultur. Derudover vil der være mulighed for at understøtte de deltagende frivillige aktører med midler til nødvendige rekvisitter og forplejning.

Projektet retter fokus på børn (5-17 år) fra familier, hvor sundhed og trivsel er udfordret. Corona-nedlukninger og hjemmeskoler har sat børnenes kompetencer endnu længere bagud, da udvikling og trivsel i den grad er udfordret, når børnene ikke er sammen med jævnaldrende og omsorgspersonale i skoler og institutioner.

Projektet bygger på et samarbejde mellem Fritid og Kultur, Børne- og Familieafdelingen, det boligsociale projekt Mælkebøtten, Brønderslev Bibliotek og det lokale foreningsliv. Aktørerne vil tilbyde målgruppen en sommer fyldt med oplevelser. Derudover vil der i projektet være en ansat guide, som skal være gennemgående person på hele projektet, og koordinere kørsel, deltagelse og være socialt bindeled mellem målgruppe og aktiviteterne.

Børne- og Familieafdelingen får en helt særlig rolle i at kortlægge målgruppen og rekruttere deltagere til aktiviteterne. Mælkebøtten og Red Barnet Brønderslev vil også deltage i rekrutteringen af deltagere fra målgruppen, der ikke er i det kommunale system. De øvrige samarbejdspartnere har særlige opgaver i at byde ind med aktiviteter. Der vil i løbet af sommerferien udbydes en række aktiviteter til målgruppen, som gennemføres i samarbejde med lokale aktører og foreninger. Sommerferien er valgt som periode, da målgruppen kan nyde godt af, at få særlige oplevelser, som kan fylde deres sommer med glæde og fællesskab. Målgruppen vil få tilbudt et Sommerpas, så de gratis kan deltage i de udbudte aktiviteter. Ligeledes er der afsat midler til transport, så placeringen af aktiviteterne i kommunen ikke bliver afgørende for målgruppens deltagelse.


Den nærmere planlægning af aktiviteterne i projektet vil forløbe hen over foråret.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Udkast til Støtte til foreningslivet sendes i høring


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget får forelagt et udkast til Støtte til Foreningslivet, og skal godkende, at den sendes i høring.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 13. juni 2019 efter fremlæggelse i Samarbejdsudvalget at opsige Brønderslev Ordningen med henblik på en revidering af ordningen til en mere tidssvarende tilskudsmodel.

Støtte til Foreningslivet er nu klar til at blive sendt i høring. Målet med en ny tilskudsmodel har ikke været at ændre mærkbart i fordelingen af tilskuddene til foreningerne i forhold til den nuværende ordning. Det væsentligste mål har været at skabe en tilskudsordning, der gør fordelingen af midlerne enkel og let forståelig.

Den 3. oktober 2019 godkendte Fritids- og Kulturudvalget en opdeling af den nuværende ordning i følgende 4 dele:

 • Støtte til foreningslivet: Et opslagsværk hvor foreningerne nemt kan finde oplysninger om Brønderslev Kommunes tilskudsordninger, herunder; aktivitetstilskud, lokaletilskud og træner/leder tilskud.
 • Folkeoplysningspolitikken: Den lokale politik, der indeholder de kommunale forhold for det folkeoplysende foreningsarbejde.
 • Individuelle dialogaftaler med samvirkerne: Forventningsafstemninger mellem Fritids- og Kulturudvalget og de tre samvirker; Idrætssamvirket, Spejdersamvirket og Aftenskolesamrådet.
 • Foreningshåndbogen: Håndbogen er Brønderslev Kommunes udmøntning af folkeoplysningslovens regler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Håndbogen afspejler de til enhver tid gældende tilskudsmodeller og dialogaftaler for Brønderslev Kommune.

Formålet med opdelingen er at efterleve ønsket om en tidssvarende støtteordning, der er overskuelig og let at forstå.

I løbet af 2020 blev der nedsat to arbejdsgrupper med repræsentanter fra Idrætssamvirket Brønderslev og Spejdersamvirket. Arbejdsgruppernes opgave har været at kvalificere forvaltningens forslag til en ny og mere letforståelig tilskudsordning. Derudover har der været afholdt møder med repræsentanter fra de idébetonede foreninger og fra handicapforeningerne. Foreningerne har været med til at kvalificere forvaltningens forslag til en fremtidig støtteordning for hver deres område.

Støtte til foreningslivet er opdelt i fire foreningsområder:

 • Idræts- og fritidsforeningerne
 • Spejderforeningerne
 • Handicapforeningerne
 • Idébetonede foreninger.

Støtte til foreningslivet indeholder tilskudsbetingelserne for hvert foreningsområde og vil være gældende for tilskudsåret 2022. For at gøre tilskudsbetingelserne overskuelige og lette at forstå er der i Støtte til Foreningslivet afsat et fast tilskudsbeløb til medlemmerne i foreningerne. Dette har hidtil været et variabelt tilskudsbeløb.

Materialet for støtte til foreningslivet er blevet gennemgået på temamødet den 14. januar. Siden mødet er tilskudsbetingelserne for de idébetonede foreninger blevet ændret. De idébetonede foreningers kursustilskuddet er blevet ændret til: Tilskud til udvikling.

Støtte til foreningslivet sendes i høring med fokus på:

 • Er der generelle bemærkninger til støtteordningen?
 • Er tilskudsbetingelserne overskuelige og lette at forstå?

Støtte til foreningslivet sendes i høring ved de fire foreningsområder og hos Idrætssamvirket Brønderslev og Spejdersamvirket. Derudover gøres der opmærksom på høringen via Brønderslev Kommunes hjemmeside og på Conventus samt gennem nyhedsbrevet, der sendes til fritids- og kulturområdet. Høringsfristen fastsættes til den 11. april med henblik på behandling i Fritids- og Kulturudvalget til udvalgsmødet i maj.

Der bliver mulighed for yderligere præsentation af Støtte til Foreningslivet på online borgermøder for de fire foreningsområder.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget sender udkast til Støtte til foreningslivet i høring ved de fire foreningsområder og hos Idrætssamvirket Brønderslev og Spejdersamvirket.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet udsættes til et kommende møde.

Bilag

Til toppen


11. Status på Covid-19 på Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb:FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på Covid-19 for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

I perioden efter Fritids- og Kulturudvalgets møde den 4. februar 2022 er der sket følgende i relation til Covid-19:

KL, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har sendt vedhæftede opfordring til kommunerne, hvor fokus er på, at kommunerne hurtigst muligt beslutter, om og hvordan foreninger kan benytte kommunale idrætsfaciliteter op mod sommerferien.

Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) har sendt et åbent brev til kommunalpolitikere rundt i landet. Fokus i brevet er på, at et godt samarbejde mellem kommunen og amatørkulturen bidrager til fællesskabet og får borgerne til at mærke endnu mere nærhed i de lokale oplevelser i kommunen. Brevet er vedhæftet punktet.

På ekstraordinært møde d. 11. februar 2021 vedtog Fritids- og Kulturudvalget følgende:

 • At lokalegebyrerne for første halvår af 2021 opkræves efter de bookede tider i den pågældende periode
 • At lokaletilskud og aktivitetstilskud i 2021 udbetales til foreningerne på baggrund af data for 2019
 • At sæson 2020/2021 ikke tæller med i beregningen af haltilskuddet for 2022, men at timetallet for 2018/2019 anvendes

Øvrige tilskudsbetingelser er fortsat gældende.

Fritids- og Kulturudvalget følger foreningernes økonomiske situation tæt i den kommende periode.

17. februar 2021 blev der sendt information ud til foreningerne og hallerne omkring Fritids- og Kulturudvalgets beslutning på ekstraordinært møde den 11. februar 2021 angående tilskud og gebyrer - mail er vedhæftet.

Der er fortsat opmærksomhed på situationen på aftenskoleområdet, hvor der indtil videre er truffet beslutning om tilskudssituationen frem til udgangen af februar. Aftenskoleområdet følges af udvalget.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget laver opsamling på de initiativer, der har været siden udvalgets sidste møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Aftalen vedrørende tilskud til aftenskolen forlænges frem til og med den 5. april 2021. Fritids- og Kulturudvalget går i dialog med hallerne omkring brug af disse frem mod sommerferien.

Bilag

Til toppen


12. Igangsætning af arbejde omkring revidering af Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik


Resume

Sagsforløb: TM/FK/BK/BE/ÆO/SS

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte deres samarbejde med frivillige herunder udfordringer og muligheder og udpege et af udvalgsmedlemmerne som deltager i en paneldebat.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes nuværende Frivilligpolitik er godkendt i Byrådet i april 2010, den nuværende Frivilligpolitik omhandler samarbejdet med de frivillige sociale foreninger, og er bundet op på § 18 i Lov om Social Service.

Der er et ønske om at revidere Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik, så den kommer til at dække frivilligheden i hele kommunen. Der er et ønske om, at en ny Frivilligpolitik skal indeholde et bredere sigte end udelukkende de frivillige sociale foreninger som det er tilfældet i dag, og dermed også kommer til at favne det samarbejde, der er i flere forvaltninger med frivillige, både individuelle frivillige, selvorganiserede grupper eller foreninger og organisationer.

I et samarbejde mellem Sundhed og Velfærd og Børn og Kultur er vedlagte tids- og procesplan planlagt for arbejdet med Frivilligpolitikken, der er planlagt inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og en række forskellige frivillige gennem 2 paneldebatter og efterfølgende kvalificering. Målet er at Byrådet kan vedtage en revideret Frivilligpolitik på møde den 1. september 2021.

Udvalget bedes drøfte det nuværende arbejde med frivillighed på eget område herunder udfordringer og muligheder, samt hvilke frivillige aktører der er centrale på eget område. Disse frivillige aktører indbydes til paneldebatterne omkring den kommende politik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter det nuværende samarbejde med frivillige og udpeger én repræsentant fra udvalget til paneldrøftelsen.

Personale

Ingen.

Beslutning

Punktet drøftet. Margit Chemnitz deltager i paneldrøftelsen.

Bilag

Til toppen


13. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • KL's Kultur- og Fritidskonference 2021 afholdes digitalt og foregår den 4. maj 2021.

Det overordnede tema er Fællesskaber i forandring. Tilmelding af udvalgets medlemmer kan ske via sekretariatsleder Susanne Nyholm senest den 15. marts 2021.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Uddelingen af fritidsprisen udsættes til efter den 5. april 2021.

Til toppen


14. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 5. marts 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer