Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 8. april 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Hildo Rasmussen og Jens Andersen var fraværende fra pkt. 8 til pkt. 13.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der indsættes et punkt 12: Orientering

Til toppen


3. Dialog med Brønderslev Hallerne omkring udvidelse


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for tankerne om en kommende udvidelse af Brønderslev Hallerne af repræsentanter fra Brønderslev Hallerne.

Sagsfremstilling

Brønderslev Hallerne ønsker at udvide idrætscentret i Brønderslev, og der er afsat midler til byggeri af en hal 3 i Brønderslev i budgetforliget for 2021. Anlægsmidlerne afsat i Budget 2021 er til etablering af nye haller. I budgettet er der afsat 8 millioner i såvel 2021 og 2022 samt et rammebeløb til deponering på 4 millioner i såvel 2021 og 2022. Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at Hjallerup Idrætscenter allerede har fået tilsagn om 8 millioner i 2021 og deponering af 4 millioner til lån i 2021.

Brønderslev Hallerne præsenterer deres tanker for udvidelsen af idrætscentret i Brønderslev for udvalget, og med udgangspunkt i det er der mulighed for dialog om mulighederne for udvidelsen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager præsentationen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Præsentationen taget til efterretning.

Til toppen


4. Regnskab 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen fremsender Fritids- og Kulturudvalgets overførsler og regnskab for 2020 til drøftelse.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020 for Brønderslev Kommune blev behandlet på Økonomiudvalgets møde 17. marts 2021.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår det, at Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at drøfte områdernes overførsler og regnskab.

Byrådet godkendte regnskabet på Byrådsmødet den 24. marts 2021.

Staben fremsender Fritids- og Kulturudvalgets regnskab for 2020 med henblik på udvalgets drøftelse af overførsler og regnskab.

Personale

Ingen.

Beslutning

Regnskabet drøftet.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8% til 1%.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2021, pkt. 5:

Drøftet. Der afholdes et teammøde før udvalgets møde i marts, hvor udvalgets økonomi gennemgås.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget, den 4. marts 2021:

Fagforvaltningen har forberedt oplæg til udvalgets temadrøftelse inden udvalgsmødet om udvalgets samlede økonomi.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget genoptager punktet på baggrund af temadrøftelse

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. marts 2021, pkt. 3:

Punktet drøftet. Fagforvaltningen udarbejder forslag til omprioriteringsforslag til næste udvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget, den 8. april 2021:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet forslag til omprioriteringsforslag på Fritids- og Kulturudvalgets budgetområde. Forslagene er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal videresendes til budgetforhandlingerne i april/maj måned.

Beslutning

Der arbejdes videre med omprioriteringsforslaget vedr. midler for de selvejende haller.

Der arbejdes ikke videre med forslagene vedr. Brønderslev-ordningen og lokaletilskud.

Der ønskes forslag vedrørende anlægspulje, kulturelle ejendomme og folkeoplysende voksen undervisning, som kan drøftes på udvalgets møde i maj.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af Brønderslev Kommunes Facilitetsstrategi


Resume

Sagsforløb: TM/SS/BS/ÆO/BE/FK/ØK/BY

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune udviklet en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommunes nye Facilitetsstrategi i samarbejde med Bevæg dig for livet kan godkendes.

Sagsfremstilling

Som en del af Bevæg dig for livet-visionsaftalen har Brønderslev Kommune skabt en Facilitetsstrategi. En facilitetsstrategi er et dokument, der skal danne grundlag for bedre udnyttelse af faciliteterne i kommunen i praksis, fælles udvikling af faciliteter og tiltag på tværs af forvaltninger for på den måde at sikre de bedste rammer for fysisk aktivitet - særligt målrettet de nuværende inaktive.

Tilbage i marts 2020 begyndte processen omkring strategien, hvor politikere og administration sammen satte retning for arbejdet. Hen over foråret forløb planlægning af proces for inddragelse af borgere og inddragelse af en administrativ arbejdsgruppe for at sikre et bredt blik på strategien. I starten af september blev 2 panelmøder afholdt med indbudte deltagere fra en række forskellige organisationer fra LAG Nord, halområdet, skolerne, Friluftsrådet, Ældrerådet og mange flere.

Strategien er opbygget med 3 primære arenaer, hvor der er lokaliseret udfordringer og muligheder. Dernæst er der opsat mål og handlinger til hver enkelt arena. Strategien forsøger at gå ret tæt på det udførende niveau, og blive konkret i forhold til handlinger på hver arena, for at indfri de lokaliserede potentialer og imødekomme udfordringerne.

Facilitetsstrategien har været i høring i en periode fra den 20. december 2020 til den 22. februar 2021 hos råd, samvirker, haller og aktørerne der har deltaget i processen. Samtidig har der i januar været afholdt et online borgermøde med præsentation af strategien. På bagkant af processen, præsentation for Byrådet i december 2020 og endt høringsperiode er Facilitetsstrategien nu klar til godkendelse.

Høringen har ikke givet anledning til større rettelser i Facilitetsstrategien, og der er vedlagt et dokument med de samlede høringssvar. Der har overvejende været anerkendelse af Facilitetsstrategiens indhold og fremkommet invitation og idéer til igangsættelse af konkrete indsatser.

Det næste skridt i arbejdet med Facilitetsstrategien, efter godkendelse, bliver at prioritere indsatserne under de 3 områder og igangsætte konkrete initiativer der understøtter potentialerne og handlingerne beskrevet i Facilitetsstrategien. Dette arbejde vil igangsættes i et bredt samarbejde på tværs af forvaltninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender Facilitetsstrategien

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 1. marts 2021, pkt. 22:
Indstilles til godkendelse

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. marts 2021, pkt. 8:
Indstilles godkendt.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 10. marts 2021, pkt. 6:
Indstilles godkendt.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10. marts 2021, pkt. 10:
Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. marts 2021, pkt. 3:
Indstilles godkendt med den bemærkning, at der ønskes fokus på mulighed for fysisk træning og genoptræning i decentrale faciliter bredt i kommunen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Tilskud fra kulturpuljen 2021


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger til kulturpuljen 2021.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget uddeler hvert år midler fra den kommunale kulturpulje.

I 2021 har kulturpuljen et forventet korrigeret budget på 1.443.740 kr.

Budgettet for kulturpuljen 2021 sammensættes af det oprindelige budget svarende til 1.204.211 kr., samt overførte midler fra tidligere år, herunder bevilgede tilskud fra kulturpuljen 2020, svarende til 239.529 kr.

Midlerne i kulturpuljen fordeles efter to kategorier; faste tilskud, der tildeles særlige projekter i Brønderslev Kommune, samt frie kulturmidler, som foreningerne hvert år kan søge om tilskud fra til deres kulturelle projekter.

Særlige projekter med fast tilskud i 2021:

 • Arkibas - Lokalhistoriske Arkivers Foreningssystem, 16.100 kr.
 • Brønderslev Forfatterskolen, 50.000 kr.
 • Børnekulturens Rygsæk, 164.500 kr.
 • Dronninglund Kunstcenter, 100.000 kr.
 • Fritidsprisen, 40.000 kr.
 • Jazz9700 (4årigt tilskud frem til 2023), 12.000 kr.
 • KulturKANten – Den Regionale Kulturaftale, 113.500 kr.
 • Kulturkompasset inkl. Kulturprisen, 40.000 kr.
 • Litteraturens Talentveje (3årigt tilskud frem til 2022), 116.167 kr.
 • Museerne i Brønderslev Kommune, 265.000 kr.
 • Offentlig Naturvejledning, 36.000 kr.

I alt udgør de faste tilskud i 2021 953.267 kr.

I forbindelse med uddeling af midler fra kulturpuljen 2020, er der fire projekter, som endnu ikke er gennemført. Alle fire tilskudsmodtagere har henvendt sig til Fritids- og Kulturudvalget med henblik på, at få deres tilskud overført til 2021, hvor de forventer at vil kunne gennemføre deres projekt. Disse midler indgår derfor i budget 2021, men da de allerede er prioriteret, vil de ikke kunne indgå i den ramme, som Fritids- og Kulturudvalget kan uddele midler efter i 2021. Det drejer sig om følgende:

 • Brønderslev Harmoniorkester, 22.500 kr.
 • Dronninglund Borgerforening, 25.000 kr.
 • Sangkoret Frejdig, 8.000 kr.
 • TotalDans, 10.664 kr.

I alt udgør de prioriterede midler til de 4 projekter 66.164 kr.

Tilskud til Forfatterskolen for 2020 samt tilskud til Litteraturens Talentveje for 2020 er først udbetalt primo 2021:

Tilskud til Brønderslev Forfatterskole 2020, 50.000 kr.

Tilskud til Litteraturens Talentveje 2020, 116.167 kr.

Fritids- og Kulturudvalget kan derfor råde over følgende i forbindelse med uddeling af midler fra kulturpuljen:

Budget for Kulturpuljen 2021

1.443.740 kr.

- Områder/projekter med årligt tilskud

953.267 kr.

- Prioriterede midler fra kulturpuljen 2021

66.164 kr.

- Tilskud til Forfatterskolen 2020

50.000 kr.

- Tilskud til Litteraturens talentveje 2020

116.167 kr.

Rest budget for kulturpuljen 2021 258.142 kr.

258.142 kr.

Fritids- og Kulturudvalget kan således råde over 258.142 kr. til uddeling fra kulturpuljen 2021.

Ved ansøgningsfristens udløb var der modtaget 6 ansøgninger til kulturpuljen. Det samlede ansøgte beløb udgør 282.700 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger samt de tidligere godkendte dispositioner.

Personale

Ingen.

Økonomi

Det forventede korrigerede budget for kulturpuljen 2021 er på 1.443.740 kr. Det korrigerede budget er sammensat af det oprindelige budget, samt overførte midler fra 2020.

Beslutning

Der ydes tilskud til:

 • Borger9700 på 35.000 kr.
 • Den runde pavillon på 20.000 kr.
 • Dronninglund Kunstcenter – Forunderlig skulptur/natur på 75.000 kr.
 • Klokkerholm Borgerforening på 15.700 kr.
Bilag

Til toppen


8. Status på Covid-19 på Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på Covid-19 for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

I perioden efter Fritids- og Kulturudvalgets møde den 4. marts 2021 er der sket følgende i relation til Covid-19:

Der er igen gang i de udendørs aktiviteter i fritidslivet, rigtig mange foreninger har igangsat aktiviteter med op til 25 deltagere. Der er også stor opfindsomhed og virkelyst, der muliggør at flere normale indendørs aktiviteter i denne periode har aktiviteter udendørs og/eller online. Fra den 22. marts er der åbnet for op til 50 personer til udendørs foreningsaktiviteter, foreningerne har modtaget en informationsmail om den yderligere genåbning den 19. marts, mailen er vedlagt.

På ekstraordinært møde d. 11. februar 2021 vedtog Fritids- og Kulturudvalget følgende:

1. At lokalegebyrerne for første halvår af 2021 opkræves efter de bookede tider i den pågældende periode

2. At lokaletilskud og aktivitetstilskud i 2021 udbetales til foreningerne på baggrund af data for 2019

3. At sæson 2020/2021 ikke tæller med i beregningen af haltilskuddet for 2022, men at timetallet for 2018/2019 anvendes

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 4. marts, at aftalen vedrørende tilskud til aftenskolen forlænges frem til og med den 5. april 2021.

Øvrige tilskudsbetingelser er fortsat gældende.

Fritids- og Kulturudvalget ønskede at følge foreningernes økonomiske situation tæt i den kommende periode. Det har kastet et par henvendelser af sig, som er vedlagt. Derudover er der vedlagt et notat i forhold til henvendelserne om den økonomiske situation i visse foreninger, der ikke modtager tilskud, men betaler lokalegebyr.
Udvalget skal drøfte om de foreninger, der ikke modtager tilskud, skal opkræves lokalegebyr for 1. halvår 2021.

 • Der er kommet en henvendelse fra Jydsk Håndbold Forbund omkring kommunens opbakning til at genstarte håndbolden udendørs. Henvendelsen er vedlagt som bilag.
 • Den 17. marts modtog Fagforvaltningen for Børn og Kultur vedlagte brev og dokumenter fra Kulturministeriet, hvor der opfordres til fortsat at støtte fritidslivet under den nuværende situation, hvorfor ændringsbekendtgørelsen også forlænges til den 31. juli 2021.
 • Den 23. marts er der modtaget direktørmail fra KL, der beskriver den foreløbige genåbningsplan for foråret på Fritids- og Kulturområdet. Mailen er vedlagt.
 • Torsdag den 25. marts blev der afholdt dialogmøde med Fritids- og Kulturudvalget og hallerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget laver opsamling på de initiativer, der har været siden udvalgets sidste møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Situationen drøftet. Ansøgningen fra Sport for sjov om fritagelse for lokalegebyret i 1. halvår 2021 godkendes.

Hvis der er andre foreninger, der ikke modtager tilskud fra Fritids- og Kulturudvalget, der ønsker fritagelse for lokalegebyret i 1. halvår 2021, kan de ansøge Fritids- og Kulturudvalget om dette.

Hildo Rasmussen og Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Genstart af foreningslivet efter Covid-19


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for en skitse til et genstartsinitiativ målrettet foreningslivet, som skal medvirke til at få medlemmerne tilbage i foreningslivet, sætte gang i aktiviteterne og få flere med i de lokale fællesskaber på tværs af kommunen. Fritids- og Kulturudvalget bedes drøfte initiativet med fokus på rammerne for genstarten.

Sagsfremstilling

Hele foreningslivet har været lukket ned af flere omgang igennem det seneste år som følge af Covid-19. Det har krævet en særlig omstillingsparathed hos de mange frivillige, og har udfordret muligheden for at fastholde medlemmerne i foreningslivet. Derfor er det afgørende, at der er et stort fokus på den genåbning af foreningslivet, som allerede nu er i gang. Resten af 2021 står, forhåbentlig, på genåbning og genstart af aktiviteterne i foreningslivet. Rækkefølgen og tempoet i dette er der ikke afklaring på, men det står klart, at det er en central opgave at få medlemmerne tilbage i foreningslivet, og samtidig forsøge at få helt nye deltagere med i aktiviteterne.

Gennem on-linemøder med foreningslivet og dialog omkring den kommende genåbning, foreningernes idéer og behov for understøttelse er der udviklet en skitse til et genstartsinitiativ, som er vedlagt denne punkt.

Genstartinitiativets formål er at støtte og samarbejde med både enkelte foreninger og på tværs af foreningerne om at få en god genstart efter nedlukningen. Initiativet vil agere sparringspartner for foreningerne, så de på bedste vis kan få gang i fællesskabet og deres foreningsliv igen. Foreningerne vil blive støttet gennem forskellige aktiviteter, som er listet herunder og uddybet i bilaget:

 • Genstartspulje - En prioriteret pulje der muliggør en særlig indsats omkring genstarten
 • Matchmaking af foreninger - Dialog og samarbejde mellem foreninger, der kan spille hinanden gode i genstarten.
 • Medarbejdermotion - Samarbejde mellem arbejdspladser og foreninger omkring trivselsrettede aktiviteter til medarbejdere, som også kan være potentielt nye medlemmer i foreningerne.
 • Fælles markedsføring - Øget fælles synlighed af aktiviteterne i forbindelse med genstarten.
 • Aktivitetskatalog - Et fælles overblik over aktiviteter fordelt efter målgruppe.
 • Genstartsvideo - En stor tak til medlemmerne der har støttet foreningerne under nedlukning, og en invitation til at komme ud og se alt det, som foreningslivet har at byde på.

Genstartsinitiativet foreslås gennemført i resten af 2021, men med særligt fokus på aktiviteter i perioden fra august til november.

Fritids- og Kulturudvalget bedes drøfte initiativet særligt med fokus på muligheden for at oprette en pulje til foreningernes genstart, samt en drøftelse af indholdet, målgruppen og det tidsmæssige aspekt i initiativet, hvor aktiviteterne primært gennemføres i perioden fra august til november. Derudover bedes Fritids- og Kulturudvalget drøfte den økonomiske ramme for et genstartsinitiativ og pege på hvordan initiativet finansieres.
Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at der muligvis kommer nationale midler målrettet genstart af fritidslivet og særligt sommerferieaktiviteter, når der er overblik over dette vil Brønderslev Kommunes Genstartsinitiativ planlægges med fokus på størst mulighed for samspil og genstartstilbud til flest mulige borgere.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter initiativet og træffer beslutning om den økonomiske ramme for initiativet, så der på den baggrund kan arbejdes videre med indholdet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget bakker op om initiativet, og afsætter en pulje på 75.000 kr. til formålet. Midlerne findes via de overførte midler fra 2020.

Hildo Rasmussen og Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Ansøgning om forlængelse af bevilling for støtte til betaling af Arkibas


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Egnssamlingen for Østvendsyssel omkring forlængelse af støtte til betaling af Arkibas.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget drøftede på møde den 28. maj 2020 ansøgning om tilskud til betaling af licens til Arkibas for Egnssamlingen for Østvendsyssel i Try.

Fritids- og Kulturudvalget valgte at imødekomme Egnssamlingens ansøgning med foreløbig støtte til betaling af licens ved Arkibas for 1 år med start fra 2020.

Egnssamlingen har nu henvendt sig igen, da de ønsker at søge om forlængelse af bevillingen til betaling af licensen ved Arkibas. Foreningen er med baggrund i situationen vedrørende Covid-19 blevet forsinket i processen omkring opstart af brugen af Arkibas. Foreningerne har aldrig fået oprettet sig som bruger af systemet, hvorfor bevillingen af tilskud til betaling af licensen for et år aldrig har været brugt.

Egnssamlingen for Østvendsyssel ønsker derpå at søge om, at deres bevilling om støtte til betaling af licensen for et år forlænges, således at foreningen først nu opretter sig som bruger af systemet. Dermed vil deres abonnement være gældende fra 2021 og 12 måneder frem efter opstartsdatoen. Prisen for en speciallicens for 2021 er oplyst til 4.699 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgning om forlængelse af støtte til betaling af Arkibas for Egnssamlingen for Østvendsyssel.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Hildo Rasmussen og Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Regnskab 2020 for MOSS, Museum For Forsyning og Bæredygtighed


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om regnskab 2020 for Museum For Forsyning og Bæredygtighed

Sagsfremstilling

Museum For Forsyning og Bæredygtighed, MOSS, har den 1. marts 2021 indsendt det revisionsgodkendte regnskab for 2020.

Af regnskabets ledelsesberetning fremgår det, at MOSS, lige som øvrige kulturinstitutioner i Danmark, har været berørt af situationen vedrørende Covid-19, som satte sit præg på store dele af 2020.

På trods af Covid-19-situationen har museet været engageret i forskellige projekter, og der vil fortsat blive arbejdet med nogle af dem i løbet at 2021, blandt andet "Verdensarv fra en glemt grevinde". På forskningsområdet påbegyndte museet forskning indenfor eget ansvarsområdet, som blandt andet resulterede i en publiceret forskningsartikel med titlen ‟Moltkes modernisering af Dronninglund Slot 1753-1773” i årsskriftet ‟Herregårdshistorie”. Indenfor formidlingsområdet var 2020 særligt besværligt, da udstillinger blev lukket ned på grund af Covid-19. Hovedudstillingen omkring "Folkesagn" blev udskudt til 2021 på grund af pandemien, og museet opsatte i stedet for en mindre udstilling ‟Gårdmalerier og Gamle Film”, hvor museets store samling af Skryds-Peter gårdmalerier blev vist sammen med filmene fra ‟Din fortid på film”.

Selvom året blev alt andet end det, som museet havde forstillet sig, fremgår følgende af ledelsesberetningen: "Rent økonomisk er museet kommet meget fornuftigt gennem 2020. Trods manglende indtægter i form af entré, cafésalg og indtægter fra andre aktiviteter, sikrede rettidige aflysninger og udsættelser, at museet ikke spildte for mange ressourcer til planlægning, opsætning og gennemførelse. (...) Museet præsterede således i 2020 et overskud på 53.225 kr. og har nu en egenkapital på 824.908 kr."

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orientering om regnskab 2020 for MOSS til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hildo Rasmussen og Jens Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning
 • Fritidsprisen kan nu uddeles, da det udendørs forsamlingsforbud er hævet til 10 personer
 • Rasmus Krogh er som ny Fritids- og Kulturchef pr. 1. maj 2021

Hildo Rasmussen og Jens Andersen var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 9. april 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer