Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 6. maj 2021
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer/bemærkninger.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: FK

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til, hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2022” på møde den 20. januar 2021, igangsættes processen med udarbejdelse af omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8% til 1%.

Fagudvalgene får til opgave, i perioden fra februar til april, at drøfte og fremlægge omprioriteringsforslag. Forslagene skal fremlægges på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021.

Herefter sendes omprioriteringsforslagene i høring i Lokale MED-udvalg, Råd, Institutioner, bestyrelser m.v.

Omprioriteringsforslag pr. udvalg:

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget starter arbejdet med omprioriteringsforslag, og drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2021, pkt. 5:

Drøftet. Der afholdes et teammøde før udvalgets møde i marts, hvor udvalgets økonomi gennemgås.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget, den 4. marts 2021:

Fagforvaltningen har forberedt oplæg til udvalgets temadrøftelse inden udvalgsmødet om udvalgets samlede økonomi.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget genoptager punktet på baggrund af temadrøftelse

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. marts 2021, pkt. 3:

Punktet drøftet. Fagforvaltningen udarbejder forslag til omprioriteringsforslag til næste udvalgsmøde.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget, den 8. april 2021:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet forslag til omprioriteringsforslag på Fritids- og Kulturudvalgets budgetområde. Forslagene er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal videresendes til budgetforhandlingerne i april/maj måned.

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 8. april 2021, pkt. 5:

Der arbejdes videre med omprioriteringsforslaget vedr. midler for de selvejende haller.

Der arbejdes ikke videre med forslagene vedr. Brønderslev-ordningen og lokaletilskud.

Der ønskes forslag vedrørende anlægspulje, kulturelle ejendomme og folkeoplysende voksen undervisning, som kan drøftes på udvalgets møde i maj.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget, den 6. maj 2021:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet de ønskede forslag til omprioriteringsforslag på Fritids- og Kulturudvalgets budgetområde. Det opdaterede notat med omprioriteringsforslag er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter de beskrevne forslag og beslutter, hvilke forslag, der skal videresendes til budgetforhandlingerne i maj måned.

Beslutning

Forslagene sendes videre til budgetforhandlingerne.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på foreningernes regnskaber for 2020


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om status på foreningernes indsendelse af regnskaber for 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at de støtteberettigede foreninger skal indsende deres årsregnskaber for 2020 senest den 1. april 2021, følger her en oversigt over status pr. 18. april 2021.

Status på indsendelse af regnskaber fremgår af skemaet:

Årsregnskaber

Modtaget

Mangler

Idrætsforeninger

46

26

Spejderforeninger

8

4

Idebetonede foreninger

4

2

Forklaringen på, at der på nuværende tidspunkt mangler en del regnskaber, kan være, at nogle foreninger har regnet med at fristen for indsendelse af regnskaberne først er den 1. maj, som den var sidste år. Ligesom sidste år har Covid-19 desuden betydet, at foreningerne ikke har kunnet samles i år, og derved har det ikke været muligt at få underskrifter på regnskaberne.

Ud over årsregnskabet har foreningerne skulle udfylde blanketter vedrørende aktivitets- og lokaletilskud for 2020. Disse indberetninger bruges alene til at analysere de økonomiske konsekvenser for foreningerne som følge af, at Fritids- og Kulturudvalget vedtog, at tilskud for 2020 udbetales på baggrund af regnskaberne for 2019.

De endelige økonomiske konsekvenser for aktivitetstilskud og lokaletilskud kan først opgøres, når alle foreninger har indsendt skemaerne. Når tallene er analyseret, vil de blive forelagt Fritids- og Kulturudvalget.

Endvidere har foreningerne for første gang skulle uploade deres tilskudsregnskab, således at det bliver synligt på fritidsportalen, og dermed opfylder kravet om offentliggørelse af regnskaber. Der er på nuværende tidspunkt modtaget 38 tilskudsregnskaber, og der afventes stadig 60 tilskudsregnskaber.

Det bemærkes, at foreningerne rykkes for manglende regnskaber. Som tidligere år vil 10% af foreningernes regnskaber blive udtaget til kontrol af bilag.

Økonomi

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at redegøre for, hvorledes foreningernes økonomi ser ud efter andet år med Covid-19. Team Politik og Analyse er stadig i gang med at indsamle data for alle foreninger for 2019 og 2020. Når alle regnskaber er modtaget, og data bearbejdet, vil Fritids- og Kulturudvalget modtage en rapport for det samlede foreningsbillede.

Det foreløbige billede viser, ud fra modtagne regnskaber, at økonomien for de fleste foreninger er forbedret fra 2019 til 2020.

Forklaringen kan være, at udgifterne har været reduceret i 2020, samtidig med at foreningerne har modtaget hjælpepakker.

Det kan hertil oplyses, at forvaltningen ikke på nuværende tidspunkt har modtaget henvendelser fra foreninger, der mangler penge.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


6. Status på Covid-19 på Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på Covid-19 for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

I perioden efter Fritids- og Kulturudvalgets møde den 8. april 2021 er der sket følgende i relation til Covid-19:

Der er fortsat godt gang i de udendørs aktiviteter i fritidslivet, rigtig mange foreninger har igangsat aktiviteter med op til 50 deltagere. Derudover har der fra den 21. april været mulighed for at gennemføre indendørs aktiviteter for børn og unge op til 18 år og for seniorer 70+.

Den 17. marts 2021 modtog Fagforvaltningen for Børn og Kultur vedlagte brev og dokumenter fra Kulturministeriet, hvor der opfordres til fortsat at støtte fritidslivet under den nuværende situation. Ændringsbekendtgørelsen blev også forlænget til den 31. juli 2021. Fritids- og Kulturudvalget skal i denne forbindelse beslutte, om tilskuddet til aftenskolerne skal fastholdes, som det blev besluttet på udvalgets møde deb 14. januar 2021 og efterfølgende forlænget til og med den 5. april 2021 på udvalgets møde i marts. Med ændringsbekendtgørelsen kan denne ordning nu forlænges til og med den 31. juli 2021.


I forhold til aftenskolerne, blev der den 21. april modtaget vedlagte henvendelse fra FOF Vendsyssel. Udvalget skal på baggrund af henvendelse tage stilling til forespørgslen om en særlig kompensation på 25.479 kr., som FOF Vendsyssel har tilbagebetalt under den nordjyske nedlukning i november og december 2020. FOF Vendsyssel har undersøgt mulighederne for national kompensation for denne periode, og har modtaget negativt svar på dette.
Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at udvalget ud fra ovenstående kan fastholde det faste tilskud til aftenskolerne uagtet aktivitetsniveauet frem til den 31. juli. Samtidig bemærkes det, at en eventuel godkendelse af ansøgning om særlig kompensation til FOF Vendsyssel kan danne præcedens i forhold til andre aftenskoler.

Den 16. april 2021 er der udsendt mail til idrætsforeningerne og de selvejende haller omkring den særlige mulighed for gratis haltimer hen over foråret og frem til den kommende sæson. Bilag vedlagt.

Tirsdag den 20. april 2021 blev der afholdt online dialogmøde med fritidslivet omkring genstarten og konkretisering af genstartsinitiativet. Samtidig var der plads til spørgsmål om genåbningen af de indendørs aktiviteter.

Onsdag den 21. april 2021 modtog borgmester og udvalgsformand for Fritids- og Kulturudvalget en mail fra Dansk Musikpædagogisk Forening. I mailen er følgende opfordring: "DMpF opfordrer derfor til, at musikskolerne i den kommende tid bliver omfattet af særlig politisk bevågenhed, herunder at de sikres den nødvendige økonomiske støtte, indtil skolerne har haft mulighed for at genopbygge aktiviteten, så normering og lærerstab – og dermed den opbyggede ekspertise – kan bevares, også når coronakrisen er overstået."

Mailen er vedlagt som bilag.

Torsdag den 22. april 2021 blev vedlagte mail om den yderligere genåbning pr. 21. april 2021 udsendt til fritidslivet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget laver opsamling på de initiativer, der har været siden udvalgets sidste møde, samt tager stilling til forlængelsen af de særlige tilskudsforhold for aftenskolerne frem til og med den 31. juli 2021. Udvalget skal ligeledes tage stilling til ansøgningen om særlig kompensation fra FOF Vendsyssel.

Personale

Ingen.

Beslutning

Tilskudsforholdene for aftenskolerne forlænges frem til den 31. juli 2021. I forhold til ansøgningen fra FOF undersøges sagen nærmere, inden ansøgningen behandles i udvalget.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Tolstrup-Stenum Idrætsforening søger om lokaletilskud til gymnastikafdeling


Resume

Sagsforløb: FK

Tolstrup Stenum Idrætsforening søger om lokaletilskud til foreningens gymnastikafdeling for 2021.

Fritids- og Kulturudvalget har tidligere behandlet ansøgning om lokaletilskud til Tolstrup-Stenum Idrætsforenings gymnastikafdeling. Udvalget besluttede dengang at give tilskud til foreningen dog kun for 2019. Endvidere besluttede udvalget, at hvis foreningen igen havde behov for lokaler i Stenum Kulturhus, skulle foreningen henvende sig med ny ansøgning om lokaletilskud forud for sæsonen.

Det bemærkes, at foreningen modtager lokaletilskud for 2020 til gymnastikafdelingen. Dette sker i henhold til beslutning om, at lokaletilskud og aktivitetstilskud for 2020 udbetales til foreningerne på baggrund af data for 2019.

Sagsfremstilling

Tolstrup-Stenum Idrætsforening er en flerstrenget forening, med både inden- og udendørs aktiviteter. Foreningens indendørs aktiviteter finder hovedsageligt sted i Stenum Hallen.

Foreningen har fra 2019 udvidet tilbuddene af deres aktiviteter indenfor gymnastikafdelingen, hvorfor de har oplevet et behov for flere timer i indendørs lokaler.

Da foreningen oplever, at det er svært at få plads til alle de ønskede aktiviteter i Stenum Hallen, har de undersøgt muligheden for, at nogle af timerne i forbindelse med gymnastikundervisningen placeres i Stenum Kulturhus. Kulturhuset har været positive over for foreningens henvendelse, og der er derfor indgået en lejeaftale omkring brugen af lokalerne mellem de to parter. Lejen er aftalt således, at foreningen betaler en fast timepris for de aktiviteter, de måtte have i Kulturhuset. Timeprisen udgjorde for 2019 135,98 kr. pr. time. Taksten pristalsfremskrives efter KL's takster for timer i øvrige lokaler og udgør dermed i 2021 141,33 kr. pr. time. Timetallet for gymnastikforeningens brug af timer i Stenum Kulturhus kan variere alt efter, hvor mange hold gymnastikafdelingen har mulighed for at lave på efterspørgsel fra medlemmer.

Foreningen henvendte sig i 2020 omkring tilskud til leje af lokaler for gymnastikafdelingen i Stenum Kulturhus for 2019. Den 14. januar 2021 godkendte Fritids- og Kulturudvalget ansøgningen, dog med det forbehold, at lokaletilskuddet kun var gældende for det år, som ansøgningen vedrørte. Fritids- og Kulturudvalget bemærkede endvidere, at såfremt foreningen i de efterfølgende år igen vil have brug for leje af lokaler i Stenum Kulturhus, ville lokaletilskud til lejen bero på en ny ansøgning til udvalget.

"Folkeoplysningsloven § 25, stk. 1 siger, at "Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 procent af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5 til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreningen til aktiviteter for børn og unge under 25 år".

Tilskud til lokaler er et rammebudget, som fordeles mellem de foreninger, der har egne og lejede lokaler. På baggrund af henvendelse fra Tolstrup-Stenum Idrætsforening beregnes lokaletilskuddet til gymnastikforeningen for 2021 at udgøre 9.894 kr. Der henvises til vedlagte beregning, som er lavet med baggrund i oplysninger fra foreningen. Da ansøgning om lokaletilskud sker forud for sæsonen, kan medlemssammensætningen forandres, når sæsonen først påbegyndes. Den medlemssammensætning der er brugt i forbindelse med beregningen, er anslået af foreningen.

Med et forholdsvis lavt lokaletilskud kan udgiften til at imødekomme ansøgningen fra Tolstrup-Stenum Idrætsforening holdes indenfor den nuværende ramme. Dette skyldes blandt andet, at der indenfor den seneste periode er sket nedlukning af foreninger, som ellers skulle modtage lokaletilskud. Dertil kommer et fald i antallet af medlemmer under 25 år i flere af foreningerne, hvilket betyder, at en større del af foreningerne har oplevet et fald i deres tilskudsprocent og dermed et lavere lokaletilskud end førhen.

Folkeoplysningsloven § 25, stk. 2 siger: "Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale." Fagforvaltningen for Børn og Kultur har undersøgt, om det er muligt at finde ledige timer i øvrige lokaler. Af Fritidsportalen fremgår det, at Stenum Hallen i 2021 er tæt booket i hverdagstimerne fra kl. 15.30 frem til kl. 21.30, med undtagelse af mandag og torsdag, hvor der ikke er aktivitet efter kl. 21.00 og på fredage, hvor der er ledig tid mellem 17.00 og 19.00. Der findes ikke kommunale lokaler i Tolstrup eller Stenum. Det bemærkes, at sæsonen for august til og med december endnu ikke er fastlagt, hvorfor det ikke vil være muligt at anskue, om der vil være plads til gymnastikafdelingens aktiviteter i den pågældende periode i Stenum Hallen. Dog forventes der en belægningsgrad på hallen svarende til den, der var gældende for sæsonen 2020/2021, hvorfor det vil være vanskeligt at få timer til gymnastikafdelingen passet ind.

Da lejekontrakten mellem Tolstrup-Stenum Idrætsforening og Stenum Kulturhus er baseret på foreningens behov for timer, kan en eventuel leje og dermed også lokaletilskud være variabel. Det kan derfor være nødvendigt, at der med en godkendelse af ansøgning om lokaletilskud samtidig tages stilling til, hvorvidt foreningen udelukkende fremadrettet kan bevilliges tilskud til et max antal timer i Stenum Kulturhus pr. år. Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at der ikke findes lignende lejeaftaler, hvor udgiften er baseret direkte på timeforbrug. Derfor vil beslutning på denne ansøgning kunne danne præcedens for fremtidige ansøgninger.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ansøgning om lokaletilskud fra Tolstrup-Stenum Idrætsforening.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen på 170 timer godkendes.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Kanoner fra Nationalmuseet til Asaa Kanonlaug


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har tidligere taget stilling til henvendelse fra Asaa Kanonlaug omkring lån af kanoner fra Nationalmuseet samt ansøgning om tilskud til transport heraf. Asaa Kanonlaug har efterfølgende henvendt sig til Forvaltningen, da de anslåede transportomkostninger er ændret på baggrund af samtale med Nationalmuseet.

Sagsfremstilling

Asaa Kanonlaug har henvendt sig, da de ønsker at låne to kanoner fra Nationalmuseet.

Asaa Kanonlaug har i forvejen en kanon. Kanonen benyttes hovedsageligt i forbindelse med saluteringer, som lauget bistår med ved forskellige arrangementer i kommunen. Blandt andet saluterer Asaa Kanonlaug ved den årlige havnefestival i Asaa samt ved større arrangementer i kommunen, eksempelvis ved indvielse af den nye bymidte i Dronninglund.

For at kunne udføre en korrekt salutering, er det nødvendigt at have tre kanoner. I den forbindelse har Asaa Kanonlaug henvendt sig til Nationalmuseet med forespørgsel om, hvorvidt det vil være muligt at låne to kanoner fra museets samling.

Forvaltningen har på baggrund af henvendelsen fra Asaa Kanonlaug taget kontakt til Nationalmuseet med forespørgsel om, hvilke rammer der gælder for udlån af kanonerne, herunder hvorledes man som kommune/lejer af kanonerne skal forholde sig til tilladelser, forsikringer mv.

Nationalmuseet har oplyst, at de ikke udlåner kanoner til private foreninger eller lignende. Nationalmuseet udlåner dog gerne kanonerne til kommuner eller statsanerkendte museer, også når det sker med henblik på, at den pågældende kommune efterfølgende udlåner kanonerne til en privat aktør. Såfremt Brønderslev Kommune ønsker at låne to kanoner, vil der blive tale om en overdragelse af disse. De kanoner, der med stor sandsynlighed er tale om udlån af, er nogle, som Nationalmuseet har mange af. Nationalmuseet er derfor interesseret i, at kanonerne bliver overdraget således, at museet ikke længere har vedligeholdelsen og tilsynet med dem. Ved en overdragelse til en kommune og/eller et statsanerkendt museum er der samtidig større mulighed for, at flere har mulighed for at opleve kanonerne.

Nationalmuseet anbefaler, at Brønderslev Kommune indgår en kontrakt med Asaa Kanonlaug om lån af kanonerne, såfremt kommunen beslutter sig for at få overdraget to af disse. I kontrakten kan kommunen sikre sig, at Asaa Kanonlaug selv er forpligtiget til at sørge for de rette tilladelser og forsikringer – både til opbevaring af kanonerne samt krudt, men også i forbindelse med selve saluteringerne. Nationalmuseet har oplyst, at de frasiger sig ethvert ansvar, hvis kanonerne skal affyres. Dog oplyser de adspurgt, at kanonerne har en vis levealder, men at de såfremt de betjenes af de rette folk, sagtens vil kunne blive brugt i forbindelse med for eksempel saluteringer. Det vigtigste er blot, at den som betjener kanonen, har forstand herpå, og at relevante tilladelser og forsikringer er på plads.

Ved overdragelse af kanonerne vil der være en forsikringssum pr. kanon. Summen oplyses til at være ca. 2.000 kr. pr. stk., som er et engangsbeløb, der betales. Det vil være op til Brønderslev Kommune at afgøre, om betaling heraf skal ske af Asaa Kanonlaug eller kommunen selv.

Forvaltningen har efter samtale med Nationalmuseet rettet henvendelse til MOSS. Dette, da en aftale omkring overdragelse af kanonerne fra Nationalmuseet, vil betyde, at Brønderslev Kommune bliver ejer af to kanoner. Såfremt Asaa Kanonlaug ophører, eller af anden årsag ikke længere ønsker at have kanonerne i deres forening, vil det være nødvendigt at have en placering af kanonerne forberedt. MOSS har på baggrund af henvendelsen oplyst, at de gerne vil overtage kanonerne i tilfælde af, at det skulle blive nødvendigt.

Hvis Brønderslev Kommune indgår aftale om overdragelse af to kanoner fra Nationalmuseet, for efterfølgende at udlåne disse til Asaa Kanonlaug, vil lauget selv sørge for at besigtige og udvælge de pågældende kanoner. Det er væsentligt, at de to kanoner fra Nationalmuseet passer sammen med den kanon, som lauget i forvejen ejer. Derudover vil Asaa Kanonlaug selv sørge for at få kanonerne fragtet fra Nationalmuseet i Korsør til Brønderslev Kommune. Der vil blive bygget to lavetter til kanonerne, som skal bruges i forbindelse med transporten og som kanonerne efterfølgende skal stå i. Asaa Kanonlaug vil også selv sørge for at få disse bygget. Asaa Kanonlaug oplyser endvidere, at de vil sørge for at have alle nødvendige tilladelser og forsikringer, både i forhold til opbevaring af kanoner samt ved saluteringerne. Asaa Kanonlaug har i forvejen en kanon i lauget og er samtidig vant til at fortage saluteringer, hvorfor foreningen i forvejen er bekendt med, hvilke tilladelser og forsikringer, der er nødvendige.

Forvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til, om man ønsker at indgå aftale med Nationalmuseet omkring overdragelse af to kanoner, samt efterfølgende udlån af kanonerne til Asaa Kanonlaug.

Hvis Fritids- og Kulturudvalget ønsker at indgå aftale med Nationalmuseet omkring overdragelse af kanonerne, bedes udvalget endvidere tage stilling til;

 • hvorvidt man ønsker at betale for fragten af de to kanoner på anslået 3.000 kr.
 • hvorvidt man ønsker at betale for overdragelsessummen af de to kanoner på anslået 2.000 kr. pr. stk.

Udgiften til transport af kanonerne samt eventuel overdragelsessum vil sammenlagt være på anslået 7.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af Kulturpuljen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der for kulturpuljen er et restbudget svarende til 87.068 kr. I restbudgettet er der taget højde for allerede afsatte midlet ved udbetaling af tilskud fra kulturpuljen i maj 2020, samt øvrige faste tilskud.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 8. oktober 2020, pkt. 6:

Fritids- og Kulturudvalget indgår aftale om at få overdraget to kanoner af Nationalmuseet, som efterfølgende udlånes til Asaa Kanonlaug. Udgiften til fragt og overdragelse betales af kulturpuljen. Vedligeholdelsen af kanonerne påhviler Asaa Kananlaug.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2021:

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har modtaget henvendelse fra Asaa Kanonlaug på baggrund af den beslutning, som tidligere er truffet af Fritids- og Kulturudvalget.

Asaa Kanonlaug har, efter modtagelse af besked om tilskud til transportomkostninger for 2 kanoner, været i kontakt med Nationalmuseet for nærmere aftale omkring afhentning af de pågældende kanoner.

Nationalmuseet har ved henvendelse fra Asaa Kanonlaug oplyst, at det forventes, at foreningen først besøger Nationalmuseet med henblik på udvælgelse af de kanoner, som skal overdrages til Brønderslev Kommune, for derefter at blive udlånt til Asaa Kanonlaug. Efterfølgende vil Asaa Kanonlaug igen skulle besøge Nationalmuseet for endelig afhentning af kanonerne. Adspurgt har Nationalmuseet oplyst Asaa Kanonlaug om, at det ikke vil være muligt at lave aftale via telefon omkring, hvilke kanoner der skal overdrages til Brønderslev Kommune. Det vil ej heller være muligt, at Asaa Kanonlaug udpeger de pågældende kanoner på samme dag, som de vil skulle afhentes på. Sidstnævnte af hensyn til de papirer, der skal udfærdiges i forbindelse med overdragelse af kanonerne. Derudover har Nationalmuseet oplyst, at de ikke har trucks eller andre maskiner tilgængelig i deres bygninger, som kan bruges i forbindelse med, at kanonerne skal læsses på den/de biler, som skal fragte dem til Asaa. Asaa Kanonlaug vil selv skulle sørge for at skaffe en truck eller lignende, som kan bruges til formålet.

Asaa Kanonlaug oplyser ved deres henvendelse til forvaltningen, at de forventede transportomkostninger for kanonerne, derfor vil være højere end først anslået. Adspurgt oplyses det, at transportomkostninger forventes at være det dobbelte af først antaget, og altså dermed vil svare til ca. 6.000 kr. Beløbet dækker over transport til og fra Nationalmuseet i Korsør over 2 omgange, samt leje af truck eller lignende til pålæsning af kanonerne.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget forholder sig til henvendelse fra Asaa Kanonlaug omkring ændring af de anslåede transportomkostninger for 2 kanoner fra Nationalmuseet.

Beslutning

Ansøgningen godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Anlægspulje 2021


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgninger til anlægspuljen 2021

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget skal behandle ansøgninger til anlægspuljen 2021, der er modtaget inden ansøgningsfristen den 1. april 2021.

Af hensyn til behandling af ansøgninger, skal følgende krav være opfyldte:

 • Ansøger skal bruge ansøgningsskema
 • Ansøgningen skal indeholde:
  • en uddybende beskrivelse af projektet
  • detaljeret budget med bl.a. oplysninger om budgetmæssige forudsætninger
  • forslag til finansiering og dokumentation herfor
  • oplysninger om ejerskabet evt. vedtægter
  • eventuelle tilladelser, leveringsaftaler og tidsplan for projektet
  • foreningens seneste reviderede regnskab

Ved ansøgningsfristens udløb, var der modtaget 27 ansøgninger. Det samlede ansøgte beløb er 4.362.192,31 kr.

Ansøger

Projekt

Ansøgt beløb

Agersted Motionscenter

Nyt tag til Agersted Motionscenter

239.625,00 kr.

Asaa Boldklub

Projektører på Asaa Boldklubs baner

101.250,00 kr.

Asaa Borgerforening

Fælles grejbank

105.000,00 kr.

Asaa Dykkerklub

Asaa Dykkerskole

97.645,00 kr.

BI-Centeret

Hegn langs 5mands banerne på Bi-Centeret

4.400,00 kr.

Borger9700

Lege- og aktivitetsplads i Rhododendronparken

300.000,00 kr.

Brønderslev Idrætsforening

Udendørs håndboldanlæg

300.000,00 kr.

BI - Håndbold

Hegn og tilskuerpladser til udendørs håndboldanlæg

42.500,00 kr.

Brønderslev Rideklub

Gulv i nyt cafeteria

41.600,00 kr.

Brønderslev Tennisklub

Paddelbaner i forbindelse med Brønderslev Tennisklubs anlæg

100.000,00 kr.

DCH Brønderslev

Reetablering af græsareal ved DCH Brønderslev

12.562,50 kr.

DCH Dronninglund

Nyt klubhus til DCH Dronninglund

50.000,00 kr.

Dronninglund Tennis

Paddelanlæg ved Dronninglund Tennis

50.000,00 kr.

FDF Dronninglund

Kloakprojekt, Rosenbyhytten

250.000,00 kr.

Flauenskjold IF - Håndbold

Udendørs håndbold i Flauenskjold

16.221,06 kr.

Flauenskjold Kulturhus

Optimering af varmestyring/energiforbrug

26.388,75 kr.

Fonden Brønderslev Hallerne

Etablering af nye faciliteter ved Brønderslev Hallerne

500.000,00 kr.

Hjallerup Idrætscenter

Renovering af stadion

200.000,00 kr.

Hjallerup Rideklub

Cafeteria ved udendørs baner

30.000,00 kr.

Jerslev-Sterup Idrætsforening

Handicap-venlige redskaber til motorikplads i Jerslev Multipark

200.000,00 kr.

Manna-Thise Multihus

Terrasse og tribune skal styrke fællesskabet i Manna-Thise

80.000,00 kr.

Nordjysk Islandshesteforening - HEKLA

Nyt hegn til HEKLA

110.000,00 kr.

PSI

Udeareal ved PSI Serritslev

30.000,00 kr.

Samlingsstedet Agdruphus

Samlingsstedet Agdruphus

500.000,00 kr.

Toftegårdsskolen - Skolebestyrelsen, Distrikt Nord

Overdækning af udendørs klasselokale

200.000,00 kr.

Tolstrup-Stenum Sognecenter

Skaterbane ved nyetableret fritidsområde i Stenum

200.000,00 kr.

Ørum Kultur- og Forsamlingshus

Yoga og kunst i Ørum Kultur- og Forsamlingshus

75.000,00 kr.

Fonden Jernstøberiet, Asaa - Vores Kulturfabrik

Jernstøberiet Asaa - Vores Kulturfabrik

500.000,00 kr.

I alt ansøgt

4.362.192,31 kr.

Økonomi:

Det korrigerede budget for anlægspuljen 2021 er 1.160.040 kr.

Budgettet er sammensat af det fastsatte budget for 2021, samt overførsler fra tidligere år. I budgettet er der desuden taget højde for allerede øremærkede beløb. Der henvises til vedlagte bilag for nærmere opgørelse.

I henhold til Brønderslev Ordningen, har Idrætssamvirket udtaleret i forhold til de indkomne ansøgninger til anlægspuljen. Samlet udtalelse fra Idrætssamvirket er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur forslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger, samt sender indstilling for prioriterede ansøgninger videre til frigivelse ved Byrådet.

Personale

Ingen.

Økonomi

På anlægsbudgettet i 2021 er der afsat 906.100 kr. i anlægspuljen ”Fritids- og Kulturfaciliteter”.

Herudover overføres der 988.940 kr. fra tidligere år, hvoraf 735.000 kr. er prioriteret. Der er således 1.160.040 kr. til prioritering i 2021.

Beslutning

Følgende anlægsmidler tildeles:

Agersted Motionscenter

50.000,00 kr.

Asaa Borgerforening

75.000,00 kr.

BI Centret

4.400,00 kr.

Brønderslev IF

150.000,00 kr.

Brønderslev Rideklub

41.600,00 kr.

Brønderslev Tennisklub

50.000,00 kr.

DCH Brønderslev

12.562,50 kr.

Dronninglund Tennisklub

50.000,00 kr.

Flauenskjold IF Håndbold

16.221,06 kr.

Flauenskjold Kulturhus

26.388,75 kr.

Fonden Brønderslev Hallerne

200.000,00 kr.

Hjallerup IF

50.000,00 kr.

Hjallerup Rideklub

30.000,00 kr.

Manna Thise Multihus

40.000,00 kr.

PSI

30.000,00 kr.

Tolstrup Stenum Sognecenter

100.000,00 kr.

Ørum Kultur og Forsamlingshus

50.000,00 kr.

Det indstilles, at Byrådet frigiver midlerne i anlægspuljen.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om:

 • Projekt "Klokkerholm i Bevægelse" med støtte fra DGI Nordjylland
Beslutning

Taget til efterretning.

 • Fritidspriserne er ved at blive uddelt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 18. maj 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer