Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 3. juni 2021
Lokale: Dronninglund Kunstcenter
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


3. Frivilligpolitik - høringsudkast


Resume

Sagsforløb: FK/SS

Efter en bred inddragelsesrunde både politisk og med frivillige aktører er der nu et udkast til Frivilligpolitikken, der er klar til at blive sendt i høring.

Fritids- og Kulturudvalget bedes drøfte politikken med sigte på at sende den i høring.

Sagsfremstilling

Den 14. januar 2021 tog Social- og Sundhedsudvalget sammen med Fritids- og Kulturudvalget første spadestik til en ny Frivilligpolitik. På et fællesmøde var der ønske en bred frivilligpolitik, der kan rumme alle de forskellige typer af frivillige, der findes i kommunen.

Der har været bred inddragelse gennem alle de politiske udvalg. 2 online panelmøder med såvel frivillige, politikere og medarbejdere, samt en opfølgende kvalificeringsworkshop af et første udkast med enkelte deltagere fra de 2 panelmøder. Undervejs har arbejdsgruppen bag politikken indsamlet alle inputs og samlet disse til den politik, der nu er klar til at blive sendt i høring.

Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for Frivilligpolitikken, som den ser ud nu. Udvalget bedes drøfte udkastet med sigte på at sende politikken i høring.

Høringsperioden løber fra den 9. juni 2021 til den 14. juli 2021. Frivilligpolitikken sendes i offentlig høring og direkte til alle deltagere fra de 2 panelmøder samt til samvirker og råd på området.

Efter høringsperioden vil arbejdsgruppen med udgangspunkt i høringssvarene færdiggøre en version af Frivilligpolitikken, som via behandling på alle politisk udvalg, i august 2021, er klar til godkendelse i Byrådet 1. september 2021.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter det fremsendte udkast til Frivilligpolitikken og sender udkastet i høring.

Beslutning

Politikken fremsendes i høring.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ændring af anlægstilskud 2020 til Brønderslev Idrætsforening


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til anmodning om ændring af anlægstilskud 2020 for Brønderslev Idrætsforening

Sagsfremstilling

Brønderslev Idrætsforening ansøgte i 2020 anlægspuljen om tilskud til udskiftning af vinduer i forbindelse med BI Centerets e-sportslokale.

Fritids- og Kulturudvalget bevilgede 25.000 kr. til projektet med betingelse af, at det skulle være opstartet senest den 31. december 2021.

Brønderslev Idrætsforening har nu henvendt sig, da man ved gennemgang af BI Centeret har erfaret, at der er flere vinduer, som er i så dårlig en forfatning, at en udskiftning af dem er nødvendig. Det er desuden vurderet, at nogle af de øvrige vinduer bør udskiftes før udskiftning af vinduerne i e-sportslokalet.

Brønderslev Idrætsforening henvender sig derfor til Fritids- og Kulturudvalget med anmodning om muligheden for at ændre tilskud fra anlægspuljen 2020. Ændringen betyder, at anlægstilskuddet i stedet for vil skulle bruges til udskiftning af de vinduer, som er vurderet været i dårligst stand, fremfor vinduerne i e-sports-lokalet. Adspurgt har foreningen oplyst, at det stadig vil være nødvendigt at udskifte vinduerne i e-sports-lokalet, og at foreningen arbejder på at få indsamlet midler til at kunne realisere dette.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til henvendelse om ændring af bevilling af anlægsmidler til Brønderslev Idrætsforening.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budgetønsker i forbindelse med Budget 2022


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalgets formand har anmodet om, at udvalget drøfter, om der er tiltag på udvalgets område, som afstedkommer ønsker til budget 2022, som skal videresendes til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter, om der er ønsker til budget 2022 på udvalgets område.

Beslutning

Der blev drøftet følgende emner: kulturformidling, lokaletilskud, anlægspuljen samt større projekter. Punktet genoptages på august mødet.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


6. Ansøgning om tilskud til produktion af tv-serien Napoleons kaffestel


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilskud til produktion af tv-serien "Napoleons kaffestel".

Sagsfremstilling

Den Grevelige Oberbech-Clausen-Peanske Familiefond henvender sig til Fritids- og Kulturudvalget med ansøgning om tilskud til produktion af tv-serien "Napoleons kaffestel".

Serien skal ses som et led i slottets strategi for at tiltrække flere danske og ikke mindst nye udenlandske gæster efter en lang periode med nedlukning, som følge af Covid-19. Serien skal også være med til sikre jobs og aktiviteter på Voergaard Slot til gavn for turismen i hele Vendsyssel.

Voergaard Slot drives i dag som et landbrug, men er også åben for offentligheden, både i forbindelse med fremvisning indenfor men også i forbindelse med afholdelse af de årlige middelalderdage.

For at udbrede kendskabet til Voergaard Slot, har Den Grevelige Oberbech-Clausen-Peanske Familiefond og produktionsselskabet BB Medier fra Aalborg indgået et samarbejde om at producere en række tv-fortællinger om slottet. Fortællingerne skal skildre både oplevelserne på slottet, de fantastiske skatte samt sætte fokus på de udfordringer, der er ved at drive en attraktion som Voergaard Slot. I en serie på fire programmer vil seerne møde en række mennesker, blandt andet nogle af dem, som har deres daglige gang på slottet. Der vil blive fortalt om vedligeholdelse og drift af slottet samt fremtidssikring af et stykke dansk kulturarv, der kan dateres helt tilbage til 1480. Derudover vil serien indeholde fortællinger om spøgelserne fra slottet, herunder fortællingen om den berømte blodplet samt mange andre spændende dele af historien om Voergaard Slot.

Målet med tv-serien er, udover at udbrede kendskabet til Voergaard Slot, dets historie og drift, at øge besøgstallet for slottet, samt generelt er være medvirkende til en forøgelse af turismeomsætningen i hele Vendsyssel. For at kunne lykkes med gennemførsel af optagelsen af tv-serien, søger Den Grevelige Oberbech-Clausen-Peanske Familiefond Fritids- og Kulturudvalget om et tilskud svarende til 25.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af midler fra Kulturpuljen.

Den samlede pris for produktion af tv-serien er opgjort til 1.425.005 kr. Udover tilskud fra Fritids- og Kulturudvalget vil tv-serien skulle finansieres af øvrige tilskud fra ansøgte fonde og puljer. Siden henvendelsen til Fritids- og Kulturudvalget har Den Grevelige Oberbech-Clausen-Peanske Familiefond oplyst, at man har fået tilsagn om tilskud fra både LAG Nord og Real Dania fonden. Den Grevelige Oberbech-Clausen-Peanske Familiefond håber dog stadig, at Fritids- og Kulturudvalget vil se velvilligt på ansøgningen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til henvendelsen om et tilskud til produktion af tv-serien Napoleons kaffestel.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der for kulturpuljen er et restbudget svarende til 45.702 kr. I restbudgettet er der taget højde for allerede afsatte midler ved udbetaling af tilskud fra kulturpuljen i april 2021, faste tilskud samt øvrige prioriterede midler.

Beslutning

Ansøgningen blev fremsendt rettidigt, og behandles derfor som en ansøgning til kulturpuljen. Tilskuddet på 25.000 kr. bevilges.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Ansøgning om tilskud til afholdelse af Nordjysk Veteranrally


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til henvendelse fra Dansk Lastbil Nostalgi om tilskud til afholdelse af Nordjysk Veteranrally

Sagsfremstilling

Dansk Lastbil Nostalgi blev stiftet 11. august 2007 under navnet Foreningen Nordjysk Lastbilnostalgi af 2007. Efter en stigning i antallet af medlemmer, som nu også kommer fra hele landet, ændrede foreningen i 2017 navn til Dansk Lastbil Nostalgi. Foreningen har i dag omkring 400 medlemmer og er hjemmehørende i Brønderslev Kommune med adresse i Klokkerholm.

Foreningens formål er at indsamle historisk materiale og udbrede kendskabet til lastbiler og transportbranchen samt dennes aktører. Derudover arrangerer foreningen med jævne mellem Nordjysk Veteranrally, og i 2021 afholdes det 9. rally af slagsen. Nordjysk Veteranrally afholdes i 2021 den 14. august i Sæby. Dekra i Sæby stiller pladsen til rådighed for foreningen, hvorfor denne placering af valgt. Ved tidligere afholdte rallyer har der været deltagere fra det meste af Danmark, samt Norge, Sverige og Tyskland. Der vil være 2 forskellige ruter som lastbilerne vil køre ad, og på selve pladsen i Sæby vil der være udstillinger og tiltag, som skal være med til at tiltrække gæster.

Med adresse i Brønderslev Kommune ønsker Dansk Lastbil Nostalgi at søge kommunen om et tilskud til afholdelse af arrangementet. Som tilskudsgiver vil kommunes navn blive nævnt på blandt andet plakater og opslag på Facebook.

Det er i henvendelsen ikke oplyst et beløb for et eventuelt tilskud. Hvis Fritids- og Kulturudvalget beslutter sig for at give tilskud til arrangementet, skal der samtidig tages stilling til, hvor meget der ønskes at støtte med. Eventuelt tilskud foreslås finansieret af midler fra kulturpuljen.

Det bemærkes, at Dansk Lastbil Nostalgi ikke er godkendt som en frivillig forening i Brønderslev Kommune. Foreningen modtager ikke tilskud fra kommunen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til henvendelse om tilskud til afholdelse af Nordjysk Veteranrally.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der for kulturpuljen er et restbudget på 45.702 kr. I restbudgettet er det taget højde for allerede afsatte midler ved udbetaling af tilskud fra kulturpuljen i april 2021, faste tilskud samt øvrige prioriterede midler.

Beslutning

Ansøgningen om sponsorat afslås.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af høringsudkast Støtte til foreningslivet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og kulturudvalget får forelagt et udkast til Støtte til Foreningslivet, og skal godkende høringsudkastet.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 13. juni 2019 efter fremlæggelse i Samarbejdsudvalget at opsige Brønderslev Ordningen med henblik på en revidering af ordningen til en mere tidssvarende tilskudsmodel.

Støtte til Foreningslivet er nu klar til at blive sendt i høring. Målet med en ny tilskudsmodel har ikke været at ændre mærkbart i fordelingen af tilskuddene til foreningerne i forhold til den nuværende ordning. Det væsentligste mål har været at skabe en tilskudsordning, der gør fordelingen af midlerne enkel og let forståelig.

Den 3. oktober 2019 godkendte Fritids- og Kulturudvalget en opdeling af den nuværende ordning i følgende 4 dele:

 • Støtte til Foreningslivet: Et opslagsværk hvor foreningerne nemt kan finde oplysninger om Brønderslevs Kommunes tilskudsordning, herunder aktivitetstilskud, lokaletilskud og træner/leder tilskud.
 • Folkeoplysningspolitikken: Den lokale politik, der indeholder de kommunale forhold for det folkeoplysende foreningsarbejde.
 • Individuelle dialogaftaler med samvirkerne: Forventningsafstemninger mellem Fritids- og Kulturudvalget og samvirkerne: Idrætssamvirket Brønderslev og Spejdersamvirket Brønderslev.
 • Foreningshåndbogen: Håndbogen er Brønderslev Kommunes udmøntning af folkeoplysningslovens regler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Håndbogen afspejler de til enhver tid gældende tilskudsmodeller og dialogaftaler for Brønderslev Kommune.

Formålet med opdelingen er at efterleve ønsket om en tidssvarende støtteordning, der er overskuelig og let at forstå.

I løbet af 2020 blev der nedsat to arbejdsgrupper med repræsentanter fra Idrætssamvirket Brønderslev og Spejdersamvirket Brønderslev. Arbejdsgruppernes opgave har været at kvalificere forvaltningens forslag til en ny og mere letforståelig tilskudsordning. Derudover har der været afholdt møder med repræsentanter fra de idébetonede foreninger og fra handicapforeningerne. Foreningerne har været med til at kvalificere forvaltningens forslag til en fremtidig støtteordning for hvert område.

Støtte til Foreningslivet er opdelt i fire foreningsområder:

 • Idræts- og fritidsforeningerne
 • Spejderforeningerne
 • Handicapforeningerne
 • Idébetonede foreninger.

Støtte til Foreningslivet indeholder tilskudsbetingelserne for hvert foreningsområde og vil være gældende fra tilskudsåret 2022. For at gøre tilskudsbetingelserne overskuelige og lette at forstå, er der i Støtte til Foreningslivet afsat et fast tilskudsbeløb til medlemmerne i foreningerne. Dette har hidtil været et variabelt tilskudsbeløb.

Materialet for Støtte til Foreningslivet er blevet gennemgået på udvalgets temamøde den 14. januar. Siden mødet er tilskudsbetingelserne for de idébetonede foreninger blevet ændret. Vedlagt er høringsudkastet til Støtte til Foreningslivet for de 4 områder og oversigter over konsekvenser af tilskudsmodellens ændringer for alle 4 områder.

Støtte til Foreningslivet sendes i høring med fokus på:

 • Er der generelle bemærkninger til støtteordningen?
 • Er tilskudsbetingelserne overskuelige og lette at forstå?

Støtte til Foreningslivet sendes i høring ved de fire foreningsområder, Idrætssamvirket Brønderslev og Spejdersamvirket Brønderslev. Derudover gøres der opmærksom på høringen via Brønderslevs Kommunes hjemmeside og på Conventus samt gennem nyhedsbrevet, der sendes til fritids- og kulturområdet. Høringsfristen fastsættes til med deadline den 17. august 2021 med henblik på behandling i Fritids- og Kulturudvalget til udvalgsmødet i september.

I løbet af høringsperioden bliver Støtte til Foreningslivet præsenteret på borgermøder.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender høringsudkastet og sender det i høring.

Personale

Ingen.

Beslutning

Høringsudkastet er godkendt og fremsendes i høring. Oversigten over støtteordningen skal i det fremsendte høringsmateriale vise tilskudsberegningerne både før og efter. Der afholdes møder for foreningerne i høringsperioden, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til den nye ordning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af samarbejdsaftaler


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget får forelagt samarbejdsaftalerne med Idrætssamvirket Brønderslev samt Spejdersamvirket Brønderslev og skal godkende aftalerne.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 13. juni 2019 efter fremlæggelse i Samarbejdsudvalget at opsige Brønderslev Ordningen med henblik på en revidering af ordningen til en mere tidssvarende tilskudsmodel. Efterfølgende godkendte Fritids- og Kulturudvalget den 3. oktober en opdeling af revideringsarbejdet i følgende fire dele:

 • Støtte til Foreningslivet: Et opslagsværk hvor foreningerne nemt kan finde oplysninger om Brønderslevs Kommunes tilskudsordning, herunder aktivitetstilskud, lokaletilskud og træner/leder tilskud.
 • Folkeoplysningspolitikken: Den lokale politik, der indeholder de kommunale forhold for det folkeoplysende foreningsarbejde.
 • Samarbejdsaftaler med samvirkerne: Forventningsafstemninger mellem Fritids- og Kulturudvalget og samvirkerne: Idrætssamvirket Brønderslev og Spejdersamvirket Brønderslev.
 • Foreningshåndbogen: Håndbogen er Brønderslev Kommunes udmøntning af folkeoplysningslovens regler om det frie folkeoplysende foreningsarbejde. Håndbogen afspejler de til enhver tid gældende tilskudsmodeller og dialogaftaler for Brønderslev Kommune.

Samarbejdsaftalerne med samvirkerne er nu klar til at blive godkendt. Samarbejdsaftalerne har til formål at sikre et konstruktivt samarbejde med interesseorganisationerne Idrætssamvirket Brønderslev og Spejdersamvirket Brønderslev.

Den 12. maj afholdt Idrætssamvirket Brønderslev og Fagforvaltningen for Børn og Kultur procesmøde omkring udarbejdelsen af samarbejdsaftalen med dem. Den 19. maj afholdt Idrætssamvirket Brønderslev og Fritids- og Kulturudvalget dialogmøde, hvor de drøftede indholdet i samarbejdsaftalen.

Der har løbende været dialog med Spejdersamvirket omkring deres samarbejdsaftale.

Fagforvaltningen Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og godkender samarbejdsaftalerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Samarbejdsaftalerne godkendes.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Retningslinjer for genstartspulje


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget præsenteres for retningslinjerne for genstartspuljen. Det er en pulje, der giver foreningerne mulighed for at søge midler til genstart efter nedlukningen. Udvalget bedes drøfte størrelsen af puljen samt retningslinjerne for puljen.

Sagsfremstilling

Der blev på Fritids- og Kulturudvalgets møde den 8. april afsat en pulje på 75.000 kr. til genstartinitiativet. Efterfølgende er der igangsat fælles markedsføring for idræts- og fritidsforeningerne inklusiv genstartsvideoer. Hertil er der afsat 45.000 kr.

Til genstartspuljen er der afsat 30.000 kr. Genstartspuljen er én ud af flere aktiviteter under genstartinitiativet. Puljen har til formål at støtte og samarbejde med både enkelte foreninger og på tværs af foreningerne om at få en god genstart efter nedlukningen. Det er en pulje, der giver foreningerne mulighed for at søge midler til at gøre noget ekstra for medlemmerne, instruktørerne eller selve foreningen i genstartsperioden.

Fritids- og Kulturudvalget forelægges et udkast til retningslinjerne for genstartspuljen til drøftelse herunder den eventuelle fremtidige økonomiske størrelse af puljen. I det vedlagte bilag med retningslinjerne for genstartspuljen foreslås, at ansøgningerne godkendes administrativt og at ansøgerne maksimalt kan søge om 4000 kroner. Der ønskes en drøftelse i Fritids- og Kulturudvalget i forhold til beløbets størrelse.

Genstartspuljen ansøges via mail hvor formål, beløb og en kort beskrivelse af initiativet præsenteres.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter retningslinjerne for genstartspuljen inklusiv den fremtidige økonomi.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Beløbsgrænsen sættes til 3000 kr. Puljen kan også søges til initiativer og udviklingstiltag for de frivillige. De 45.000 kr. der anvendes til markedsføring bevilges yderligere, således at ansøgningspuljen til genstartsaktiviteter er på 75.000 kr. Ansøgningerne behandles løbende.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Status på Covid-19 på Fritids- og Kulturområdet


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter status på Covid-19 for Fritids- og Kulturområdet.

Sagsfremstilling

Gennem hele perioden med Covid-19, er der taget en række beslutninger på Fritids- og Kulturområdet, med henblik på at muliggøre en fortsat sikker drift hos alle aktørerne på området i denne særlige situation. Udvalget har taget følgende beslutninger:

Der er truffet beslutninger i forhold til Idræts- og Spejderforeninger, Aftenskoler og selvejende haller. Af vedlagte bilag fremgår en oversigt over beslutningerne.

I perioden efter Fritids- og Kulturudvalgets møde den 6. maj 2021 er der sket følgende i relation til Covid-19:

Der er fortsat godt gang i de udendørs aktiviteter i fritidslivet, rigtig mange foreninger har igangsat aktiviteter. Derudover har der fra den 6. maj været mulighed for at gennemføre indendørs aktiviteter for alle aldersgruppe med visse restriktioner i forhold til kontaktsport. Foreningerne blev informeret om dette via mail den 5. maj 2021. Mailen er vedlagt.

Den 21. maj 2021 åbnes der yderligere for foreningslivet, når der også må gennemføres indendørs kontaktsport og der lempes på kravene om at foreningerne skal tjekke coronapas inden aktivitet, hvor der i stedet blev krav om stikprøvekontroller i forbindelse med de indendørs aktiviteter. Der er udsendt mail til foreningslivet den 21. maj, som er vedlagt.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget laver opsamling på de initiativer, der har været siden udvalgets sidste møde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Status på ansøgninger til Bevæg Dig For Livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om to ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder, der er blevet administrativt behandlet siden sidste behandling af puljen på Fritids- og Kulturudvalget møde den 4. marts 2021

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at alle ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder skulle behandles administrativt.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljens rammer yderligere udfoldet.

Fra den 4. marts til den 17. maj er der modtaget 2 ansøgninger til puljen på under 20.000 kr.

Ansøgningerne fra henholdsvis BI Håndbold og et lokalt skatermiljø i samarbejde med Ungdomsskolen. De er begge vedlagt som bilag.

BI Håndbold har søgt om midler til rekvisitter målrettet igangsætning af nye aktiviteter på det nye udendørs håndboldanlæg, som de har anlagt ved BI-Centeret. Ansøgning er tilgodeset og de er støttet med 20.000 kr.

De lokale skatere og Ungdomsskolen har søgt om midler til at sætte fokus på gadeidræt hen over sommeren, det skal gøres ved at udvikle et parkeringsområde ved Ungdomsskolen til en gadeidrætszone henover sommeren. Udvikling af ramperne på dette areal vil de lokale skatere være med til. Derudover vil projektet også fokusere på events og gadeidrætsaktiviteter målrettet børn og unge. Ansøgningen er tilgodeset og projektet er støttet med 20.000 kr.

Af vedlagt bilag fremgår status på puljen til udvalgets orientering.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2021, der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet om støtte for i alt 79.500 kr. i dette kalenderår, så den resterende pulje efter de to ovenstående ansøgningers bevillinger, er på 170.500 kr. Derudover er der overført ubrugte midler fra puljen i 2020 på 92.308 kr., hvorfor der i alt er 262.808 kr. tilbage i puljen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Ansøgning fra HEKLA - Bevæg dig for livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal vurdere ansøgning fra HEKLA på 50.000 kr. til Bevæg Dig For Livet-puljen og beslutte, om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at Fritids- og Kulturudvalget skulle vurdere ansøgninger over 20.000 kr.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljens rammer yderligere udfoldet.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra HEKLA, som søger 50.000 kr. til en legeplads. Legepladsen vil HEKLA etablere, da mange medlemmer gerne vil have muligheden for at medbringe deres børn når de træner og mødes med andre i foreningen. Lige nu er der ikke mulighed for, at børnene kan lege imens, men med denne nye legeplads der skal placeres tæt ved banen, kan man ride samtidigt med at børnene leger. Det forventes at legeplads vil komme alle klubbens medlemmer, ryttere der kommer i klubben til undervisning eller aktiviteter, lokale brugere ved "islandshestens dag" eller lignende til gode.

Formålet med projektet, er at få flere deltagere i foreningen. Legepladsen skal sikre, at de ryttere, som ellers må blive hjemme fra træning for at passe børn, nu også kan deltage, og der samtidig er ekstra oplevelser for de yngre medlemmer.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at ansøgningen er i tråd med puljens fokus på at igangsætte initiativer, så ansøgeren kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt – det kan være socialt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt osv.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker desuden, at ansøgningen er på kanten med de overordnede rammer for puljen, da ansøgningen vedrører etablering af en legeplads og dermed etablering af et anlæg. Der søges dog konkret om udgifter til rekvisitter til legepladsen, og ikke om konkrete udgifter til byggeri eller anlæg.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2021. Der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet støtte på i alt 79.500 kr., så den resterende pulje er på 170.500 kr. for året, derudover er der overførte midler fra 2020, så den samlede resterende pulje er på 262.808 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og træffer afgørelse i forhold til ansøgningen fra HEKLA.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ansøgningen aflås.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Ungdomshus i nye former


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til forslag til proces omkring Ungdomshus i nye former

Sagsfremstilling

Den 20. marts 2019 kunne Ungdomshuset i Brønderslev invitere til åbningsreception i deres nyetablerede lokaler på Nygade 36 i Brønderslev.

I de efterfølgende knap to år forsøgte Ungerådet, i samarbejde med tovholder ansat af Ungdomsskolen, at drive Ungdomshuset efter de husregler, som blev vedtaget i forbindelse med etableringen.

I 2020 var Ungdomshuset lige som det øvrige Danmark udfordret af situationen omkring Covid-19, som vanskeliggjorde åbningsmulighederne af lokalerne. Samtidig blev der valgt et nyt Ungeråd, som skulle forsøge at drive Ungdomshuset videre i den form, som det tidligere Ungeråd havde ønsket.

I forbindelse med godkendelse af budget 2021 besluttede Byrådet, at Ungdomshuset skulle nedlægges.

Byrådet skrev desuden i budgetaftalen følgende: Ungdomshus i nye former. Ungdomshuset nedlægges i sin nuværende form. I stedet skal der arbejdes med at ungdomshuset integreres i andre områder under Fritids- og Kulturudvalget – her tænkes primært på ungdomsskolen. De unge skal inddrages i arbejdet med at skabe en ny form for ungdomshus – og det skal undersøges, om tilbuddet kan placeres i både Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund.

For at sikre, at Ungerådet får mulighed for at fortælle om deres ønsker til et eventuelt fremtidigt ungdomshus samt miljø for unge mennesker generelt i Brønderslev Kommune, foreslår Fagforvaltningen for Børn og Kultur, at der aftales et dialogmøde mellem Fritids- og Kulturudvalget samt Ungerådet. Dialogmødet skal danne baggrund for, at Ungerådets ønsker blive fremlagt for Fritids- og Kulturudvalget, samtidig med at det giver mulighed for dialog mellem Ungerådet og udvalget i forhold til fremtidige muligheder.

Det bemærkes, at hvis Ungerådet fremsætter ønsker, som Fritids- og Kulturudvalget vurderer skal medtages i forbindelse med budgetforhandlinger for 2022, bør et eventuelt møde finde sted i juni måned. Dette for at sikre, at forslag om viderebringelse af ønsker til budget 2022 kan blive drøftet og videresendt på Fritids- og Kulturudvalgets møde i august.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til forslag omkring dialogmøde med Ungerådet i løbet af juni måned.

Personale

Ingen.

Beslutning

Forslaget om dialogmøde godkendes.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


15. Henvendelse fra FDF i Dronninglund om afslag på ansøgning til anlægspuljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har fået en henvendelse fra FDF i Dronninglund i forhold til afslag om tilskud fra anlægningspuljen 2021.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget behandlede på mødet den 8. april ansøgninger til anlægspuljen 2021 og besluttede, hvilke ansøgninger, der skulle imødekommes.

FDF i Dronninglund havde søgt om 250.000 kr. til renovering af kloakken ved Rosenbyhytten i Dronninglund. Ansøgningen blev ikke imødekommet af udvalget.

På baggrund af afslaget, har FDF i Dronninglund fremsendt en henvendelse til Fritids- og Kulturudvalget med anmodning om at få deres ansøgning genbehandlet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter henvendelsen fra FDF i Dronninglund med anmodning om genbehandling af ansøgningen om anlægstilskud til renovering af kloakker ved Rosenbyhytten.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Fritids- og Kulturudvalget genbehandler ikke ansøgningen. Fagforvaltningen for Børn- og Kultur går i dialog med FDF i Dronninglund om deres muligheder.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Henvendelse fra BI Håndbold om udvikling af idrætsfaciliteter i Brønderslev by


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget har modtaget en henvendelse fra BI håndbold om udviklingen af idrætsfaciliteter i Brønderslev by. BI Håndbold foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget kortlægger, hvilke muligheder der er for at udvikle idrætsfaciliteterne i Brønderslev by bedst muligt.

Sagsfremstilling

Bi Håndbold oplever som andre idrætsforeninger, at det er meget vanskeligt at få tilstrækkeligt med timer i Brønderslev hallerne til at dække deres behov. I forbindelse med at Byrådet har afsat midler til at styrke halkapaciteten i Brønderslev by, opfordrer BI Håndbold til, at Fritids- og Kulturudvalget planlægger langsigtet og helhedsorienteret.

BI håndbold opfordrer til, at Fritids- og Kulturudvalget finder løsninger, der kan tilgodese både Brønderslev Gymnastikforening og BI håndbold og som samtidig er tænkt ind i en sammenhæng med rehabiliteringsindsatsen og med et stærkt fokus på at understøtte sunde motionsvaner for børn og unge.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter henvendelsen fra BI Håndbold.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Fagforvaltningen laver en oversigt over samt en behovsanalyse af halkapaciteten i Brønderslev og omegn.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


17. Orientering om vedtægtsændringer for MOSS


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal godkende vedtægtsændringer for Museum for Forsyning og Bæredygtighed

Sagsfremstilling

Museum for Forsyning og Bæredygtighed, MOSS, har henvendt sig i forbindelse med, at deres vedtægter er blevet revideret.

Jævnfør § 15, stk. 1 i vedtægterne skal "vedtægter såvel som senere ændringer heri godkendes af museets hovedtilskudsydere".

Da Brønderslev Kommune har forpligtiget sig til at yde et årligt tilskud til MOSS svarende til 2 mio. kr., betragtes kommunen som hovedtilskudsyder.

De reviderede vedtægter sendes derfor til godkendelse ved Fritids- og Kulturudvalget, hvor udbetaling af tilskud til MOSS er forankret.

Det bemærkes, at ændringerne i vedtægterne hovedsageligt skyldes ændring af navn fra tidligere "Brønderslev Museerne" til nu "Museum for Forsyning og Bæredygtighed".

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender vedtægtsændringerne.

Personale

Ingen.

Beslutning

Vedtægtsændringerne grundet navneændringen godkendes.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


18. Orientering om projekt Library Takeovers


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids -og Kulturudvalget orienteres om et projekt, som Brønderslev Bibliotek er partnere i og som skal løbe de næste 18 måneder. Projektet kaldes "Library Takeovers" og har til hensigt at bruge bibliotekerne som åben platform, hvor lokale interessenter/foreninger kan bruge bibliotekets rammer som omdrejningspunkt for deres aktiviteter.

Sagsfremstilling

Kulturforbrugerne i dag har behov der stiller krav om nytænkning i bibliotekerne. I "LIBRARY TAKEOVERS" er lokale interessegrupper værter for biblioteket, hvor de selv skaber aktuelle kulturaktiviteter. Aktiviteterne tager udgangspunkt i lokale interessegruppers behov og udtryk. F.eks. en spejdergruppes fokus på bæredygtighed, en kunstnergruppes behov for en formidlingsplatform, seniorers fælles fortælle-lounge, ungegruppers litteraturscene og så videre.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen gennem Bibliotekernes udviklingspulje, og strækker sig over 1 ½ år. Slots- og Kulturstyrelsen finansierer 60% af de timer, der lægges i projektet lokalt. Brønderslev Bibliotek bidrager med eget arbejde samt nødvendige materialer. Projektet kan holdes indenfor bibliotekets økonomiske ramme.

Projektet er udviklet af og drives i et samarbejde mellem bibliotekerne i Odense, Brønderslev og Hedensted.

Formålet er at åbne bibliotekets rum og rammer (både fysiske og digitale) for samarbejdspartnere, som med frie rammer får lov til at forme og tænke biblioteket, som de ser og opfatter det. Det handler om en ny måde at skabe demokratiske arenaer, hvor projektets udvalgte målgrupper får lov til at skabe biblioteket, som de tænker det. Det er bibliotekets forventning, at projektet giver både samarbejdspartnerne og biblioteket helt nye øjne på praksis, rum og muligheder.

Målgruppen er udvalgte lokale netværk, foreninger eller institutioner som brænder for en sag og ønsker at indgå i proces med biblioteket om at fremme den. Det handler om demokratiske rettigheder som at kunne forsamles, ytringsfrihed og dannelse. Biblioteket skal give plads men også sætte sine egne kompetencer i spil og gå med på ”legen”.

Brønderslev Bibliotek skal igennem tre udvalgte `takeovers´ inden projektets afslutning.

Status lige nu er, at Brønderslev Bibliotek sammen med projektets konsulenter er i gang med at udforme de metoder og tilgange, som projektet skal bygge på. På Brønderslev Bibliotek er overskriften for aktiviteterne 'i bevægelse'. Bevægelse tænkes helt bredt som den rejse ethvert menneske er på i krop, sind og relationer - livets bevægelse.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen om bibliotekets deltagelse i projekt Library Takeovers til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning. Orientering om ansøgning til 100 dages kultur- og idrætsfestival.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


19. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Artikel om Ungdomsskolen som frontløber på European Solidarity Corps og uddeling af magasin
Beslutning

Taget til efterretning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


20. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 4. juni 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer