Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 11. februar 2021
Lokale: Virtuelt møde via Teams
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer/bemærkninger.

Til toppen


3. Drøftelse af tilskud på folkeoplysningsområdet under Covid-19


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at indlede en drøftelse af den fortsatte administration af de kommunale tilskudsregler på området i lyset af Covid-19 og de fortsatte restriktioner.

Sagsfremstilling

I april 2020, hvor Covid-19 var begyndt at sætte sit præg på vores hverdag, vedtog Fritids- og Kulturudvalget at fastholde tilskuddene i 2020 baseret på data fra 2019.

Covid-19 har stadig sit tag i vores hverdag, og fritidslivet er fortsat underlagt restriktioner. 2021 er startet med en stor nedlukning af området, og der ses ind i et forår med fortsatte restriktioner.

Derfor ønskes en drøftelse af tilskudssituationen for 2021.

På mødet i april 2020 vedtog Fritids- og Kulturudvalget følgende: Foreningernes aktivitets- og lokaletilskud fastholdes på trods af mulig mindre aktivitet i Corona-perioden. Derfor baseres tilskuddet for perioden, der udbetales i 2021, på data fra foreningens aktivitet i 2019.

Konkret betød det følgende for henholdsvis foreningslivet, aftenskoler og hallerne i forhold til 2020:

Foreningslivet

Foreningernes aktivitets- og lokaletilskud fastholdes på trods af mulig mindre aktivitet i Corona-perioden. Tilskuddet for perioden, der udbetales i 2021, baseres på data fra foreningens aktivitet i 2019.

12. november tog Fritids- og Kulturudvalget yderligere stilling til fordeling af en særlige Coronapulje til foreningslivet. Puljen blev afsat under budgetforhandlingerne til budget 2021. Midlerne blev fordelt, så idrætsforeningerne, de idébetonede foreninger samt spejderforeningerne fik et særtilskud på 100 kr. pr medlem under 25 år.

Aftenskolerne

Der gives tilskud til planlagt undervisning i nedlukningsperioden, hvis det ikke er muligt at udskyde undervisningen til et senere tidspunkt. Ordningen omhandler:

 1. Lokaletilskud til lejede lokaler i haller og i øvrige lokaler.
 2. Løntilskud til lærer- og lederløn.

Ordningen omfatter aftenskoler/voksenundervisningsforeninger, der har fået tilsagn om bevilling til undervisning i 2020.

På mødet i januar 2021 vedtog Fritids- og Kulturudvalget, at nedenstående forhold for aftenskolerne er gældende frem til og med d. 28. februar 2021 i henhold til bekendtgørelse fra Kulturministeriet.

 • De 10 % af tilskudstilsagnet til debatskabende aktiviteter skal ikke tilbagebetales
 • Der kan udbetales tilskud til trods for aflysninger af planlagte aktiviteter.
 • Der kan gives tilskud til leje af større private lokaler, hvis det er nødvendigt for gennemførsel.
 • Der kan gives tilskud til fjernundervisning, der erstatter planlagte aktiviteter.
 • Der kan udbetales tilskud til aktiviteter med få deltagere på holdene, selvom tilskuddet overstiger de fastsatte tilskudsbrøker.
 • Der kan gives tilladelse til, at aftenskolerne anvender dele af deres tilskud til ekstraordinære udgifter herunder værnemidler, ekstra rengøring og lignende.

Hallerne

I forhold til haltilskuddet som baseres på gennemsnitsberegninger fra 3 år, vil sæson 2019/2020 ikke tælle med. Dermed vil den mindre aktivitet i denne sæson ikke få betydning for det fremtidige tilskud.

Fritids- og Kulturudvalget anmodes om at drøfte tilskudsbetingelser til henholdsvis foreninger, aftenskoler og haller i 2021 under de fortsatte restriktioner.

Følgende kan tages i betragtning i drøftelsen:

 • Der kan være udfordringer ved at fastholde en forlængelse af de allerede vedtagne ordninger særligt målrettet foreningslivet. Ved at basere tilskud på data fra 2019, vil enkelte foreninger blive særligt tilgodeset, hvis de har investeret stort eller på anden vis opnået særligt tilskud i 2019. Samtidig vil foreninger ikke kunne få tilskud til de reelle udgifter baseret på året.
 • Fagforvaltningen for Børn og Kultur har fået gode tilbagemeldinger på den særlige Coronapulje afsat i budget 2021, som blev udmøntet som et ekstra direkte medlemstilskud til medlemmer under 25 år, hvorfor det kunne være en mulighed at fordele eventuelt ikke udmøntede midler baseret på 2021 på denne vis.
 • I forhold til aftenskolerne vedtog Fritids- og Kulturudvalget på mødet i januar 2021 at godkende en fortsat fastholdelse af tilskud til aftenskolerne frem til 28. februar. På denne baggrund er den nuværende ordning stadig gældende og tidssvarende i forhold til aftenskolernes situation.
 • I forhold til halområdet kan det drøftes om sæsonen 2020/2021 ikke skal tælle med i beregning af haltilskud for 2022, men at vi bruger timetal fra 2018/2019. Det vil i praksis betyde, at beregningen baseres på samme timetal alle 3 år.
 • De respektive samvirker kan med fordel inddrages i den videre drøftelse inden udvalget træffer beslutning om tilskudssituationen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter, hvordan de kommunale tilskudsordninger på området skal administreres for at understøtte et fortsat stærkt fritidsliv.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2021, pkt. 9:

Sagen drøftet. Punktet genoptages på et ekstraordinært udvalgsmøde den 11. februar 2021.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Fritids- og Kulturudvalget den 11. februar 2021:

Som supplement til ovenstående opsummering af tidligere beslutninger vedrørende håndtering af tilskudsudbetaling og gebyropkrævning under Covid-19-perioden, kan det oplyses, at Fritids- og Kulturudvalget på møde den 15. april 2020 beslutter at fortsætte tilskud og gebyropkrævning som hidtil, hvilket medfører at udbetaling af tilskud og opkrævning af gebyrer baseres på data fra 2019. På Fritids- og Kulturudvalgets møde den 26. november 2020 besluttes det, at foreningerne opkræves lokalegebyrer for 2. halvår 2020 ud fra de faktiske bookinger i perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020, og dermed ikke baserer opkrævningen på tallene fra 2. halvår 2019.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget beslutter:

 • At lokalegebyrerne for første halvår af 2021 betales efter de bookede tider i den pågældende periode.
 • At lokaletilskud og aktivitetstilskud i 2021 udbetales til foreningerne på baggrund af data for 2019.
 • At
  sæson 2020/2021 ikke tæller med i beregningen af haltilskuddet for 2022, men at timetallet for 2018/2019 anvendes.

Til toppen


4. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 12. februar 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer