Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 30. september 2021
Lokale: Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger/ændringer.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


3. Justeringer i retningslinjer for anlægspuljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til et forslag om justering af retningslinjer for anlægspuljen.

Sagsfremstilling

De nuværende retningslinjer for anlægspuljen er godkendt af Fritids- og Kulturudvalget på møde den 10. september 2020.


Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår en justering af retningslinjerne for at sikre større gennemsigtighed, og for at gøre retningslinjerne mere entydige og lettere at forstå for ansøgere til puljen.

Følgende foreslås justeret i retningslinjerne:

Nuværende tekst

Forslag til ny tekst

Hvem kan søge?

 • Ansøgere til anlægspuljen skal være hjemmehørende i Brønderslev Kommune
 • Ansøgere skal være godkendt som en frivillig folkeoplysende forening eller som minimum være en forening etableret med cvr. nr. og vedtægter

Hvem kan søge?

 • Ansøgere til anlægspuljen skal være hjemmehørende i Brønderslev Kommune
 • Ansøgere skal være en frivillig godkendt forening eller på anden måde en aktør, som arbejder for fritids- og kulturområdet i Brønderslev Kommune
 • Ansøger skal være etableret med cvr. nr. samt vedtægter, der i sit formål beskriver ansøgers forbindelse til fritids- og/eller kulturområdet

Hvad kan der søges om tilskud til?

 • Forandringer og/eller nyetableringer af klub-/foreningsfaciliteter
 • Energibesparende foranstaltninger
 • Projekter, der optimerer kvadratmeter for eksempel for at skabe mere aktivitet på færre matrikler
 • Projekter, der skaber grobund for nye/flere aktiviteter
 • Vedligeholdelse af eksisterende lokaler/anlæg, der ikke støttes via Brønderslev Kommunes tilskudsordning til foreninger

Hvad kan der søges om tilskud til?

 • Forandringer og/eller nyetablering af klub-/foreningsfaciliteter
 • Energibesparende foranstaltninger
 • Projekter, der optimerer kvadratmeter for eksempel for at skabe mere aktivitet på færre matrikler
 • Projekter, der skaber grobund for nye/flere aktiviteter
 • Vedligeholdelse af eksisterende lokaler/anlæg, der IKKE støttes via Brønderslev Kommunes tilskudsordning til foreninger. Ved spørgsmål omkring støtte til udgifter til vedligeholdelse, henvises til kontakt til Administrationen for Børn og Kultur
 • Projekter som Fritids- og Kulturudvalget selv tager initiativ til

De foreslåede justeringer i retningslinjerne vil sikre, at det fremadrettet vil være mere præciseret, hvem der har adgang til at søge om tilskud via anlægspuljen og hvad, der kan søges om tilskud til.

Det foreslås endvidere, at ansøgninger, der ikke lever op til kravene i retningslinjerne, fremover vil blive afvist administrativt, eventuelt med henvisning til andre relevante puljer, fonde eller ordningen for lokaletilskud.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender

 1. at retningslinjerne for anlægspuljen justeres som foreslået og
 2. at ansøgninger, der ikke lever op til kravene i retningslinjerne, afvises administrativt.
Personale

Ingen.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget godkender de justerede retningslinjer, med den ændring at der kun kan disponeres midler til Fritids- og Kulturudvalgets egne projekter, hvis der er ikke disponerede midler til overs efter foreningernes ansøgninger er behandlet. Ansøgningerne kan fremadrettet afvises administrativt, hvis de ikke lever op til retningslinjerne.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Vedligehold i forbindelse med lokaletilskudsordningen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om lokaletilskudsreglerne i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Der er på Fritids- og Kulturområdet afsat et budget til tilskud til lokaler (lokaletilskud) efter Folkeoplysningslovens §25, stk. 1. De afsatte midler til lokaletilskud anvendes dels som støtte til husleje og dels som støtte til andre drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Ansøgninger om støtte til vedligehold, der er omfattet af de almindelige regler om lokaletilskud vil fremover ikke blive behandlet under anlægspuljen. Disse ansøgninger vil i stedet blive henvist til behandling under reglerne for lokaletilskud.

Det har siden kommunesammenlægningen i 2007 været en administrativ praksis, at enkeltstående projekter over 50.000 kr. først skulle godkendes af Fagforvaltningen for Børn og Kultur inden arbejdet kunne igangsættes. Vedligeholdelsesprojekter på under 50.000 kr. har foreningerne kunnet iværksætte uden forhåndsgodkendelse. Siden 2019 har det været praksis, at Fritids- og Kulturudvalget behandler ansøgninger til vedligeholdelsesprojekter på over 50.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har på vedlagte bilag lavet en oversigt over foreningernes lokaleudgifter for regnskabsåret 2019.

Som det fremgår af vedlagte oversigt, er størstedelen af budgetrammen afsat til foreningernes faste lokaleudgifter. Den største variable udgift er vedligeholdelse, som kan variere en del fra år til år, alt efter hvor meget foreningerne har sat i gang af vedligeholdelsesarbejde.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur vil fremadrettet vurdere, om en ansøgning til anlægspuljen vil kunne opnå støtte under de til enhver tid gældende lokaletilskudsregler.

Fritids- og Kulturudvalget modtager en gang om året en orientering om fordelingen af lokaletilskud til vedligeholdelsesudgifter.

Det bemærkes, at der således også gives tilskud til vedligeholdelse og renovering af lysanlæg.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Brønderslev Tennis Klub klager over gebyr for leje af haltimer i 1. halvår 2021


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal behandle Brønderslev Tennisklubs klage over lokalegebyr.

Sagsfremstilling

Brønderslev Tennisklub har ved brev af 14. september 2021 klaget over den fremsendte faktura på 15.534,38 kr., som foreningen har modtaget i forbindelse med opkrævning af lokalegebyr for første halvår 2021.

Foreninger, der benytter de selvejende haller og kommunale faciliteter, skal betale et gebyr pr. time. Taksten er fastsat af Byrådet.

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på et ekstraordinært møde den 11. februar 2021, at foreninger, som bruger lokaler i de selvejende haller og/eller kommunale lokaler, vil blive opkrævet lokalegebyr for første halvår af 2021, på baggrund af de bookede tider i den pågældende periode. Fritids- og Kulturudvalget besluttede på samme møde desuden, at lokaletilskud og aktivitetstilskud i 2021 udbetales til foreningerne på baggrund af data for 2019.

Brønderslev Tennisklub har i 2021 modtaget følgende tilskud fra Brønderslev Kommune:

Aktivitetstilskud

3.379 kr.

Coronatilskud

2.400 kr.

Lokaletilskud

11.356 kr.

Banepasningstilskud

28.024 kr.

Brønderslev Tennisklub beskriver i deres brev til forvaltningen, at de ikke finder det rimeligt, at de skal betale for de bookede timer i første halvår 2021, og begrunder det med følgende:

 • Brønderslev Hallen og Vendelbohallen har fra 1. januar 2021 til 18. april 2021 været lukket på baggrund af beslutning fra regeringen.
 • Brønderslev Hallens hal 1 har i samme periode været anvendt til Covid-19 test og vaccination, og det ville derfor være umuligt at benytte hallen, selvom den ikke havde været lukket på baggrund af regeringens beslutning.
 • Brønderslev Tennisklub bemærker desuden, at det må antages, at Brønderslev Hallen modtager betaling ad to omgange for timerne i den pågældende periode. Regionen betaler sandsynligvis for leje af hallens faciliteter, samtidig med at Brønderslev Kommune også betaler for timer i hallen i samme periode jævnfør tidligere beslutning truffet af Fritids- og Kulturudvalget.

Brønderslev Tennisklub finder det svært at argumentere med de medlemmer, der har ønsket deres kontingent for vintertræning refunderet. Medlemmerne stiller sig uforstående overfor, hvorfor de skal betale fuldt kontingent, når de ikke har haft mulighed for at benytte sig af de bookede timer.

Brønderslev Tennisklub undrer sig desuden over, at Brønderslev Kommune på den ene side pålægger foreningerne omkostninger for en halleje, som ikke har kunnet benyttes, og på den anden side afsætter midler og mange konsulentkræfter for at sætte gang i foreningslivet igen efter Covid-19.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter klagen fra Brønderslev Tennisklub.

Personale

Ingen.

Beslutning

Klagen afvises. Fagforvaltningen for Børn og Kultur går i dialog med Tennisklubben omkring deres klage.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om

 • Henvendelse fra Agersted Gymnastikforening
 • Invitation til indvielse af padelbaner i forbindelse med Brønderslev Tennis Klubs anlæg
Beslutning
 • Det drøftes i Social og Sundhedsudvalget om biblioteket skal anvendes til at udlevere hjælpemidler.

Orienteringen taget til efterretning.

Hildo Rasmussen var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 30. september 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer