Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 4. november 2021
Lokale: Pejsestuen, Brønderslev Bibliotek
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer/bemærkninger.

Til toppen


3. Revidering af nuværende Folkeoplysningspolitik


Resume

Sagsforløb: FK

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har på baggrund af Folkeoplysningspolitikken udarbejdet et forslag til et tillæg til Fritids- og Idrætspolitikken. Dette tillæg kan sikre, at Fritids- og Idrætspolitikken lever op til Folkeoplysningslovens bestemmelser og gør politikken mere tidssvarende og let læselig.

Fritids- og Kulturudvalget skal godkende forslaget til et tillæg til Fritids- og Idrætspolitikken.

Sagsfremstilling

Fritid- og Kulturudvalget besluttede den 13. juni 2019 efter fremlæggelse af Samarbejdsudvalget at opsige Brønderslev Ordningen med henblik på en revidering af ordningen til en mere tidssvarende tilskudsmodel.

Den 3. oktober 2019 godkendte Fritids- og Kulturudvalget en opdeling af den nuværende ordning i følgende fire dele:

 • Støtte til Foreningslivet
 • Individuelle dialogaftaler med samvirkerne
 • Folkeoplysningspolitikken
 • Foreningshåndbogen.

Formålet med opdelingen er at efterleve ønsket om en tidssvarende støtteordning, der er overskuelig og let at forstå. Da revidering af Folkeoplysningspolitikken sidst blev godkendt i 2016, er der kun tale om en opdatering med udgangspunkt i den nye Støtte til Foreningslivet og Samarbejdsaftalerne med samvirkerne.

Ligeledes tager revideringen udgangspunkt i, at nogle af de punkter der skal opdateres i Folkeoplysningspolitikken ud fra paragraf 34 i Folkeoplysningsloven næsten lige er bearbejdet i forbindelse med Fritids- og Idrætspolitikken.

Politikkens opbygning tager udgangspunkt i Folkeoplysningslovens paragraf 34:

Kommunalbestyrelsen vedtager og offentliggør en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen, som skal angive følgende:

1) Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

2) Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer.

3) Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettige folkeoplysningsvirksomhed, og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde, jf. paragraf 6, stk.1, nr.3.

4) Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver, jf. paragraf 8a, nr. 3, og paragraf 19, stk. 3.

5) Afgrænsning af aktiviteter inden for den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter.

6) Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. paragraf 35, stk. 1.” (Folkeoplysningsloven, s. 41-44).

Forslag til Proces- og handleplan i punkter:

 • 19. august - Godkendelse af processen i Fritids- og Kulturudvalget
 • primo september - Fællesmøde mellem samvirkerne samt formand og næstformand for Fritids- og Kulturudvalget
 • medio september - Administrationen udarbejder på baggrund af fællesmødet et forslag til en revideret folkeoplysningspolitik der sendes til kommentering ved samvirkerne
 • 30. september/4. november - Høringsudkast af Folkeoplysningspolitikken sendes til godkendelse i Fritid- og Kulturudvalget
 • Folkeoplysningspolitikken sendes i høring hos de folkeoplysende virksomheder i kommunen.
 • Januar - Revideret Folkeoplysningspolitik sendes til godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget
 • Februar - godkendelse af Folkeoplysningspolitikken i Byrådet

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritid- og Kulturudvalget drøfter og godkender processen omkring revideringen af folkeoplysningspolitikken.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 19. august 2021, pkt. 10:

Processen godkendt. Hele Fritids- og Kulturudvalget deltager i fællesmødet med samvirkerne.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 4. november 2021.

Samarbejdsudvalget blev på mødet den 14. september 2021 enig om at anbefale, at den nye Folkeoplysningspolitik kan udformes som et tillæg til Fritids- og Idrætspolitikken.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har udarbejdet et forslag til dette tillæg til Fritids- og Kulturudvalgets drøftelse.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender tillægget til Fritids- og Idrætspolitikken.

Beslutning

Tillægget til Fritids- og Idrætspolitikken godkendt med en redaktionel ændring på side 3, så det tydeligt fremgår, at samarbejdsudvalget er et dialog- og høringsfora og ikke et beslutningsorgan.

Bilag

Til toppen


4. Status på landsbypedelordning, nytteindsats og spørgsmål om seniorjob


Resume

Sagsforløb: BE/TM/FK/ØK/BY

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune. Ordningen sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Vej og Park. Begge ordninger vurderes at fungere godt. Antallet af seniorjobbere er faldet. Det har indflydelse på mængden af opgaver, landsbypedellerne kan tage ind.

Byrådet besluttede i 2016, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune tilknyttes landsbypedelordningen. Beskæftigelsesudvalgsmedlem Klaus Klæstrup har foreslået, at seniorjobbere også tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Byrådet bedes tage status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tage stilling til, om seniorjobbere også kan tilknyttes ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i juni 2016 etablering af en landsbypedelordning i Brønderslev Kommune efter indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Byrådet besluttede også i juni 2016, at nye seniorjobbere som udgangspunkt ansættes i regi af landsbypedelordningen, der foruden grønne og fysiske job også har administrative job i lokalhistoriske arkiver.

Landsbypedellerne sameksisterer med nytteindsatsen for ledige borgere i Brønderslev Kommune. De to ordninger deler lokaler og opgaver og har samme leder og en medarbejder tilknyttet. Derudover er to fleksjobbere ansat i landsbypedelordningen.

Status på landsbypedel

Landsbypedelordningen blev senest evalueret i august 2019. Landsbypedellerne oplever fortsat stor søgning på opgaver fra bl.a. foreninger og idrætsklubber. Landsbypedellerne oplever tilfredshed med det arbejde, der bliver udført. Nogle af de mest typiske opgaver er:

 • drift af lokalhistoriske arkiver
 • malearbejder
 • renovering af bord/bænk sæt
 • klipning og vedligehold af grønne arealer
 • hovedrengøring af klubhuse mv.

Landsbypedellerne har i 2020 og 2021 varetaget en ny opgave i relation til situationen med covid-19. De har etableret et værnemiddelslager og udbragt værnemidler til kommunens institutioner.

Landsbypedellerne har de seneste to år takket nej til flere opgaver, fordi antallet af seniorjobbere er faldet. I juni 2019 var 12 seniorjobbere tilknyttet landsbypedellerne. I juni 2021 gælder det 1. Det skyldes dels, at dagpengeperioden er blevet forlænget for ledige under corona-krisen, og dels at færre borgere er omfattet af efterlønsordningen.

Seniorjob er nemlig en ansættelse, som kommuner skal tilbyde borgere, hvis ret til dagpenge udløber indenfor 5 år fra efterlønsalderen. Det er en betingelse, at borgeren opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn, og borgeren som ledig fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Forlængelsen af dagpenge som følge af corona-krisen er nu ophørt, og det giver en tilgang på to nye seniorjobbere i landsbypedelordningen i august 2021. På længere sigt ses fortsat en nedadgående tendens i takt med, at færre er berettiget til efterløn. På landsplan forventes et fald fra 1.200 seniorjob i 2021 til 700 i 2024.

Der er i landsbypedel-ordningen plads til 15 borgere (seniorjob, praktik og nytteindsats). Derudover er der i nytteindsatsen for unge plads til 15 borgere. Perioden fra 2019 til 2021 har generelt været præget af fald i antallet af borgere. Det skyldes – foruden det faldende antal af seniorjob - corona-krisen, hvor landsbypedellerne og nytteindsatsen var ramt af nedlukninger i 2. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021.

Spørgsmål om seniorjob

Udvalgsmedlem Klaus Klæstrup har rejst et forslag om, at seniorjobbere i Brønderslev Kommune ikke kun tilknyttes landsbypedel-ordningen, men også kan tilknyttes ældreområdet.

Seniorjobbere i Brønderslev Kommune ansættes som udgangspunkt i landsbypedel-ordningen. Der er enkelte undtagelser, hvor seniorjobbere pga. helbredsmæssige forhold ansættes i andre jobs.

Det er et krav, at et seniorjob etableres på overenskomstmæssige vilkår, og der skal være tale om arbejde med et reelt indhold. Kommunen fastsætter arbejdsområdet og det konkrete indhold af seniorjobbet. Borgeren har ikke krav på ansættelse indenfor bestemte områder, men kommunerne bør ved fastlæggelsen af jobbet tage udgangspunkt i borgerens forudsætninger og interesser.

I vedhæftede bilag ses forslag til arbejdsopgaver på ældreområdet for seniorjobbere. Klaus Klæstrup foreslår, at eventuel økonomi med ordningen afdækkes og eventuelt hentes indenfor ældreområdets budget.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse gør opmærksom på, at hvis seniorjobbere tilknyttes andre områder, kan konsekvensen være en udhuling af landsbypedelordningen i betragtning af den lave volumen i seniorjobs.

Status på nytteindsats for unge

Vej og Park har siden april 2018 varetaget opgaven med nytteindsats for unge i Brønderslev Kommune, der søger offentlig forsørgelse i UngeCentret og vurderes uddannelsesparate.

Nytteindsatsen er et led i en "vend i døren"-tilgang i UngeCentret, som går ud på at motivere de unge til at tage et job, mens de venter på uddannelse, frem for at søge offentlig forsørgelse.

Hvis de unge ikke møder op hos Vej og Park, fratrækkes de i deres ydelse, medmindre fraværet er lovligt begrundet. Nogle unge vil ikke dukke op eller falder fra undervejs. Andre vil fortsat være på offentlig forsørgelse, når forløbet er slut, og UngeCentret målretter herefter indsatsen til den enkeltes behov.

Arbejdstiden for de unge i nyttejob er kl. 7.45 til 15.30 fra mandag til torsdag. Arbejdspladsen ligger i Dronninglund. For de unge i Brønderslev er der tilbud om transport kl. 7 om morgenen. Fredag er de unge henvist til at deltage i CV-workshop på UngeCentret.

167 unge har været i nytteindsats hos Vej og Park fra januar 2020 til juni 2021.

Et nytteindsatsforløb kan vare op til 13 uger. Intentionen er, at et forløb maksimalt skal vare 6 uger. I 2020 og 2021 har et forløb hos Vej og Park i gennemsnit varet 5,8 uger, hvilket vurderes tilfredsstillende i forhold til målet om, at der ikke skal være tale om en langvarig indsats.

UngeCentret oplever, at samarbejdet med Vej og Park fungerer godt. Der er tæt kontakt mellem rådgivere og medarbejderen hos Vej og Park, og der er løbende dialog om tilgangen til de unge. Tilbagemeldingerne fra Vej og Park bruges i tilrettelæggelsen af den videre indsats for den enkelte unge.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager status på landsbypedelordningen og nytteindsats til orientering og tager stilling til, om seniorjobbere også skal tilknyttes ældreområdet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. august 2021, pkt. 7:

Udsættes til næste møde.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 15. september 2021, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Flertallet indstiller, at seniorjobbere ikke nødvendigvis skal ansættes i Landsbypedelordningen, men kan tilknyttes andre områder.

Eskild Sloth Andersen tager forbehold.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 28. september 2021, pkt. 12:

Det indstilles, at seniorjobberne ikke nødvendigvis skal ansættes i Landsbypedelordningen, men kan tilknyttes andre områder.

Poul Erik Andreasen og Dennis Kvesel var fraværende.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Det indstilles, at seniorjobberne skal kunne tilknyttes andre områder.

Bilag

Til toppen


5. Ændring af vedtægter for Kulturskolens bestyrelse


Resume

Sagsforløb: FK

Kulturskolen har anmodet Fagforvaltningen for Børn og Kultur om, at der sættes gang i en proces med at revidere Kulturskolens vedtægter.

Fritids- og Kulturudvalget skal beslutte, om der skal igangsættes en proces for revidering af vedtægterne.

Sagsfremstilling

Kulturskolen i Brønderslev Kommune har eksisteret i sin nuværende form siden kommunesammenlægningen i 2007.

Kulturskolen driver undervisning på kommunens folkeskoler samt i flere institutioner. Derudover udbyder Kulturskolen også valgfag indenfor musik og billedkunst.

Kulturskolen er en kommunal institution indenfor Fritids- og Kulturområdet. Kulturskolen drives af kulturskolelederen samt en bestyrelse, der sammen skal sikre samarbejdet mellem Kulturskolen og folkeskolen, elever, forældre og øvrige samarbejdspartnere.

Bestyrelsen for Kulturskolen vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen består af 9 medlemmer:

 • 1 medlem udpeget af Byrådet.
 • 4 medlemmer vælges af og blandt musikskolens forældre
 • 1 medlem vælges af og blandt musikskolens medarbejdere
 • 2 medlemmer vælges af og blandt musikskolens elever
 • 1 repræsentant for folkeskolen

Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Medlemmer udpeget ad Byrådet sidder dog i hele funktionsperioden.

Kulturskolen har bedt Fagforvaltningen for Børn og Kultur om at igangsætte en proces for ændring af vedtægterne. Ændringerne skal være med til at sikre en mere nutidig Kulturskole. Kulturskolen bemærker, at de nuværende vedtægter for Kulturskolen ikke er tidssvarende. Vedtægterne er sidst revideret forud kommunesammenlægningen i 2007.

I vedtægterne nævnes blandt andet Kulturrådet - en institution der ikke findes mere. Derudover nævnes flere steder i vedtægterne funktioner, som bestyrelsen skal varetage, som i dag enten varetages af Kulturskolens ledelse eller Fagforvaltningen for Børn og Kultur. Kulturskolen ønsker med vedtægtsændringerne at skabe en god baggrund for Kulturskolens virke, som både er relevant og hvor organiseringen af kulturskolen i endnu større omfang kan være med til at understøtte udviklingen af skolen end hidtil.

Udvikling af de nye vedtægter skal ske i et tæt samarbejde mellem bestyrelsen for Kulturskolen og Fritids- og Kulturudvalget. Hvis Fritids- og Kulturudvalget beslutter at sætte processen i gang, vil Fagforvaltningen for Børn og Kultur i samråd med ledelsen af Kulturskolen gå i dialog med bestyrelsen for Kulturskolen om udformningen af nye vedtægter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og beslutter, om der skal igangsættes en proces med revidering af Kulturskolens vedtægter.

Personale

Ingen.

Beslutning

Drøftet. Der igangsættes en proces med revidering af Kulturskolens vedtægter.

Bilag

Til toppen


6. De støtteberettigede foreningers tilskudsgrundlag for regnskabsåret 2021


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget vedtog på deres møde den 11. februar 2021, at foreningernes aktivitets- og lokaletilskud, der udbetales i 2021, baseres på data fra foreningernes aktivitet i 2019.

I forbindelse med udbetaling af aktivitets- og lokaletilskud i 2022, skal Fritids- og Kulturudvalget beslutte, hvilket års data, der skal anvendes.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget vedtog på deres møde den 11. februar 2021, at foreningernes aktivitets- og lokaletilskud, der udbetales i 2021, baseres på data fra foreningens aktivitet i 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur anbefaler, at udbetaling af aktivitets- og lokaletilskud for regnskabsåret 2021 opgøres således:

 • at aktivitetstilskud beregnes på baggrund af data fra foreningernes aktivitet i 2019, idet foreningerne i 2021 har været ramt af Covid-19-restriktioner halvdelen af året. Det har betydet en væsentlig mindre aktivitet ude i foreningerne. Aktivitetstilskud opgøres efter foreningernes faktiske udgifter til træner, stævner, kørsel og rekvisitter. Udgifter der i 2021 som hovedregel ikke har været på niveau med tiden før Covid-19.
 • at lokaletilskud beregnes på baggrund af data fra foreningernes regnskabstal for kalenderåret 2021. Lokaletilskud gives til driftsudgifter til egne og lejede lokaler. Disse udgifter består af renter, lejebeløb, skatter, afgifter, forsikringer, almindelig vedligeholdelse, energiudgifter samt til rengøring og tilsyn. En stor del af disse udgifter er faste hvert år, og skal betales uanset om der har været Covid-19 eller ej.

Både Spejdersamvirket og Idrætssamvirket bemærker, at de støtter ovennævnte anbefaling.

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget at hæve lokaletilskudsprocenten fra 65% til 70% gældende fra 2022. Afregning af tilskud for 2021 skal ske med 65% af de tilskudsberettigede udgifter, mens aconto for 2022 skal afregnes med 70% af de tilskudsberettigede udgifter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender, at aktivitetstilskud beregnes på baggrund af data fra 2019 og at lokaletilskud beregnes på baggrund af data fra 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fagforvaltningens indstilling godkendes. Hvis der er enkelte foreninger, der er kommet til senere eller rammes hårdt, tages disse op til individuel vurdering.

Til toppen


7. Ansøgning om anlægstilskud fra Hjallerup Kulturhus


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hjallerup Kulturhus om tilskud fra anlægspuljen.

Sagsfremstilling

Hjallerup Kulturhus har i forbindelse med anlægspuljen 2021 sendt ansøgning omkring tilskud til køb af nye borde og stole.

Ansøgningen blev på baggrund af en administrativ fejl ikke behandlet sammen med de øvrige ansøgninger til puljen.

Hjallerup Kulturhus skriver i sin ansøgning, at de nuværende borde og stole i Kulturhuset efter knapt 25 års brug, efterhånden er meget slidte. Kulturhuset har undersøgt, om det kan lade sig gøre at reparere de berørte borde og stole. Kulturhuset har konstateret, at det ikke var muligt.

Det samlede budget angivet i ansøgningen for indkøb af 70 borde og 225 stole inklusive udstyr er 294.816 kr. Hjallerup Kulturhus søger om tilskud fra anlægspuljen på 50.000 kr. til medfinansiering af indkøbet.

Hjallerup Kulturhus ønsker, at de nuværende borde og stole kan udskiftes i løbet af foråret 2022, hvor huset samtidig kan fejre 25-års jubilæum.

Udover anlægspuljen søger Hjallerup Kulturhus om tilskud til indkøbet ved andre relevante fonde og puljer. Det bemærkes, at Hjallerup Kulturhus har budgetteret med en egenbetaling svarende til ca. 45.000 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgningen om anlægstilskud fra Hjallerup Kulturhus.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen er modtaget rettidigt. Hjallerup Kulturhus bevilges 30.000 kr.

Bilag

Til toppen


8. FOF Nordvestvendsyssel søger om kompensation i forbindelse med nedlukning


Resume

Sagsforløb: FK

FOF Vendsyssel søgte ved brev af 21. april 2021 om særlig kompensation på 25.479 kr. som følge af den nordjyske nedlukning under Covid-19. Fritids- og Kulturudvalget vedtog på deres møde den 6. maj 2021, at sagen skulle undersøges nærmere inden behandling i udvalget.

Sagen er nu undersøgt nærmere, og Fritids- og Kulturudvalget skal derfor tage stilling til ansøgningen fra FOF Vendsyssel.

Sagsfremstilling

Den 21. april 2021 søger FOF Vendsyssel om særlig kompensation på 25.479 kr., som FOF Vendsyssel har tilbagebetalt under den nordjyske nedlukning i november og december 2020.

FOF Vendsyssel har undersøgt mulighederne for national kompensation for denne periode, og har modtaget negativt svar på dette. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har undersøgt, om de andre nordjyske kommuner har bidraget med ekstraordinær støtte til de ”mink-ramte” aftenskoler. De kommuner, som Fagforvaltningen for Børn og Kultur har været i dialog med, har ikke ydet ekstraordinær støtte.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at en eventuel godkendelse af ansøgning om særlig kompensation til FOF Vendsyssel kan danne præcedens i forhold til andre aftenskoler.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgning fra FOF Vendsyssel.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der på budgettet til aftenskolerne er afsat 834.235 kr. Beløbet er fordelt til aftenskolerne i forbindelse med tilsagn for 2021.

Beslutning

Ansøgningen afslås.

Bilag

Til toppen


9. Drøftelse af forslag til opmærksomhedspunkter


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget drøfter forslag til opmærksomhedspunkter, som overleveres til det kommende Fritids-, Kultur- og Turismeudvalg.

Sagsfremstilling

Byrådsperioden nærmer sig sin afslutning, og det er naturligt at gøre status på den forgangne periode og se frem mod indsatser i den kommende byrådsperiode.

På den baggrund foreslås en drøftelse med henblik på at formulere nogle opmærksomhedspunkter, som det kommende Fritids-, Kultur-, og Turismeudvalg kan lade sig inspirere af, herunder

 • idéer og gode råd til introduktion til udvalget
 • hvilke særlige opmærksomhedspunkter og problemstillinger, der skal være i fokus i den kommende byrådsperiode, f.eks.
  • Et fortsat fokus på at styrke befolkningens idrætsdeltagelse gennem projekterne Bevæg dig for livet og Sundhed, motion og fællesskab
  • Implementeringen af Støtte til Foreningslivet
  • Implementering af Fritids- og Idrætspolitikken samt Kulturpolitikken

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter opmærksomhedspunkter til brug for det kommende Fritids-, Kultur- og Turisme-udvalg.

Personale

Ingen.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget har følgende opmærksomhedspunkter til det kommende udvalg:

 • De økonomiske puljer der er afsat på området i forbindelse med budget 2022, herunder midler til anlæg på både fritids- og kulturområdet.
 • Opfølgning på foreningerne efter perioden med Corona
 • Besøg i haller og kulturtilbud
 • Opfølgning på ungehuset jf. budgetaftalen i 2021.
 • Turismeindsatsen – herunder forslag til konkret handling

Til toppen


10. Hjallerup Mekaniske Museum søger om tilskud til istandsættelse af veteranbil


Resume

Sagsforløb: FK

Hjallerup Mekaniske Museum søger om tilskud til istandsættelse af veteranbil fra 1933.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Hjallerup Mekaniske Museum er en frivillig forening, som istandsætter og udstiller veterankøretøjer, fly, radioer m.m. på adressen Algade 42 i Hjallerup.

Hjallerup Mekaniske Museum ejer deres egne lokaler og er baseret på frivillighed.

Foreningen oplyser, at de i øjeblikket er i gang med at istandsætte en Opel fra 1933, som har tilhørt den tidligere pastor Anton C. Laier, der var præst i Hjallerup. Laier er kendt for sine mange cementskulpturer, som blandt andet kan ses på Pastor Laier Museum i Hjallerup. Foreningen tilkendegiver, at veteranbilen grundet Laiers tilknytning til Hjallerup er et særligt minde, som har en speciel tilknytning til byen.

Arbejdet med istandsættelsen af bilen har stået på i omkring 3 år og er endnu ikke færdiggjort. Foreningen har til istandsættelsen tidligere søgt om og fået støtte fra Velux Fonden på 85.000 kr. Dog mangler endnu den sidste del af projektet, før veteranbilen står som ny. Den resterende del af projektet drejer sig om forkromning af nogle af bilens dele, hvilket vil koste omkring 25.000 kr. Hjallerup Mekaniske Museum søger derfor Fritids- og Kulturudvalget om støtte på 25.000 kr. Et eventuelt tilskud foreslås finansieret af midler fra kulturpuljen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgning om tilskud færdiggørelse af istandsættelse af veteranbilen.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der er et restbudget på 20.702 kr. I restbudgettet er der taget højde for allerede afsatte midler ved udbetaling af tilskud fra kulturpuljen, faste tilskud samt øvrige prioriterede midler.

Beslutning

Ansøgningen tages med i næste ansøgningsrunde af kulturpuljen.

Bilag

Til toppen


11. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Aftenskolerne - økonomi
 • Biblioteket - aktivitet post corona
 • Projekt om sund med kultur med bibliotek og sundhedscenter
Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

Til toppen


12. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 5. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer