Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Fritids- og Kulturudvalget - Referat

Dato: 25. november 2021
Lokale: Pejsestuen, Brønderslev Bibliotek
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FK

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende under punkt 1 – 7.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 8 behandles som en godkendelsessag.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af Kulturpolitikken efter høring


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Fritids- og Kulturudvalget skal på baggrund af afsluttet høringsperiode tage endelig stilling til godkendelse af en ny kulturpolitik for Brønderslev Kommune

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte den 16. januar 2020 at sætte en revidering af Kulturpolitikken i gang.

I forbindelse med processen blev der udarbejdet et kommissorium, som skulle danne rammen for arbejdet om den fremtidige kulturpolitik.

I kommissoriet står der blandt andet, at den nye kulturpolitik for Brønderslev Kommune skal forholde sig til kommunens overordnede vision:

I Brønderslev Kommune er vi tæt på det meste – i midten af Vendsyssel - med en direkte linje til beslutninger, forvaltning og det frivillige fællesskab. Her ser vi muligheder frem for begrænsninger, når vi sammen udvikler de kommunale tilbud, erhvervslivet, foreninger, vores landskab og lokalsamfund. Vi fastholder og tiltrækker nye borgere ved at skabe rammerne for det gode hverdagsliv igennem hele livet.

For at leve op til visionen blev det i kommissoriet beskrevet, at processen omkring en ny kulturpolitik ville tage udgangspunkt i 4 borgermøder fordelt på 4 forskellige byer. Ved de afholdte borgermøder deltog over 100 forskellige foreninger, aktører, frivillige, ildsjæle og borgere med det formål at bidrage til indholdet i forslaget til en ny kulturpolitik for Brønderslev Kommune.

Den 9. september 2021 godkendte Fritids- og Kulturudvalget et høringsudkast af en ny kulturpolitik for Brønderslev Kommune.

Ved høringsfristens udløb den 10. november var der modtaget to høringssvar fra henholdsvis Åsen Teater og Lene Hansen, medlem af Byrådet.

Åsen Teater beskriver i deres høringssvar, at de i udkastet til den nye kulturpolitik, mangler indehold omkring, hvad Brønderslev Kommune vil med et professionelt teater som Åsen, og med den del af kulturen som de repræsenterer.

Lene Hansen gør i sit høringssvar opmærksom på, at Brønderslev Kommune tidligere har haft som et vigtigt formål at udbrede kendskabet til den nordiske kultur, herunder at arbejde for at udbrede kendskabet til de nordiske sprog. Kommunen har blandt andet tidligere deltaget i et venskabsbysamarbejde, der omfatter udveksling af besøg fra eksempelvis sports - og kulturlivet. Lene Hansen opfordrer til, at dette aspekt tages med i den nye kulturpolitik for at sikre, at Brønderslev Kommune fortsat har dette som formål.

Fagforvaltningen har ikke ændret i kulturpolitikken på baggrund af de indkomne høringssvar.

Fagforvaltningen for Børn- og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget;

 • drøfter de indkomne høringssvar
 • indstiller til Byrådet, at den nye kulturpolitik godkendes
Beslutning

Kulturpolitikken indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen fraværende

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af Støtte til Foreningslivet


Resume

Sagsforløb: FK/ØK

Fritids- og Kulturudvalget skal på baggrund af afsluttet høringsperiode tage endelig stilling til godkendelse af Støtte til Foreningslivet

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget opsagde den 13. juni 2019 den tidligere Brønderslev Ordning med henblik på at få skabt en ny tidssvarende tilskudsmodel for foreninger i Brønderslev Kommune.

Forvaltningen igangsatte efterfølgende en proces med revidering af Brønderslev Ordningen.

Den 3. oktober 2019 godkendte Fritids- og Kulturudvalget, at den tidligere Brønderslev Ordning fremover skal bestå af fire separate dele:

 • Støtte til foreningslivet, den fremtidige støtteordning til godkendte foreninger i Brønderslev Kommune
 • Folkeoplysningspolitikken
 • Samarbejdsaftaler med samvirkerne
 • Foreningshåndbogen

Støtte til Foreningslivet blev efterfølgende udviklet på baggrund af samarbejde med både Idrætssamvirket og Spejdersamvirket samt møder med repræsentanter fra de idébetonede foreninger og handicapforeninger.

Den 3. juni 2021 godkendte Fritids- og Kulturudvalget de fremlagte forslag til de fire tilskudsmodeller indenfor Støtte til Foreningslivet. Fritids- og Kultudvalget besluttede på mødet også at sende forslag til modellerne i høring ved foreninger og samvirker, samt relevante råd og nævn.

Ved høringsfristens udløb den 20. august var der modtaget ét høringssvar fra én forening; Hjallerup Idrætsforening.

I høringssvaret bemærker Hjallerup Idrætsforening, at det særligt er tilskud for børn og unge under 18 år, som bliver berørt af ændringerne. Foreningen bemærker endvidere, at det netop er indenfor denne gruppe, at de største udgifter til stævnegebyrer, dommergebyrer samt kørsel udenfor regionen skal findes. Hjallerup Idrætsforening bemærker desuden, at det samlede tab for foreningen udgør 23.600 kr., såfremt mistet tilskud for håndbold, fodbold og e-sport lægges sammen. I forbindelse med beregning af Støtte til foreningslivet var udgangspunktet, at hver forening maximalt måtte have et tab på 20.000 kr. Hjallerup Idrætsforening bliver i tilskudssammenhæng set som 3 selvstændige foreninger, med henholdsvis håndbold, fodbold og e-sport. De 3 afdelinger deler samme cvr nr., men deler ved ansøgning om aktivitets- og lokaletilskud deres ansøgninger op i 3 dele. Hjallerup Idrætsforening bemærker slutteligt, at de anbefaler, at de nuværende tilskudsprocenter for de forskellige områder bibeholdes, samt at medlemstilskud for unge under 25 år forøges. Høringssvaret er vedlagt som bilag til dagsordenen.

Støtte til Foreningslivet er derudover behandlet på møde i Handicaprådet samt Ældrerådet.

Handicaprådet tager den nye model til orientering, og anbefaler at se på ordningen igen om 1 år med henblik på at sikre, at ordningen fungerer efter hensigten.

Ældreområdet anbefaler, at der til alle foreninger ydes et differentieret grundbeløb til at dække de basale driftsydelser. Herefter tildeles medlemstilskud og driftstilskud som nuværende kendt.

Dagsordenspunkt samt beslutninger fra begge møder, er vedlagt som bilag.

I forbindelse med at Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til godkendelse af Støtte til Foreningslivet skal det samtidig besluttes, hvornår den nye tilskudsordning skal træde i kraft.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at såfremt Støtte til foreningslivet godkendes i sin fremlagte form, skal denne træde i kraft fra 1. januar 2023. Således vil foreningerne skulle indberette udgifter og medlemstal for 2022, det første år Støtte til foreningslivet er i brug.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kultudvalget tager stilling til

 1. Det indkomne høringssvar samt beslutninger i forbindelse med behandling i Handicaprådet og Ældrerådet.
 2. Hvorvidt Støtte til Foreningslivet kan godkendes på baggrund af de indkomne høringssvar og beslutninger.
 3. Såfremt Støtte til Foreningslivet godkendes, skal Fritids- og Kulturudvalget endvidere træffe beslutning om, hvorvidt Støtte til foreningslivet skal træde i kraft 1. januar 2023.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 9. september 2021, pkt. 6:

Støtte til Foreningslivet genfremsendes i høring, da høringsperioden foregik hen over sommerferien. Punktet genoptages til november 2021. Beslutningen om ikrafttrædelse af tilskudsordningen fremsendes ligeledes i høring.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 4. november 2021

Fritids- og kulturudvalget besluttede den 9. september at sende Støtte til Foreningslivet i høring igen af to årsager. For det første fordi sidste høringsperiode foregik over sommerferien og for det andet for at sende ikrafttrædelsestidspunktet for støtteordningen i høring.

Ved høringsfristen den 1. november 2021 var der modtaget tre høringssvar.

Brønderslev Floorball Club skriver, at de ved den nye tilskudsordning vil få mindre i tilskud, da der ændres i reglerne om tilskud til kørsel uden for regionen. Brønderslev Floorball Club angiver, at de ikke selv bestemmer, at de skal spille kampe i fx. Esbjerg, Herning og Århus. De anmoder derfor om, at der genindføres en kørselsordning, der betyder, at de får det samme i tilskud uden for regionen. Floorball klubben mister ca. 17.000 kr. om året med den nye tilskudsordning.

KFUM-Spejderne i Hallund skriver, at betegnelsen "Forudbestemte Rekvisitter" er vanskelig at forstå. KFUM-spejderne i Hallund foreslår at teksten præciseres, så det er mere tydeligt, hvad der er tale om.

FDF Dronninglund skriver, at de synes, at det er ærgerligt, at der modregnes i tilskud ved voksne over 25 år. FDF Dronninglund mener ikke, at der skal modregnes for medlemmer, der er over 25 år. Foreningen henviser til, at det er vigtigt at have et godt bagland at trække på og at det er godt at have erfarne hænder, der kan give tryghed til de unge ledere.

Der er ikke kommet nogle høringssvar på, at Støtte til Foreningslivet træder i kraft den 1. januar 2023.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kultudvalget:

 1. Drøfter de indkomne høringssvar.
 2. Indstiller til Økonomiudvalget, at Støtte til Foreningslivet godkendes og træder i kraft den 1. januar 2023.
Beslutning

Støtte til foreningslivet indstilles godkendt. Der udarbejdes en overgangsordning år 1, således at de foreningerne der eventuelt mister tilskud i 2023 kompenseres med 50% af det mistede tilskud i 2023. Støtte til foreningslivet træder i kraft 1. januar 2023. Støtteordningen evalueres efter to års virke.

Peter H.S. Kristensen fraværende

Bilag

Til toppen


5. Status på ansøgninger til Bevæg Dig For Livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om de 6 ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder, der er blevet administrativt behandlet siden sidste behandling af puljen på Fritids- og Kulturudvalgets møde den 9. september 2021.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at alle ansøgninger på 20.000 kr. eller derunder skulle behandles administrativt.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljens rammer yderligere udfoldet.

Fra den 9. september til den 15. oktober er der modtaget 6 ansøgninger til puljen på højest 20.000 kr.

Ansøgningerne er fra henholdsvis Asaa Hallen, Springbrættet, Sport for Sjov i Hjallerup, Disc Golf i Brønderslev, Handicapområdet i Brønderslev Kommune og yoga i Asaa Boldklub. De er alle vedlagt som bilag.

5 af de 6 ansøgninger er blevet helt eller delvist tilgodeset. Ansøgningerne er tilgodeset, da de alle lever op til puljens formål og sætter fokus på at skabe aktivitet for nye målgrupper og gøre endnu flere borgere aktive. De 5 ansøgninger fokuserer alle på enten at rekruttere flere medlemmer til eksisterende tilbud eller skabe nye aktive fællesskaber for borgerne i kommunen.

Ansøgningen fra Sport for Sjov er i første omgang afvist, da puljen ikke kan yde tilskud udelukkende til foredrag og forplejning, eftersom puljen skal understøtte tiltag målrettet bevægelse. Der er indledt dialog med Sport for Sjov om deres tiltag.

Af vedlagte bilag fremgår status på puljen til udvalgets orientering.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2021. Der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet støtte for i alt 177.500 kr. i dette kalenderår, så den resterende pulje efter de 5 ovenstående ansøgningers bevillinger, er på 72.500 kr. Derudover er der overført ubrugte midler fra puljen i 2020 på 92.308 kr., hvorfor der i alt er 164.808 kr. tilbage i puljen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om Gangkampagne - Bevæg dig for livet-puljen


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal vurdere en ansøgning fra Sundhedsområdet herunder også Aktivitetscentrene og Fritid og Kultur på 47.000 kr. til Bevæg Dig For Livet-puljen og beslutte, om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsfremstilling

På Fritids- og Kulturudvalgets møde i januar 2020 blev kriterierne for Brønderslev Kommunes Bevæg Dig For Livet-pulje godkendt. I kriterierne fremgik det, at Fritids- og Kulturudvalget skulle vurdere ansøgninger over 20.000 kr.

Puljen er beskrevet sådan, at der kan søges til: "Nye initiativer, udviklingsarbejde, samarbejder og aktiviteter, der får flere borgere gjort aktive, sætter fokus på bevægelse og gerne inkluderer målgruppen i et fællesskab." Derudover er der et særligt fokus på, at puljen skal tilgodese initiativer målrettet inaktive målgrupper og specielt nogle af de målgrupper, som står udenfor fællesskabet i øjeblikket. I den vedlagte puljebeskrivelse er puljens rammer yderligere udfoldet.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Sundhedsområdet herunder også Aktivitetscentrene og Fritid og Kultur, som søger 47.000 kr. til en kampagne der skal sætte fokus på gangaktiviteter og skabe flere lokale fællesskaber omkring gang og derigennem få endnu flere borgere i gang.

Projektets hovedindsats er en 4 uger lang kampagne omkring april/maj-måned, hvor der vil sættes særligt fokus på gangaktiviteter på forskellige vis rundt i kommunen.

Denne kampagne indeholder en række guidede gåture med lokale gå-værter rundt i kommunen, 2-3 gangevents med oplevelser på gåturen i form af naturoplevelser og kulturelle oplevelser på turen – dette vil arrangeres i samarbejde med lokale aktører herunder også lokale foreninger. De lokale aktører og foreninger vil blive inviteret ind både i forhold til at gennemføre gåture, forankre gang i deres tilbud men også i forhold til at bidrage til de planlagte events.

Formålet med projektet er at få udbredt kendskabet til de lokale gangfællesskaber, skabe endnu flere gangfællesskaber og sikre at flere borgere kommer ud og oplever vores skønne byer og natur - dermed bliver endnu flere også aktive. På længere sigt, vil en tæt kontakt til gå-værterne betyde, at det er nemmere at udsluse borgere fra Sundhedsområdet til gå fællesskaber.

Projektet sigter efter at få 60 gåture på programmet i kampagneperioden og via de 60 gåture nå 600 deltagere.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at ansøgningen er i tråd med puljens fokus på at igangsætte initiativer, så ansøgeren kan favne de grupper, der i øjeblikket ikke er aktive.

Puljen består af 250.000 kr. til anvendelse i 2021. Der er på nuværende tidspunkt tilkendegivet støtte på i alt 181.500 kr., så den resterende pulje er på 68.500 kr. for året, derudover er der overførte midler fra 2020, så den samlede resterende pulje er på 160.808 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter og træffer afgørelse i forhold til ansøgningen fra Sundhedsområdet herunder også Aktivitetscentrene og Fritid og Kultur.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Ansøgningen godkendes.

Peter H.S. Kristensen fraværende

Bilag

Til toppen


7. Orientering om uddeling af genstartspuljen


Resume

Sagsforløb: FK

Genstartspuljen er et af flere tiltag til genstart af foreningslivet efter Covid-19. Genstartspuljen gav foreninger mulighed for at søge midler til at gøre noget ekstra for medlemmerne, instruktørerne eller selve foreningen i genstartsperioden. Genstartspuljen gjorde det ligeledes muligt at søge støtte til nye initiativer og udviklingstiltag for de frivillige.

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om, at alle midler i genstartspuljen er uddelt.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har samlet afsat 120.000 kr. til et genstartinitiativ til gavn for de godkendte folkeoplysende foreninger efter Covid-19. Pengene blev fordelt på henholdsvis genstartspuljen, genstartsvideo samt et fælles aktivitetskatalog.

Af det samlede beløb afsatte Fritids- og Kulturudvalget 75.000 kr. til genstartspuljen. Idrætssamvirket Brønderslev bevilgede derudover 30.000 kr. Genstartspuljen endte dermed med en samlet ramme på 105.000 kr.

Genstartspuljen er én ud af flere aktiviteter under genstartinitiativet. Genstartspuljen gav foreningerne mulighed for at søge midler til at gøre noget ekstra for medlemmerne, instruktørerne eller selve foreningen i genstartsperioden. Genstartspuljen gjorde det derudover muligt at søge støtte til nye initiativer og udviklingstiltag for de frivillige.

Alle pengene i genstartspuljen er uddelt. Uddelingen er sket i tæt samarbejde med Idrætssamvirket Brønderslev ved et ugentligt behandlingsmøde. Pengene er uddelt til i alt 36 foreninger. Fordelingen fremgår af vedlagte bilag.

Fagforvaltningen Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.


Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Fordeling af tilskudstilsagn for 2022 til fritidsundervisning for voksne


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om fordeling af tilskudstilsagn for 2022 til fritidsundervisning for voksne.

Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til Folkeoplysningslovens § 11 hvert år fordele budgettet til den folkeoplysende voksenundervisning. Dette sker efter en tilskudsmodel, som er godkendt af byrådet i 2006, og som opfylder betingelserne i Folkeoplysningslovens Kapitel 4, §7-13.

Tilskuddene til aftenskolerne består af tre typer af tilskud:

 • Tilskud til undervisning
 • Særlige tilskud til pensionister
 • Lokaletilskud

Tilskud til undervisning

Der er indkommet ansøgninger fra 12 aftenskoler, hvoraf de 8 forventer en stigning i antallet af aktiviteter i 2022. Der er i 2022 ansøgt for i alt 1.026.506 kr. Der er i budget 2022 afsat 811.837 kr. til undervisning.

Særlige tilskud til pensionister

I tilskudsmodellen er det besluttet, at der ydes tilskud til pensionister. I Brønderslev Kommunes tilskudsmodel er det fastlagt, at der ydes 2 kr. pr. time til pensionister, efterlønsmodtagere og personer på overgangsydelser.

7 aftenskoler har søgt om dette tilskud. Der er i alt ansøgt om 43.272 kr. og budgettet til pensionister er på 40.000 kr.

Lokaletilskud

Der kan ydes tilskud til leje af private lokaler, hvis det ikke er muligt at anvise egnede offentlige lokaler.

7 aftenskoler har søgt om lokaletilskud. Der er i alt ansøgt om 95.419 kr. til lokaletilskud og budgettet er på 84.000 kr. i 2022.

Forslag til fordeling af tilskuddene i 2022

Fagforvaltningen har udarbejdet 3 forslag til fordeling af undervisningstilskuddet, som ses af vedlagte bilag. Med udgangspunkt i dialog med aftenskolesamrådet, foreslår Fagforvaltningen, at tilskuddene i 2022 fordeles, som det fremgår af nedenstående tabel.

Forslag til fordeling af tilskudstilsagn, lokaletilskud og pensionisttilskud 2022 kan opgøres til:

Foreningens navn

Tilskudstilsagn

Pensionisttilskud

Lokaletilskud

AOF Vendsyssel

312.000

23.590

26.691

BORN

40.000

1.849

3.301

Brønderslev Linedancer Club

11.000

Kulturskolen Voksenundervisning

201.000

1.017

1.915

FOF Nordvest Vendsyssel

145.837

4.622

26.410

Serritslev Husholdningsudvalg

7.000

Vendsyssel Husflid

4.000

Hjallerup Sangkor

13.000

2.451

7.857

DOF Klokkerholm Fritidsskole

12.000

3.698

LOF Nord

37.000

2.773

9.904

SIND Lille skole for voksne

14.500

Østvendsyssel Højskolekreds

14.500

7.923

I alt

811.837

40.000

84.000


Specifikation af beregningerne vedrørende tilskudstilsagn, lokaletilskud og pensionisttilskud for fritidsundervisning for voksne i 2022 fremgår af vedhæftede bilag.

Forslag til fordeling af tilsagn til undervisning har været sendt til høring i Aftenskolesamrådet, som ved mail af 3. november 2022 har anbefalet ovennævnte som tilskudsfordeling. Der henvises til vedlagte bilag. Det bemærkes, at der er tale om en rammebevilling der efterreguleres efter årets udgang.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager fordelingen af tilskudstilsagn til aftenskolerne for 2022 til efterretning.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der er afsat 851.837 kr. på budgettet for 2022. Derudover er der en ramme inklusive moms på 84.000 kr. til lokaletilskud.

Beslutning

De fremlagte tilskudstilsagn godkendes.

Bilag

Til toppen


9. Aftenskolernes tilskudsgrundlag for efteråret 2021


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om tilskudsgrundlaget for aftenskolerne i regnskabsåret 2021.

På mødet den 6. maj 2021 vedtog Fritids- og Kulturudvalget, at tilskudsforholdene for aftenskolerne blev forlænget, således at aftenskolerne fastholder deres tilskud i perioden 1. januar til og med den 31. juli 2021. Fritids- og Kulturudvalget orienteres om de muligheder der er for fortsat at understøtte aftenskolerne i efteråret 2021.

Sagsfremstilling

Kulturministeriets ændringsbekendtgørelse af 17. marts 2021 betød, at det var muligt for Fritids- og Kulturudvalget at beslutte, at tilskuddet til aftenskolerne kunne fastholdes uagtet aktivitetsniveauet frem til og med den 31. juli 2021. Fritids- og Kulturudvalget vedtog på mødet den 6. maj 2021 at forlænge tilskudsforholdene for aftenskolerne frem til og med den 31. juli 2021.

Aftenskolerne har i tiden efter den 31. juli 2021 ikke været ramt af Covid-19 restriktioner, og har haft mulighed for at starte efterårssæsonen op på sædvanlig vis. Det betyder, at tilskudsforholdene for aftenskolerne er normaliseret, og at aftenskolerne som udgangspunkt skal afregnes efter den aktivitet, de gennemfører.

Det bemærkes i den forbindelse, at da genstarten af aftenskolernes aktiviteter i et vist omfang vil være på et lavere aktivitetsniveau, må det forventes, at aftenskolerne i tiden efter den 31. juli 2021 vil opleve en indtægtsnedgang. Fagforvaltningen for Børn og Kultur er blevet gjort bekendt med, at der har været tale om et væsentligt lavere aktivitetsniveau på aftenskolerne i efteråret 2021 sammenlignet med 2019 og tidligere år. Aftenskoleområdet oplyser, at der må forventes en nedgang i kursusudbuddet på ca. 15% i forhold til en normal sæson. Hvis aftenskolerne samlet set har haft mindre aktivitet end forventet, vil det medføre et overskud på Kommunens budget på aftenskoleområdet for året 2021.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at et eventuelt overskud på aftenskoleområdet i efteråret 2021 prioriteres til en udviklingspulje for aftenskolerne. Puljen kan prioriteres i et samarbejde mellem Fritids- og Kulturudvalget og Aftenskolesamrådet.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget godkender, at et eventuelt overskud på budgettet for aftenskoler disponeres til en udviklingspulje for aftenskolerne.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendes. Der skal på et kommende Fritids- og Kulturudvalg udarbejdes retningslinjer for udviklingspuljen.

Til toppen


10. Kom og Dans - Brønderslev søger om fritagelse for betaling af lokalegebyr for 1. halvår 2021


Resume

Sagsforløb: FK

Kom og Dans, Brønderslev er blevet opkrævet lokalegebyr for timer booket i lokale på Hedegaardsskolen for 1. halvår 2021, som de ikke har benyttet.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen om fritagelse for lokalegebyr for 1. halvår 2021

Sagsfremstilling

Kom og Dans, Brønderslev har i forbindelse med opkrævning af lokalegebyr for 1. halvår 2021, modtaget en faktura for deres bookede timer på Hedegaardsskolen svarende til i alt 2.180 kr.

Foreningen har på baggrund af den modtagne faktura henvendt sig til Fagforvaltningen med spørgsmål om at blive fritaget for gebyret.

Foreningen har ved mail den 4. november 2021 ansøgt Fritids- og Kulturudvalget om fritagelse for betaling af fakturaen. Foreningen begrunder ansøgningen med, at:

 • Kom og Dans, Brønderslev ikke har benyttet sig af lokalerne i 1. halvår 2021 på grund af Covid-19.
 • Foreningens medlemmer har ikke betalt kontingent i 2021, da det ikke har været muligt at gennemføre deres aktiviteter på grund af Covid-19.
 • Kom og Dans, Brønderslev modtager ikke kommunalt tilskud

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at Fritids- og Kulturudvalget ved møde den 8. april 2021 behandlede en lignende ansøgning fra Sport for Sjov i Hjallerup. Ved mødet besluttede udvalget, at Sport for Sjov skulle fritages for lokalegebyr for 1. halvår 2021. Begrundelsen var, at foreningen ikke modtager tilskud og at der på grund af situationen omkring Covid19 ikke havde været aktiviteter i foreningen, og at foreningen dermed heller ikke havde fået indtægter i form af kontingenter eller lignende.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgning om fritagelse for betaling af lokalegebyr for 1. halvår 2021.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ansøgningen om fritagelse godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Hjallerup Bridgeklub søger om fritagelse for betaling af lokalegebyr for første halvår 2021


Resume

Sagsforløb: FK

Hjallerup Bridgeklub er blevet opkrævet lokalegebyr for timer booket i Hjallerup Idrætscenter for 1. halvår 2021, som de ikke har benyttet.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hjallerup Bridgeklub om fritagelse for betaling af lokalegebyr for 1. halvår 2021.

Sagsfremstilling

Hjallerup Bridgeklub har i forbindelse med opkrævning af lokalegebyr for 1. halvår 2021, modtaget en faktura for deres bookede timer i Hjallerup Idrætscenter svarende til i alt 2.922 kr.

Foreningen har ved mail af 20. oktober 2021 ansøgt Fritids- og Kulturudvalget om fritagelse for betaling af fakturaen. Foreningen begrunder ansøgningen med, at:

 • Bridgeklubben har ikke benyttet Idrætshallen i 1. halvår 2021 på grund af Covid-19.
 • Klubmedlemmerne har ikke betalt kontingent til bridgeklubben for 2021, da de ikke har spillet på grund af Covid-19.
 • Bridgeklubben har ikke modtaget kommunalt tilskud for 1. halvår 2021.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at Fritids- og Kulturudvalget ved møde den 8. april 2021 behandlede en lignende ansøgning fra foreningen Sport for Sjov i Hjallerup. Ved mødet besluttede udvalget, at Sport for Sjov skulle fritages for lokalegebyr for 1. halvår 2021. Begrundelsen for at imødekomme ansøgningen var, at foreningen ikke modtager tilskud, og at det ikke har været muligt for foreningen at få indtægter på anden vis.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgning om fritagelse for betaling af lokalegebyr for 1. halvår 2021.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Ansøgningen om fritagelse godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Serritslev Dartklub søger om godkendelse som en folkeoplysende forening


Resume

Sagsforløb: FK

Serritslev Dartklub søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Serritslev Dartklub er en forening, der har til formål at fremme sammenhold og kammeratskab på tværs af aldersgrupper. Klubben arbejder målrettet på at få flere til at spille dart, og der er planer om at oprette hold for spillere under 18 år.

Foreningen har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune.

Foreningens vedtægter opfylder ikke på nuværende tidspunkt Folkeoplysningslovens krav til foreningsvedtægter. Vedtægterne har følgende forhold der skal rettes op på:

 • Det skal fremgå af §3 om passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen
 • Det skal fremgå af §4, hvordan generalforsamlingen kan træffe beslutninger, hvis der ikke møder ¾ af medlemmerne op til generalforsamlingen.
 • Det skal fremgå af §5, dels hvornår generalforsamlingen skal indkaldes og dels hvordan og under hvilke vilkår, der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling.
 • Det skal fremgå af §6, at for børn under 16 år varetages stemmeretten på generalforsamlingen af indehaveren af forældremyndigheden.
 • Det skal fremgå af §11, at generalforsamlingen er øverste myndighed - også i forbindelse med eksklusion af medlemmer.
 • Det skal fremgå af §12, at foreningens eventuelle formue ved ophør af foreningen skal tilfalde almennyttige formål
 • Derudover skal tegningsretten for foreningen beskrives i vedtægterne

Fagforvaltningen anbefaler, at godkendelsen gives fra 1. januar 2022 på betingelse af, at vedtægterne tilrettes på førstkommende generalforsamling og senest ved udgangen af februar måned 2022.

Lovgrundlag for en folkeoplysende forening findes i Folkeoplysningslovens § 4, stk. 3 nr. 1-8:

En folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde der skal:

 • have formuleret et formål med foreningsdannelsen som fremgår af vedtægterne
 • tilbyde folkeoplysende virksomhed
 • have en bestyrelse som er demokratisk opbygget
 • bygge på et aktivt medlemskab og mindst 5 betalende medlemmer
 • som udgangspunkt være åben for alle
 • være hjemmehørende i tilskudskommunen
 • have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig.

Hvis foreningen godkendes som en folkeoplysende forening i Brønderslev Kommune, vil foreningen efterfølgende have mulighed for at søge om aktivitets- og lokaletilskud. Derudover vil foreningen have mulighed for at søge puljer på foreningsområdet.

Foreningen har sit klublokale i Vendelbohallen, og vil derfor blive omfattet af halmodellen, hvilket betyder, at der skal opkræves gebyr for de timer foreningen har i hallen.

Foreningen kan ligeledes søge om optagelse i Idrætssamvirket.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgningen om at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Personale

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Fagforvaltningen for Børn og Kultur går i dialog med foreningen om at finde mulige løsninger. Foreningen kan ansøge Fritids- og Kulturudvalget om at blive tilskudsberettiget i 2022.

Bilag

Til toppen


13. Ørum Sportsforening søger om ændring af anlægstilskud


Resume

Sagsforløb: FK

Ørum Sportsforening søger om ændring af anlægstilskud bevilget i 2020.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ændring af bevillingen.

Sagsfremstilling

Ørum Sportsforening søgte i 2020 om tilskud fra anlægspuljen til etablering af depotrum til foreningens fitness-afdeling.

Fritids- og Kulturudvalget bevilgede 40.000 kr. til projektet på betingelse af, det skulle være påbegyndt senest den 31. december 2020.

Ørum Sportsforening har henvendt sig, da de ønsker at ændre deres projekt. Foreningen har på baggrund af Covid-19 samt prisstigninger på materialer måttet erkende, at det planlagte projekt på nuværende tidspunkt ikke er realistisk at gennemføre.

Foreningen ønsker i stedet for at arbejde på et projekt med udendørs belysning til deres p-plads samt langs gangarealet ved deres klubhus. Derudover skal flisebelægningen rundt om klubhuset skiftes i sammen ombæring for at gøre adgangen mere sikker. Foreningen angiver, at det i mange år har været et stort problem med dårlig belysning, når foreningens aftenhold skal til og fra klubhuset i den mørke tid. Derudover er flere af fliserne omkring klubhuset knækket, hvorfor det kan være farligt for brugerne af klubhuset at gå til og omkring huset.

Udover en ændring af selve projektet søger foreningen også om en forlængelse af projektperioden frem til og med den 30. juni 2022. Foreningen vil sætte det nye projekt i gang snarest muligt.

Foreningen har indhentet tilbud fra lokal el-firmaet i forhold til ændring af belysning ved klubhuset. Derudover har foreningen lavet overslag på beløb for udskiftning af belægning ved klubhuset, som vil blive gennemført ved køb af nye materiale samt ved frivillig arbejdskraft. Den samlede pris for det nye projekt udgør i alt 40.260 kr.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til;

 1. Ansøgning om ændring af anlægstilskud til Ørum Sportsforening i forhold til, at selve projektet ændres.
 2. Ansøgning om ændring af projektperioden med en forlængelse frem til og med den 30. juni 2022.
Beslutning

Ansøgningen afslås. Foreningen kan ansøge anlægspuljen år 2022.

Bilag

Til toppen


14. Ansøgning om tilskud til opførsel af lege- og aktivitetsplads i Rhododendronparken


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Borger9700 om tilskud til etablering af legeplads i Rhododendronparken

Sagsfremstilling

Borger9700 i Brønderslev ønsker at bidrage til, at der skabes yderligere liv og benyttelse af Rhododendronparken gennem etablering af en ny lege- aktivitetsplads. Pladsen skal bidrage til at skabe et samlingssted, hvor børnefamilier kan være aktive sammen. Desuden skal pladsen bidrage til at understøtte strategien ”Bevæg dig for livet”, hvor der er fokus på at få flere til at bevæge sig.

Borger9700 ønsker at Lege- og aktivitetspladsen skal placeres et centralt sted i parken for at skabe en god synergi mellem legepladsen, Den runde Pavillon og en mulig kommende restaurationsbygning i parken.

Projektet omkring en lege- og aktivitetsplads i Rhododendronparken har tidligere været behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 10. oktober 2021. Her blev det besluttet at arbejde videre med et projektforslag fra UNO UNIQA til en værdi af op til 800.000 kr. Det godkendte projekt tager udgangspunkt i de smukke omgivelser i parken, der afspejler stedet og fortæller en historie om parken i miniatureudgave. Hele projektet vil blive etableret med respekt for parkens natur og omgivelser og vil generelt bidrage til mere aktivitet for de besøgende.

Økonomiudvalget har tidligere bevilget 300.000 kr. til projektet forudsat, at Borger9700 finder den manglende finansiering så projektet kan gennemføres.

Borger9700 søger om tilskud på op til 300.000 kr. ved Fritids- og Kulturudvalget.

Derudover søger Borger9700 også om tilskud svarende til 320.000 kr. ved Krista og Hans Risagers Fond.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur bemærker, at der er 153.868 kr. tilbage i anlægspuljen, som ikke er prioriteret.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling til ansøgning fra Borger9700 om tilskud til etablering af lege- og aktivitetsplads i Rhododendronparken.

Beslutning

Et flertal i Fritids- og Kulturudvalget bestående af A og V bevilger 150.000 kr. fra anlægspuljen. Simon Aagard Poulsen, Borgerlisten, stemmer imod, da ansøgningen ligger uden for ansøgningsperioden.

Bilag

Til toppen


15. Ændring af tilskud fra kulturpuljen til Brønderslev Harmoniorkester


Resume

Sagsforløb: FK

Brønderslev Harmoniorkester søger om godkendelse af ændring af samarbejdspartnere i forbindelse med tilskud fra kulturpuljen.

Fritids- og Kulturudvalget skal tage stilling til ansøgning om ændring af bevilling af tilskud fra kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Harmoniorkester søgte i 2020 om støtte fra Kulturpuljen til afholdelse af tre arrangementer i samarbejde med Egnssamlingen i Try, Manna-Thise Borgerforening og Klokkerholm Borgerforening.

Formålet med projektet var at udbrede kendskabet til den danske sangskat. Det ville Brønderslev Harmoniorkester gøre ved i samarbejde med de tre foreninger at afholde 3 syng-sammen arrangementer. Ved arrangementerne ville deltagerne blive mødt af både revy-viser, årstider, arbejdersange samt sange fra Højskolesangbogen.

Efter tilsagn fra Fritids- og Kulturudvalget om støtte til afholdelse af arrangementerne, oplevede Brønderslev Harmoniorkester udfordringer med gennemførslen, på grund af nedlukningen som følge af situationen vedrørende covid-19. Fritids- og Kulturudvalget valgte i efteråret 2020 at forlænge tilsagn om tilskud til arrangementerne til at være gældende for hele 2021.

Efter genåbningen af samfundet i løbet af 2021 har Brønderslev Harmoniorkester forsøgt at afholde de tre arrangementer, der oprindeligt blev givet tilsagn om støtte til.

Indtil nu har orkesteret gennemført ét arrangement i samarbejde med Klokkerholm Borgerforening og Hellevad Menighedsråd.

Dermed mangler endnu gennemførsel af to aktiviteter med henholdsvis Manna-Thise Borgerforening og Egnssamlingen i Try.

Brønderslev Harmoniorkester har lavet aftale med Egnssamlingen Try om afholdelse af julearrangement den 5. december. Her vil dagen stå på julesange og lege, suppleret med orkestrets større julenumre.

Siden ansøgningen om støtte til arrangementerne oprindeligt blev sendt i 2020, er der sket ændringer i Manna-Thise Borgerforening. Ændringerne gør, at det nu ikke er muligt at gennemføre et arrangement i samarbejde med den forening.

Brønderslev Harmoniorkester anmoder i stedet om muligheden for at gennemføre en nytårskoncert i Hellevad Kirke med musik og fællessang. Arrangementet vil ske i samarbejde med kirken og vil blive gennemført i slutningen af januar 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager stilling;

 1. ændring af samarbejdspartnere for det ene arrangement, således at det stadig er muligt at gennemføre 3 syng-sammen arrangementer, som beskrevet i den oprindelige ansøgning
 2. ændring af projektperioden, således at bevilling af tilskud fra kulturpuljen fra 2020 er gældende frem til januar 2022
Beslutning

Det godkendes, at samarbejdspartnerne ændres samt at tilskuddet forlænges frem til januar 2022.

Bilag

Til toppen


16. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021


Resume

Sagsforløb: FK

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021.

Fritids- og Kulturudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3, pr. 30 september 2021.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Styrings- og dialogaftaler med de selvejende haller


Resume

Sagsforløb: FK

Fritids- og Kulturudvalget besluttede den 8. november 2018, at Fagforvaltningen for Børn og Kultur skulle lave en ny praksis for udarbejdelse af styrings- og dialogaftale med hallerne.

Fritids- og Kulturudvalget orienteres hermed om status på møderne med de selvejende haller.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Børn og Kultur har nu afsluttet møderne med de selvejende haller omkring styrings- og dialogaftalerne. I forhold til den oprindelige procesplan var det meningen, at møderne skulle have været afsluttet ultimo 2020, men på grund af Covid-19 og en periode, hvor fritids- og kulturchef-stillingen var vakant, er forløbet blevet forsinket.

Skabelonen for styrings- og dialogaftalen er baseret på samarbejdsaftalen fra 2015 og foreslås forhandlet og indgået med hver enkelt hal for en 2-årig periode fra aftalens indgåelse. Aftalen indeholder dels formålet med den individuelle halaftale, retningslinjerne for det kommunale tilskud til hallerne, halfaciliteter omfattet af aftalen med den enkelte hal, samt øvrige vilkår, som skal være opfyldt for at få kommunalt tilskud. Det indgår desuden som en del af aftalen, at hver enkelt hal skal beskrive en udviklingsplan for hallen i forhold til de bygningsmæssige, aktivitetsmæssige og organisatoriske planer.

Møderne med hallerne har været meget positive, og der har været en gensidig forståelse for processen og aftalerne. Alle aftaler følger skabelonen, og vil nu blive sendt til bestyrelsen for hallerne for gennemsyn og underskrift. Det forventes, at alle aftaler er returneret og underskrevet inden årets udgang, således at styrings- og dialogaftalerne vil være gældende fra den 1. januar 2022 til 31.december 2023.

De underskrevne styrings- og dialogaftaler vil blive forelagt Fritids- og Kulturudvalget på et af de første møder i 2022.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til toppen


18. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BS/FK/SS/ÆO/BE

Evaluering af budgetprocessen for 2022.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2022.

Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

 • Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2022, hvor Økonomiudvalget har mulighed for af udvælge elementer, der især skal være fokus på i den videre evaluering
 • Herefter foretages evaluering i fagudvalgene
 • Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i december
 • Resultatet heraf anvendes til at udarbejde forslag til næste års budgetproces

Nedenstående liste kan anvendes til inspiration for evalueringens indhold:

Seminarer og temamøder, vurdering af mødernes og emnernes relevans og effekt.

 • Byrådets forårsseminar i april
  • Udfordringer i økonomien på landsplan og i Brønderslev
  • Beskrivelse af status på kommunens økonomiske ramme/status/udfordringer
  • Status på de store anlægsprojekter
  • Kommunens finansielle status og muligheder
 • De løbende temamøder, hvor centrale driftsområder blev gennemgået
 • Temamøderne om KL-aftalen i juni, og temamøde om budgetoplæg i september

Prioriteringsforslag

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med omprioriteringsforslag?

Budgetønsker

 • Der fremkom både eksterne og interne budgetønsker i budgetprocessen. Håndtering af disse var ikke beskrevet i budgetprocessen, men kom alligevel til at fylde meget i udvalgenes drøftelser. Er der behov for at indarbejde håndtering af budgetønsker som en del af budgetprocessen i forhold til formkrav, tidsplan og høring?

Fagudvalgenes rolle i budgetprocessen

 • Fagudvalgene har et ansvar i forhold til udarbejdelse af omprioriteringsforslag, indstilling til opmærksomhedslisten og ønsker til budgettet. Hvordan fungerede det?

Opmærksomhedslisten

 • Langt de fleste forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) blev forhandlet inden 1. behandlingen af budgettet. Hvordan fungerede det?
 • Hvordan fungerer opdelingen mellem, hvad der kommer på opmærksomhedslisten, og hvad der bliver omprioriteringsforslag?

Hørings- og inddragelsesproces

 • Hvordan indgår høringssvarene om omprioriteringsforslagene, som forelå til 1. behandling, i den videre politiske proces?
 • Hvorledes vurderes mødet mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget inden sommerferien?
 • I perioden mellem 1. behandling og budgetseminar udarbejder Hoved-MED, Fag-MED og diverse råd høringssvar til budgetforslag. Hvordan vurderes disse at indgå i den videre proces?

Vurdering af budgetmateriale generelt:

 • Basisbudgethæfte
 • Omprioriteringsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Ønsker til budget

Spørgsmål - svar

 • Er baggrunden for de forholdsvis få spørgsmål til "spørgsmål-svar", at der var gennemført temamøder om de centrale driftsområder i løbet af foråret?

Budgetseminaret

 • Vurdering af formen for budgetseminar, herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 2. november 2021, pkt. 5:

Emner drøftet og tilpasset på baggrund af drøftelse.

Henrik Aarup-Kristensen var fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. november 2021, pkt. 4:

Udsendes til udvalgene med drøftede tilføjelser/uddybninger.

Niels Vestergaard Salling var fraværende.

Beslutning

Fritids- og Kulturudvalget opfordrer Økonomiudvalget til at tage stilling til, hvordan eksterne henvendelser/ønsker håndteres i budgetprocessen.

Til toppen


19. Orientering - Åben


Resume

Sagsforløb: FK

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget orienteres om:

 • Kulturskolen - samarbejde med skoleområdet
 • Ungdomsskolen - status på Makerspace
Beslutning
 • Der skal snarest vælges ny politisk repræsentant til fritidsprisen.
 • Fagforvaltningen for Børn- og Kultur går i dialog med handicaprådet angående handicapprisen.
 • Dialogmøde med hallerne afholdt.

Orienteringerne taget til efterretning.

Til toppen


20. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 26. november 2021
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer