Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 18. januar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Lars Bisgaard deltog alene i punkt 1-9.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Godkendelse af forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Stabsforvaltningen fremsender udkast til forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget til udvalgets godkendelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser om indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Der er ikke foretaget ændringer i forretningsordenen i forhold til den forretningsordning, der var gældende for perioden 2014-2017.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forretningsordenen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Mødekalender for 2018 for Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2018 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere på det konstituerende møde den 1. december 2017 principgodkendt forslag til mødekalender for 2018.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Social- og Sundhedsudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 15.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender mødekalender 2018 endeligt.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt, dog flyttes mødet den 8. februar til den 7. februar.

Bilag

Til toppen


5. Præsentation af Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen giver en præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen giver en præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Planlægning af besøgsrunde


Resume

Sagsforløb: SS

Planlægning af besøgsrunde til institutioner henhørende under Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling, til hvorvidt udvalget ønsker at besøge nedenstående institutioner mv. samt hvilken tidshorisont besøgene eventuelt skal afvikles indenfor og hvor lang tid, der skal afsættes til det enkelte besøg.

Kommunale tilbud:

Visitationen, Dronninglund

Tandplejen, Brønderslev og Hjallerup

Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdeling, Brønderslev og Dronninglund

Træningsafdelingen, Brønderslev

Misbrugscentret, Brønderslev

Mødestedet, Dronninglund

Det Blå Hus, Brønderslev

Springbrættet, Brønderslev

Nordstjernen, Brønderslev

Brandur Alle, Brønderslev

Hedelundsgade, Brønderslev

Opgangsbofællesskaberne Thorvaldsensvej, Brønderslev

Cassiopeia, Dronninglund

Lundagervej, Dronninglund

Vibevej, Dronninglund

Hedebo, Brønderslev

Socialpædagogisk støtte, Brønderslev og Dronninglund

Cafe Kox, Brønderslev

Private dag- og botilbud:

Kirkens Korshær, Brønderslev

Gaia, Hjallerup

Møllehuset, Brønderslev

Møllegården, Brønderslev

Job Team, Brønderslev

Stop Ung, Flauenskjold

Smørhullet, Brønderslev

Møllebo, Brønderslev

Mølledag, Brønderslev

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan besøgene skal foregå, og at der til kommende møde forelægges en decideret plan for afvikling af besøgene.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Der forelægges en plan for besøgsrunden på næste møde.

Til toppen


7. Udpegning af Byrådets medlemmer/suppleanter i Handicaprådet 2018-2021


Resume

Sagsforløb: BE/TM/BS/SS/BY

Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet for perioden 2018-2021.

Udvalget skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er jf. vedtægterne sammensat således:

 • 4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
 • 1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri
 • 5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet

Byrådet vedtog i sit konstituerende møde den 1. december 2017 at vælge følgende efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri:

Fra Danske Handicaporganisationer:

Medlemmer:

1. Fridolin Laager (LEV)

2. John Erik Jensen (Scleroseforeningen)

3. Jonna Jacobsen (Patientulykkeforeningen)

4. Per Dissing Nielsen (Muskelsvindsfonden)

Stedfortrædere:

1. Lars Peter Pedersen (Dansk Blindesamfund)

2. Elly Henriksen (Dansk Handicapforbund)

3. Udpeges senere

4. Udpeges senere

Fra Brugerrådet:

Medlem:

Peter Baggesgaard

Stedfortræder:

Ulla Bech

Byrådet godkendte endvidere, at de 5 repræsentanter fra Byrådet udpeges af følgende fagudvalg med 1 repræsentant hver (udvalgsmedlem eller person fra administrationen):

 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Børne- og Skoleudvalget
 • Fritids- og Kulturudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget

Udvalget bedes udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til Handicaprådet for byrådsperioden 2018-2021.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Christen Bager udpeget og Carsten Ullmann Andersen udpeget som suppleant.

Til toppen


8. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til De selvejende almene boliginstitutioner "Lundagervej II og Hedelundsgade"


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer til De selvejende almene boliginstitutioner "Lundagervej II" og Hedelundsgade.

Sagsfremstilling

I henholdt til vedtægterne udpeger Brønderslev Kommune 2 medlemmer til bestyrelserne for bofællesskaberne. Tidligere praksis har været, at Social- og Sundhedsudvalget har udpeget en politisk repræsentant og en administrativ repræsentant (p.t. Steen Olsen fra Økonomiafdelingen).

Jf. vedtægterne kan følgende ikke sidde i bestyrelsen:

 • Borgmesteren
 • Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med boliginstitutionen i kommunen er henlagt
 • Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsyn med boliginstitutionen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget udpeger Steen Olsen samt en politisk repræsentant til bestyrelsen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Christen Bager udpeget.

Bilag

Til toppen


9. Budget 2018 - opfølgning på aftaler


Resume

Sagsforløb: SS

Oversigt over opgaver i forlængelse af budget 2018 forelægges udvalget til orientering og indbyrdes prioritering.

Sagsfremstilling

Budget 2018 indeholder en række opgaver, som skal udmøntes i løbet af 2018. Af vedlagte bilag fremgår de enkelte punkter, som er relevante for Social- og Sundhedsudvalget.

Ud for hver opgave i listen er det angivet, hvornår der forventes forelagt en sag om den pågældende opgave. Tidsangivelsen er fagforvaltningens forslag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter den indbyrdes prioritering af opgaverne.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Kommissorium for Kommunalt lægeligt udvalg


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO

Fagforvaltningen har udarbejdet udkast til kommissorium for Kommunalt lægeligt udvalg (KLU).

Sagen sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunerne er gennem overenskomsten på området forpligtet til at etablere udvalget sammen med repræsentanter for de privatpraktiserende læger i kommunen. Lægerne har på baggrund af overenskomst og vejledninger en klar forventning om, at KLU repræsenterer en indgang til Brønderslev Kommune, hvor alle snitflader og samarbejder kan drøftes, og som ikke kun begrænser sig til Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd. Kommissoriet lægger derfor op til, at KLU bliver mere tværgående både i forhold til repræsentation og emner til drøftelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et forslag til kommissorium for udvalget, som dels er drøftet med praksiskonsulent Helle Nygaard og dels lederforum med henblik på at sikre, at KLU opleves som et relevant forum på tværs af fagforvaltningerne, og at alle relevante punkter bliver sat på dagsordenen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til kommissorium og niveau for politisk deltagelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 12. december 2017, pkt. 6:

Udvalget forholder sig positivt til oplægget med den ændring, at den politiske repræsentation er formanden for Social- og Sundhedsudvalget og formanden for Ældreomsorgsudvalget. Udvalget ønsker sagen forelagt til beslutning efter behandling i KLU.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. januar 2018

Kommissorium for KLU er rettet i forhold til Social- og Sundhedsudvalgets kommentarer fra mødet den 12. december 2017. Kommissorium for KLU blev drøftet på mødet i KLU den 15. december 2017 og KLU anbefaler politisk deltagelse ved 2 møder årligt. KLU er positive overfor, at repræsentanter fra de privat praktiserende fysioterapeuter og Regionshospital Nordjylland inviteres ind, hvor det er relevant.

Kommissorium for KLU har ikke givet anledning til kommentarer fra PLO-K.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Kommissorium for KLU

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. TeleCare Nord - Udbud af telemedicinsk løsning og serviceydelser


Resume

Sagsforløb: SS

I økonomiaftalen med regioner og kommuner for 2016 og igen i 2018 er det aftalt, at der før udgangen af 2019 skal implementeres et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL i hele landet.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte, hvorvidt TeleCare Nord - ved godkendelse i det fælles forretningsudvalg (FU) - gives mandat til på vegne af de nordjyske kommuner og regionen at vælge en ny fælles telemedicinsk løsning samt gennemføre udbud af serviceydelser og indgå kontrakt med leverandører.

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen med regioner og kommuner for 2016 og igen i 2018 er det aftalt, at der før udgangen af 2019 skal implementeres et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL i hele landet.

Indsatsen koordineres nationalt, og ansvaret for implementering er placeret hos fem landsdelsprogrammer. TeleCare Nord har ansvar for det nordjyske landsdelsprogram.

Alle landets kommuner og regioner har tilsluttet sig et fælles nationalt udbud til anskaffelse af telemedicinske løsninger. Der er i den seneste økonomiaftale afsat 35 mio. kr. til disse løsninger, men der er også anskaffelses- og driftsomkostninger lokalt.

Ud over telemedicinske løsninger er der behov for serviceydelser som klargøring, patientudstyr, support og logistik. Her er tilgangen og ønskerne på tværs af landet så forskellige, at det anbefales, at der så hurtigt som muligt gennemfører eget udbud i Nordjylland.

Nordjylland har allerede et telemedicinsk tilbud til borgere med KOL i drift, som baserer sig på gamle løsninger fra det oprindelige projekt TeleCare Nord, som ikke kan videreføres, og en aftale om serviceydelser, der udløber i 2018. En ny telemedicinsk løsning, anskaffet via det fælles nationale udbud og et nordjysk udbud om service, logistik og patientudstyr er en forudsætning for at indfri økonomiaftalen og videreføre tilbuddet i Nordjylland.

I Nordjylland er telemedicin til borgere med KOL et ordinært tilbud i drift. Tilbuddet drives, efter en politisk beslutning i 2015 i alle nordjyske kommuner og region af en fælles telemedicinsk servicefunktion, TeleCare Nord. TeleCare Nord har, på vegne af de nordjyske kommuner og regionen, ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af det samlede telemedicinske set up gennem løbende konkurrenceudsættelse og optimering.

Tilbuddet anvender den løsning og det patientudstyr, der blev anskaffet i storskala projektet TeleCare Nord 2012-2015. Den nuværende løsning blev udviklet som open source og kan ikke videreføres. Den nuværende aftale om service og logistik udløber i 2018, og patientudstyret er forældet og skal udskiftes. Derfor skal Nordjylland, for at indfri økonomiaftalerne om telemedicin til borgere med KOL, anskaffe en ny telemedicinsk løsning og indgå en ny aftale om serviceydelser og patientudstyr.

Telemedicinske løsninger

Alle landets regioner og kommuner har tilsluttet sig et fælles udbud for telemedicinske løsninger (FUT). Der er i den seneste økonomiaftale afsat 35 mio. kr. til løsningerne. De 35 mio. kr. dækker ikke den løsning, der retter sig mod borgeren, som derfor skal finansieres lokalt af region og kommuner i fællesskab. Når udbuddet er afsluttet, skal der vælges en ny løsning i Nordjylland. Dette forventes at kunne ske omkring september 2018.

Service, logistik og patientudstyr

TeleCare Nord skal udbyde opgaven med serviceydelser, som omfatter leasing af udstyr, klargøring og logistik af patientudstyr til telemedicin. Udbuddet skal erstatte den nuværende aftale, som udløber i 2018, og imødekomme behovet for at udskifte det eksisterende patientudstyr primo 2019.

Økonomi

De nye telemedicinske løsninger påvirker TeleCare Nords løbende driftsøkonomi. Økonomien er uafklaret indtil udbuddenes afslutning, men der indarbejdes et estimat for opdriften i den budgetbrik, der fremsendes til region og kommuner vedrørende TeleCare Nords løbende driftsbudget 2019.

Stigningen opstår, fordi det nuværende driftsbudget ikke indeholder omkostninger til lokal genanskaffelse af patientudstyr, og fordi den nuværende telemedicinske løsning er open source og derfor licensfri. De 35 mio. kr., der er afsat i økonomiaftalen, dækker fælles investeringer i telemedicinske løsninger, men ikke den løsning, der retter sig mod borgeren og patientudstyret. Et forsigtigt overslag er opgjort til en stigning på ca. 6 mio. kr.

Serviceydelser inkl. en leasingaftale for patientudstyr til 1400 borgere udgør skønsmæssigt en stigning på 5 mio. kr. Den telemedicinske løsning udgør skønsmæssigt en stigning på 1 mio.kr. Ovenstående estimater vil løbende blive valideret, ligesom der er et fortsat og vedvarende fokus på at optimere det telemedicinske set-up og de tilhørende arbejdsgange.

Et løft på 6 mio. kr. pr. år vil resultere i følgende årlige ekstraomkostninger pr. bidragsyder beregnet i forhold til det nuværende 50/50 fordelingsprincip.

Ovenstående estimat medtager ikke engangsomkostninger til overgang fra gamle og implementering af nye løsninger og serviceydelser. Det antages, at disse omkostninger kan afholdes inden for TeleCare Nords eksisterende økonomi.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, om TeleCare Nord - ved godkendelse i det fælles forretningsudvalg (FU) - gives mandat til på vegne af de nordjyske kommuner og regionen at vælge en ny fælles telemedicinsk løsning samt gennemføre udbud af serviceydelser og indgå kontrakt med leverandører.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Merudgiften for 2019 er en del af økonomiaftalen mellem regioner og kommuner, og det er på nuværende tidspunkt uvist, om kommunerne bliver kompenseret via Lov- og cirkulæreprogram.

Bliver kommunerne ikke kompenseret for udgiften, foreslår Økonomiafdelingen, at udgiften på 185.373 kr. indarbejdes i budget 2019.

Beslutning

Godkendt, at Brønderslev Kommune tilslutter sig en fælles løsning.

Udvalget er opmærksom på budgetudfordringen til budget 2019, og at denne udfordring bør indgå i budgetforhandlingerne, såfremt kommunerne ikke DUT-reguleres.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


12. Ansøgning fra Hjerteforeningen vedrørende projekt Hjertemotion


Resume

Sagsforløb: SS

I samarbejde med Hjerteforeningen har der siden 2014 været afviklet et tilbud med hjertevenlig motion. Hjerteforeningen ønsker at videreføre dette i 2018, og ansøger derfor om 32.700 kr. hertil. Hidtil har Social- og Sundhedsudvalget bevilget et årligt tilskud finansieret af Sundhedspuljen.

Social- og Sundhedsudvalget bedes vurdere, om ansøgningen skal sendes videres til Økonomiudvalget, hvor der er afsat en pulje på 500.000 kr. til sundhed og bevægelse i 2018.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen og Brønderslev Kommunes Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdeling har siden 2014 haft etableret et samarbejde om hjertemotion. Projektet har været en videreudvikling af Brønderslev Kommunes tidligere faste tilbud i Brønderslev til borgere med iskæmisk hjertesygdom, som opfølgning på 10 ugers rehabiliteringsforløb. Med dette samarbejde kan der tilbydes opfølgning i 4 måneder til de borgere, der har deltaget i de kommunale rehabiliteringstilbud. Der er tilbud gennem Hjerteforeningen to steder i kommunen, i Dronninglund og i Brønderslev, og der er på hvert hold plads til 10-14 deltagere.

Efter deltagelse i Hjerteforeningens hjertemotionshold skal borgerne efterfølgende finde permanente træningsmuligheder ude i foreningslivet, aktivitetscentre, motionscentre m.v. alt afhængig af, hvad der passer til dem.

Hjerteforeningens lokalafdeling i Brønderslev ansøger om et tilskud på 32.700 kr. i 2018 primært til instruktørløn til 2 hold i projekt hjertemotion. Som det fremgår af Hjerteforeningens budget til indsatsen, er det samlede underskud for de to hold opgjort til 32.700 kr.

Af ansøgningen fremgår, at Lokalforeningen håber, at Social- og Sundhedsudvalget vil støtte hjertemotionsholdene med det manglende beløb til glæde og gavn for patienter, deres pårørende og det danske sundhedssystem, der forventeligt kan nedbringe antal genindlæggelser og andre omkostninger baseret på en dårlig livskvalitet.

Lokalforeningen fremhæver, at tilmeldte deltagere/kursister både i Dronninglund og Brønderslev har udtrykt stor tilfredshed med motionsholdenes afvikling.

Budget

Instruktørløn 18.600 kr. x 2

-37.200 kr.

Hjertecafeer

-5.000 kr.

Hjertestartkursus

-4.000 kr.

Lokale

0 kr.

Kaffe, frugt og afslutning

-6.500 kr.

Deltagerbetaling 25 x 800 kr.

20.000 kr.

Resultat

-32.700 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget vurderer, om ansøgningen skal sendes videres til Økonomiudvalget, hvor der er afsat en pulje på 500.000 kr. til sundhed og bevægelse i 2018.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 12. december 2017, pkt. 3:

Oversendes til beslutning på det nye udvalgs januarmøde.

Beslutning

Ansøgningen godkendt finansieret af frivillighedsmidlerne.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Ny læge startet i Hjallerup pr. 1. januar 2018.

Orientering om nye regler på tandplejeområdet pr. 1. januar 2018.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 19. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer