Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 7. februar 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 10 udsættes til næste møde. Ellers ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Udpegning af medlem til Frivilligrådet 2018-2021


Resume

Sagsforløb: SS

I forlængelse af Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik skal der udpeges et kommunalt medlem som repræsentant til Frivilligrådet.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at udpege en repræsentant hertil.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik fastlægger rammerne for samarbejdet mellem Brønderslev Kommune og det frivillige sociale arbejde samt udstikker retningslinjer og kriterier for tildeling af midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde.

I overensstemmelse med Frivilligpolitikken er der valgt et Frivilligråd for en 4-årig periode. Frivilligrådet følger byrådsperioden. Derfor skal der vælges et nyt Frivilligråd for perioden 2018-2021. Byrådet besluttede i 2010, at Social- og Sundhedsudvalget udpeger repræsentant hertil.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget udpeger en repræsentant til Frivilligrådet.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Martin Bech udpeget.

Til toppen


4. Det fremtidige samarbejde med Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: SS

Drøftelse af ønsker til det fremtidige samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Martin Bech er blevet bedt om at fremlægge Social- og Sundhedsudvalgets visioner for samarbejdet med frivilligområdet i begyndelsen af marts.

Der lægges derfor op til en drøftelse af ønsker til det fremtidige samarbejde og prioritering af § 18-midlerne, som er forøget med 200.000 kr. i budget 2018.

I forlængelse heraf kan følgende spørgsmål indgå i drøftelsen:

 • Skal der være tilbagevendende møder mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet?
 • Har Social- og Sundhedsudvalget særlige ønsker til opgaver, som Frivilligrådet skal prioritere fremover?
 • Skal de 200.000 kr. ekstra i budgettet fordeles efter samme principper som den resterende del af § 18-midlerne, eller skal der fx afsættes en pulje til særlige initiativer af de ekstra midler?
 • Skal prioriteringen af §18-midlerne være den samme i 2018, 2019 og frem?

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter ønsker til det fremtidige samarbejde med frivilligområdet.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Ønsker til det fremtidige samarbejde drøftet.

Udvalget ønsker en revision af frivilligpolitikken i 2018. Frivilligrådet inddrages i processen. Gerne sideløbende med Sundhedspolitikken.

De 200.000 kr., der er tilført § 18 midlerne, tilbageholdes i første omgang. Udvalget vil gerne drøfte anvendelsen af disse med Frivilligrådet.

Bilag

Til toppen


5. Fremtidig organisering af ergo- og fysioterapi til børn og unge i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK

For at sikre bedre rammer for koordinering af ergo- og fysioterapi til børn og unge med øvrige kommunale indsatser foreslår Direktionen en organisering af børnefysio- og ergoterapi i Fagforvaltningen for Børn og Kultur. Undtaget fra forslaget er: Genoptræning efter sygehusindlæggelse for de 0-15 årige, som ikke har sansemotoriske udfordringer, genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år samt vederlagsfri fysioterapi. Disse ydelser anbefales fortsat organiseret i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Organiseringen anbefales implementeret med virkning fra 1. marts 2018.

Sagsfremstilling

De kommunale opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge har gennem en årrække udviklet sig på flere parametre, og det kalder på en afklaring af fremtidig organisering og serviceniveau. Det drejer sig om, med afsæt i barnets perspektiv, at sikre den bedste ramme for opgaveløsningen og se på, om eksempelvis opgavemængden og opgavetyngden er stigende, inklusionsarbejdet flytter grænser mellem almene og specialtilbud, og om der er behov for bedre koordinering af træningstilbud i sammenhæng med andre indsatser. I forbindelse med kommunesammenlægningen 1. januar 2007 blev det aftalt mellem fagforvaltningerne Sundhed og Velfærd og Børn og Kultur, at Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd skulle løse opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge. På denne baggrund er der gennemført en proces i fagforvaltningerne for Børn og Kultur og Sundhed og Velfærd med henblik på at afdække fordele og ulemper ved organisering af ergo- og fysioterapi til børn og unge i de to fagforvaltninger. Af anbefalingerne følger et ønske om at overføre myndighedsansvaret og opgaveudførelsen omkring al ergo- og fysioterapi leveret til børn og unge fra Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd til Fagforvaltningen for Børn og Kultur, dog undtaget:

 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse af børn i alderen 0-15 år, som ikke samtidig har sansemotoriske udfordringer.
 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år.
 • Vederlagsfri fysioterapi

Baggrunden for ønsket om overdragelse af ergo- og fysioterapeutiske opgaver for børn og unge er muligheden for at skabe forbedrede rammer for vidensdeling og koordinering af de kommunale indsatser målrettet børn og unge.

Det er ønsket at overdragelse kan ske pr. 1. marts 2018 samtidig med omorganisering på Sundhedsområdet i Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Under forudsætning af Børne- og Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse heraf afholdes der den 13. februar 2018 møde mellem Fagforvaltningen for Børn og Kultur, Sundhedsplejen, PPR og børneterapeuterne om fremtidig organisering af de kommunale opgaver vedrørende ergo- og fysioterapi til børn og unge, som er foreslået overdraget til Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender overførsel af opgaverne omkring ergo- og fysioterapi til børn og unge fra Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd til Fagforvaltningen for Børn og Kultur, dog undtaget:

 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteret efter sundhedslovens § 140 for 0-15 årige, der ikke har supplerende sansemotoriske udfordringer og unge.
 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse for unge, der er fyldt 15 år.
 • Vederlagsfri fysioterapi

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Overførslen af opgaverne omkring ergo- og fysioterapi til børn og unge vil betyde, at 5 børneterapeuter skal flyttes fra Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering til Fagforvaltningen for Børn og Kultur.

Indstilling

Sagen behandles af Børne- og Skoleudvalget den 6. februar 2018.

Beslutning

Forslaget indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Præsentation af Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen giver en præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen giver en præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 18. januar 2018, pkt. 5:

Orienteringen taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. februar 2018:

2. runde af præsentation af udvalgets ansvarsområde.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Institutionsbesøg


Resume

Sagsforløb: SS

Udkast til plan for besøgsrunde.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet udkast til besøgsrunde inden for Social- og Sundhedsudvalgets område. Udkast vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter dato for besøgene.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ønsker den 12. april 2018 flyttet til en anden dato - ellers godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Budgetproces 2019


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene om at evaluere budgetlægningsprocessen for budget 2018 med henblik på at få justeret processen for udarbejdelsen af budget 2019.

Sagsfremstilling

I fagudvalgets evaluering af sidste års budgetproces ønskes både en vurdering af budgetprocessen for sidste år, men også fagudvalgenes forslag til ændringer til processen for 2019. Nedenstående liste over emner kan indgå i evalueringen:

Fagudvalgenes budgetarbejde

 • Der blev ikke udarbejdet et afdækningskatalog som tidligere. Fagudvalgene skulle i stedet i perioden fra januar til april udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne

Budgetdag/strategiseminar i april.

Reduktionspulje

 • Administrationen udarbejdede efter Økonomiudvalgets møde i august en række korte beskrivelser af reduktionsforslag til Byrådet.

Hørings- og inddragelsesproces

 • Høringsprocessen af brugere, borgere og medarbejdere

Ændringer til budget

 • Bortset fra ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet, blev der ikke indarbejdet ændringer i budgettet til første behandling. I stedet blev udarbejdet en opmærksomhedsliste, som efterfølgende indgik som en del af de samlede budgetforhandlinger

Budgetmateriale

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”forslag til basisbudget”
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminar

 • Budgetseminaret samlet set
 • Fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”forhandlingsudvalget”

Økonomiudvalget ønsker en evaluering af budgetprocessen for 2018 med henblik på at få tilpasset budgetprocessen for 2019.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Processen var anderledes end tidligere år, men bedre. Udvalget ønsker dog bedre borgerinddragelse og medarbejderindflydelse. Der ønskes dækkende beskrivelse af forslagene.

Til toppen


9. Godkendelse af kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere


Resume

Sagsforløb: SS/BS

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere visiteret efter servicelovens § 101.

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende udkast til kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarden for sundhedslovens § 101 skal revideres minimum hvert andet år.

Brønderslev Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere. Det fremsendte udkast afspejler gældende praksis i Brønderslev Kommune samt lovgivningens krav til såvel praksis som udformning af kvalitetsstandarder for servicelovens § 101.

I kvalitetsstandarden lægges op til, at der fremadrettet foretages en monitorering af indsatsen for voksne borgere med stofmisbrug. Dette følger af loven, og der vil derfor i foråret 2018 blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Ungecenteret, Misbrugscenteret og Visitationen med henblik på udarbejdelse af model for monitorering af indsatsen. Dette er det første sted på den voksne del af det specialiserede socialområde, hvor der er et lovgivningsmæssigt krav om monitorering af indsatsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 101.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsættes til næste møde, hvor sagen ønskes behandlet sammen med en orientering om området.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om Projekt Fremtidens Idræt


Resume

Sagsforløb: SS

Projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien” blev igangsat i maj 2015.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger status på projektet til orientering.

Sagsfremstilling

I maj 2015 iværksatte Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd projekt ”Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien”.

Formål og vision med projektet er at fremme sundhed og inklusion.

Projektet er i tråd med Masterplanen på Det Specialiserede Voksenområde i forhold til, at borgerne skal være aktive i eget liv, at der skal være øget fokus på inklusion, og at der skal være øget fokus på inddragelse af frivillige samarbejdspartnere.

Siden sidste status i november 2016 har styre- og arbejdsgruppen fortsat arbejdet med:

 • Rekruttering af frivillige
 • Samarbejde med og fastholdelse af frivillige
 • Socialpsykiatriens fortsatte støtte til idrætsforeningen BIFOS, Brønderslev
 • Ny medarbejder

Fokus har i den sidste periode været på at støtte og prioritere idrætsforeningen BIFOS, men fremadrettet vil der være mere fokus på Projekt Fremtidens Idræt. I 2018 er netværk og samarbejde med det gængse foreningsliv i fokus.

Fokusområder i 2017:

Rekruttering af frivillige

Der er anvendt forskellige tilgange i rekrutteringen af frivillige. Rekrutteringen er blandt andet sket gennem jobopslag på Frivillignet.dk, Brønderslev Kommunes Facebook side, opslag udsendt til relevante uddannelsesinstitutioner, som pædagoguddannelsen og fysioterapeutuddannelsen. Der har været ophængt opslag rundt i Brønderslev by, eksempelvis på biblioteket og ved lokale almenpraktiserende læger. Endvidere har Odd-Fellow Logen Brønderslev været en stor støtte i rekrutteringsarbejdet.

Rekrutteringen af frivillige er lykkedes godt. De frivillige har gjort en stor indsats og har taget stor andel i eksempelvis afholdelsen af turneringer. Der er på nuværende tidspunkt omkring fem frivillige.

Der arbejdes fortsat i arbejdsgruppen og i BIFOS’ bestyrelse på at rekruttere frivillige som omsorgspersoner og instruktører.

Samarbejde og fastholdelse af de frivillige

Der har igennem det sidste år været arbejdet meget med integration af frivillige og fastholdelse af frivillige i BIFOS, som er en idrætsforening drevet af og for mennesker med sindslidelse. BIFOS har for øjeblikket 56 medlemmer, og det daglige arbejde ledes af en bestyrelse. BIFOS samarbejder med personale fra socialpsykiatrien.

Fokus har været på at skabe stabilitet og en god stemning i gruppen. De frivillige inviteres med til bestyrelsesmøder og sociale arrangementer som julefrokost. De frivillige tilbydes endvidere instruktøruddannelser, hvilket flere har taget imod. Som eksempler kan nævnes en frivillig som efter endt instruktøruddannelse nu har et fast cykelhold for borgerne, og en frivillig som tager sig af en stor del af bestyrelsesaktiviteterne.

Socialpsykiatriens fortsatte støtte til BIFOS

Socialpsykiatriens medarbejdere støtter fortsat op om BIFOS som forening ved at deltage i både den daglige træning samt ved bestyrelsesmøder.

Socialpædagogisk Støtteteam støtter borgerne i at deltage i aktiviteterne i BIFOS.

Medarbejderne deltog i turneringer i Vejle i sommeren 2017, ligesom de har deltaget i BIFOS’ eget efterårsstævne i efteråret 2017.

Ny medarbejder

Pr. 1. oktober 2017 er en ny medarbejder ansat i en tidsbegrænset stilling som projektleder i 2½ år. Stillingen er fordelt med ½ til et projekt under DGI ”Bevæg dig for livet – seniorer under DGI” og ½ til Handicap- og Psykiatriområdet. Projekt Fremtidens Idræt er én af flere indsatser, som projektlederen er tilknyttet.

Projektlederen har deltaget i aktiviteter i BIFOS og på bestyrelsesmøder. Da stillingen er fordelt på flere områder, har projektlederen et bredt netværk til idrætsforeninger i kommunen, som kan styrke det fremtidige arbejde med Projekt Fremtidens Idræt.

Fokusområder 2018:

Fokus på tæt samarbejde med det gængse foreningsliv

Fremadrettet skal Fremtidens Idræt bevæge sig i retning af et tættere samarbejde med det gængse foreningsliv i lokalområdet og herigennem tilbyde aktiviteter, som er rettet mod målgruppen og deres behov og samtidig nedbryde barrierer og støtte inklusion.

BIFOS som forening kan ikke stå alene som tilbud til socialpsykiatriens brede målgruppe, og derfor skal paletten af tilbud udvides.

Strategien for Projekt Fremtidens Idræt er ikke at oprette en ny forening, men at samarbejde med det eksisterende foreningsliv. Heri ligger både en opgave i forhold til at skabe et godt netværk og samarbejde, og til at udbrede foreningslivets kendskab til borgerne, som er tilknyttet socialpsykiatrien.

Der arbejdes således for at få integreret socialpsykiatriens målgruppe i det almindelig gængse idræts- og foreningsliv. På sigt er målet også at sikre inklusion i det gængse samfund. Der skal således både samarbejdes med foreninger om oprettelsen af separate sportshold og også om integration af socialpsykiatriens målgruppe i de almindelige sportshold. Det er vigtigt med et samarbejde, hvor målgruppen kan føle sig inkluderet.

En vigtig inspirationskilde er Parasport Danmark (handicapidræt), som tilbyder aktiviteter inden for en lang række idrætsgrene igennem klubber. Parasport Danmark er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Projekt Fremtidens Idræt er på nuværende tidspunkt i en undersøgelsesfase, hvor der også evalueres på de gode tiltag, der har været gennemført i BIFOS og bruge disse erfaringer til den næste fase med foreningssamarbejdet. Eksempelvis er der startet et cykelhold, som styregruppen gerne vil have udvidet, så der er mulighed for at ramme en større målgruppe end de, som er tilknyttet BIFOS.

Et andet vigtigt fokusområde for projektet er at være undersøgende på, hvilke aktiviteter målgruppen efterspørger og herefter fastholde dem i aktiviteterne. Imens aktiviteterne i BIFOS ofte har ligget i dagtimerne, er der nu fokus på at afholde aktiviteter senere på dagen, så eksempelvis de, der arbejder i beskyttet beskæftigelse, også får mulighed for at deltage.

Der er sat et mål om, at arbejdsgruppen i Fremtidens Idræt skal udvides. For at nå dette inviteres medarbejdere fra Socialpædagogisk Støtte og Rusmiddelcentret samt en frivillig DGI repræsentant til at deltage.

Der arbejdes sideløbende i socialpsykiatrien på at få genetableret en tovholdergruppe, som skal arbejde med at højne sundhed og bevægelse med både borgere- og medarbejderrepræsentanter. Der er her et ønske om, at denne tovholdergruppe kan hænge sammen med Projekt Fremtidens Idræt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Anne Juul Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsat.

Til toppen


11. Budget 2018 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond


Resume

Sagsforløb: SS

Dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond fremsender budget for 2018.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksterne for 2018.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond fremsender separate budgetforslag for 2018 som indebærer følgende månedlige takster:

§ 103 månedlig takst på 11.871 kr.

§ 103 - nedsat tid - månedlig takst på 9.497 kr.

§ 104 månedlig takst på 11.871 kr.

Taksten for 2017 var på 11.639 kr. Taksten er beregnet på baggrund af 60 § 103 pladser, 84 § 104 pladser og 12 §103 - nedsat tid pladser. Budgettet er i alt på 2.377.437 kr. I 2017 var der et samlet budget på 2.026.065 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de samlede budgetrammer for 2018 med tilhørende takstfastsættelser.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

2 lederstillinger på Sundhedsområdet har været i opslag, Der er ansat en leder for aktivitet og frivillige, mens lederstillingen for forebyggelse, træning og rehabilitering skal i genopslag.

Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 8. februar 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer