Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 12. april 2018
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Orientering om Tandplejens opgaver


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om Tandplejens opgaver.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af punkt om Tandplejens brugerundersøgelse på mødet den 1. marts 2018 orienteres udvalget om Tandplejens opgaver.

På mødet vil Jesper Hohwy, som er leder af den kommunale tandpleje, give en orientering om opgaver i Den Kommune Tandpleje: Børne og Ungetandpleje - herunder tandregulering, Specialtandpleje og Omsorgstandpleje og give et indblik i behandlingstilbud og kvalitet.

Fagforvaltningen for Sundhed- og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Leder af tandplejen Jesper Hohwy og sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd 2018


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS/FR

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger årsrapport om frivilligsamarbejde på tilbud/aktiviteter under Sundhed og Velfærd.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I vinteren 2017 besluttede chefgruppen i Sundhed og Velfærd, at der i 2018 skulle igangsættes en undersøgelse med henblik på en kortlægning af frivilligsamarbejdet på tilbuddene/aktiviteterne i fagforvaltningen.

Frivilligrådet blev i januar 2018 orienteret om, at der skulle udarbejdes en årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd.

Formålet med denne årsrapport er at kortlægge frivilligsamarbejdet i Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd. Med kortlægningen belyses omfanget og karakteren af samarbejdet mellem frivillige enkeltpersoner, foreninger/organisationer og kommunale tilbud i Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd.

Rapportens resultater bygger på svar fra to spørgeskemaundersøgelser besvaret af henholdsvis tilbuddenes/aktiviteternes afdelingsledere og de frivillige.

Formålet med de frivilliges besvarelser er at belyse, hvem de frivillige er, deres motivation for at indgå i frivilligt arbejde, deres opgaver på tilbuddene/aktiviteterne og hvilke gode råd de kan give videre, for at samarbejdet kan udvikles. Med niveau 5 afdelingsledernes besvarelser belyses en række emner så som organiseringen af frivilligsamarbejdet, rekruttering, antallet af frivillige og vurderinger af og holdninger til samarbejdet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 20. marts 2018, pkt. 3:

Handicaprådet tager punktet til orientering.

Handicaprådet anbefaler, at undersøgelsen fremadrettet dækker bredt i hele kommunen og ikke blot fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Handicaprådet ønsker forsikring af frivillige behandlet som punkt på kommende møde med relevante politikker og regler som bilag.

Fraværende:

Karsten Frederiksen - afbud fra suppleant

Line Vanggaard Pedersen - suppleant ikke mødt

Margit Chemnitz - suppleant Dennis Kvesel mødt

Ældrerådet, 4. april 2018, pkt. 7:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og anbefaler, at der indgås samarbejdsaftaler, samt at der oprettes en forsikringsordning.

Beslutning

Udvalget erklærer sig tilfreds med orienteringen og ser rapporten som et fint input til det kommende arbejde med frivilligpolitikken.

Bilag

Til toppen


5. Anlægsregnskab for Tilbygning til Nordstjernen


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for tilbygning til Nordstjernen.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af et fælleshus på Nordstjernen på 172 m2 samt etablering af flere parkeringspladser.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevilling

- Byrådet den 22. maj 2013

2.600.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

- Grundudgifter

13.350 kr.

- Håndværkerudgifter

2.058.461 kr.

- Tekniske omkostninger

232.895 kr.

- Omkostninger og inventar

281.804 kr.

I alt

2.586.510 kr.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på:

13.490 kr.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


6. Frivillig Fredag 2018


Resume

Sagsforløb: SS

Den 28. september 2018 fejrer Brønderslev Kommune traditionen tro Frivillig Fredag – Danmarks nationale frivillighedsdag.

Sagsfremstilling

I 2011 åbnede daværende socialminister Benedikte Kjær Frivilligrådet og erklærede samtidig den sidste fredag i september måned somnational frivillighedsdag. Brønderslev Kommune har derfor siden 2011 bakket om denne erklæring og sammen med mange andre kommuner fejret Frivillig Fredag.

Frivillig Fredag er en fejring af frivilligheden, der markeres med mange forskellige arrangementer over hele landet. Formålet med dagen er at synliggøre, hvad frivilligheden betyder i lokalområderne og samtidig markere og anerkende frivilligheden. Samtidig opfordres alle arbejdspladser, foreninger, skoler og borgere til at være frivillige for en dag.

I Brønderslev Kommune har det lokale Frivilligråd stået bag den årlige fejring af Frivillig Fredag, som har varieret fra år til år. Tidligere er dagen bl.a. blevet fejret med:

  • Fakkeltog, taler og underholdning
  • Politikere i praktik som frivillige
  • Frivilligmesse
  • Fællessang og kaffebord

Frivillig Fredag markeres i Brønderslev Kommune ved også at uddele Den Sociale Frivilligpris – en pris, der gives til en person, forening eller organisation, som har gjort en særlig frivillig indsats. Prisen uddeles i samarbejde med Sparekassen Vendsyssel, som er sponsor. Modtageren af Den Sociale Frivilligpris får et diplom, en personlig gave og 10.000 kr., hvoraf modtageren selv beholder 5.000 kr., mens de resterende 5.000 kr. gives til en anden frivillig social forening end den, modtageren selv er medlem af. Pengene skal i begge tilfælde bruges til at understøtte det frivillige sociale arbejde.

Temaet for dette års Frivillig Fredag er ”her er vi seje sammen” og bruges på landsplan til at inspirere til nye og anderledes aktiviteter, der afholdes på selve dagen. Derudover vil der i tiden op til den 28. september 2018 være foredrag, workshops og debatarrangementer om og med den frivillige verden. Det er Frivilligrådet (nedsat af Børne- og Socialministeriet), der står bag planlægningen og koordineringen af dagen på landsplan.

Det nye Frivilligråd i Brønderslev Kommune, som blev valgt den 7. marts 2018, skal tage stilling til, hvordan Frivillig Fredag skal fejres i 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at understøtte et fælles arrangement på tværs af alle relevante udvalgsområder, hvor hensigten både er at hylde de frivillige og mere generelt at brande kommunen. Arrangementer bør være i de enkelte bysamfund i samarbejde med borgerforeninger m.v.

Til toppen


7. Omlægning af Cassiopeia og Stenumgård


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Byrådet vedtog den 20. december 2017 at, der skal ske en omlægning af botilbuddet Cassiopeia og Stenumgård.

Stillingtagen til lukning af botilbuddet Cassiopeia og overdragelse af bygning til Sundheds- og Ældreområdet, samt åbning af et nyt botilbud på den ene del af Stenumgård, mens den anden del indtil videre fortsætter med et reduceret antal aflastningspladser.

Sagsfremstilling

Beslutningen i Byrådet indebærer, at botilbuddet Cassiopeia på Handicapområdet lukkes, og at bygningen som dette botilbud benytter, overføres til Sundheds- og Ældreområdet. Samtidig åbnes et nyt botilbud til Cassiopeias målgruppe i en del af bygningen på Stenumgård. Stenumgård overføres således delvist til Socialområdet. Der sker derved en reduktion af pladser fra 18 til 10, hvilket svarer til den nuværende og forventede belægning.

Den anden del af bygningen på Stenumgård skal indtil videre fortsat anvendes til aflastningspladser på Sundheds- og Ældreområdet. Der vil samtidig åbne nye aflastningspladser på en del af Margrethelund. Der vil således være udgifter forbundet med at have aflastningspladser to steder i kommunen. Endvidere er det muligt, afhængig af flytteprocessen, at der skal være et midlertidigt stop for indtag til aflastning, hvilket vil få betydning for betaling af færdigbehandlede patienter til regionen. Der gøres endvidere opmærksomt på, at hvis Ældreområdet fortsat skal have aflastning i den del af Stenumgård, der ikke skal benyttes af Handicapområdet, vil den forventede besparelse på 1 mio. kr. ikke opnås fuldt ud.

Der vil ligeledes være udgifter forbundet med flytningen af borgerne og ombygning og renovering af lokaler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkender, at:

  • Cassiopeia lukkes som botilbud ultimo 2018. Datoen udmeldes senest 3 måneder inden lukning,
  • at der åbnes et nyt tilbud, godkendt af Socialtilsyn Nord, på Stenumgård til de nuværende beboere på Cassiopeia,
  • at aflastningspladser og genoptrænings-/rehabiliteringspladser på Stenumgård delvis flyttes til Margrethelund, og at der indtil videre fortsat skal være aflastningspladser i den ene del af bygningen på Stenumgård, samt
  • at der bliver åbnet for en intern flytteproces på Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har på nuværende tidspunkt ikke foretaget de samlede økonmiske konsekvensberegninger. Der er ikke afsat særskilt budget til ovenstående. Derudover opnås den forventede besparelse på 1 mio. kr. ikke fuldt ud på Ældreområdet.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Udvalget opfordrer Ældreomsorgsudvalget til at etablere flere aflastningspladser med henblik på at undgå færdigbehandlingstakst for borgere indlagt på sygehuset.

Udvalget ønsker en drøftelse af, hvordan den samlede økonomiske kabale ved omflytningen finansieres via en tillægsbevilling. Sagen drøftes på fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Til toppen


8. Praktikbesøg


Resume

Sagsforløb: SS

Plan for praktikbesøg.

Sagsfremstilling

Der er lavet udkast til praktikbesøg på en eller flere af områdets institutioner, hvor medlemmerne følger en arbejdsdag/-gang i den enkelte institution.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender praktikplanen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Planen godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Årsrapport fra Værestedet Fristedet 2017


Resume

Sagsforløb: SS

Værestedet Fristedet, v/Kirkens Korshær, fremsender resultatopgørelse for 2017 og budget 2019 til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Fristedet er oprettet af Kirkens Korshær på opfordring af Brønderslev Kommune. Fristedet drives efter § 104 i Lov om Social Service som et aktivitets- og samværstilbud for socialt sårbare mennesker med misbrugsproblemer samt psykiske og sociale problemer.

Fristedet benyttes dagligt af gennemsnitligt 25 borgere, og har kontakt til ca. 80 borgere i alderen 25 til 82 år. Fristedet har åbent minimum 34 timer om ugen. Der serveres 3 måltider om dagen: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe - hvor der til hvert måltid deltager 15-20 borgere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Orientering om, at Visitationen på det specialiserede område og Forebyggelse, Træning og Rehabilitering er udtaget til konflikt, og at der er et beredskab på disse områder til det nødvendige i en konfliktperiode.

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 17. april 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer