Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 17. maj 2018
Lokale: Trillestuen, Aalborg Kongres og Kulturcenter
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 4 behandles før punkt 3.

Til toppen


3. § 18 Bevilling af tilskud til frivilligt socialt arbejde


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 86 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til forslag til fordeling af § 18 midler.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2018 afsat 405.786 kr. til uddeling.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2018 er der indkommet 85 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om 1.216.228 kr. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender forslag til fordeling af 377.737 kr. Frivilligrådet bedes fordele de resterende 28.049 kr.

Umiddelbart efter ansøgningsfristen er der indkommet en ansøgning fra en helt ny forening, New Kidz Dronninglund IF Håndbold, målrettet børn med særligt behov. Frivilligrådet bedes tage stilling til, hvorvidt denne ansøgning skal tages i betragtning.

Det er tidligere besluttet, at Frivilligrådet hvert år råder over 10.000 kr. til årets aktiviteter.

Der afholdes ikke Frivilligmesse i 2018, men der planlægges en event i forbindelse med uddeling af Den sociale Frivilligpris 2018 på Frivillig Fredag. Udgifterne hertil afholdes af Frivilligrådets aktivitetsmidler.

De afsatte midler fordeler sig således:

Frivilligrådet

10.000 kr.

Til uddeling

395.786 kr.

I alt

405.786 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet

 • indstiller ansøgninger, som beløber sig til 377.737 kr. - se bilaget,
 • indstiller, at Frivilligrådet fordeler 28.049 kr., og
 • indstiller, hvorvidt for sent indkommet ansøgning fra New Kidz Dronninglund IF Håndbold skal tages i betragtning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget godkender tilskud til foreninger, organisation, private m.fl. som indstillet af Frivilligrådet i bilag med i alt 372.737 kr., herunder 10.000 kr. til Frivilligrådets arbejde gennem året.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 26. april 2018, pkt. 5:

Frivilligrådet indstiller bevillinger som beløber sig til 372.737 kr. efter §18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Frivilligrådet indstiller at de resterende 33.049 kr. uddeles senere.

Frivilligrådet indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tildeler New Kidz Dronninglund IF håndbold 5.000 kr. (inkluderet i ovenstående indstilling), selvom ansøgningen er for sent indsendt. Det er en helt nystartet forening, der skulle vente et år på at søge tilskud.

Beslutning

Godkendt.

Carsten Ullmann tager forbehold for tildeling til punkt 28.

Bilag

Til toppen


4. Bidrag til videre drøftelser af principper for fordeling af § 18 midler


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger udvalgte frivillige foreningers input til en videre drøftelse af principper og praksis i forhold til tildeling af § 18 midler fremadrettet.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 18 forpligter landets kommuner til hvert år at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, som foreninger, som arbejder med frivilligt socialt arbejde, har mulighed for at søge midler fra.

I Brønderslev Kommune er det frivillighedspolitikken, som danner baggrund for samarbejdet mellem kommunen og det frivillige område. Heraf fremgår, at der kan søges støtte til det frivillige arbejde, der omhandler aktiviteter for socialt sårbare grupper. Det vil sige personer, der eksempelvis er i krise, udstødte, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede. Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen. Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige sociale indsats er den afgørende, og der gives som udgangspunkt derfor ikke tilskud til lønninger, transport, etc.

Foreningerne skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til kommunen. Der er én årlig ansøgningsrunde, i 2018 er denne den 15. marts. Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

I 2017 modtog Brønderslev Kommune 87 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der var i 2017 afsat 388.667 kr. til uddeling. Ansøgningerne søgte tilsammen om 1.106.344 kr. 77 ansøgere fik tildelt et beløb. Nogle foreninger fik tildelt det fulde beløb, mens andre fik tildelt et mindre beløb, end der var ansøgt om. Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2018at afsætte yderligere 200.000 kr. til uddeling i forbindelse med § 18.

Otte foreninger er blevet kontaktet for at høre, hvilke muligheder bevillingerne har givet deres forening, og hvad de tænker om det nuværende fordelingsprincip af midler.Der er udvalgt en forening fra hver af de otte kategorier, som ansøgerne inddeles i. Der er således udvalgt foreninger, som repræsenterer hver af følgende kategorier: Patientforeninger, Socialt arbejde for udsatte/udstødte grupper, Besøgstjenester, Centerråd, Socialt samvær og Idræt, Pensionistforeninger, Øvrige og Regionale/landsdækkende foreninger. Der er ligeledes udvalgt foreninger, som har modtaget det fulde ansøgte beløb, og foreninger som har modtaget et mindre beløb, end de havde ansøgt om. Disse udvælgelseskriterier er valgt for at nå en bredde i typen af besvarelser.

Foreningernes input kan danne baggrund for en videre drøftelse af principper og praksis i forhold til tildeling af § 18 midler fremadrettet.

De interviewede foreninger giver udtryk for, at det har en meget stor betydning for foreningerne og målgrupperne, at de kan søge støtte hos Brønderslev Kommune. Tildelingen af § 18 midlerne anses som en vigtig politisk anerkendelse af det frivillige arbejde. Foreningerne hjælper forskellige målgrupper på forskellige måder, men fælles for dem alle er det stærke fokus på at skabe og styrke et socialt sammenhold for udsatte grupper. Foreningerne fortæller, at de ikke har mulighed for at lave sådanne arrangementer uden økonomisk støtte. Foreningerne lægger også vægt på, at deres aktiviteter er til gavn for både en stor del af kommunens borgere og selve de frivillige, som eksempelvis tilbydes førstehjælpskursus.

Flere af foreningerne mener, at det er svært at vurdere, hvad det gode fordelingsprincip bør være, men fortæller, at de ikke kan eksistere uden økonomisk støtte. Selvom ikke alle foreningerne modtager det fulde ansøgte beløb, så betyder det at modtage selv et mindre beløb rigtig meget for den enkelte forening, da de oftest er helt afhængige af den økonomiske støtte. Foreningerne oplever det som et godt politisk tiltag at fordele midlerne mellem mange foreninger, da det er en måde at vise politisk opbakning til det brede frivillige foreningsliv, som omfatter mange målgrupper med forskellige behov. Nogle foreninger italesætter ligeledes vigtigheden af, at pengene går til forskellige formål, målgrupper og forskellige størrelser af foreninger/organisationer. Foreningerne er generelt meget imod et fordelingsprincip om større beløb fordelt på færre foreninger. Det vil gøre det svært for en række foreninger og opfattes som et negativt signal at sende til alle de frivillige, som laver frivilligt arbejde i kommunen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tager til efterretning, at der grundlæggende er tilfredshed med den nuværende ordning med en fordeling til en bred skare af foreninger.

Udvalget ønsker forelagt en model til fremtidig fordeling af §18-midlerne, som efterfølgende kan danne baggrund for en drøftelse med Frivilligrådet.

Bilag

Til toppen


5. Frivilligrådets beretning 2017


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Formanden for Frivilligrådet har udarbejdet udkast til Frivilligrådets beretning for 2017, som blev godkendt på Frivilligrådets møde den 24. januar 2018


Beretningen blev fremlagt på stormødet med valg til nyt Frivilligråd den 7. marts 2018.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligrådets årsberetning for 2017 fremsendes til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Frivilligrådet har i 2017 haft fokus på følgende aktiviteter og opgaver:

 • • Dialogmøde i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.
 • • Frivillig fredag.
 • • Uddeling af Den Sociale Frivilligpris.
 • • Indstilling vedrørende §18-midler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager beretningen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 24. januar 2018, pkt. 4:

Godkendt.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Status på "Bevæg dig for livet-Senior"


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/FK

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år.

Projektet har været i gang siden 1. oktober 2017, og der fremsendes nedenstående status på arbejdet.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior” om at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen står både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – dog er finansieringen udelukkende kommet fra Social- og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Der er ansat en projektleder i 18,5 timer/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

Målsætningen for "Bevæg dig for livet – Senior" er, at der inden udgangen af projektet i 2020 skal være 15 % flere medlemmer over 60 år i Brønderslev Kommunes idrætsforeninger, svarende til 495 borgere.

Fra projektets side ønskes der en bred indsats hos seniormålgruppen, og potentialet er vurderet til at ligge i disse tre grupperinger:

 • at fastholde voksne medlemmer i foreningerne i længere tid,
 • at invitere selvorganiserede med ind i foreningerne,
 • at aktivere inaktive enten i forening eller selvorganiseret.

Det kræver, at der arbejdes henimod en udvidelse af eksisterende aktiviteter og en etablering af nye, samt der kommer øget fokus på at kommunikere det ud til seniormålgruppen.

De overordnede fokuspunkter i partnerskabsaftalen mellem Brønderslev Kommune og "Bevæg dig for livet – Senior" lyder:

 • Mental sundhed, hvor der rettes fokus på det hele menneske. Der ønskes fokus på at skabe gode muligheder for fællesskaber i Brønderslev Kommune.
 • Fra patient til aktiv borger. Der fokuseres på gode overgange mellem genoptræning, forebyggelse og rehabilitering og motionstilbud.

Sidstnævnte skal ske i samarbejde med patientforeninger og idrætsforeninger, hvor de kommunale rehabiliterende træningstilbud placerer enkelte træningsgange ude i foreningsregi. Ligeledes kan der i foreningsregi oprettes beskyttede hold for de patientgrupper, som udsluses fra et kommunalt tilbud.

Siden projektlederen på "Bevæg dig for livet – Senior" blev ansat pr. 1. oktober 2017 har indsatsen rettet sig mod at kortlægge, hvilke eksisterende tilbud der var for målgruppen i kommunen. Der er blevet udarbejdet en seniorbefolkningsprognose, som kortlægger målgruppens demografiske udvikling i Brønderslev Kommunes hoved- og lokalbyer. Herefter er der udarbejdet en handleplan for hele indsatsen i 2018.

For at få flere aktive ældre er der arbejdet med at indgå partnerskaber med en række udvalgte idrætsforeninger (og idrætshaller), der arbejder målrettet for at løfte tilbuddene til 60+ målgruppen.

Brønderslev Floorball Club blev udvalgt som pilotprojekt på partnerskabsmodellen for at undersøge, hvorvidt man i samarbejde kunne løfte foreningens tilbud og gøre dem endnu mere attraktive for borgerne og fungere som udslusningstilbud for deltagere på kommunale rehabiliteringstilbud. Der er udarbejdet trykte materialer til foreninger, lavet opslag på kommunens Facebook-side og skabt presseomtale i Nordjyske.

Det er lykkedes at skabe en partnerskabsmodel, som projektet forventer at udrulle til andre relevante foreninger i 2018. Der er allerede indgået forhåndsaftaler med Brønderslev Golfklub, Hjallerup IF Fodbold, Dronninglund IF Fodbold samt både Dronninglund- og Brønderslev Tennisklub. For yderligere information om partnere henvises til http://www.bronderslev.dk/bdfl-senior

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og projektleder Morten Borregaard Poulsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag. Desuden vedlægges en læsevejledning, da budgetopfølgningen har fået ny udformning.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget er opmærksom på den særlige udfordring, der er på handicap/psykiatri området, og denne sag drøfter udvalget på det kommende møde. Udvalget ønsker efterfølgende at optage drøftelse med Økonomiudvalget om håndtering af denne sag.

Bilag

Til toppen


8. Budget 2019 - reduktionsforslag


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2019” på mødet den 14. februar 2018, igangsættes processen med henblik på beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 samt mulighed for en politisk prioritering, igangsættes processen m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag i fagudvalgene. Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april, at udarbejde og prioritere reduktionsforslagene. Forslagene skal behandles på fagudvalgenes møder i maj måned. Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 23. maj 2018, hvorefter forslagene sendes i høring.

Der lægges op til, at der skal ske en beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5%, endelig beslutning om størrelsen sker efter strategi- og visionsseminar i april. Samtidigt indstilles det, at strukturændringer inden for skole, ældre og kulturområdet, behandlet udenfor budgetprocessen, men at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg nu skal opstarte arbejdet med at udarbejde reduktionsforslag på 1,5 %, men at den endelige størrelse fastlægges senere. Fordelt på udvalg svarer det til følgende reduktionspuljer.

I 1.000 kr.

Korr. budget indenfor serviceramme 2019

Reduktionspulje 1,5%

Brønderslev Kommune

1.597.766

23.966

-Økonomiudvalget

363.515

5.453

-Børne- og Skoleudvalget

527.532

7.913

-Fritids- og Kulturudvalget

55.592

834

-Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

102.819

1.542

-Ældreomsorgsudvalget

293.326

4.400

-Social- og Sundhedsudvalget

196.113

2.942

-Teknik- og Miljøudvalget

58.868

883

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med reduktionspuljer igangsættes og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 1. marts 2018, pkt. 11:

Udvalget ønsker afdækning foretaget inden for handicap-/psykiatriområdet, mens sundhedsområdet så vidt muligt friholdes.

Udvalget ønsker medarbejderne inddraget i udformning af reduktionerne.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. maj 2018:

Genoptagelse af drøftelse fra forrige møde og status for arbejdet med afdækningsforslagene.

Beslutning

Udvalget er orienteret om, at der stadig arbejdes med opnåelse af besparelser med henblik på at finansiere sagstilgang i indeværende år.

Udvalget peger for nuværende alene på konkrete reduktioner, og arbejder fortsat med at udarbejde yderligere konkrete forslag, herunder forslag fra MED-organisationen. Udvalget ønsker ikke at fremlægge ikke definerede forslag.

Udvalget er bekymret for, om det er realistisk at nå en samlet reduktion på 1,5%.

Bilag

Til toppen


9. Handicap og Psykiatris opsummering af resultatet af samarbejdet med Konsulentfirmaet PriceWaterHouseCoopers (PwC)


Resume

Sagsforløb: SS

Handicap og Psykiatris opsummering af resultatet af samarbejdet med Konsulentfirmaet PriceWaterHouseCoopers (PwC) og forslag til det videre arbejde med tilpasning af strukturen på Handicap- og Psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd har i et godt og konstruktivt samarbejde med Konsulentfirmaet PriceWaterHouseCoopers i 1. halvår 2016 gennemført en analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune. Analysens formål har været at afdække og beskrive omstillings- og effektiviseringsmuligheder på området for voksne med særlige behov. På baggrund af denne analyse har der i 2017/2018 været arbejdet på at udarbejde ”Rapport om strategi for det fremtidige botilbudsområde”. I denne rapport anbefales det, at der på botilbudsområdet skal arbejdes med en omstrukturering af botilbuddene på Handicap og Psykiatri.

Den samlede anbefaling er baseret på, at alle borgere sikres mulighed for at få den bedst mulige støtte i forhold til den enkeltes konkrete støttebehov. Der er fokus på at yde den mindst indgribende støtte – og samtidig er fokus på progression og/eller fastholdelse af funktionsniveau i størst muligt omfang.

Fagforvaltningen og PwC er enige om, at tilrettelæggelsen af tilbuddene fremadrettet som en trappestruktur, er den rette tilgang. Jo højere op ad trappen et tilbud er placeret, jo større støttebehov dækker det hos borgerne. Trappestrukturen er således et billede på en stigende dækning i forhold til støttebehov. Ved tilrettelæggelsen af de fremtidige tilbud efter trappe-modellen er det nu forsøgt at lave en ny model med flere trappetrin, hvor tilbuddene lægger sig tættere på hinanden, så det viser en klar og sammenhængende model i forhold til borgernes støttebehov. Med flere trin på trappen skabes der større mulighed for at dække mere præcise støttebehov.

Af omtalte rapport fremgår en række anbefalinger for de enkelte tilbud. Der er defineret en ”bølgestrategi” med bølger for, hvordan målet kan opnås over tid med højde for, at der er en række indbyrdes afhængigheder. Med bølgestrategi menes, at anbefalingerne samles under forskellige bølger som udrulles efter hinanden. Dette fordi delmålene/delprojekterne ofte er afhængige af hinandens processer, hvorfor de ikke alle kan iværksættes på samme tid.

For at kunne sikre det optimale beslutningsgrundlag for den endelige tilrettelæggelse af tilbuddenes målgrupper og antal pladser, er det ifølge PwC væsentligt, at der sker en kortlægning/analyse af den forventede fremtidige tilgang til de enkelte former for botilbud. I denne kortlægning/analyse er UngeCentret og Visitationen vigtige samarbejdspartnere, da de er en naturlig del af ”fødekæden” til kommunens tilbud.

Fagforvaltningen vurderer endvidere, at en kortlægning/analyse er vigtig at få gennemført, da der allerede på nuværende tidspunkt er sket ændringer i de behov, som er skitseret i rapporten. Ligeledes er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at nogle af forslagene og besparelserne omtalt i rapporten først vil kunne indfries om en årrække. Der skal således udarbejdes et analysegrundlag i samarbejde mellem Myndighedsområdet og Handicap- og Psykiatriområdet, som nærmere skal belyse, de mulige besparelser på såvel kortere som længere sigt.

PwC rapporten giver således en retning på, hvordan botilbudsområdet skal se ud fremadrettet, men den fremtidige struktur er afhængig af, at der træffes en række politiske beslutninger om, hvordan strukturen endeligt skal udformes. Samtidig er det afgørende for den fremtidige struktur, at der foretages anlægsinvesteringer, som fører til fremtidige driftsbesparelser.

Fagforvaltningen foreslår, med afsæt i rapportens anbefalinger og Byrådets efterfølgende politiske beslutning den 20. december 2017 om åbning af nyt botilbud på Stenumgård, at den første bølge i bølgestrategien bør omfatte en lukning af botilbuddet Cassiopeia og oprettelse af nyt godkendt tilbud på Stenumgaard, en sammenlægning af de to opgangsfællesskaber på Thorvaldsensvej til ét opgangsfællesskab under Psykiatrien og udarbejdelsen af den tidligere omtalte kortlægning/analyse af behov og den forventede fremtidige tilgang til de enkelte former for botilbud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget

 • Tager til efterretning, at samarbejdet med PwC er afsluttet.
 • Godkender at Fagforvaltningen iværksætter første bølge i bølgestrategien for det fremtidige botilbudsområde, bestående af en lukning af botilbuddet Cassiopeia og oprettelse af nyt godkendt tilbud på Stenumgaard, en sammenlægning af de to opgangsfællesskaber på Thorvaldsensvej til ét opgangsfællesskab under Psykiatrien og udarbejdelsen af en kortlægning/analyse af behov og den forventede fremtidige tilgang til de enkelte former for botilbud.
 • Drøfter om der skal afsættes anlægsmidler til opnåelse af fremtidige driftsbesparelser i budget 2019.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag 1 og 2 godkendt. Udvalget noterer sig, at der er behov for at få tilpasset nogle af forslagene i PWC-rapporten, inden de fremlægges til endelig beslutning.

Udvalget er positive overfor investering i driftsbesparelser, men ønsker konkrete forslag fremlagt til brug for budget 2019.

Bilag

Til toppen


10. Årsrapport fra Værestedet Fristedet 2017


Resume

Sagsforløb: SS

Værestedet Fristedet, v/Kirkens Korshær, fremsender resultatopgørelse for 2017 og budget 2019 til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Fristedet er oprettet af Kirkens Korshær på opfordring af Brønderslev Kommune. Fristedet drives efter § 104 i Lov om Social Service som et aktivitets- og samværstilbud for socialt sårbare mennesker med misbrugsproblemer samt psykiske og sociale problemer.

Fristedet benyttes dagligt af gennemsnitligt 25 borgere, og har kontakt til ca. 80 borgere i alderen 25 til 82 år. Fristedet har åbent minimum 34 timer om ugen. Der serveres 3 måltider om dagen: Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe - hvor der til hvert måltid deltager 15-20 borgere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2018, pkt. 9:

Udsat.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Veteranpolitik - Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: BE/SS/HAR/DIR/BY

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har ud fra et politisk ønske udarbejdet et udkast til en veteranpolitik i Brønderslev Kommune, som sætter fokus på de lokale muligheder for anerkendelse, støtte og samarbejde på veteranområdet.

Byrådet skal tage stilling til veteranpolitik for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har ud fra et politisk ønske udarbejdet et udkast til en veteranpolitik i Brønderslev Kommune.

Ved en veteran forstås en person, der har været udsendt af den danske regering i en eller flere internationale missioner.

Siden 1992 har 31.852 danske soldater været udsendt på internationale missioner. Dette fremgår af Veterancentrets opgørelser, som dog ikke inkluderer andre udsendte faggrupper - læger, sygeplejersker, politi, rådgivere og andre. I Brønderslev Kommune bor der 279 veteraner ifølge Veterancentrets seneste opgørelse fra juni 2017.

De fleste veteraner vender styrkede hjem fra deres udsendelse og klarer sig godt. En mindre gruppe veteraner oplever psykiske eller fysiske vanskeligheder som følge af deres udsendelse, og har behov for støtte i mindre eller større omfang. Et studie fra 2013 viser fx, at 90 % af danske veteraner er i arbejde mod 79 % af en sammenlignelig gruppe af den øvrige befolkning, og3 % af veteranerne modtager offentlig forsørgelse mod 7 % af en sammenlignelig gruppe af den øvrige befolkning.

I Brønderslev Kommunes anslår Job- og UngeCentret, at ca. 2 veteraner årligt søger om offentlig forsørgelse.

Danmark fik sin første veteranpolitik i oktober 2010, som senest blev revideret i september 2016.

Den danske veteranpolitik bygger på følgende 5 grundsten:

 • Veteraner skal anerkendes for deres indsats for Danmark.
 • Veteranindsatsen omfatter tiden før, under og efter en udsendelse.
 • Veteranerne er ikke ene om at blive påvirket af en udsendelse; det bliver baglandet også. De pårørende er en integreret del af indsatsen.
 • Støtte til sårede veteraner skal være koordineret, helhedsorienteret og tage udgangspunkt i den enkelte veterans behov og ressourcer.
 • Tjeneste i internationale missioner udføres på vegne af Danmark. Når veteraner vender hjem, er det et fælles ansvar at give dem en respektfuld modtagelse

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune med sin veteranpolitik støtter om de nationale initiativer og sætter fokus på de lokale muligheder for anerkendelse, støtte og samarbejde på veteranområdet. Dette foreslås konkret at indebære:

 • Afholdelse af Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september hvert år.
 • Opmærksomhed på anerkendelse af veteranerne og deres særligt erhvervede kompetencer, som kan være værdifulde for det lokale arbejdsmarked, i regi af Job- og UngeCentret.
 • Opmærksomhed på at iværksætte og henvise veteraner til den nødvendige støtte ved behov for hjælp. Hjælpen vil som udgangspunkt bestå af støtte fra de eksisterende, kommunale tilbud på lige fod med andre borgere. Kommunen vejleder derudover veteraner om muligheden for hjælp fra Veterancentret, ligesom sagsbehandlere løbende orienteres om deres muligheder for sparring og information fra Veterancentret.
 • Opbakning til det frivillige engagement på veteranområdet

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender udkast til Brønderslev Kommunes veteranpolitik.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet


Resume

Sagsforløb: BE/DIR/ÆO/SS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2017. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent ligger på niveau med resten af landet.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 200 sager. Heraf er 131 afgørelser stadfæstet, i 22 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 31 tilfælde er sagen blevet hjemvist og i 16 tilfælde er sagen blevet afvist.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2017 afgjort 200 sager over Brønderslev Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der er afgjort 20 sager over kommunens afgørelser inden for LAB-loven.

Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 16 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 2 sager er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om aktive socialindsats (LAS): Der er i 2017 afgjort 56 klager inden for LAS. Heraf er 9 af klagerne omgjort af Ankestyrelsen, 7 er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen og 7 sager er blevet afvist. For de øvrige 33 sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Lov om social pension (PL): Inden for social pension er der afgjort 4 klager over kommunens afgørelse. I alle 4 sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 46 klagesager. I 2 af sagerne er kommunens afgørelse blevet ændret, 1 sag er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen, og 3 sager er blevet afvist. I de resterende 40 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelse.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område er der afgjort 70 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 36 af sagerne, 8 af sagerne omgjort af Ankestyrelsen, 22 er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 4 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 4 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 2 af sagerne. I 1 sag har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 1 sag er hjemsendt til ny behandling i kommunen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune på niveau med resten af landet. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andel af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 1. maj 2018, pkt. 6:

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget hæfter sig ved, at den reelle omgørelsesprocent er meget beskeden, idet der træffes mange afgørelser, som ikke bliver anket. Disse sager indgår ikke i beregningen af omgørelsesprocenten.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 17. maj 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer