Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 13. september 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Institutionsbesøg


Resume

Sagsforløb: SS

Besøgsrunde for Social- og Sundhedsudvalget gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Social- og Sundhedsudvalget før ordinær dagsorden.

Dagtilbud, Det Blå Hus, Brønderslev

kl. 13.00

Dagtilbud, Springbrættet, Brønderslev

kl. 13.45

Botilbud, Hedebo, Brønderslev

kl. 14.30

Handicap- og Psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Besøgsrunde gennemført.

Til toppen


4. I sikre hænder


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ÆR

Drøftelse af dagsordenpunkt fra Carsten Ullmann Andersen vedrørende projekt "I sikre hænder".

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Carsten Ullmann Andersen har anmodet om optagelse af følgende punkt på Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden.

"Jeg er blevet opmærksom på et projekt, som hedder ”I sikre hænder”. Det sætter fokus på en sikker pleje og behandling ved at reduceretryksår, medicinfejl, fald og infektioner i ældreplejen.

Jeg ser dog også en forebyggende effekt af projektet, som kan spare mange penge på indlæggelser. Dermed er projektet interessant for både Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Jeg vil opfordre til, at projektet drøftes med henblik på nærmere at undersøge muligheder, effekt og omkostninger ved deltagelse i projektet".

Fagforvaltningen oplyser, at Brønderslev Kommune i 2016 vurderede, om kommunen skulle være en del af projektet. Der er tale om et relevant projekt, som har medvirket til at forebygge utilsigtede hændelser. Pt. er 18 kommuner med i projektet. Brønderslev Kommune valgte ikke at søge, da projektdeltagelse ville kræve ansættelse af en projektleder.

I forhold til de indsatser der arbejdes med i "I sikre hænder", er der foretaget følgende på Plejecenterområdet:

Tryksår

Det opleves meget sjældent, at beboere har tryksår. Baggrunden herfor er, at plejepersonalet er meget opmærksomme på at forebygge med forskellige madrasser, lejring og vending med jævne mellemrum mm.

Når det opleves, at en beboer / borger har et tryksår er det som oftest, når de kommer fra sygehuset og på en midlertidig plads – eller når en beboer har været indlagt og kommer hjem fra sekundær sektor med et tryksår.

Infektioner

Plejecenterområdet har på alle centre indført SWASH vaske servietter. Dette har haft den positive og forebyggende effekt, at urinsvejsinfektioner praktisk taget ikke længere er eksisterende.

Tena Identify har ligeledes haft en positiv indvirkning på dette, fordi der bliver givet hjælp til toiletbesøg eller skift af ble i rette tid, således beboerne ikke ligger for længe med et vådt produkt og dermed mindskes risikoen for at udvikle svamp eller urinsvejsinfektion.

Medicin

Dette område er altid i fokus, da vi stadig oplever en del UTH på området – mest glemt medicin.

Ledergruppen på plejecenterområdet har derfor besluttet, at medicinskema gennemgås inden middag, inden aften og før sengetid for på den måde at reducere risikoen for at glemme medicingivningen.

Medicinrunden betyder, at der gås fysisk rundt i husene for at kigge i alles medicin æsker – igen for at kunne nå at give medicinen.

Fald

Her har et enkelt center indført tilbud om skridsikre sokker til natten, fordi det opleves, at beboerne falder, når de selvstændigt står op om natten for at gå på toilettet.

Faldet sker, når de står op og vil klare toiletbesøget uden hjælp fra personalet - og når de står op og evt. rejser sig for hurtigt og bliver svimmel. For at forebygge dette er der nu indført tilbud om skridsikre sokker.

Endvidere er der indført TRIAGERING på alle 8 centre på alle fem hverdage, hvor beboerne / borgeren inddeles i RØD - GUL -GRØN, alt efter hvor akutte og komplekse deres situation er.

Dette er til stor hjælp for alle hele døgnet og giver det hurtige overblik over beboerne / borgerne.

Der er fysiske tavler på alle 8 centre.

Nuværende aftale

Der er indgået aftale med regionen om brug af en hygiejnesygeplejerske, som kan hjælpe med råd og vejledning på mange område (infektioner, multiresistens bakterier, mm.) Kommunen betaler for at være med i ordningen.

Alle steder er der efterfølgende udpeget hygiejne personer, og der er udarbejdet en hygiejne politik.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Lene H. Nørgaard deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 22. august 2018, pkt. 9:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


5. Orientering om Årsrapport for vederlagsfri fysioterapi 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt en rapport over aktivitets- og udgiftsudviklingen vedrørende den vederlagsfri fysioterapi i de nordjyske kommuner.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rapporten behandler udvikling fra 2013 til 2017 med særligt fokus på udviklingen i 2017. Udviklingen er beskrevet for henholdsvis vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65), og der redegøres for udvikling i antallet af modtagere (patienter) samt udvikling i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Udgifter til kommunaletilbud om vederlagsfri fysioterapi er ikke en del af analysen. Derfor kan det være vanskeligt direkte at sammenligne kommuner imellem, da der er stor forskel på størrelsen af de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Region Nordjylland har i perioden 2013-2017 haft en af de laveste procentvise stigninger i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi af de fem regioner. Stigningen i Region Nordjylland i perioden var på 16,68 %. På landsplan har der været en stigning på 17,85 % i perioden 2013-2017.

Den relativt set lave stigning i bruttohonoraret for Region Nordjylland skal ses i lyset af, at der samtidig er kommet en del nye borgere i ordningen, og der ses således en tendens til et lille fald i den gennemsnitlige udgift pr. patient til vederlagsfri fysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har i perioden 2013-2017 oplevet en stigning på 21,34 % i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi. Stigningen i antallet af patienter i ordningen er bremset en smule i perioden 2016-2017, hvilket formentlig kan tilskrives etablering af et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. Brønderslev Kommune har haft en lavere tilgang af patienter end Region Nordjylland som helhed i perioden 2016-2017. Stigningen i bruttohonoraret og det gennemsnitlige honorar pr. patient ligger i denne periode over gennemsnittet for hele regionen. Det gennemsnitlige honorar pr. patient var i 2017 13.560 kr. i Brønderslev Kommune, hvilket er højere end det regionale og nationale gennemsnit, som er på henholdsvis 13.289 kr. og 12.889 kr.

Ridefysioterapi Brønderslev Kommune

Udvikling i udgifterne til ridefysioterapi har været ustabil i en periode, hvilket primært kan tilskrives, at en udbyder af ridefysioterapi havde lukket i 2. halvår af 2015 og starten af 2016 grundet flytning fra Hjallerup til Uggerhalne. I perioden 2016-2017 har Brønderslev Kommune oplevet en stigning i bruttohonorar og antal patienter, som ligger over gennemsnittet i Region Nordjylland. Dog er det gennemsnitlige honorar faldet med 9,47 % i samme periode, og udgiften pr. borger i ordningen ligger således under regionsgennemsnittet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, atSocial- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 14. august 2018, pkt. 4:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Årsrapport om velfærdsteknologi 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS

Velfærdsteknologi er et område, som Sundhed og Velfærd kraftigt har øget fokus på henover de sidste par år. Det er der kommet mange nye og spændende projekter ud af, som årligt bliver samlet i en årsrapport. Rapporten for 2017 indeholder en beskrivelse af de nye projekter, der blev igangsat i 2017 samt de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

2017 var et spændende år for det velfærdsteknologiske område indenfor Sundhed og Velfærd. Først og fremmest blev der udarbejdet en velfærdsteknologisk strategi, og samtidig skete der en omorganisering af det velfærdsteknologiske område. Formålet var at samle al velfærdsteknologi ét sted, og det har medført udpegning af en velfærdsteknologisk koordinator samt en koordineringsgruppe for velfærdsteknologi. Ligesom de forrige år har der også været igangsat nye projekter indenfor velfærdsteknologien. Nogle projekter er kørt videre fra 2016, nogle er opstartet i 2017, og nogle er kontinuerlige opgaver.

Denne årsrapport indeholder en liste over de projekter, der har tegnet det velfærdsteknologiske billede for 2017. Rapporten indeholder også en perspektivering af hele det velfærdsteknologiske område, hvor Brønderslev Kommune sammenlignes med de øvrige kommuners arbejde med velfærdsteknologi ud fra den årlige statusmåling, som KL laver.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 14. august 2018, pkt. 5:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 12:

Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning, og ønsker at der fremadrettet også sættes fokus på, hvorledes borgerne/personale modtager tiltagene.

Annette Thomsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 12. september 2018, pkt. 10:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Magtanvendelse på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2017 indberettet 62 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger. I 2016, 2015 og 2014 var der indberettet henholdsvis 36, 73 og 186 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet er der i 2017 indberettet 54 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger. I 2016, 2015 og 2014 var der indberettet henholdsvis 147, 144 og 247 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2017

Det Specialiserede Voksenområde

Psykiatriområdet: I 2017 har området arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang. Endvidere har der været afholdt en temadag med jurist Susanne Bonde vedr. lovgivning om magtanvendelse. Området har gennem deres MED-arbejde med SPARK metoder (Et tilbud oprettet i KL regi ”Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne”), hvor der har været fokus på at forebygge vold og trusler og derigennem forebyggelse af magtanvendelser. For de tilbud, der oplever et behov for at arbejde målrettet på at nedbringe magtanvendelse, er der mulighed for at indhente specialbistand fra VISO, samt mulighed for intensiv supervisionsforløb.

Handicapområdet: Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang. Endvidere har der været afholdt en temadag med jurist Susanne Bonde vedrørende lovgivning om magtanvendelse. Der har ligeledes været afholdt en temaaften for de pårørende omkring magtanvendelsesreglerne og selvbestemmelsesret.

Ældreområdet

I 2017 har Ældreområdet arbejdet med implementering af magtanvendelsesskemaerne i Nexus og en fælles procedure udarbejdet sammen med Handicap og Psykiatri. Området har fortsat fokus på at inddrage VISO, når der er komplekse sager vedr. komplekse borgere. De har et enkelt sted haft 2 medarbejdere på kursus med henblik på at lære en anden tilgang til en dement beboer. Området har ansøgt om midler til et kompetenceløft på hele ældreområdet i forhold til demente, således at de kan minimere magtanvendelse ved at bedre personalets kompetencer. Området fik afslag herpå, og vil forsøge at søge igen i 2018.

Bemærkninger til Årsrapport 2017

I overgangen fra 2016 til 2017 overgik kommunen til KMD Nexus, hvorigennem magtanvendelser nu indberettes. Rapporten for magtanvendelser i 2017 er ikke fuldt ud sammenlignelig med tidligere år, da dataudtrækket for 2017 ikke er udspecificeret som tidligere. Udover den faste årsrapport for årene 2014-2017, hvoraf de få tilgængelige oplysninger fra 2017 indgår som sædvanlig praksis, er der derfor også udarbejdet en særskilt årsrapport for 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 14. august 2018, pkt. 6:

Konsulent Anne Juul Stern gav, på mødet, en kort gennemgang af årsrapport for magtanvendelser.

Handicapområdet finder det positivt, at der er fokus på at kompetenceudvikle personalet på ældreområdet til bedre at kunne varetage borgere med demens. Handicaprådet ser kompetenceløft som et vigtigt element i forhold til at undgå unødvendige magtanvendelser.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 13:

Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning. Der ønskes svar på, hvorledes Brønderslev Kommune ligger placeret i forhold til landsgennemsnittet.

Annette Thomsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 12. september 2018, pkt. 9:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget imødeser at uhensigtsmæssighederne i Nexus udbedres så snart som muligt.

Bilag

Til toppen


8. Rapport 2017 - Utilsigtede hændelser - UTH


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/MED-SV/SS/HAR

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2017.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I år 2017 er der rapporteret 991 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2016 var 1.090 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel

(indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

322

325

26

22

14

709

Handicap- og Psykiatriområdet

134

5

3

1

4

147

Visitationen

0

0

0

1

0

1

Private udbydere

46

60

24

0

4

134

I alt

502

390

53

24

22

991

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien "andet" i udbredt grad er kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: "Ingen skade", "Mild skade" og "Moderat skade", hvor der oftest har været "Ingen skade". Der er ingen UTH af alvorlighedsgraden "Alvorlig Skade" og "Dødelig". Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 27 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 24 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 7 UTH er fra tværsektorielle samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, således at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en stigning fra 187 hændelsesanalyser i år 2016 til 287 i år 2017. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH. I år 2016 og fortsat i år 2017 ses der for første gang et fald i antallet af indrapporterede UTH. Det kan skyldes mindre fokus på indrapportering, hvorfor der må iværksættes handlinger for at øge fokus. Konkrete tiltag er brush up-kurser omkring UTH i de forskellige områder og fortsat undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever.

Det vil være af stor betydning, at der fortsat prioriteres det kvalitative arbejde med UTH, så der laves hændelsesanalyser, som kan lede til handlinger, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet, inden for Sundhed og Velfærd.

De færre indrapporteringer kan også være et udtryk for, at der via patientsikkerhedsarbejdet opnås læring og forebyggelse i forhold til UTH.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og uddannelseskoordinator/risikomanager Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 7. september 2018, pkt. 4:

Årsrapport UTH er taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 12. september 2018, pkt. 11:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet dokumenter om vilkår for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie på Handicapområdet med baggrund i Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier trådte i kraft den 1. januar 2018.

Hensigten med lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier er at give mulighed for, at borgerne kan komme på ferie med kendt personale, hvis det er på eget initiativ, og hvis tilbuddet ønsker at levere ledsagelse.

Loven giver mulighed for, at en kommune kan opkræve betaling for kommunens udgifter til det ledsagende personale under ferie. Borgeren skal selv stå for alle omkostninger i forbindelse med ferien.

Det er ikke et krav, at botilbuddet skal tilbyde ledsagelse. Det er en mulighed, og afgørelsen om at tilbyde ledsagelse foretages af botilbuddet. Kommunen skal ikke visitere borgere til tilkøb af ferie. Afgørelsen kan ikke påklages.

For at være i målgruppen, skal borgeren, ud over at have en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, være visiteret til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85, der leveres af et døgntilbud. Dette vil ofte være en kognitiv funktionsnedsættelse som f.eks. udviklingshæmning eller en hjerneskade.

Opkrævning af betaling forudsætter, at

 • ledsagelsen ligger ud over den indsats, som borgeren er visiteret til i botilbuddet
 • ledsagelsen indeholder mindst én overnatning
 • borgeren verbalt, nonverbalt eller gennem adfærd kan give udtryk for ønsket om ledsagelse
 • ferien varsels minimum 8 uger før afholdelse af hensyn til arbejdsplanlægning

Det er besluttet i Handicap og Psykiatri at give borgerne mulighed for at betale en medarbejder på botilbuddet for at tage med på ferie jævnfør ovenstående lovgivning. I den forbindelse har handicapområdet udarbejdet dokumenterne

 • Vilkår for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie på Handicapområdet.
 • Beregningsskema tilkøb af ydelser i forbindelse med ledsagelse og pjecen.
 • Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie.

Borgerne og pårørende/værger bliver informeret via breve og bruger/pårørenderåd.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 14. august 2018, pkt. 6:

Konsulent Anne Juul Stern gav, på mødet, en kort orientering om de nye muligheder i forhold til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.

Handicaprådet indstiller, at alle botilbud stiller personale til rådighed, såfremt beboerne ønsker at benytte muligheden for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt i stedet.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker en opfølgning på ordningen om 1 år.

Bilag

Til toppen


10. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentning af informationer fra ansøger og samtykke til indhentning af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar 2018 – juli 2018, enten er behandlet eller registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

I udtrækket er der 15 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. I 9 af disse sager er sagsbehandlingen dog påbegyndt. Heraf er 3 i mellemtiden blevet bevilget, 2 ligger i Ankestyrelsen og 1 har fået et afslag. Der er i perioden januar – juli 2018 afgjort 138 sager, heraf har 11 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 34,5 dage.

I Visitationen er der fokus på at overholde sagsbehandlingstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og controller Anja Bjerrum deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Godkendelse af regnskab 2017 for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Regnskab for 2017 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S er revideret af PWC og godkendt på bestyrelsesmøde den 16. maj 2018.

Byrådet skal tage stilling til, om regnskab og revisionsprotokollat kan godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 er for Brønderslev Sundhedshus det andet år med et helt regnskabsår. Aktiviteterne i huset startede op i marts måned 2015. Der er i dag stadig ikke fuldt udlejet i den del af huset, som Regionen garanterer for, og der gøres fortsat en stor indsats for at få de ledige lokaler lejet ud.

For Brønderslev Sundhedshus I/S som virksomhed er der ikke forskel på, hvorvidt der er lejet ud eller ej, da Region Nordjylland betaler den fulde leje mm. for de ikke udlejede lejemål.

I øjeblikket er der ud over kommunens andel lejet ud til to almen praktiserende læger, en speciallægeklinik, en hudlæge, to ørelæger, en øjenlæge samt en jordemoderklinik, dvs. at ca. 71 % af arealerne er udlejet.

Fremadrettet fortsætter den løbende dialog med potentielle lejere, herunder med særligt fokus på interesserede almen praktiserende læger. Bestyrelsen har dertil besluttet løbende at drøfte, hvorledes de kan bidrage til at øge udlejningen.

Resultatet for Sundhedshuset er ca. 1.050.000 kr. dårligere end budgetteret ud fra en omsætning på 4.351.000 kr. Dette skyldes primært en stor stigning i udgift til ejendomsskat som følge af en omvurdering fra ubebygget landbrugsjord til areal bebygget med sundhedshus. Dette bevirker, at der fremover opkræves dækningsafgift. Der ud over er udgiften til el og varme steget som følge af flere udlejede m², og der er anvendt ikke budgetterede midler til udlejerudgifter, såsom diverse ændringer af indretning af lokaler, styring af ovenlys i træningssal, indbygning af 2 zonevarmeflader mv.

Bestyrelsen i Brønderslev Sundhedshus har igangsat proces i forbindelse med låneoptag til finansiering af anskaffelsessummen på 41.142.650 kr. Denne udgift fremgår pt. i form af en gæld til Region Nordjylland. idet regionen har stået for selve anlægssagen. På grund af lægemangel i sundhedshuset kunne Økonomi- og Indenrigsministeriet først godkende anlægsregnskabet i december 2017, dog med forbehold for at der igen skal indsendes en status for situationen i august måned 2018.

Region Nordjylland og Brønderslev Kommune er garantistillere i forhold til lån, som sundhedshuset optager i forbindelse med finansiering af den resterende anlægsudgift, som ikke er dækket af tilskuddet fra Sundhedsministeriets pulje til etablering af læge-, sundheds- og akuthuse i udkantsområder. Garantistillelsen andrager for regionen 29.211.282 kr. (71 % af 41.142.650 kr.) og for kommunen 11.931.369 kr. (29 % af 41.142.650 kr.). Region Nordjylland har dog indsendt ansøgning om deponeringsfritagelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender regnskab og revisionsprotokollat for 2017 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Orientering fra Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering fra møde i Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har holdt møde den 16. maj 2018 og den 9. august 2018. På mødet blev bl.a. drøftet:

 • Konstituering af bestyrelse
 • Godkendelse af regnskab 2017
 • Opfølgning på budget 2018
 • Daglig drift og servicefunktioner
 • Status på udlejning
 • Drøftelse af interessentskabskontrakt

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Lasse Risgård spurgte til fordelingen mellem individuel og holdtræning i træningsforløb til borgere opereret for brystkræft. Forvaltningen oplyste, at man er opmærksom på problemstillingen, og at det bliver taget med i den kommende revision.

Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 14. september 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer