Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 11. oktober 2018
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse



1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Lars Bisgaard deltog fra kl. 14.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Institutionsbesøg


Resume

Sagsforløb: SS

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Social- og Sundhedsudvalget før ordinær dagsorden.

Opholdsstedet, Oasen, Elmevej 52, Ø. Brønderslev

kl. 12.00

Dagtilbud, Mølledag, Elmevej 75, Ø. Brønderslev

kl. 12.30

Smørhullet, Vestergade 104 A, Brønderslev

kl. 13.30

Møllehuset, Nordens Alle 35, Brønderslev

kl. 14.15

Møllebo, Markedsvej 120, Brønderslev

kl. 15.00

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøgsrunde gennemført.

Til toppen


4. Budget 2019 - konsekvenser for Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen foreslår, at udvalget drøfter initiativer og rækkefølgen heraf i forlængelse af budget 2019.

Sagsfremstilling

Byrådet 2. behandler budget 2019 den 10. oktober 2018. Der lægges op til en drøftelse af initiativer, der sættes i værk i forlængelse af budgettets vedtagelse. I forlængelse heraf foreslås en drøftelse af rækkefølgen af initiativerne, som fremgår af såvel budgetaftalen som drifts- og anlægsbudgettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter initiativer og rækkefølgen heraf i forlængelse af budget 2019.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Drøftet med henblik på især anlægsbudgettets udmøntning.

Til toppen


5. Principper for fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde


Resume

Sagsforløb: SS

Ved budgetforliget for 2018 besluttede Byrådet at fordele yderligere 200.000 kr. pr. år af § 18 midlerne. Dermed når den samlede pulje for 2018 op på 604.786 kr. til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Social- og Sundhedsudvalget har anmodet om forslag til model til fremtidig fordeling af § 18 midlerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet 3 modeller til fremtidig fordeling af § 18 midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at drøfte, hvilken model der fremover skal anvendes ved fordeling af midlerne.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet 3 modeller til fremtidig fordeling af § 18 midlerne.

Model 1: Fokus på støtte til større projekter

Det samlede tilskud opdeles i 2 puljer og følgende fordelingsmåde for tildeling af midler efter § 18 anbefales:

 • Pulje 1: Puljens størrelse anbefales at være på ca. 400.000 kr. Ansøgningsfristen anbefales at være den 15. marts. Fordelingen anbefales at foregå efter nuværende retningslinjer for fordeling efter indhentning af ansøgninger.
 • Pulje 2: Puljes størrelse anbefales af være 200.000 kr. Ansøgningsfristen anbefales at være den 15. april. Fordelingen anbefales at være tilskud til større projekter (over 30.000 kr.).

Model 2: Fokus på at fremme social lighed i sundhed

Model 2 indebærer, at det samlede tilskud opdeles i 2 puljer, og følgende fordelingsmåde for tildeling af midler efter § 18 anbefales:

 • Pulje 1: Puljens størrelse anbefales at være på ca. 400.000 kr. Ansøgningsfristen anbefales at være den 15. marts. Fordelingen anbefales at foregå efter nuværende retningslinjer for fordeling efter indhentning af ansøgninger.
 • Pulje 2: Puljens størrelse anbefales af være 200.000 kr. Ansøgningsfristen anbefales at være den 15. april. Fordelingen anbefales at være tilskud til større projekter (over 30.000 kr.) med et forebyggende og sundhedsfremmende fokus for at fremme social lighed i sundhed.

Model 3: En stor pulje

Model 3 indebærer uddeling af det samlede tilskud i én pulje. Følgende fordelingsmåde anbefales for tildeling af midler efter § 18:

 • Puljestørrelse er ca. 600.000 kr. Ansøgningsfristen anbefales at være den 15. marts. Fordelingen anbefales at foregå efter nuværende retningslinjer for fordeling efter indhentning af ansøgninger.

For alle 3 modeller gælder Frivilligpolitikkens formuleringer:

 • at der som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.
 • at den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • at der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de fremlagte modeller med henblik på den kommende drøftelse med Frivilligrådet i november måned.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligrådet, 17. september 2018, pkt. 4:

Frivilligrådet foreslår, at det samlede tilskud på 600.000 kr. opdeles i 2 puljer således:

Pulje 1:

 • Puljens størrelse er på 400.000 kr.
 • Ansøgningsfristen er den 15. marts
 • Fordelingen foregår efter nuværende retningslinjer for fordeling efter indhentning af ansøgninger

Pulje 2:

 • Puljes størrelse er på 200.000 kr.
 • Ansøgningsfristen er den 15. april
 • Tilskud ydes til større projekter (over 30.000 kr.)

For begge puljer gælder Frivilligpolitikkens formuleringer:

 • at der som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen
 • at den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • at der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der aftales fællesmøde mellem Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig Frivilligrådets forslag med den tilføjelse, at de 200.000 kr. udmøntes indenfor i forvejen årligt udmeldte temaer fra Social- og Sundhedsudvalget.

Til toppen


6. Mødekalender 2019 for Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2019 kan godkendes endeligt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 19. september 2018 godkendt forslag til mødekalender for 2019.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Social- og Sundhedsudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 15.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 32 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender mødekalender 2019 endeligt.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


7. Selvforsyningsgrad - brug af tilbud indenfor kommunen


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om status på Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om 90 % selvforsyning på det kommunale område efter redefinition af målsætningen i 2017, hvorefter 90 % selvforsyning skal omfatte såvel kommunale som private leverandører i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Målsætningen for Det Specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune er, at kommunen i videst muligt omfang benytter tilbud, som ligger inden for kommunegrænsen – enten kommunens egne tilbud eller tilbud hos andre udbydere inden for kommunegrænsen.

Målsætningen på 90 % er sat i erkendelse af, at mindre kommuner ikke kan have tilbud til alle målgrupper, men at kommunen på sigt bør have tilbud til egne borgere, og kun købe det mest specialiserede hos andre udførere. Målet er ikke nået endnu, men der er stort fokus på dette på Det specialiserede område.

I 2015 viste en opgørelse, at der blev anvendt 68 % af egne tilbud – udelukkende kommunens egne tilbud.

Social- og Sundhedsudvalget ændrede definitionen i slutningen af sidste valgperiode, således at private tilbud indenfor kommunens grænser, også tæller med i selvforsyningsgraden. Opgjort pr. september 2018 er selvforsyningsgraden 79 %.

Den stigende selvforsyningsgrad siden 2015 består af to lige store ændringer. Dels betyder indregningen af de private tilbud en stigning i selvforsyningsgraden, dels at der løbende arbejdes med at henvise nye borgere til tilbud indenfor kommunen. Det bemærkes, at der er tale om en langsom ændring af selvforsyningsgraden, idet borgere placeret på botilbud typisk bor der i en lang årrække, og dermed vil selvforsyningsgraden primært blive påvirket af nye borgere, der skal have et tilbud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Omlægning af projekt - Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien”


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Projekt Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien afsluttes som selvstændigt projekt, men visionerne og indsatsen arbejdes ind i en genetableret tovholdergruppe for sundhedsfremme og bevægelse i socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Projektet Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien, blev iværksat i 2014 med et ønske om at skabe bedre samspil mellem kommunens frivillige idrætsforeninger og socialpsykiatrien. Projektet var oprindeligt udformet som en ansøgning til satspuljemidlerne, men fik afslag. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd valgte imidlertid at igangsætte projektet indenfor den eksisterende ramme.

Det var tillige et mål at reducere medarbejderressourcerne, der var tilknyttet BIFOS (Idrætsforening for borgere med en sindslidelse) og inddrage en større andel af frivillige i foreningen. Det er lykkedes, og flere frivillige er blevet tilknyttet foreningen – særligt på bestyrelsesniveau og i forbindelse med afviklingen af stævner og turneringer. Medarbejderne understøtter stadig BIFOS.

Årsagen til projektets omlægning er, at indsatsen i socialpsykiatrien vedrørende sundhed, bevægelse og idræt samles i én samlet indsats. For nuværende er der foruden arbejds- og styregruppen i Fremtidens Idræt en tovholdergruppe med en række medarbejderrepræsentanter, hvor fokus er på sundhed og bevægelse - særligt inspireret af sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Tovholdergruppen har ligget stille i den seneste periode på grund af fraværet af en sundhedskoordinator, men efter ansættelse af en ny projektleder til området, er tovholdergruppen genetableret.

Det er ikke hensigtsmæssigt at have to separate organiseringer, der arbejder med næsten identiske indsatser. Det er derfor planen at nedlægge arbejds- og styregrupperne i Fremtidens Idræt og i stedet arbejde med visionerne og strategierne fra projektet i tovholdergruppen for sundhedsfremme i socialpsykiatrien.

Det frigiver dels nogle ressourcer, og samtidig styrker det hele sundhedsindsatsen i socialpsykiatrien, at der er ét forum, hvor kræfterne bliver samlet. Der er bred opbakning til den nye konstruktion i såvel medarbejder- som ledergruppen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 14. september 2018, pkt. 8:

Til efterretning.

Karsten Frederiksen var fraværende - suppleant Hildo Rasmussen mødt.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende - suppleant Lars Bisgaard Andreasen mødt.

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker en kortlægning af mulighederne for et frivilligdrevet tilbud til socialt udsatte med fokus på at bryde isolationen og fremme bevægelse.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering om flytning af adresse for ridefysioterapi tilbud fra Uggerhalne til Allerup ved Hjallerup.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 12. oktober 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer