Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 15. november 2018
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst v/Martin Bech
 2. Kort gennemgang af Frivilligpolitikken
 3. Byrådets beslutning om afsættelse af 200.000 kr. ekstra til frivilligområdet, og drøftelse af udmøntning heraf
 4. Eventuelt

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke, leder Helle Rasmussen og afdelingsleder Lone Nørgaard Larsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Deltagere fra Frivilligrådet: Knud Jørgensen, Jørn Bertelsen, Niels Chr. Aagaard, Aase Jacobsen og Martin Bech.

1. Velkomst

Martin Bech bød velkommen til mødet og understregede behovet for at arbejde sammen om frivilligområdet.

2. Kort gennemgang af Frivilligpolitikken

Knud Jørgensen gennemgik kort Frivilligpolitikken. Desuden understregede han, at samarbejdsaftalen mellem de frivillige foreninger og kommunen bør holdes ved lige. Der blev lavet en række aftaler for et par år siden, men de skal holdes ved lige.

Tilsvarende savnes en forsikringsordning for frivillige, idet frivillige, som ikke er medlem af en af de store foreninger, alene er dækket af egen privat forsikring, hvis uheldet er ude.

Endelig påpegede Knud Jørgensen, at der bør afsættes penge til vågekonernes kørselsudgifter, også selvom der ikke generelt gives penge til kørsel af frivilligmidlerne.

I den efterfølgende debat blev det tilkendegivet, at den kommunale organisation og de frivillige foreninger er opmærksomme på, at samarbejdsaftalerne skal holdes ved lige.

Desuden aftaltes det, at der gives en status på forsikringsordningen for frivillige, og endelig tilkendegav Martin Bech, at der ikke bliver flere penge til betaling af kørsel til vågekoner på den korte bane, så det kræver en nærmere drøftelse, hvis der skal afsættes penge til vågekonernes kørsel.

3.Byrådets beslutning om afsættelse af 200.000 kr. ekstra til frivilligområdet, og drøftelse af udmøntning heraf.

Ønske om på sigt at kunne ansøge tidligere på året, eller at forbrugsåret kan gå på tværs af kalenderåret gældende for 12 måneder.

Der lægges op til, at flere foreninger kan søge sammen om et projekt. Der sigtes på projekter i størrelsesordenen ca. 30.000 kr., når de 200.000 kr. skal udmøntes.

Konkrete ideer, der blev nævnt på mødet til projekter for de 200.000 kr.:

 • Afsætte midler til yderligere åbningstid af Mødestedet i Dronninglund
 • Pulje til vågekonernes kørselsudgifter
 • Opsøgende indsats overfor misbrugere
 • Ensomhed blandt unge
 • Overvægt
 • Tværfaglige samarbejder med foreninger

4.Evt.

Intet.

Mødet afsluttet kl. 14.45.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


4. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Sidste år blev Nordjysk Socialaftale 2018-2019 godkendt, men som følge af ændringer i Serviceloven skal aftalen være toårig gældende fra 2019. Derfor er den tidligere Socialaftale blevet revideret, så den nu også omfatter 2020.

Nordjysk Socialaftale 2018-2020 har været forelagt KKR Nordjylland den14. september 2018 og formandskabet for Kontaktudvalget den 24. september 2018 og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjylland.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende Nordjysk Socialaftale 2018-2020.

Sagsfremstilling

I januar 2018 blev Serviceloven ændret således, at rammeaftalerne skal være toårige. Socialministeriet har den 25. juni 2018 oplyst Socialstyrelsen, at Ministeriet tolker lovgivningen således, at der i 2018 skal godkendes en rammeaftale, som er gældende for 2019 og 2020. Det blev nævnt eksplicit, at dette også gælder for Nordjylland og Sjælland, som har toårige rammeaftaler for 2018-2019. På baggrund af udmeldingen fra Ministeriet er rammeaftalen revideret, så den også omfatter 2020.

Fortsættelse af vision og fokusområder

Der er arbejdet efter en minimumsmodel, hvor det er de samme temaer, der indgår, og man dermed benytter det ekstra år til at komme i dybden med temaerne. Der er kun få ændringer til den nye Socialaftale så som et nyt forord samt en række mindre ændringer, fx opdateret nordjyllandskort og opdateret status på udgiftsreduktionen.

Den overordnede vision i Nordjysk Socialaftale er således fortsat et fokus på, hvordan de nordjyske kommuner og Region Nordjylland kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv. For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring er der tre fokusområder:

 • Socialfagligt fokus på beskæftigelse
 • Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
 • Nye samarbejdsformer

Udbud/efterspørgsel på det specialiserede socialområde

Det indgår, som en del af lovgivningen, at der i aftalen skal indgå en vurdering af, om der er balance mellem udbud og efterspørgsel. Der er lavet en vurdering heraf i august 2018, og på baggrund heraf konkluderes det, at der overordnet set er balance mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Det forstærkede samarbejde

Det forstærkede samarbejde er en overbygning til Nordjysk Socialaftale, hvor man samarbejder om at holde hånden under de mest specialiserede tilbud. Tilbud er omfattet af det forstærkede samarbejde for to år ad gangen. Næste aftaleperiode gælder for 2019-2020, og det anbefales, at de tilbud, der har været omfattet af det forstærkede samarbejde i de seneste to år, fortsætter i næste aftaleperiode. Undtaget er imidlertid Taleinstituttet, som har en særlig finansieringsaftale samt Rehabiliteringscenter Strandgården, som fremadrettet forventes sammenlagt med Neurocenter Østerskoven. Den Administrative Styregruppe på Socialområdet har haft sammenlægningen i høring og vurderer, at denne ikke giver udfordringer i forhold til kommunernes behov for samlede kompetencer på området.Regionsrådet besluttede på et møde den 30. oktober 2018, at Strandgårdens fremtid skal afgøres inden udgangen af 2018.Tilbud omfattet af Det Forstærkede Samarbejde er beskrevet på Nordjysk Socialaftale 2018-2020 side 9.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, Social- og Sundhedsudvalget godkender Nordjysk Socialaftale 2019-2020 herunder, at tilbuddene under det forstærkede samarbejde godkendes for aftaleperioden 2019-2020.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 6. november 2018, pkt. 5:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Margit Chemnitz, Line Vanggaard Pedersen og Karsten Frederiksen var fraværende.

Peter Baggesgaard var fraværende. Ulla Bech mødt.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om Aftale om overenskomst for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) og Danske Fysioterapeuter indgik den 7. september 2018 aftale om fornyelse af overenskomst om almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi. Der er aftalt en treårig overenskomst, som træder i kraft den 1. januar 2019.

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

RLTN indgik efter et længerevarende forhandlingsforløb den 7. september 2018 en ny aftale om almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi med Danske Fysioterapeuter. Ansvaret for området er delt imellem regioner og kommuner, og forhandlingerne er fra RLTN’s side derfor foregået i et samarbejde mellem Danske Regioner og KL.

Det har været særligt afgørende for KL, at forhandlingerne resulterede i faste økonomiske rammer for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi, da det vil sikre kommunerne budgetsikkerhed på området ved at bremse den udgiftsvækst, der har været, siden kommunerne overtog opgaven.

Derudover har RLTN ønsket at opnå følgende:

 • En lettere kapacitetsstyring.
 • Incitamenter til øget produktivitet og effektivitet.
 • Øget fokus på kvalitetsudvikling, herunder modernisering.
 • Akkreditering.
 • Øget fokus på dialogen mellem praktiserende fysioterapeuter og kommune.

Aftalens hovedelementer:

Økonomi

Aftalen lever med indførsel af faste økonomiske rammer for vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi op til et afgørende ønske fra KL’s side om at få dæmpet udgiftsvæksten på området og skabt budgetsikkerhed for kommunerne.

Den vederlagsfrie ordning udgør den største økonomi. Der har gennem den seneste overenskomstperiode været en gennemsnitlig vækst på området på 3,5 pct. Der er her indgået en aftale om en stram økonomisk ramme på 935,73 mio. kr. (2017-niveau). Aftalen begrænser mulighederne for vækst i forhold til igangværende overenskomst i og med, at det kun bliver muligt at vækste op til 2,8 pct. i 2019 og 1,6 pct. i 2020 under forudsætning af, at antallet af patienter mindst stiger tilsvarende. Overstiger fysioterapeuterne denne vækst, skal merforbruget betales tilbage.

Vækstmuligheden udfases over overenskomstperioden. Dermed er det ikke muligt med en øget vækst for både vederlagsfri- og ridefysioterapi i 3. overenskomstår (år 2021).

Kvalitetsudvikling og akkreditering

Det er aftalt, at kvalitetsudviklingen i den kommende periode sker med afsæt i en fortsat implementering af de nationale kliniske retningslinjer.

Det er ligeledes aftalt at gennemføre en faglig modernisering med fokus på overenskomstens ydelser. Det skal sikre en opdatering af de ydelser, der leveres i fysioterapi praksis, og der arbejdes med en beskrivelse af mere præcise og transparente ydelser. Moderniseringen skal desuden bidrage til at frigive effektivitets- og produktivitetsgevinster.

Det er ligeledes aftalt, at alle klinikker skal akkrediteres efter akkrediteringsstandarder, som er udviklet i nuværende overenskomstperiode.

Kapacitetsstyring og administration

Aftalen letter nogle af de administrative opgaver og forbedrer klinikkernes muligheder for at udnytte deres kapacitet. Det gør, at regionerne kun skal forholde sig til den samlede kliniks kapacitet og ikke, som det er tilfældet i den nuværende overenskomst, de enkelte ejere og lejere.

Kommunikation og dialog

I forhold til vederlagsfri fysioterapi, er det aftalt at afskaffe undtagelsesredegørelserne, som ikke har haft den ønskede effekt. Det vurderes, at de faste økonomiske rammer vil give den nødvendige økonomiske styring. Der er ligeledes enighed om i perioden at arbejde for at styrke den overordnede dialog mellem praktiserende fysioterapeuter og kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning fra Hjerteforeningen vedrørende Hjertemotion


Resume

Sagsforløb: SS

I samarbejde med Hjerteforeningen har der siden 2014 været afviklet et tilbud med hjertevenlig motion. Hjerteforeningen ønsker at videreføre dette i 2019, og ansøger derfor om 24.700 kr. hertil.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen og Brønderslev Kommunes Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdeling har siden 2014 haft etableret et samarbejde om hjertemotion. Projektet har været en videreudvikling af Brønderslev Kommunes tidligere faste tilbud i Brønderslev til borgere med iskæmisk hjertesygdom, som opfølgning på 10 ugers rehabiliteringsforløb. Med dette samarbejde kan der tilbydes opfølgning i 4 måneder til de borgere, der har deltaget i de kommunale rehabiliteringstilbud. Der er tilbud gennem Hjerteforeningen to steder i kommunen, i Dronninglund og i Brønderslev, og der er på hvert hold plads til 10-14 deltagere.

Efter deltagelse i Hjerteforeningens hjertemotionshold skal borgerne efterfølgende finde permanente træningsmuligheder ude i foreningslivet, aktivitetscentre, motionscentre m.v. alt afhængig af, hvad der passer til dem.

Hjerteforeningens lokalafdeling i Brønderslev ansøger om et tilskud på 24.700 kr. i 2019 primært til instruktørløn til 2 hold i projekt hjertemotion.

Af ansøgningen fremgår, at Lokalforeningen håber, at Social- og Sundhedsudvalget vil støtte hjertemotionsholdene med det manglende beløb til glæde og gavn for patienter, deres pårørende og det danske sundhedssystem, der forventeligt kan nedbringe antal genindlæggelser og andre omkostninger baseret på en dårlig livskvalitet.

Lokalforeningen fremhæver, at tilmeldte deltagere/kursister både i Dronninglund og Brønderslev har udtrykt stor tilfredshed med motionsholdenes afvikling.

Budget

Instruktørløn

-41.800 kr.

Hjertecafeer

-3.000 kr.

Hjertestartkursus

-4.000 kr.

Lokale

0 kr.

Kaffe, frugt og afslutning

-6.500 kr.

Deltagerbetaling

23.600 kr.

Resultat

-31.700 kr.

Forventet overskud fra 2018

7.000 kr.

Tilskudsbehov

24.700 kr.

Hjertemotionen har frem til og med 2017 været finansieret af sundhedspuljen og i 2018 af §18-midlerne, idet sundhedspuljen i sin oprindelige form blev nedlagt. Der er behov for at finde en fremadrettet finansiering af denne opgave.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget bevilger tilskuddet til Hjertemotion i 2019 fra restbeløbet i §18-midlerne fra 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan finansieringen af denne aktivitet skal foregå fra 2020 og frem.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt at Hjertemotion i 2019 betales af restbeløbet fra 2018, og at finansieringen fra 2020 i stedet søges tilvejebragt i samarbejde med et oplysningsforbund.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


7. Orientering fra Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering fra møde i Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har holdt møde den 12. oktober 2018. På mødet blev bl.a. drøftet:

 • Ombygning/ændring af lokaler
 • Status på udlejning af lokaler
 • Daglig drift og servicefunktioner
 • Drøftelse af interessentskabskontrakt
 • Økonomi

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på Bevæg dig for livet - visionsaftale


Resume

Sagsforløb: FK/BS/BE/SS/TM/ÆO

Udvalget orienteres om tids- og procesplan for "Bevæg dig for livet - Visionsaftale".

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune som Bevæg dig for livet Visionskommune.


DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision: Bevæg Dig For Livet.

Målsætningen for visionen er, at 75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening. Målsætningen betyder på landsplan, at mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.

En visionskommune er en kommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til at nå en fælles målsætning. Med udgangspunkt i den enkelte kommune arbejder Brønderslev Kommune i fællesskab med at gøre flere borgere idrætsaktive, gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet.

Der er tale om en bred indsats, som involverer hele kommunen og de fleste forvaltningsområder, hvilket betyder at arbejdet skal være forankret centralt i kommunen. Det kræver også, at der er en bred politisk og ledelsesmæssig opbakning bag aftalen. Det er et fælles initiativ fra DGI og DIF at indgå aftaler med et antal visionskommuner for at sætte fokus på at højne idrætsdeltagelsen for alle grupper i befolkningen. Udvalgte kommuner vil som visionskommuner indgå i et partnerskab med DGI og DIF om at indfri lokale målsætninger, der alle arbejder for at fremme bevægelse og sundhed hos borgerne.

Arbejdet med Bevæg dig for livet - visionsaftale i Brønderslev Kommune skal nu igangsættes. Fagforvaltningen for Børn og Kultur har i samarbejde med den kommunale enhed under DIF og DGI, udarbejdet en tids- og procesplan for visionsaftalen.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at udvalgene tager tids- og procesplanen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Orientering af sag plejecenterstruktur.

Orientering om flytning af borgere fra Cassiopeia til Stenumgård samt mulige nye grupper, som kan placeres på Stenumgård.

Martin Bech og Christen Bager har været i praktik i socialpædagogisk støtteteam.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 15. november 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer