Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 6. juni 2018
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Carsten Ullmann Andersen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Carsten Ullmann Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Sagsfremstilling

1. Velkomst

Beslutning

Velkomst ved Ole Jespersgård, som understregede vigtigheden af at arbejde sammen på de to udvalgsområder, bl.a. på grund af et fælles økonomisk ansvar for den ældre medicinske patient.

2. "Bevæg dig for livet senior"

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalgets møde den 16. maj 2018:

Udvalget ønsker fokus på 25-års reglen, således at det sikres, at tilskudsmodellen understøtter aktivering af de 60+ årige.

Udvalget ønsker besøg af repræsentant fra Fagforvaltningen for Børn og Kultur på det kommende møde med henblik på at drøfte, hvordan tilskudsmodellen virker, og hvilke incitamenter modellen understøtter.

Direktør Henning Risager og chef Lotte Holt Worup deltager under dette punkt.

Beslutning

Henning Risager gav en gennemgang af reglerne for ydelse af tilskud på fritidsområdet. Der var tilfredshed med gennemgangen, herunder forslaget om at ændre formuleringen om medlemstilskud, således at mulighederne for at misforstå betydningen søges undgået.

Endvidere blev det drøftet, om der er tider i løbet af dagen, som er afregnet, men ikke anvendes. Sådanne tider kunne evt. benyttes til andre formål, fx Bevæg dig for livet.

Plancherne er vedlagt som bilag.

3. Samarbejde mellem de to udvalg

Drøftelse af perspektiver for et samarbejde mellem de to udvalg, herunder

  • Ny kommunal medfinansieringsordning
  • Skal vi investere mere aktivt fremover som følge af de nye incitamenter?
  • Mulige indsatser over for 80+ årige, genindlæggelser, færdigbehandlede patienter, andre borgergrupper m.v.

Beslutning

Udvalgene er positive overfor at finde fælles løsninger og fælles finansiering. Grundlaget herfor bør være et oplæg, som beskriver såvel indhold som den samlede økonomi.

4. Omflytning mellem Cassiopeia og Stenumgård

Drøftelse af tidsplan for ombytningen og finansiering af udgifter herved. Desuden drøftelse af evt. videre perspektiver for hensigtsmæssig anvendelse af den samlede bygningsmasse på de to udvalgsområder.

Beslutning

Pia Kornø gav en orientering om status for processen. Det forventes, at omflytningen sker ved årsskiftet 2018/19.

5. Hvordan har du det – rapporten

Drøftelse af indsatser i lyset af Sundhedsprofil 2017

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Punktet udsat.

6. Udmøntning af § 18-midler samt sundheds- og bevægelsespuljen (står under Økonomiudvalget)

Drøftelse af ønsker til fremtidige principper for fordeling af §18-midlerne, herunder om puljen skal fordeles som tidligere, om der skal være særlige principper for de 200.000 kr., som puljen blev opskrevet med på budget 2018.

Beslutning

Martin Bech orienterede om Social- og Sundhedsudvalgets foreløbige overvejelser.

Der var tilslutning til fortsat at lave en bred fordeling, idet den holder hånden under mange initiativer.

Udvalgene opfordrer til, at der gøres reklame for Sundheds- og bevægelsespuljen. Der er en sag på vej under ’Bevæg dig for livet’ på 115.000 kr., som søges frigivet af denne pulje.

7. Status på plejehjemlæger

Ordningen med faste læger på plejehjem udspringer af en politisk aftale mellem PLO, Staten, Danske Regioner og KL, som blev indgået i maj 2016. Ordningen finansieres af satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019.

Brønderslev Kommune har indgået en konsulentkontrakt med de tilknyttede læger, som omfatter, at lægerne skal rådgive plejepersonalet på plejecentrene. Konsultationerne foretages på plejecentret og har til formål at opkvalificere personalet og dermed plejen overfor centrenes beboere.

Plejecentre med fast tilknyttet læge:

Hellevadlund pr. 1. oktober 2017 – Helle Nygaard

Elmehøj pr. 1. oktober 2017 – Helle Nygaard

Støberiet pr. 1. november 2017 – Wiebke Otten

Rosengården pr. 1. januar 2018 - Kenny Birk Bøtcher

Stengården pr. 1. maj 2018 - Lægerne i Hjallerup

Margrethelund pr. 1. juni 2018 - Helle Nygaard

Brønderslev Kommune følger den implementeringsplan, som er aftalt i Kommunalt-lægelige udvalg.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

8. Status på akutberedskab/sygepleje

Leder Susanne Erlandsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Susanne Erlandsen gav en orientering om status for akutberedskab/sygepleje.

Plancher er vedhæftet som bilag.

9. Eventuelt

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Intet.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. juni 2018, pkt. 3:

Beslutning

Carsten Ullmann Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Carsten Ullmann Andersen var fraværende.

Til toppen


5. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 7. juni 2018
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer