Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 7. februar 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Udkast til tids- og procesplan for den kommende Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til tids- og procesplan for udarbejdelse af en sundhedspolitik.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte procesplanen.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken skal være en overordnet politik, som gælder hele Brønderslev Kommune. Politikken bør være tværgående og sikre, at der er sammenhæng, systematik og kvalitet i den samlede sundhedsmæssige indsats. Sundhedspolitikken skal være med til at skabe synlighed, fælles fokus på sundhed og tydeliggøre Brønderslev Kommunes ambitioner på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Målgruppen for Sundhedspolitikken er alle borgere i Brønderslev Kommune.

For at kvalificere sundhedsindsatsen i Brønderslev Kommune vil den kommende sundhedspolitik tage udgangspunkt i den aktuelt bedste viden og anbefalinger. Her er der blandt andet tale om KL’s nye Sundhedsudspil, data fra Sundhedsprofil 2017 og anbefalinger i Sundhedsstyrelsens 11 reviderede forebyggelsespakker. Sundhedspolitikken kan med fordel bygges op omkring en overordnet vision for sundhedsområdet med tilhørende pejlemærker og handleplaner. Handleplanerne udarbejdes efter sundhedspolitikken er politisk godkendt, og administrationen vil efterfølgende implementere dem i det kommunale sundhedsarbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter:

  • vision og pejlemærker for den kommende sundhedspolitik
  • hvilke elementer skal indgå i tids- og procesplan for udarbejdelse af politikken
  • forventninger til den endelige Sundhedspolitik.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2018, pkt. 9:

Udvalget ønsker at udforme en sundhedspolitik, der inddrager alle udvalg, og dette er den væsentligste udfordring for at sikre bred trækkraft til en ny sundhedspolitik. Udvalget er i den forbindelse opmærksom på, at Byrådet har besluttet at udarbejdet en ny vision for 2025, hvor sundhed kan blive er særligt fokusområde.

Udvalget er endvidere opmærksom på, at sundhedspolitikken skal gå hånd i hånd med visionskommune-arbejdet, som kommunen er indgået i i samarbejde med DIF og DGI.

Udvalget ønsker fastlagt en strategi, hvor udfordringerne i sundhedsprofilen bliver håndteret via et særligt fokus på at forebygge fysisk inaktivitet. Det er forventningen, at øget fokus på aktivitet og inaktivitet kan reducere en række af de øvrige udfordringer, som er skitseret i sundhedsprofilen.

Udvalget finder, at formuleringerne omkring røg bør formuleres blødere. Derudover bør der også være fokus på misbrug.

Det ligger udvalget på sinde, at sundhedspolitikken også adresserer de unge kvinder med ondt i livet.

Udvalget opfordrer til, at der søges udarbejdet SMART’e mål, så det er muligt at måle på effekterne af sundhedspolitikken.

Procesplan drøftes, når udvalget genoptager drøftelsen.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. februar 2019:

På baggrund af drøftelsen i Social- og Sundhedsudvalget den 6. december 2018 har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejdet udkast til en tids- og procesplan for udarbejdelse af en sundhedspolitik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter procesplanen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig principperne i den fremlagte tids- og procesplan.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2019 - opfølgning på aftaler


Resume

Sagsforløb: SS

Oversigt over opgaver i forlængelse af budget 2019 forelægges udvalget til orientering og indbyrdes prioritering.

Sagsfremstilling

Budget 2019 indeholder en række opgaver, som skal udmøntes i løbet af 2019. Af vedlagte bilag fremgår de punkter, som er relevante for Social- og Sundhedsudvalget.

Ud for hver opgave i listen er det angivet, hvornår der forventes forelagt en sag om den pågældende opgave. Tidsangivelsen er fagforvaltningens forslag, og oversigten er godkendt af Økonomiudvalget den 21. november 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter den indbyrdes prioritering af opgaverne.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2018, pkt. 11:

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 5:

Udsat.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentning af informationer fra ansøger og samtykke til indhentning af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af kommunens hjemmeside som en del af kvalitetsstandarderne.

I bilag findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar 2018 – oktober 2018 enten er behandlet eller registreret som ”ansøgt” på Det Specialiserede Område, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

I udtrækket er der 24 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. I 14 af disse sager er sagsbehandlingen dog påbegyndt. Der er i perioden januar – oktober 2018 afgjort 168 sager, heraf har 16 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 31,1 dage.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2018, pkt. 3:

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 11:

Udsat.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering vedrørende udgifter til færdigbehandlede patienter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Brønderslev Kommune er medfinansierende i forhold til borgerens forbrug af sundhedsydelser på det regionale område. Dette indbefatter blandt andet betaling af en obligatorisk færdigbehandlingstakst for sygehusbehandling til færdigbehandlede patienter, der venter på at blive udskrevet.

Fagforvaltningen har udarbejdet et notat, som viser udgifterne til færdigbehandlede patienter i 2017 og 2018. Sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Færdigbehandlede patienter er patienter, som efter lægelig vurdering er færdigbehandlet, dvs. behandling er afsluttet eller indlæggelse er ikke en forudsætning for den videre behandling. Færdigbehandlingstaksten til Region Nordjylland er på 2.012 kr. pr. døgn.

For at øge kommunernes incitament til at nedbringe antallet af somatiske færdigbehandlingsdage har regeringen ved en lovændring pr. 1. januar 2017 indført en supplerende færdigbehandlingstakst til staten. Den statslige færdigbehandlingstakst er udformet som en trappemodel, hvor taksten for første og andet døgn udgør 2.012 kr. Fra tredje døgn og frem fordobles taksten til 4.024 kr. pr. døgn. Den samlede færdigbehandlingstakst for Brønderslev Kommune bliver med betaling til både stat og kommune på samlet 4.024 kr. for første og andet døgn og 6.036 kr. fra tredje døgn.

I udgangspunktet tilbageføres den statslige færdigbehandlingstakst til kommunerne i den enkelte region og fordeles på kommunerne i regionen i forhold til indbyggertallet. Det betyder, at taksten til staten, som er indbetalt af de nordjyske kommuner, ikke omfordeles til kommuner i andre regioner, men kun mellem kommunerne i Region Nordjylland.

I 2017 har der i alt været 16 færdigbehandlede patienter, som tilsammen har brugt 141 færdigbehandlingsdage, dog har 3 patienter været færdigbehandlet i henholdsvis 19, 35 og 50 døgn.

I 2018 har der i perioden januar til oktober været 7 borgere med tilsammen 12 færdigbehandlingsdage. Tilbagebetalingen af den statslige takst her derfor i perioden været større end udgiften til færdigbehandlingsdagene.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 28. november 2018, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet anbefaler, at aflastningspladserne opgraderes, således der kan foregå større faglig observation og behandling af borgerne.

Erik Nielsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 5. december 2018, pkt. 8:

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2018, pkt. 12:

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 7:

Udsat.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Frivilligrådets beretning - 2018


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Udkast til Frivilligrådets beretning for 2018.

Fremsendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Formanden for Frivilligrådet, Knud Jørgensen, har udarbejdet udkast til Frivilligrådets beretning for 2018.

Frivilligrådet bedes godkende årsberetningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 10. januar 2019, pkt. 2:

Udkastet til årsberetningen blev godkendt af Frivilligrådet.

Niels Christian Aagaard, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Responstider for ambulancekørsel i Region Nordjylland


Resume

Sagsforløb: SS

Responstiden er den tid, der går fra ambulanceberedskabet modtager en opgave, til den første ambulance er fremme på stedet. Region Nordjyllands responstider opdateres en gang om ugen.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en orientering om Region Nordjyllands responstider.

Sagsfremstilling

I Region Nordjylland er der fokus på at få hjælpen hurtigst muligt frem til de nordjyske borgere, der har brug for det. Responstiderne viser, hvor lang tid der går fra alarmberedskabet har modtaget en opgave til hjælpen er fremme hos patienten. Responstiderne bliver opgjort en gang om ugen på regionens hjemmeside.

Gennemsnitlig responstid i Region Nordjylland - Opdateret den 4. januar 2019

  • Ambulance: 08:35 min
  • Første vogn på stedet: 07:57 min

Brønderslev Kommune

  • Ambulance: 08:18 min
  • Første vogn på stedet: 08:06 min

Servicemål og responstider

Servicemålene for responstiderne er fastsat af Regionsrådet i Region Nordjylland og måles i de kategorier som ambulancekørslen er inddelt i. Nedenstående viser hvad de forskellige kategorier indebærer og hvilke servicemål, der er fastlagt for kategorierne hver især.

Kørselskategorier

Kørsel A

Ambulancekørsel med udrykning (blink og horn), som anvendes ved akut og livstruende sygdom eller tilskadekomst og ved trussel på førligheden.

Kørsel B

Ambulancekørsel uden udrykning, som anvendes ved akut og alvorlig, men ikke livstruende sygdom eller tilskadekomst.

Kørsel C

Ambulancekørsel uden udrykning, som anvendes ved forudbestilte kørsler, eksempelvis overflytninger mellem sygehuse, planlagte indlæggelser eller hjemkørsel, hvor der er behov for behandling undervejs.

Kørsel D

Ambulancekørsel uden udrykning, som anvendes ved forudbestilte kørsler, uden behov for behandling undervejs.

Kørsel E

Siddende patientkørsel, der kun anvendes i meget begrænset omfang.

Kørsel F

Telefonisk sundhedsfaglig hjælp.

Servicemål

Kørsel A:

Leverandøren skal overholde en gennemsnitlig responstid for hele Region Nordjylland på 9 minutter og 12 sekunder målt pr. år.

Kørsel B:

Leverandøren skal overholde en gennemsnitlig responstid for hele Region Nordjylland på 15 minutter målt pr. år. Desuden skal leverandøren sikre, at 93 % af kørslerne ikke overstiger 30 minutter i responstid målt pr. år.

Kørsel C:

Ved minimum 90 % af kørslerne skal leverandøren have afhentet patienten senest 120 minutter efter det bestilte tidspunkt for afhentning. I minimum 95 % af alle kørsler skal leverandøren have afhentet patienten senest 240 minutter efter det bestilte tidspunkt for afhentning målt pr. år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning. Tages op en gang pr. år.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Borgermøde i Dronninglund den 6.. februar 2019 om Dronninglund Sygehus’ fremtid.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 8. februar 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer