Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 14. marts 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Carsten Ullmann Andersen deltog ikke i pkt. 1-3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Carsten Ullmann Andersen var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om projekt "Sundhed på Tværs"


Resume

Sagsforløb: SS

Projekt ”Sundhed på Tværs” er udsprunget fra "Bevæg dig for livet – Senior" projektet i Brønderslev Kommune. Ambitionen er at skabe en bedre overgang fra kommunal rehabiliteringstræning til et foreningstilbud i kommunen. Projektet prøves af i foråret 2019, og det forventes, at en evaluering med dertilhørende anbefalinger er klar til efteråret 2019.

Fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det har været et af de overordnede fokuspunkter i partnerskabsaftalen med Brønderslev Kommune og" Bevæg dig for livet – Senior" at understøtte borgernes udslusning fra de kommunale rehabiliteringshold til foreningslivet. Her udspringer projekt ”Sundhed på Tværs” også fra. Dog i et tæt samarbejde mellem Fagforvaltningerne i Fritid og Kultur og Sundhed og Velfærd.

I foråret 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget projektansøgningen til ”Sundhed på Tværs” og bevilgede 115.000 kr. fra puljen for tværgående sundhedstiltag og bevægelse.

Det overordnede formål med projektet er, at flere borgere, der har modtaget et forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud i kommunalt regi, fastholdes i fysisk aktivitet gennem foreningstilbud i Brønderslev Kommune. Ambitionen har været at skabe en model, hvor flere borgere fastholdes i fysisk aktivitet ved at introducere foreningstilbuddene til hele hold i løbet af det kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsforløb.

I pilotprojektet er det rehabiliteringsholdene for borgere med KOL, Diabetes og Hjertesygdomme, der er inkluderet. De organisatoriske rammer vedrørende planlægningen af de pågældende hold er justeret fra 10 til 12 ugers forløb for at give borgerne bedre muligheder for træning på eget initiativ. Der er dog ikke justeret på antallet af kommunale træningsgange (se bilag).

Overordnet set har projektet omhandlet følgende elementer:

 • Brobygning – ledsaget overgang til foreningslivet af kommunalt personale. Foreningstilbud som en del af den udbudte træning
 • Netværksdannelse mellem idrætsforeninger og sundhedscentre
 • Opkvalificering af idrætsforeningernes instruktører og bestyrelsesmedlemmer i forhold til nye målgrupper

Af praktiske årsager er KOL-, Diabetes- og Hjerteholdene samlet til foreningsbesøgene, sål samarbejdsforeningerne kun skal stille op en gang pr. forløb. Status pt. er, at der i uge 7 har været foreningsbesøg hos Brønderslev Floorball Club med ca. 25 deltagere og Dronninglund Gymnastikforening med 6 deltagere.

I uge 9 har der været foreningsbesøg hos Brønderslev Svømmeklub og Hjallerup Svømmeklub Søhesten med henholdsvis 15 og 4 deltagere. Foruden foreningsbesøgene giver pilotprojektet borgerne mulighed for at benytte samarbejdsforeningers tilbud gratis i den 12 ugers periode, de er tilknyttet et rehabiliteringshold i Brønderslev Kommune.

Projektet fremadrettet:


I uge 13 starter de næste rehabiliteringshold op, og de nuværende afsluttes i uge 15. Der er planlagt foreningsbesøg for de nye hold i henholdsvis uge 19 og 21.

Der laves løbende evaluering og tilpasning af projektet og sikres bl.a. optælling af antal deltagere på foreningsbesøgene. Derudover er der tilknyttet en specialgruppe fra Aalborg Universitet, der følger et diabeteshold i Sundhedscenter Vest. Deres arbejde skulle gerne give et indblik i målgruppens oplevelser med projektet og tidligere erfaringer med fysisk aktivitet.

Involverede foreninger:


Svømmeklubben Søhesten Hjallerup
Brønderslev Svømmeklub
Brønderslev Floorball Club
Thise IF
Dronninglund Gymnastikforening
Dronninglund IF - Fodbold

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, leder Helle Rasmussen, projektleder Morten Borregaard Poulsen og konsulent Jeppe Østergaard deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Carsten Ullmann Andersen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Visionsaftale - Bevæg dig for livet


Resume

Sagsforløb: TM/BE/BS/ÆO/FK/SS


Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetaftalen for 2019, at der skal indgås aftale med DGI og DIF om, at Brønderslev Kommune i perioden fra 2019 til og med 2023 er Visionskommune i regi af projektet ”Bevæg dig for livet”.

Arbejdsgruppen, som er nedsat af Byrådet, fremsender til orientering forslag til Visionskommuneaftale med DGI og DIF.

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe er nu så langt i processen, at fagudvalgene kan orienteres om forslaget til Visionskommuneaftalen.

Forslaget til aftale er søgt grundigt beskrevet i følgende afsnit:

 • Brønderslev Kommune – Bevæg Dig For Livet Visionskommune
 • Overordnet datagrundlag
 • Målsætninger
 • Ressourcer
 • Indsatsområder
 • Kommunikation
 • Organisering
 • Mislighold af aftalen

Visionsaftalen skal skabe en ramme for arbejdet i de kommende 5 år, og indeholder følgende overordnede målsætninger og indsatsområder.

Målsætninger

 1. Øge antallet af fysisk aktive fra de nuværende 68 % til 75 %, svarende til ca. 2.500 flere aktive.
 2. Øge antallet der er fysisk aktive i foreningsregi med 1.250 borgere. Det betyder, at halvdelen af de flere fysiske aktive skal løftes af foreningslivet i Brønderslev Kommune, hvilket også vil sikre en foreningsdeltagelse omkring de 50 %.

Indsatsområder
Der skal arbejdes på:

 • Rammevilkårene for et aktivt foreningsliv
 • Rammevilkårene for rum og rammer til fysisk aktivitet
 • Rammevilkårene for kommunens institutioner
 • Rammevilkårene for sundhed

Derudover skal der arbejdes på målgrupperne:

 • Børn og Unge
 • De inaktive voksne
 • De inaktive 60+'ere
 • Fysisk og psykisk sårbare

Eventuelle bemærkninger kan sendes til Fritids- og Kulturområdet, senest den 15. marts 2019.

Forslaget vil blive behandlet af arbejdsgruppen den 14.-15. marts 2019 med henblik på fremsendelse til Byrådets behandling og godkendelse den 27. marts 2019.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, leder Helle Rasmussen, projektleder Morten Borregaard Poulsen og konsulent Jeppe Østergaard deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning,

Bilag

Til toppen


5. Årsrapport om velfærdsteknologi 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/HAR/ÆR

Velfærdsteknologi er et område, som Sundhed og Velfærd kraftigt har øget fokus på henover de sidste par år. Det er der kommet mange nye og spændende projekter ud af, som årligt bliver samlet i en årsrapport.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2018 indeholder en beskrivelse af de nye projekter, der blev igangsat i 2018 og/eller fortsat afprøves i 2018 efter at være blevet igangsat i 2017 samt de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien.

Rapporten indeholder også en kort liste over de produkter/projekter, som har været i en undersøgelsesfase i 2018, men som der først tages endelig stilling til i 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019 igangsættes processen med beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes ,og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Sundhedsområdet ønskes så vidt muligt friholdt for besparelser henset til, at kommunen nu skal være visionskommune m.v.

Undersøge om der er muligheder ved at se på indlæggelser og genindlæggelser.

Udgiftsniveauet på handicap/psykiatriområdet kan måske reduceres yderligere.

Udvalget ønsker iværksat et møde med MED-udvalget om budget 2020.

Christen Bager og Lars Bisgaard kan ikke anbefale, at der udarbejdes afdækningskatalog med henvisning til kommunens samlede økonomiske status.

Til toppen


7. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: SS

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2019.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum har samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Med denne sag følger nøgletal på:

 • Voksenhandicappede mv.
 • Sundhed

Nøgletallene kan eventuelt bruges som inspirationskilde til drøftelse i udvalget, herunder om der er nøgletal, der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække evt. besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Hele rapporten "Brug nøgletal i styringen" er tidligere udleveret.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter nøgletallene, herunder om nogle af nøgletallene ønskes yderligere belyst.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning
 • Orientering om Taleinstituttet.
 • Orientering om nyt autismetilbud på Stenumgård
 • Der ønskes fremsendt en forespørgsel om status for lægevagten i Brønderslev.
 • Mødet i juni flyttes fra 13. juni 2019 til 12. juni 2019

Til toppen


9. Lukket punkt: Enkeltsager


Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 15. marts 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer