Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 4. april 2019
Lokale: Fåborgvej 15A, Aalborg Øst
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Virksomhedsbesøg


Resume

Sagsforløb: SS

Rundvisning hos Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.

Sagsfremstilling

Mødet afholdes i forlængelse af rundvisningen hos Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi i et af deres mødelokaler.

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi ligger på adressen Fåborgvej 15A, Aalborg Øst.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøg gennemført.

Til toppen


4. Finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BS/SS/ØK/BY

Den fireårig forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland gældende for 2016-2019 udløber den 31. december 2019

Et flertal i KKR Nordjylland indstiller til de 11 kommunalbestyrelser, at man ikke indgår en fælles finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Sagsfremstilling

Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/ Hjerneskadecenter Nordjylland. Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale” og model B ”ingen aftale”. De to modeller gennemgås i bilag 1.

Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med model B, hvilket betyder følgende:

  • Der indgås ikke en finansieringsaftale og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud
  • Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og i dette tilfælde til aftalt VISO takst. Bilaterale aftaler – hvor en eller flere kommuner – fortsætter som aftagere af ydelserne fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan forhandles, hvis enkelte kommuner fremsender ønske herom.
  • Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister
  • Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde

På baggrund af anbefalingen i KKR Nordjylland tilkendegav Borgmester Thomas Kastrup Larsen, at Aalborg Kommune herefter vil tilpasse tilbuddet til egne borgere og til de kommuner der måtte ønske at indgå bilaterale aftaler jf. bilag 2.

Aalborg Kommune understreger, at vælger kommunerne model B, så bliver der tale om et tilbud, der som udgangspunkt udelukkende er for Aalborg-borgere. De kommuner, der måtte ønske at tilkøbe enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland kan alene gøre dette, hvis der er ledig kapacitet, og er dette tilfældet, så vil det blive til fastlagt VISO takst.

Der henvises endvidere til bilag 2: ”Fakta-ark om Taleinstituttet/hjerneskadecenter Nordjylland”, som beskriver de faglige, lovgivningsmæssige og driftsmæssige forhold omkring tilbuddet.

Der er mulighed for, at kommunerne kan indgå en bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, jf. bilag 3 - Brev til de nordjyske borgmestre vedr. TI og HCN samt bilag 4 - "Takstoversigten". Som udgangspunkt er det muligt, indenfor fem ydelsespakkekategorier, at indgå en bilateral aftale af enten 2 eller 4 års varighed. Varigheden af aftalen skal for de valgte ydelseskategorier være overensstemmende, mens det ønskede årlige timetal kan fastsættes frit, så længe dette minimum ligger på 50 timer pr. år.

Brønderslev Kommune har i 2018 haft en trækningsret på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, som i alt har været på 1.351.533 kr. fordelt med 675.766 kr. til henholdsvis børn og voksne. Forbruget har i 2018 samlet set svaret til budgettet.

På børneområdet ønskes indgået en 4-årig aftale mellem Brønderslev Kommune og Taleinsituttet fra 2020 og frem, omfattende 500 timer/år, svarende til en årlig udgift på 499.000 kr.

På voksenområdet ønskes indgået en 4- årig aftale mellem Brønderslev Kommune og Taleinstituttet på 450 timer/år, svarende til en årlig udgift på 449.000 kr.

Budgettet på 1.351.533 kr. ønskes bibeholdt således, at der er midler til at dække et evt. merbehov, der i givet fald vil skulle afregnes til VISO-takst (1.196 kr. pr. time (2018-prisniveau).

Fagforvaltningerne for Børn- og Kultur og Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet

  1. Tiltræder indstillingen fra KKR Nordjylland om ikke at indgå en fælles finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland og
  2. Godkender at Brønderslev Kommune indgår en 4-årig bilateral aftale med Aalborg Kommune om forbrug på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at udgiften kan holdes indenfor budgettet til specialpædagogisk bistand til børn og voksne.

Beslutning

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Statistik Brønderslev Rusmiddelcenter 2018


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en statistik for behandling i Brønderslev Rusmiddelcenter 2018.

Statistikken fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Rusmiddelcenter tilbyder tre forskellige behandlingsmuligheder for borgere fra 18 år med et stof- eller alkoholmisbrug:

  • Individuelle samtaler
  • Dagbehandling
  • Intensiv dagbehandling

Der visiteres ikke til dagtilbuddet Broen, hvorfor dette tilbud ikke pt. er i funktion.

Behandlingen foregår i lokaler i Brønderslev og i Dronninglund.

Fagforvaltningen har udarbejdet en statistik for misbrugsbehandling i 2018, der viser følgende tendenser:

Faldende salg

Der har været en stigning i antallet af unikke borgere, der har modtaget behandling. Der visiteres pt. kun til individuelle samtaler, hvilket har haft den betydning, at det samlede salg i 2018 er faldet med 711.440 kr.

Flere borgere er stoppet før tid

Flere borgere er stoppet i behandling før tid. Dette kan skyldes, at der er meget fokus på effekt og progression i borgernes indsats, hvilket resulterer i, at borgere der ikke umiddelbart profiterer af et behandlingstilbud udvisiteres.

Udeblivelse

I 2018 har der været 19 borgere, der er afsluttet på grund af udeblivelser. Rusmiddelcentret oplever, at de svageste borgere kan have svært ved at håndtere både beskæftigelse/uddannelse og behandling, hvorfor en del af dem udebliver fra behandlingen, når der er fremskridt. Dette kan betyde, at borgerne får behov for et behandlingsforløb igen senere.

Geografisk fordeling

Flest borgere kommer fra Brønderslev – der er dog flere fra Jerslev og Dronninglund end tidligere.

For nogle af borgerne er det, på grund af de begrænsede muligheder med offentlig transport, en udfordring at komme til behandling.

Fordeling af køn

Flere mænd end kvinder er i behandling for både stof- og alkoholmisbrug.

77 % af de borgere der er i behandling for stofmisbrug, er mænd og 78 % af de borgere der er i behandling for alkoholmisbrug, er mænd.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og afdelingsleder Rikke Hessel Sørensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker til brug for budget 2020 beskrevet, hvordan der kan afsættes et rammebeløb til opsøgende arbejde i forhold til folkeskoleelever, gymnasieelever m.v., samt hvordan der kan etableres en stabil økonomisk situation for Rusmiddelcentret.

Bilag

Til toppen


6. Kommunale sundhedstilbud


Resume

Sagsforløb:SS

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget har bedt om at få belyst, hvordan de kommunale sundhedstilbud tydeliggøres overfor lægerne i kommunen.

Sagen fremsendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget har bedt om at få belyst, hvordan de kommunale sundhedstilbud tydeliggøres overfor lægerne i kommunen.

Baggrunden er, at Aalborg Kommune har samlet en bred og tværgående tilbudspallette på en portal målrettet de praktiserende læger. Portalens redaktion består af 4 kommunikationskonsulenter og 10 fagskribenter. Informationsopgaven vil altid være mere kompleks i Aalborg Kommune, idet der er langt flere læger, man skal i kontakt med. Aalborg Kommunes portal rummer tilbud, som ligger udenfor Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune.

Arbejdet med at opbygge og vedligeholde en hjemmeside, som den i Aalborg Kommune vil være ressourcetungt. Hvis Brønderslev Kommune skal udvikle et tilsvarende koncept, skal hele kommunen bidrage løbende, og tilbuddene skal holdes opdateret.

Brønderslev Kommunes sundhedstilbud er i dag samlet på Sundhed.dk, som fungerer som en fælles indgang til sundhedstilbud i Danmark, og ejes af regionerne, KL og Sundheds-og Ældreministeriet. På Sundhed.dk kan lægerne finde information om tilbud indenfor akutsygeplejen, akut/midlertidige pladser, demens, diabetes, hjerte- og karsygdomme, lungesygdom (KOL), kræft, misbrug, rygning, hørevejledning samt træning. Mange af de øvrige tilbud i Sundhed og Velfærd ligger på andre tilbudsportaler f.eks. plejehjemsoversigten og tilbudsportalen. Hvis Brønderslev Kommune fremadrettet beslutter at oprette en ny portal til lægerne, skal de kommunale tilbud stadig fremgå af Sundhed.dk.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vurderer, at det vil være mere fordelagtigt at styrke dialogen yderligere gennem Kommunalt lægeligt udvalg (KLU) og sikre, at lægerne i KLU sender informationen videre til deres bagland.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vurderer, at vejen til de praktiserende læger i kommunen er meget kort, og at lægerne har et fornuftigt overblik over eksisterende tilbud. Det er altid muligt at bruge kommunens praksiskonsulent, hvis områderne gerne vil gøre opmærksom på et nyt tilbud. Rehabiliteringsafdelingen har tidligere brugt at skrive direkte til lægerne, når der opstartes nye hold.

Lægernes kendskab til de kommunale tilbud indgår ligeledes som en del af drøftelserne i arbejdsgruppen for den kommende praksisplan. Her overvejes mulighederne for, at der i praksisplanen tydeliggøres, hvilke forpligtigelser lægerne har i forhold til at holde sig opdateret på de kommunale tilbud, og hvilke opgaver der knytter sig til KLU i den sammenhæng.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Udvalget vægter den løbende dialog med lægerne, herunder via praksiskonsulenten med henblik på at sikre lægernes kendskab til de kommunale tilbud.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Orientering om oplæg til budgettemadag den 11/4-19.

Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 5. april 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer