Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 9. maj 2019
Lokale: Flamingostuen, AKKC
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. § 18 Bevilling af tilskud til frivilligt socialt arbejde - 2019


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 84 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til forslag til fordeling af § 18 midler.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2019 afsat 409.147 kr. til uddeling samt overførte midler fra 2018 på 183.167 kr.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2019, er der indkommet 84 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om ca. 955.425 kr. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender forslag til fordeling af 493.085 kr.

Det er tidligere besluttet, at Frivilligrådet hvert år råder over 10.000 kr. til årets aktiviteter, dette beløb sættes op til 15.000 kr. i 2019. Der afholdes ikke Frivilligmesse i 2019, men der planlægges en event i forbindelse med uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2019 på Frivillig Fredag, og der afsættes 5.000 kr. til Frivilligprisen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender tilskud til foreninger, organisationer, private m.fl. som indstillet af Frivilligrådet i bilag med i alt 493.085 kr.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 4. april 2019, pkt. 5:

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 493.085 kr. efter § 18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Jørn Bertelsen, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Frivilligrådets forslag godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. § 18 Bevilling af tilskud til forsøgspulje - Vågekonetjenester


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 1 ansøgning til forsøgspuljen for Vågekonetjenester om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til Vågekonernes kørselsudgifter. Dette er en forsøgspulje på 5.000 kr. finansieret af restmidler fra 2018.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

I møde den 17. januar 2019 har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at der skal oprettes en forsøgspulje på 5.000 kr., der kan søges og bevilges til Vågekonernes kørselsudgifter. Denne pulje er finansieret af restmidler fra 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådetsindstillinger fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen deltaer under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 4. april 2019, pkt. 6:

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 5.000 kr. efter § 18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Jørn Bertelsen, Grethe Libergren og Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Frivilligrådets forslag godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR

Ældreomsorgsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt som muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af kommunens hjemmeside som en del af kvalitetsstanderne.

I bilag 1 findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar – marts 2019, enten er behandlet eller registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Der er 8 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. I alle disse sager er sagsbehandlingen dog påbegyndt.

Der er i perioden januar – marts 2019 blevet afgjort 64 sager, heraf har 4 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 17,3 dage.

I bilag 2 findes en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar – marts 2019 enten er behandlet eller registrerede som ”ansøgte” på Ældreområdet, det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Der er 42 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angiv tidsfrist. Der er i perioden januar – marts 2019 blevet afgjort 1.082 sager, heraf har 13 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden været 3,2 dage.

Der kan endnu ikke trækkes data på hjælpemidler grundet tekniske problemer.

I Visitationen er der fokus på at overholde sagsbehandlingstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 6:

Punktet udsættes.

Ældrerådet ønsker dette punkt drøftet på ekstraordinært møde den 7. maj. 2019. Det har ikke været muligt at se tabellen på IPads, derfor ønskes papirprint omdelt 7. maj 2019.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældrerådet, 7. maj 2019, pkt. 6:

Knud Jørgensen og Erik Nielsen var fraværende.

Ældrerådet tager sagsbehandlingstiderne til efterretning og roser indsatsen i Brønderslev Kommune.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 10:

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker ekstra fokus på tilgangen af borgere fra UngeCentret til Sundhed og Velfærd. I forlængelse heraf ønskes afholdt et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Udvalget vurderer ikke, at yderligere konsulentundersøgelser af området vil være den rette løsning.

Udvalget lægger til grund, at forvaltningen fortsat har fokus på de arbejdsgange, som blev aftalt i forbindelse med PWC-processen i 2016/17.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2020 - forslag til råderum


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af ”Budgetproces og tidsplan for Budget 2020” på mødet den 13. februar 2019 igangsættes processen med beskrivelse af forslag til råderum på 1 % i alle fagudvalg.

Sagsfremstilling

Der igangsættes en proces, hvor der findes plads til råderum svarende til 1 % af alle serviceudgifter på alle fagområder.

Fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere forslag til råderum.

Økonomiudvalget orienteres på deres møde den 15. maj 2019, hvorefter forslagene sendes i høring.

Stabsforvaltningen foreslår, at arbejdet med råderum igangsættes ,og at udvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets forslag til råderum.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 6:

Sundhedsområdet ønskes så vidt muligt friholdt for besparelser henset til, at kommunen nu skal være visionskommune m.v.

Undersøge om der er muligheder ved at se på indlæggelser og genindlæggelser.

Udgiftsniveauet på handicap/psykiatriområdet kan måske reduceres yderligere.

Udvalget ønsker iværksat et møde med MED-udvalget om budget 2020.

Christen Bager og Lars Bisgaard kan ikke anbefale, at der udarbejdes afdækningskatalog med henvisning til kommunens samlede økonomiske status.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. maj 2019:

Genoptagelse af drøftelse fra mødet den 14. marts 2019 og status for arbejdet med råderum.

Beslutning

Udvalget var tilfredse med mødet mellem MED-udvalget, Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalget tager forvaltningens forslag til efterretning, idet det bemærkes, at der ikke er taget stilling til de fremlagte forslag.

Christen Bager kan ikke anbefale, at der udarbejdes et råderumskatalog med henvisning til kommunens samlede økonomiske status.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/DIR/ÆO/SS/ØK/HAR/BY

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Byrådet skal tage stilling til, om Sundhedsaftalen kan godkendes og udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019 og udpeger politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, den 2. maj 2019, pkt. 1:

Der er enighed i Ældrerådet om at indkalde til ekstraordinært møde den 7. maj kl. 15.00 i Brønderslev Hallen, for drøftelse af dette punkt.

Det er al for kort varsel at modtage tillægsdagsorden aftenen forinden Ældrerådsmødet. Derfor er punktet udsat til 7. maj 2019.

Jan Lindegaard Munkholt og Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Ældrerådet, den 7. maj 2019, pkt. 1:

Knud Jørgensen og Erik Nielsen var fraværende.

Samlet set finder Ældrerådet, at Sundhedsaftalen er et godt og velbeskrevet redskab. Rapporten er drøftet med følgende bemærkninger:

Ældrerådet har en formodning om, at det sundhedsfaglige personale ved Brønderslev Kommune er indforståede med, hvad Leon-princippet er.

Ligeledes ser Ældrerådet frem til, at de IT baserede værktøjer tages i brug som beskrevet i rapporten, således samarbejdet også styrkes mellem region og andre kommuner.

Hertil gør Ældrerådet opmærksom på, at omkring 20 % af befolkningen endnu ikke har adgang til IT.

Ældrerådet vil følge og være opmærksom på, at der etableres akutstuer, således Brønderslev Kommune er forberedte på tidlig hjemsendelse fra sygehus og ligeledes forebygge indlæggelser.

Ældreomsorgsudvalget, den 8. maj 2019, pkt. 12:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske udvalg.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Årsrapport over magtanvendelser 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2018 indberettet 7 magtanvendelser samt 113 tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet er der i 2018 indberettet 55 magtanvendelser samt 3 tilfælde af overgreb borger mod borger.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2018

Det Specialiserede Voksenområde

I Socialpsykiatrien arbejdes der hver dag med fokus på at minimere magtanvendelse.

Medarbejderne på området arbejder i dagligdagen samt gennem ekstern supervision og drøftelser på p-møde med fokus på, hvilken rolle de har i relationen/samarbejdet med borgerne. Medarbejdernes selvagens og valget af pædagogisk tilgang (bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation) har således en udtalt indflydelse på, om konflikter fremmes versus hæmmes og hvorvidt, vi dermed også forebygger udadreagerende adfærd og deraf afledt ”behov” for magtanvendelser.

I 2018 har medarbejderne på Hedebo arbejdet med forebyggelse af magtanvendelser og konflikthåndtering generelt. Medarbejderne har i satspuljeprojekt med Region Nordjylland fået undervisning i konflikthåndtering med særligt fokus på forebyggelse heraf. I denne forbindelse er der uddannet 4 vedligeholdelsesinstruktører, der skal sikre den fortsatte implementering og vedligeholdelse af metoder og teori. I de enkelte teams arbejdes der ved hvert teammøde med eventuelle magtanvendelser, som drøftes i læringsøjemed.

På Handicapområdet arbejdes der ligeledes hver dag bevidst med at undgå magtanvendelser gennem den pædagogiske tilgang, medarbejderne har til borgerne. Området oplever positive tilkendegivelser fra Socialtilsynet i forhold til den måde, der arbejdes forebyggende på.

I 2018 har området igangsat et KRAP-uddannelsesforløb (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), som også har en forebyggende effekt i forhold til at brug af magt.Dette uddannelsesforløb strækker sig ind til slut 2019.

Ældreområdet

Ældreområdet har i 2018 fortsat fokus på at inddrage VISO ved tilfælde med komplekse problematikker vedr. borgerne. På området er der blevet undervist i konflikthåndtering og voldsforebyggelse samt tryghed i mødet med borgeren, hvor målet er at mindske magtanvendelser.

På nogle af plejecentrene er der blevet undervist af den fast tilknyttede plejehjemslæge og ekstern konsulent i forhold til, hvordan medarbejderne kan håndtere enkelte borgeres seksualiserede adfærd fagligt og professionelt, ligesom det har været drøftet med den fast tilknyttede plejehjemslæge, hvordan situationer med beboere der slår, sparker og spytter på medarbejderne håndteres. Derudover har der været afholdt møder med demensvejleder for at forebyggemagtanvendelse – efterfølgende har det været med på triageringsmøder og en dialog med de pårørende for at skabe en fælles forståelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 4:

Ældrerådet tager Årsberetningen til efterretning, med anbefaling om, at personalet bliver opdateret via løbende kurser og vidensdeling.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, den 8. maj 2019, pkt. 16:

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Årsrapport utilsigtede hændelser 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2018.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I år 2018 er der rapporteret 1.047 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2017 var 991 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

313

315

42

18

15

703

Handicap- og Psykiatriområdet

136

22

6

0

23

187

Visitationen

0

0

0

4

0

4

Private udbydere

84

60

5

4

0

153

I alt

533

397

53

26

38

1.047

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald. Hændelserne er opgjort i alvorlighedsgraderne: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der er en UTH af alvorlighedsgraden ”Alvorlig skade” og to ”Dødelig”. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har modtaget 26 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 9 UTH er fra tværsektorielle samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en stigning fra 287 hændelsesanalyser i år 2017 til 329 i 2018. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd Brønderslev Kommune. Der har indtil 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH. I årene 2016 og 2017 ses et fald i antallet af indrapporterede UTH, som i 2018 er vendt til en mindre stigning. Det kan skyldes øget fokus på indrapportering. Der har været afholdt brushup kurser omkring UTH i forskellige områder og undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever. Det er af stor betydning, at det kvalitative arbejde med UTH fortsat prioriteres, så der laves hændelsesanalyser, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet inden for Sundhed og Velfærd.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 5:

Ældrerådet tager årsrapport til efterretning og takker for en god gennemgang af UTH.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, den 8. maj 2019, pkt. 17:

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om udfordringen omkring sundhedsdata


Resume

Sagsforløb: SS

Der er i perioden 2018 til foråret 2019 sket er række ændringer på landsplan, som har afgørende betydning for levering af sundhedsdata til brug i kommunerne. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har forsøgt at samle et overblik over de væsentligste ændringer og konsekvenserne heraf.

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er i perioden 2018 til foråret 2019 sket er række ændringer på landsplan, som har afgørende betydning for levering af sundhedsdata til brug i kommunerne. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har forsøgt at samle et overblik over de væsentligste ændringer og konsekvenserne heraf.

Ny DRG-model (takst system)

Aktiviteten for kommunerne afregnes på baggrund af en grupperingslogik (takst system), hvor patienter grupperes i et overskueligt antal klinisk meningsfulde grupper i forhold til diagnose og økonomi. Dette kaldes DRG. DRG er en forkortelse for ”diagnoserelaterede grupper” og et redskab, der bruges til at beregne gennemsnitsomkostninger for indlæggelser på landets sygehuse.

Staten bruger DRG-systemet til at takstfinansiere og fastlægge de overordnede finansieringsmæssige rammer for sundhedsvæsenet. På lokalt niveau bruger regioner, sygehus- og afdelingsledelser systemet til at lægge budget, styre og afregne aktiviteten. DRG anvendes også i afregningen af den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering.

På grund af udviklingen i sygehusenes behandling fjernes fra 2018 skelnen mellem indlæggelse og ambulant behandling, og i stedet beregnes en takst for det samlede behandlingsforløb, som kan bestå af både indlæggelse og ambulante besøg. Genindlæggelse indenfor 12 timer er også med i det samlede forløb for patienten.

Det giver databrud og der kan ikke på nuværende tidspunkt laves historiske data på ændringer f.eks. antal indlæggelser over tid.

Aldersdifferentieret kommunal medfinansiering

DRG-taksterne er udgangspunktet for den kommunale medfinansiering. Frem til 2018 betalte kommuner f.eks. 34 % af DRG-taksten ved indlæggelser dog med et loft pr. indlæggelse. Fra 2018 er den kommunale medfinansiering blevet aldersdifferentieret.

Det bevirker, at småbørn og ældre borgere fremadrettet vægtes tungere i afregningen end aldersgruppen 3-64 år. Det sker efter en forudsætning om at småbørn og ældre er kommunerne i forvejen i kontakt med, og derfor har bedre mulighed for at påvirke. Ændringen betyder, at kommunen medfinansierer 45 % af DRG-taksten for de 0-2 årige, 20 % af DRG-taksten for 3-64 årige, 45 % af DRG-taksten for de 65-79 årige og 56 % af DRG-taksten for den 80+ årige.

Ændringerne i den aldersdifferentierede medfinansiering og den samtidige ændring i takstsystemet har blandt andet betydet, at det ikke er muligt at afgøre om ændringer i udgifter til kommunal medfinansiering i 2018 skyldes den aldersdifferentierede medfinansiering, stigning i aktivitetsniveauet eller den nye grupperings-logik.

Ny registreringsmodel (LPR3) på landsplan

Langt de fleste af de sundhedsdata, som Brønderslev Kommune kan trække fra eSundhed, stammer fra regionernes indberetninger til Landspatientregisteret (LPR). Landspatientregisteret er blevet moderniseret og de 5 regioner er i perioden februar-marts 2019 overgået til landspatientregister version 3 (LPR3).

Det betyder, at der i en periode vil være et ufuldstændigt datagrundlag. På nuværende tidspunkt ved Sundhedsdatastyrelsen ikke, hvor stor variationen vil være i de indberettede data og dermed datakvaliteten. Styrelsen har udarbejdet en uddataplan for, hvornår der igen kan leveres valide data. Data, der anvendes til kommunal medfinansiering, forventes på nuværende tidspunkt klar i uge 2 i 2020.

Sundhed- og Ældreministeriets udmeldinger om kommunal medfinansiering

Regeringen har besluttet at fastfryse den kommunale medfinansiering i 2019, således kommunerne får budgetsikkerhed i indeværende år. Budgettet fastfryses til de enkelte kommuners fastlagte budget for 2019. Betalingen sker i aconto-betalinger i perioden 1. april 2019 til 1. april 2020.

Sundhed- og Ældreministeriets udmeldinger om betaling for færdigbehandlede patienter mm.

På baggrund af overgang til LPR3 har Sundheds- og Ældreministeriet besluttet, at der ikke foretages en sær-opkrævning fra kommunerne til regionerne for afregning af sengedage for færdigbehandlede patienter og indlagte på hospice samt for genoptræning på sygehuse i overgangsperioden. Der vil ligeledes ikke ske en sær-opkrævning fra kommunerne til staten for afregning af sengedage for færdigbehandlede patienter.

For ovennævnte datasæt forventes det, at overgangsperioden løber frem til sommeren 2019. Herefter vil der ske en år til dato afregning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


12. Forslag til drøftelser med KL's Sundheds- og Ældreudvalg


Resume

Sagsforløb: SS

Drøftelse af brev fra KL vedrørende forslag til emner, som Brønderslev Kommunes Social- og Sundhedsudvalget eventuelt ønsker at drøfte med KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Sagsfremstilling

KL's Sundheds- og Ældreudvalg tiltrådte i april 2018, og har i løbet af det første år bl.a. haft fokus på at definere, hvilke indsatsområder udvalget skal have fokus på i valgperioden. Udvalget har besluttet at have et særligt fokus på følgende områder:

 • Et styrket nært sundhedsvæsen med fokus på tryghed for borgeren gennem øget kvalitet, rette kompetencer og styrket samarbejde
 • En fokuseret forebyggelsesindsats med særlig fokus på sundere børn og unge
 • Et godt og selvstændigt ældreliv med respekt for den enkelte.

Ved Sundheds- og Ældreudvalgets debat på Kommunalpolitisk Topmøde den 22. marts 2019 fik udvalget input til det videre arbejde. Udvalget ønsker at drøfte det videre arbejde med de enkelte fagudvalg og kommuner.

KL's Sundheds- og Ældreudvalg planlægger, i valgperioden, at besøge en række kommuner for at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet. Møderne kan tage udgangspunkt i, hvad der optager fagudvalget i værtskommunen og evt. kombineres med at besøge lokale institutioner eller tilbud.

På baggrund af dette opfordres de enkelte kommuner til at indsende forslag til emner, som kommunen ønsker at drøfte med KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag KL's Sundheds- og Ældreudvalg.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker vurderet, om der er behov for at drøfte vederlagsfri fysioterapi. Såfremt der er grundlag for at fortsætte drøftelsen, sættes punktet på dagsordenen med KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Kommunefordelte tal for regeringens mål for social mobilitet


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering fra KL om kommunefordelte tal for regeringens mål for social mobilitet.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen fastsatte i 2016 de ”10 mål for social mobilitet”, som den ønsker skal præge arbejdet på socialområdet.

Det er aftalt mellem regeringen og KL, at KL bidrager til at formidle de kommunefordelte tal for de enkelte mål, hvoraf seneste kommunefordelte opgørelse er vedhæftet som bilag. KL har ligeledes i 2016 og 2017 udsendt de tidligere kommunefordelte opgørelser.

De 10 mål for social mobilitet fastsætter ikke et fast måltal for udviklingen – hverken på kommuneniveau eller på landsplan. Målene sætter i stedet retning for det sociale arbejde i Danmark, hvor de overordnede sigtelinjer er, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre skal være socialt udsatte.

Børne- og Socialministeriet udgav i december 2018 Socialpolitisk Redegørelse, som bl.a. beskriver udviklingen på de 10 sociale mobilitetsmål og indeholder nærmere analyser af de forskellige målgrupper på socialområdet.

Oversigterne er udarbejdet af Børne- og Socialministeriet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering fra Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Referat fra bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S den 3. april 2019 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. april 2019. På mødet blev bl.a drøftet:

 • Økonomi
 • Interessentskabskontrakt
 • Status på udlejning af lokaler i sundhedshuset
 • Daglig drift og servicefunktioner

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 29. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer