Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 12. juni 2019
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Status på Bevæg dig for livet - Senior


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/FK

Brønderslev Kommune og Bevæg dig for livet har indgået et 2½- årigt projektsamarbejde ”Bevæg dig for livet – Senior”. Formålet er at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år.

Projektet har været med til at etablere en lang række nye aktivitetstilbud i Brønderslev Kommune, og seniormålgruppen har taget tilbuddene til sig.

Halvvejs igennem projektet fremlægges hermed til orientering en status på resultaterne og midtvejsevalueringen af hele Bevæg dig for livet – Senior projektet.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune og DGI/DAI indgik i juni 2017 et 2½- årigt projektsamarbejde i ”Bevæg dig for livet – Senior”. Formålet er at aktivere flere af kommunens borgere over 60 år. Bag beslutningen stod både Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget – finansieringen er udelukkende kommet fra Social -og Sundhedsudvalget og Fritids- og Kulturudvalget. Der er ansat en projektleder i 18,5 timer/uge, som er organiseret i Afdelingen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning.

I Bevæg dig for livet - Senior er der fokus på at aktivere flere danskere i aldersgruppen 60+ gennem flere målrettede tiltag både i og uden for foreningerne. Målet er, at de samlede aktivitetstilbud til målgruppen skal kortlægges, synliggøres og kommunikeres. Dette skal understøtte Bevæg dig for livet - Seniors overordnede tredelte mål om at:

 1. fastholde seniorer i foreningsregi
 2. få flere seniorer i foreninger
 3. aktivere ikke foreningsvante seniorer

I Brønderslev Kommune har Bevæg dig for livet – Senior arbejdet med en partnerskabsmodel med kommunens frivillige idrætsforeninger. Partnerskabets indhold har variereret fra forening til forening, men overordnet har det rettet sig mod følgende indsatser i forhold til at få flere medlemmer:

 • markedsføring af foreningens eksisterende tilbud
 • afholdelse af åbent hus-arrangementer
 • gennemførelse af introduktionsforløb
 • etablering af nye aktivitetstilbud i foreningerne

Den erklærede målsætning om 15 % flere foreningsaktive seniorer frem mod 2019 blev næsten allerede indfriet i 2018, hvor de lokale foreninger oplevede en medlemsfremgang på 12 % svarende til 307 nye seniormedlemmer. Medlemsfremgangen afspejler sig i særdeleshed hos Bevæg dig for livet – Seniors partnerskabsforeninger, der næsten alle har fået flere medlemmer i målgruppen.

I 2019 har en del af indsatserne i Bevæg dig for livet – Senior rettet sig mod andre arenaer end foreningslivet. Det har eksempelvis betydet, at følgende initiativer er blevet søsat:

 • Royal Run på udvalgte plejecentre
 • opkvalificering af medarbejdere og frivillige på aktivitetsområdet
 • bibliotekssamarbejde om at få flere fysisk aktive
 • gåprojekt i samspil med frivillige aktører

Foruden ovenstående indsatser har der siden efteråret 2018 kørt et pilotprojekt – ”Sundhed på Tværs” - i Bevæg dig for livet – Senior regi med henblik på at understøtte borgernes udslusning fra de kommunale rehabiliteringstilbud til foreningslivet. Det overordnede formål med projektet er, at flere borgere fastholdes i fysisk aktivitet gennem foreningstilbud i Brønderslev Kommune frem for at modtage et forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud i kommunalt regi.

Overordnet set har projektet omhandlet følgende elementer:

 • brobygning – ledsaget overgang til foreningslivet af kommunalt personale. Foreningstilbud som en del af den udbudte træning
 • netværksdannelse mellem idrætsforeninger og sundhedscentre
 • opkvalificering af idrætsforeningernes instruktører og bestyrelsesmedlemmer i forhold til nye målgrupper

Projektet har givet værdifulde erfaringer og en samarbejdsmodel mellem foreninger og personalet i sundhedscentrene. Samtidig har det allerede kastet en række nye medlemskaber af sig fra borgergrupper, der ellers kan være svære at finde relevante foreningstilbud til.

National midtvejsevaluering

På tværs af de 5 Bevæg dig for livet – Senior kommuner er der i foråret lavet en midtvejsevaluering i samarbejde med Ineva.

De involverede Bevæg dig for livet - Senior kommuner udtrykker stor tilfredshed med en tilpasset model, der imødekommer lokale behov. Samtidigt oplever både kommuner og idrætsorganisationer at have skabt gensidig værdi.

Projektet vurderes at have bidraget positivt til tilblivelsen samt videreudviklingen af tværsektorielle samarbejder og relationer mellem særligt sundhedsforvaltningerne og kultur- og fritidsforvaltningerne i kommunerne. For at understøtte det tværsektorielle samarbejde bedst muligt opleves ledelsesmæssig opbakning at være en nødvendighed. Dette primært fra den kommunale ledelse i de involverede forvaltninger. Delprojektlederens rolle som koordinerende organ opleves værdifuld og vigtig for Bevæg dig for livet – Seniors visionsarbejde.

Fremadrettet anbefales det at bibeholde og udvikle netværksmøder, hvor interesserede kommuner uden for Bevæg dig for livet - visionssamarbejdet inviteres til deling af gode erfaringer med projektet. Dette vurderes at kunne inspirere til at indarbejde visionselementer eller konkrete aktiviteter i kommuner uden for Bevæg dig for livet regi og derved skabe større opmærksomhed omkring Bevæg dig for livet - Senior.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, leder Helle Rasmussen og konsulent Morten Borregaard Poulsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Fin gennemgang, som tages til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Tiltag til forbedring af sundhedstilbud i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS

Udvalgsformand Martin Bech ønsker en drøftelse af, hvordan de generelle sundhedstilbud i kommunen kan forbedres.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Martin Bech ønsker fokus på, hvordan de generelle sundhedstilbud i kommunen kan forbedres, herunder om ledige ydernumre i almen praksis kan besættes via offensive rekrutteringstiltag. Der ønskes en åben drøftelse i udvalget, hvor følgende ideer kan indgå:

 • informationsmøde for potentielle læger
 • kan kommunen medvirke til at besætte ledige ydernumre ved at være behjælpelig med at søge midler i centrale puljer? Aktuelt er der en pulje til etablering af sundhedshuse, men der kunne også opstå andre muligheder
 • kan de bygningsmæssige rammer på det kommunale sundhedstilbud på Sofielund (Sundhedscenter Øst) højnes via centrale puljer?
 • kan der skabes relevante synergier mellem kommunale tilbud og almen praksis?
 • andre ideer som kan højne de kommunale sundhedstilbud?

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker udarbejdet et oplæg til strategi for rekruttering af nye læger.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om udfordringer i forbindelse med Nexus og Fælles Sprog III


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

I marts 2018 blev implementeringen afden fælleskommunale dokumentationsmetode Fælles Sprog lll (FSIII) i Nexus (elektronisk omsorgsjournal) sat i bero, da pakkemodellen, som Brønderslev Kommune har valgt at benytte til visitering og levering af ydelser, ikke understøttes systemmæssigt. Der har været en dialog med KMD om løsning af problemet.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udfordringerne i forbindelse med fastholdelse af pakkemodellen i FSIII-implementeringen i Nexus.

Sagsfremstilling

Når en borger modtager hjælp fra Brønderslev Kommune, bevilges borgeren en eller flere forskellige ydelser samlet i én pakke.

Det overordnede princip i pakkemodellen er, at der er beregnet en samlet tid for pakken, og medarbejderen, som varetager besøget i borgerens hjem, kan tilpasse pakkens enkeltydelser til borgerens aktuelle behov, og skal således ikke overholde tidsplanen for den enkelte ydelse, men derimod stræbe efter at overholde den samlede tid, der er afsat til pakken. Det vil sige, at pakkemodellen muliggør fleksibilitet i tilrettelæggelsen af den bevilgede hjælp, da medarbejderen i samspil med borgeren foretager en faglig vurdering af de aktuelle behov på det enkelte besøg.

Pakker revisiteres ikke ved mindre indsatsvariationer, men først når behovet for støtte eller hjælp er ændret i en sådan grad, at der skal en anden indsats til.

Ved hvert besøg er det angivet, hvilken hjælp borgeren skal modtage, og medarbejderen, der leverer hjælpen, trykker start og godkend på pakken i én arbejdsgang, uanset om pakken indeholder én eller flere ydelser.

Det var et krav og en forudsætning fra ledelsen, at pakkemodellen skulle fastholdes, da KMD i september 2015 blev leverandør af Nexus, men det har imidlertid vist sig, at FSIII i Nexus ikke kan håndtere Brønderslev Kommunes pakkemodel, som den er for nuværende.

I FSIII i Nexus kan Visitationen godt bevilge en pakke, men den skal planlægges på enkeltydelser på alle besøg, hvilket vil medføre flere klik på telefonen, da medarbejderen skal starte og godkende hver enkeltydelse, og der vil således ske flere afbrydelser i besøget hos borgeren, når medarbejderen skal dokumentere. Administrativt vil planlægningen på enkeltydelser også blive meget ressourcetung, da hele pakken skal revisiteres og replanlægges, hvis der ændres i bare én enkeltydelse.

Ledelsen i Sundhed og Velfærd satte den 15. marts 2018 implementeringen af FSIII i Nexus i bero. Der har efterfølgende været dialog med KMD om løsning af problemet, og i møde den 27. maj 2019 præsenterede KMD en mulig løsning, der arbejdes videre med.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


6. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

På Finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 16,3 mio.kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét viser et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr. De væsentligste årsager til merforbruget er:

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som vedrører forventet mindreforbrug til tjenestemænd, herunder pension til tjenestemænd. Derudover forventes mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark og et mindreforbrug på Nordjyllands Beredskab.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere børn i dagplejen. Derudover forventes merforbrug på SFO pga. færre indtægter, samt merforbrug på Udsatte børn og unge.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på 18,7 mio. kr., der hovedsageligt vedrører Integrationsområdet pga. færre flygtninge samt efterregulering af bl.a. refusion. Derudover blev der ved budgetlægningen budgetteret med et beløb til at modstå konjunkturændringer, hvilket der ikke er behov for. På området er der vedtaget en strategi for "borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet". Strategien forventes at bidrage med et mindreforbrug.

På Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ændring i antal pladser på plejecentre samt pladstyper. Derudover forventes der et merforbrug på hhv. boligstøtte samt hjælpemidler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 13,9 mio. kr. som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,0 mio.kr. som udelukkende vedrører vintertjeneste.

På det samlede børn- og ungeområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for evt. tilgang resten af året.

Direktionen deltager i behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen, 7. maj 2019, pkt. 8:

Pga. mindre udgifter på beskæftigelses- og integrationsområdet og merindtægter med baggrund i overgangsordningen for udligning, udviser det samlede billede et overskud i forhold til budget.

Udfordringen på det specialiserede voksenområde er umiddelbart vanskelig at reducere hurtigt. Kommunens medvirken i KL-partnerskabet ”Projekt om bedre styring på socialområdet” kan evt. give bud på indsatsområder. Ligeledes kunne det overvejes at få foretaget en ekstern screening af de aktive sager på området med henblik på ideer til yderligere indsatser for reduktion af udgiftsniveauet.

Inden der evt. foretages yderligere på ældreområdet, anbefales det at afvente effekten af de allerede igangsatte indsatser for håndtering af udfordringerne på ældreområdet

Det konstateres, at der på nuværende tidspunkt er opnået næsten balance mellem forventede udgifter og budget indenfor udsatte børn og unge

Udviklingen i antal ydelsesmodtagere på beskæftigelsesområdet følges løbende, da vurderingen aktuelt er på data for januar måneds forbrug. En evt. mere positiv vurdering af udgiftsudviklingen på området vil ske ved 2. budgetopfølgning.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Da der ikke er kommet midler via sidste finanslov, foreslår Direktionen, at der laves følgende omplaceringer vedr. tilpasningspuljer jf. budgetaftale 2019:

 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget

Teknik- og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 21:

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 7. maj 2019, pkt. 3:

Opfølgningen taget til efterretning.

Udvalget ønsker en nærmere belysning af fordele og muligheder ved oprettelse af et gæstedagplejehus i den østlige del af kommunen.

Steen Søgaard Pedersen og Lars Bisgaard var fraværende.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 8. maj 2019, pkt. 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Line Vanggaard Pedersen og Klaus Riis Klæstrup var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 5:

Udvalget har fremsendt sag om plejecenterområdets økonomi i lyset af beslutningerne om plejecenterstrukturen. Denne sag er behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019.

Udvalget er opmærksom på den indarbejdede besparelse på sygeplejeområdet på 3 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020. Det er forventningen, at besparelsen kan opnås i 2020, men det er endnu for tidligt at vurdere, om målet på 3 mio. kr. fuldt ud kan nås i 2019. Dette vil fremgå af budgetopfølgning 2.

Endelig vurderer udvalget, at merudgifterne til hjælpemidler og boligydelse er uomgængelige.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. maj 2019, pkt. 6:

Udvalget ønsker ekstra fokus på tilgangen af borgere fra UngeCentret til Sundhed og Velfærd. I forlængelse heraf ønskes afholdt et fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Udvalget vurderer ikke, at yderligere konsulentundersøgelser af området vil være den rette løsning.

Udvalget lægger til grund, at forvaltningen fortsat har fokus på de arbejdsgange, som blev aftalt i forbindelse med PWC-processen i 2016/17.

Lars Bisgaard var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 9. maj 2019, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Margit Chemnitz var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Udvalgene og forvaltningerne forventes at tage initiativer til minimering af overskridelser. Ved næste budgetopfølgning skal der rapporteres og følges op på iværksatte initiativer.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Byrådet, 22. maj 2019, pkt. 5:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. juni 2019:

I forlængelse af Økonomiudvalgets indstilling foreslår Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, at udvalget drøfter, hvilke initiativer der ønskes videreført/iværksat med henblik på at minimere overskridelserne.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tager Økonomiudvalgets henstilling til efterretning, og imødeser, at forvaltningen fortsat er opmærksom på at opnå mulige besparelser. Udvalget er samtidig opmærksom på, at merudgifterne på udvalgets område er betinget af udefrakommende faktorer, og at det bliver vanskeligt at opnå en balance i 2019.

Udvalget har vurderet, om forslag til råderum i 2020 kunne effektueres allerede i 2019, men vurderer, at der ikke vil være et væsentligt provenu heraf i 2019.

Udvalget ønsker fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget afholdt i august måned.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2020


Resume

Sagsforløb: SS

Udvalget orienteres om arbejdet med at afdække behov for budgetkorrektioner og opsamlede ønsker til budget 2020.

Sagsfremstilling

Ved de årlige budgetforhandlinger drøftes såvel besparelsesmuligheder som budgetkorrektioner og ønsker.

Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at afdække behovet for budgetkorrektioner samt samle op på eventuelle ønsker til det kommende budget. Der gives på mødet en status for dette arbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget anmoder forvaltningen om til næste møde at fremlægge forslag til tekniske korrektioner og ønsker til budget 2020. Desuden ønsker udvalget forslag til scenarier for indhold og placering af et Sundhedscenter Øst præsenteret.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


8. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019


Resume

Sagsforløb: BS/BE/ÆO/SS/BY

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Byrådet skal tage stilling til, om Sundhedsaftalen kan godkendes og udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes henimod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne

2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdspartner

3. Større lighed i sundhed

4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår

5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særlig fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019 og udpeger politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Indstilling

Ældrerådet, 7. maj 2019, pkt. 1:

Samlet set finder Ældrerådet, at Sundhedsaftalen er et godt og velbeskrevet redskab. Rapporten er drøftet med følgende bemærkninger:

Ældrerådet har en formodning om, at det sundhedsfaglige personale ved Brønderslev Kommune er indforståede med, hvad Leon-princippet er.

Ligeledes ser Ældrerådet frem til, at de IT baserede værktøjer tages i brug som beskrevet i rapporten, således samarbejdet også styrkes mellem region og andre kommuner.

Hertil gør Ældrerådet opmærksom på, at omkring 20 % af befolkningen endnu ikke har adgang til IT.

Ældrerådet vil følge og være opmærksom på, at der etableres akutstuer, således Brønderslev Kommune er forberedt på tidlig hjemsendelse fra sygehus og ligeledes forebygge indlæggelser.

Knud Jørgensen og Erik Nielsen var fraværende.

Direktionen, 7. maj 2019, pkt. 7:

Direktionen anbefaler forslaget og anbefaler, at alle de udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 12:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske klynger.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. maj 2019, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Udvalget anbefaler, at alle udvalg, som er berørt af aftalen, repræsenteres i de politiske udvalg.

Lars Bisgaard var fraværende.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Handicaprådet, 21. maj 2019, pkt. 7:

Til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Byrådet, 22. maj 2019, pkt. 13:

Udsat.

Fraværende:

Poul Erik Andreasen (Kurt Kristensen mødt)

Lars Bisgaard (Birger Lyngholm mødt)

Supplerende sagsfremstilling til fornyet udvalgsbehandling:

Udvalget anmodes om at drøfte det endelige forslag til Sundhedsaftale og indstille en politisk repræsentant til de politiske klynger.

Børne- og Skoleudvalget, 4. juni 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Udvalget peger på formanden Lone Lex.

Lars Bisgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 12:

Sundhedsaftalen indstilles godkendt og Ole Jespersgaard indstilles udpeget som repræsentant til den politiske klynge.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 12. juni 2019, pkt. 10:

Udvalget peger på næstformand Line Vanggaard Pedersen.

Beslutning

Sundhedsaftalen indstilles godkendt, og Martin Bech indstilles udpeget til den politiske klynge.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Statistik over Ankestyrelsens afgørelser på social- og sundhedsområdet


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/BS/HAR/ÆO/SS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2018. Rapporten viser, at Brønderslev Kommunes omgørelsesprocent ligger lidt over niveauet på landsplan.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 153 sager i Brønderslev Kommune. Her er 93 stadfæstet, i 20 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 32 tilfælde er sagen blevet hjemvist, og i 8 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 153 klagesager fra Brønderslev Kommune på social- og beskæftigelsesområdet.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Der er afgjort 14 klager inden for LAB-loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 11 af sagerne. I 2 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 1 sag er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om aktiv socialindsats (LAS)

Der er afgjort 24 klagesager inden for aktivloven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 14 af sagerne. I 9 sager er kommunens afgørelse blevet ændret, og 1 sag er blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om social pension (PL)

Inden for lov om social pension er der afgjort 5 klager over kommunens afgørelse. I alle 5 sager er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpenge (SDP)

Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 27 klagesager. I 2 af sagerne er kommunens afgørelse blevet ændret, og 3 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen. I de resterende 22 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelser.

Serviceloven (SL)

Inden for servicelovens område er der afgjort 77 klagesager. Heraf er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 38 af sagerne, 4 er blevet ændret, 27 er sendt tilbage kommunen til fornyet behandling og 8 sager er afvist.

Foruden ovenstående har der været 6 klager indenfor kategorien "øvrige", der dækker over almenboligloven, andre love (tidligere nævnsområder), boligstøtteloven, dagtilbudsloven, integrationsloven, kontantydelsesloven, lom om kompensation for handicappede i erhverv, repatrieringsloven og seniorjobloven. Her er kommunens afgørelse blevet stadfæstet i 3 af tilfældene, og i de resterende 3 sager er kommunens afgørelse blevet ændret.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune over niveauet på landsplan. Brønderslev Kommune har en omgørelsesprocent på 36, og for hele landet er omgørelsesprocenten 30. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i forhold til andelen af alle klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Direktionen, 30. april 2019, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Handicaprådet, 21. maj 2019, pkt. 9:

Handicaprådet anbefaler, at man systematisk arbejder med at uddrage læring af de sager der bliver omgjort således de samme fejl ikke går igen.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Selvforsyningsgrad - brug af tilbud inden for kommunen


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om status på Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om 90 % selvforsyning på det kommunale område efter redefinition af målsætningen i 2017, hvorefter 90 % selvforsyning skal omfatte såvel kommunale som private leverandører i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Målsætningen for Det Specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune er, at kommunen i videst muligt omfang benytter tilbud, som ligger inden for kommunegrænsen – enten kommunens egne tilbud eller tilbud hos andre udbydere inden for kommunegrænsen.

Målsætningen på 90 % er sat i erkendelse af, at mindre kommuner ikke kan have tilbud til alle målgrupper men, at kommunen på sigt bør have tilbud til egne borgere og kun købe det mest specialiserede hos andre udførere. Målet er ikke nået endnu, men der er stort fokus på dette på Det specialiserede område.

I 2015 viste en opgørelse, at der blev anvendt 68 % af egne tilbud – udelukkende kommunens egne tilbud.

Social- og Sundhedsudvalget ændrede definitionen i slutningen af sidste valgperiode således, at private tilbud inden for kommunens grænser, også tæller med i selvforsyningsgraden. Opgjort pr. maj 2019 er selvforsyningsgraden 78 %.

Den stigende selvforsyningsgrad siden 2015 består af to lige store ændringer. Dels betyder indregningen af de private tilbud en stigning i selvforsyningsgraden, dels at der løbende arbejdes med at henvise nye borgere til tilbud inden for kommunen. Det bemærkes, at der er tale om en langsom ændring af selvforsyningsgraden, idet borgere placeret på botilbud typisk bor der i en lang årrække, og dermed vil selvforsyningsgraden primært blive påvirket af nye borgere, der skal have et tilbud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og controller Anja Bjerrum deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Frivilligrådet inviteres til fællesmøde i november.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 14. juni 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer