Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 22. august 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Lars Bisgaard var fraværende.

Lasse Risgård deltog i behandlingen af punkt 8 og 11-19.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Budgetopfølgningen på udvalgets område findes i vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Udvalget noterer sig, at merudgifterne kan henføres til nogle få dyre borgere, og dermed er uomgængelige. Udvalget noterer sig endvidere, at der i forvaltningen arbejdes med at nedbringe merudgifterne, ligesom der er taget en række politiske initiativer for at nedbringe udgifterne.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - høringssvar råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: SS

Høringssvar til forslag til råderumspulje, der er indkommet fra relevante råd, nævn og udvalg, fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget udsendte forslag fra fagudvalgene til råderumspuljer til høring i relevante råd, nævn og udvalg i juni md. 2019.

Det blev understreget under høringsprocessen, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag, herunder prioritering af disse.

Høringssvar behandles på fagudvalgenes møder i august måned og på Økonomiudvalgets møde den 28. august 2019.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Christen Bager kan ikke anbefale, at der udarbejdes afdækningskatalog med henvisning til kommunes samlede økonomiske status.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2020 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: SS

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2020 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således, der opretholdes uændret serviceniveau.

Når økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er indgået, kommer der nye skøn for pris- og lønfremskrivningen som betyder, at nogle af tallene på opmærksomhedslisten vil blive justeret i forhold til de nye pris- og lønfremskrivninger.

Punkterne fra opmærksomhedslisten bliver ikke indarbejdet i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Korrektionerne foreslås oversendt til budgetdrøftelserne om budget 2020, dog således at korrektionen for nye borgere overtaget fra UngeCentret bør være 1,9 mio.kr. for at have alle relevante borgere med.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2020


Resume

Sagsforløb: SS

Arbejdet med at afdække behov for budgetkorrektioner og opsamlede ønsker til budget 2020 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ved de årlige budgetforhandlinger drøftes såvel besparelsesmuligheder som budgetkorrektioner og ønsker.

Fagforvaltningen er i øjeblikket i gang med at afdække behovet for budgetkorrektioner samt samle op på eventuelle ønsker til det kommende budget. Der gives på mødet en status for dette arbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 7:

Udvalget anmoder forvaltningen om til næste møde at fremlægge forslag til tekniske korrektioner og ønsker til budget 2020. Desuden ønsker udvalget forslag til scenarier for indhold og placering af et Sundhedscenter Øst præsenteret.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. august 2019:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger forslag til ønsker til budget 2020. Bilaget indeholder en opsamling på de drøftelser, som udvalget løbende har haft i forhold til det kommende års budget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke ønsker, der skal indgå i budgetlægningen for 2020.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget indstiller de følgende ønsker oversendt til budgetdrøftelserne for 2020:

 • bevæg dig for livet, senior
 • Sundhedscenter Øst

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Udgiftsanalyse på Det Specialiserede Socialområde


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om status for udmøntning af Kommunekontaktrådets (KKR) beslutning om udgiftsreduktion på 5 % på tilbud omfattet af Nordjysk Socialaftale for perioden 2016-2020.

Sagsfremstilling

KKR besluttede i 2017, at der skulle udmøntes en udgiftsreduktion på tilbud omfattet af Nordjysk Socialaftale på 5 % for perioden 2016-2020.

KKR får årligt forelagt en opfølgning på denne beslutning, og opgørelsen for 2019 viser, at kommunerne samlet har opnået en udgiftsreduktion på 6,6 %. Brønderslev Kommune har i samme periode opnået en udgiftsreduktion på 9,3 % på myndighedsområdet og 2,4 % på udføreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Øget fokus på beskæftigelse på Det Specialiserede Socialområde


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Sundhed og Velfærd skal øge fokus på beskæftigelse for målgruppen på førtidspension, herunder arbejde videre med indgåelse af samarbejdsaftale med KLAPjob (Kreativ, Langsigtet, Arbejds-Planlægning) med henblik på at bringe borgere i §§ 103 og 104 tilbud på såvel offentlige som private tilbud ud på arbejdsmarkedet.

Sagsfremstilling

Der er siden vedtagelse af Masterplanen 2013 arbejdet målrettet med fokusskifte fra ”beskyttet til støttet”, hvor fokus har været på at selvstændiggøre borgere med handicap mest muligt. Herunder at den enkelte borger arbejder med udviklende mål i det omfang, som passer til den enkelte borger. Som en del af dette, ses et behov for at rette et særligt fokus på beskæftigelse.

Det er kun omkring en tredjedel af alle borgere med et større handicap, der har et job. Regeringen kom i september 2018 med udspillet ”Flere mennesker med handicap skal i job”, hvor Regeringen præsenterede et mål om, at 13.000 flere borgere med et større handicap skal i fleksjob eller ordinær beskæftigelse inden 2025. Det er et ambitiøst mål, som de nordjyske kommuner deler. Omregnet til nordjyske forhold svarer det til ca. 1.300 borgere.

Målene i Nordjysk Socialaftale 2018-2020 flugter med regeringsudspillet, idet de nordjyske kommuner og Region Nordjylland har udpeget samarbejdet mellem social- og beskæftigelsesområdet som et fokusområde. Hensigten er at understøtte, at flere borgere med handicap bliver tilknyttet arbejdsmarkedet, idet beskæftigelse giver øget livskvalitet, et socialt netværk og ikke mindst giver borgeren nye kompetencer. Beskæftigelse kan endvidere have personlige gevinster for borgeren. Som person vil man ofte identificere sig med sit job. Dette gør sig også gældende for borgere med et handicap, uanset om der tale om et beskyttet beskæftigelsestilbud, skånejob, fleksjob eller et ordinært job.

Når en borger på førtidspension kommer i beskæftigelse, vil det alt andet lige øge borgerens egenmestring. Det er ikke alene et gode for borgeren, men det giver også en økonomisk gevinst for kommunerne. Tal fra Implement (konsulentfirma) viser, at en kommune i gennemsnit sparer ca. 65.000 kr. pr. år, hvis en borger med førtidspension går fra at være uden for arbejdsmarkedet til at komme i løntilskud (skånejob).

For borgere med et handicap kan vejen til et arbejde have mange udfordringer. Foruden de personlige udfordringer, kan der også være udfordringer i forhold til at finde det rette match med en relevant virksomhed, ligesom samarbejdet med kommunen kan indeholde udfordringer.

Landsforeningen LEV, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive vanskeligheder, har indsatsen ”KLAPjob”. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har udviklingshæmning, autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

På Det Specialiserede Område i Brønderslev Kommune er en række borgere i offentlige og private tilbud. Ved at øge fokus på at få borgerne i beskæftigelse vil dette sætte krav til leverandørerne om aktivt at have fokus på at understøtte, at så mange som muligt af borgerne kommer i ”beskæftigelse”/skånejob.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der indgås aftale med LEV om KLAPjobs.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 13. august 2019, pkt. 6:

Handicaprådet indstiller, at der indgås aftale med LEV om KLAPjobs. Handicaprådet ser generelt meget positiv på, at der skabes flere KLAPjobs for borgere i målgruppen.

Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Forvaltningens forslag godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


9. Tids- og procesplan for Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et revideret udkast til tids- og procesplan for udarbejdelse af sundhedspolitikken.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte procesplanen.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken skal være en overordnet politik, som gælder hele Brønderslev Kommune. Politikken bør være tværgående og sikre, at der er sammenhæng, systematik og kvalitet i den samlede sundhedsmæssige indsats. Sundhedspolitikken skal være med til at skabe synlighed, fælles fokus på sundhed og tydeliggøre Brønderslev Kommunes ambitioner på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Målgruppen for Sundhedspolitikken er alle borgere i Brønderslev Kommune.

For at kvalificere sundhedsindsatsen i Brønderslev Kommune vil den kommende sundhedspolitik tage udgangspunkt i den aktuelt bedste viden og anbefalinger. Her er der blandt andet tale om KL’s nye Sundhedsudspil, data fra Sundhedsprofil 2017 og anbefalinger i Sundhedsstyrelsens 11 reviderede forebyggelsespakker. Sundhedspolitikken kan med fordel bygges op omkring en overordnet vision for sundhedsområdet med tilhørende pejlemærker og handleplaner. Handleplanerne udarbejdes efter sundhedspolitikken er politisk godkendt, og administrationen vil efterfølgende implementere dem i det kommunale sundhedsarbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter:

 • vision og pejlemærker for den kommende sundhedspolitik
 • hvilke elementer skal indgå i tids- og procesplan for udarbejdelse af politikken
 • forventninger til den endelige Sundhedspolitik.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2018, pkt. 9:

Udvalget ønsker at udforme en sundhedspolitik, der inddrager alle udvalg, og dette er den væsentligste udfordring for at sikre bred trækkraft til en ny sundhedspolitik. Udvalget er i den forbindelse opmærksom på, at Byrådet har besluttet at udarbejdet en ny vision for 2025, hvor sundhed kan blive er særligt fokusområde.

Udvalget er endvidere opmærksom på, at sundhedspolitikken skal gå hånd i hånd med visionskommune-arbejdet, som kommunen er indgået i i samarbejde med DIF og DGI.

Udvalget ønsker fastlagt en strategi, hvor udfordringerne i sundhedsprofilen bliver håndteret via et særligt fokus på at forebygge fysisk inaktivitet. Det er forventningen, at øget fokus på aktivitet og inaktivitet kan reducere en række af de øvrige udfordringer, som er skitseret i sundhedsprofilen.

Udvalget finder, at formuleringerne omkring røg bør formuleres blødere. Derudover bør der også være fokus på misbrug.

Det ligger udvalget på sinde, at sundhedspolitikken også adresserer de unge kvinder med ondt i livet.

Udvalget opfordrer til, at der søges udarbejdet SMART’e mål, så det er muligt at måle på effekterne af sundhedspolitikken.

Procesplan drøftes, når udvalget genoptager drøftelsen.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. februar 2019:

På baggrund af drøftelsen i Social- og Sundhedsudvalget den 6. december 2018 har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejdet udkast til en tids- og procesplan for udarbejdelse af en sundhedspolitik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter procesplanen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2019, pkt. 3:

Udvalget tilslutter sig principperne i den fremlagte tids- og procesplan.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. august 2019:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har undersøgt mulighederne for at afholde et borgermøde efter det koncept, som tidligere er blevet fremvist Social- og Sundhedsudvalget. Prisen for arrangementet vurderes imidlertid til at være høj i forhold til det forventede udbytte af dagen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor udarbejdet et nyt udkast til proces og tidsplan for udarbejdelse af Sundhedspolitikken. I den nye procesplan er der fokus på inddragelse af borgerne og civilsamfundet primært i implementeringsfasen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Den fremlagte proces- og tidsplan godkendt.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Årsrapport - vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt en rapport over aktivitets- og udgiftsudviklingen vedrørende den vederlagsfrie fysioterapi i de nordjyske kommuner.

Sagen fremsendes til orientering i Social. og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Årsrapporten behandler udviklingen fra 2014 til 2018 med særligt fokus på udviklingen i 2018. Udviklingen er beskrevet for henholdsvis vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65), og der redegøres for udvikling i antallet af modtagere (patienter) samt udvikling i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Udgifter til kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi er ikke en del af analysen. Derfor kan det være vanskeligt at sammenligne kommuner imellem, da der er stor forskel i de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Region Nordjylland er den region, der i perioden 2017-2018 har haft den højeste procentvise stigning i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi. Stigningen i Region Nordjylland i perioden var på 7,43 %. På landsplan har der været en stigning på 5,01 % i perioden 2017-2018. Stigningen i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi på regionsniveau kan dels tilskrives en stigning i antal borgere i ordningen (5,47 %) og en stigning i honorar pr. borger i ordningen (1,86 %). Det gennemsnitlige honorar pr. borger i ordningen i Region Nordjylland ligger over landsgennemsnittet.

Vederlagsfri fysioterapi i Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har i perioden 2014-2018 oplevet en stigning på 22,77 % i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi. Fra 2017 til 2018 er bruttohonoraret steget med 1,90 % og er dermed lavere end den regionale stigning. Der er i perioden 2017-2018 sket et fald i det gennemsnitlige honorar pr. borger i ordningen på 4,32 %. De samlede udgifter til området er imidlertid stigende, da der samtidig er sket en stigning i antal borgere i ordningen på 6,50 %.

Det gennemsnitlige honorar pr. patient i Brønderslev Kommune ligger i 2018 på niveau med landsgennemsnittet.

Ridefysioterapi Brønderslev Kommune

Udvikling i udgifterne til ridefysioterapi har tidligere været ustabil i en periode, hvilket primært kan tilskrives, at en udbyder af ridefysioterapi havde lukket i 2. halvår af 2015 og starten af 2016 grundet flytning fra Hjallerup til Uggerhalne. I perioden 2017-2018 har Brønderslev Kommune oplevet en stigning i bruttohonorar (12,67 %) og antal patienter (10,53 %), som ligger over gennemsnittet i Region Nordjylland.

Det gennemsnitlige honorar pr. borger i ordningen er steget med 1,94 % i samme periode, og udgiften pr. borger i ordningen ligger under regionsgennemsnittet.

Medio maj 2018 er en ridefysioterapeut flyttet tilbage til Brønderslev Kommune. Hvordan flytning kommer til at påvirke udgiftsniveauet, er endnu ukendt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 13. august 2019, pkt. 4:

Handicaprådet har drøftet årsrapporten og tager orienteringen til efterretning.

Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Ældreomsorgsudvalget om ombygning af Margrethelund skal omfatte de nuværende funktioner på Sofielund.

I givet fald skal udvalget pege på, hvilket af scenarierne 5-7 der ønskes indstillet overfor Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet fik på temamødet den 27. juni 2019 en præsentation af de forskellige scenarier for ombygning af Margrethelund, som er udarbejdet. I forlængelse heraf bad Byrådet om, at der blev udsendt en oversigt til brug for den politiske stillingtagen til, hvilket scenarie Margrethelund skal ombygges efter. Oversigten er vedlagt som bilag, og heraf fremgår den kommunale anlægsøkonomi og antallet af boliger i de forskellige scenarier.

Fra Byrådet træffer beslutning om valg af scenarie til ombygningen er færdig, må der forventes en planlægnings- og byggeperiode på 4-5 år, og dermed går der nogle år, inden alle de skitserede funktioner i det valgte scenarie er til rådighed.

Da en række af scenarierne omhandler en mulig placering af træningsfunktioner fra Sofielund på Margrethelund forudsættes det, at Social- og Sundhedsudvalget forholder sig til spørgsmålet om en evt. flytning af træningsfunktionerne, inden Ældreomsorgsudvalget laver den endelige indstilling om valg af scenarie. Ældreomsorgsudvalgets indstilling forudsættes at indgå i drøftelserne om budget 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller overfor Ældreomsorgsudvalget om ombygning af Margrethelund skal omfatte de nuværende funktioner på Sofielund. I givet fald skal udvalget pege på, hvilket af scenarierne 5-7 der ønskes indstillet overfor Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 14. august 2019, pkt. 3:

Ældrerådet anbefaler, at der bygges et nyt plejecenter som erstatning for Margrethelund. Samtidig vil det være ønskeligt, at det fremtidige Sundhedshus (Sofienlund) placeres tæt på, eller i forlængelse af det nye plejecenter.

Ældrerådet forventer, at der bliver taget højde for den fremtidige voksende alderssammensætning, og hvilken strategi der ligges på hele plejecenterområdet i Brønderslev Kommune, inden den endelige beslutning træffes.

I og med at sygehuset ikke er en kommunal - men regional opgave, bør det slet ikke tænkes ind.

Beslutning

Udvalget finder ikke, at Sofielund skal være en del af et kommende Margrethelund.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Årsrapport for Varmestuen Fristedet 2018


Resume

Sagsforløb: SS

Varmestuen Fristedet, v/Kirkens Korshær, fremsender årsregnskab og beretning for 2018 til orientering.

Sagsfremstilling

Varmestuen Fristedet er oprettet af Kirkens Korshær på opfordring af Brønderslev Kommune. Fristedet drives efter Lov om Social Service som et aktivitets- og samværstilbud for socialt sårbare mennesker, ofte med misbrugsproblemer, men i særlig grad psykiske og sociale udfordringer.

Varmestuen besøges dagligt af gennemsnitligt 25 borgere. Der er årligt kontakt til ca. 80 borgere i alderen 20 til 82 år. Varmestuen er åben alle ugens hverdage i 6 timer (fredag 4 timer), samt helligdage. Varmestuen er lukket i weekenden.

Der serveres 3 måltider om dagen - morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe. Der er til hvert måltid mellem 15-25 borgere.

Varmestuen har 2 faste medarbejdere, 1 med pædagogisk uddannelse og 1 med køkkenfaglig uddannelse. Derudover er der tilknyttet 13 frivillige, ulønnede medarbejdere som alle indgår i det sociale og praktiske arbejde i Varmestuen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS

Orientering om status på overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, der er politisk vedtaget for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, hvorvidt der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af kommunens hjemmeside som en del af kvalitetsstandarderne.

I bilag 1 er en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar–juni 2019 enten er behandlet eller er registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område. Det vil sige, at ansøgningen enten afventer sagsbehandling, eller er under behandling.

Der er i perioden januar–juni 2019 blevet afgjort 136 sager, fordelt på 100 personer, heraf har 9 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 27 dage.

Der er 19 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. I 19 sager er sagsbehandlingen dog påbegyndt.

I bilag 2 er en oversigt over ansøgninger, der i perioden januar–juni 2019 enten er behandlet eller er registrerede som ”ansøgte” på Ældreområdet. Det vil sige, at ansøgningen enten afventer sagsbehandling, eller er under behandling.

Der er i perioden januar – juni 2019 blevet afgjort 2.120 sager, fordelt på 1.095 personer, heraf har 42 fået afslag. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for perioden har været 3,5 dage.

Der er 89 ansøgninger, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist.

Der kan endnu ikke trækkes data på hjælpemidler grundet tekniske problemer.

I Visitationen er der fokus på at overholde sagsbehandlingstiden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 13. august 2019, pkt. 5:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådet vil gerne opfordre til at myndighed ser på formuleringerne i de breve, som oplyser borgerne om sagsbehandlingstiden. Brevene kan formuleres mere imødekommende.

Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Ældrerådet, 14. august 2019, pkt. 6:

Drøftet i Ældrerådet og taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Partnervold


Resume

Sagsforløb: SS

Udvalgsformand Martin Bech ønsker at drøfte, hvorvidt der er behov for en handlingsplan eller politik for partnervold.

Sagsfremstilling

De færreste kommuner i Danmark har en handlingsplan eller andre forebyggende tiltag i forhold til partnervold. Dette på trods af, at kommunerne jf. lovgivningen er forpligtet til at yde råd og vejledning samt tilbyde ophold på krisecenter til personer, der er udsat for partnervold.

Udvalgsformand Martin Bech ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter muligheden og behovet for en handlingsplan eller politik på området, og hvorvidt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i samarbejde skal iværksætte tiltaget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Oversendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til vurdering af behov.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. §18 - Bevilling af tilskud til frivillig socialt arbejde - 2019


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 1 ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18, ansøgningen er indkommet efter seneste ansøgningsfrist den 15. marts 2019

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Frivilligrådet skal behandle det for sent indkomne forslag og fremsende indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2019 afsat 409.147 kr. til uddeling samt overførte midler fra 2018 på 183.167 kr.

Efter fristens udløb for ansøgningsrunden i 2019, er der indkommet yderligere 1 ansøgning. Ansøgning søger om 5.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådetsindstilling fremsendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Frivilligråd, 6. juni 2019, pkt. 6:

Frivilligrådet indstiller bevilling, som beløber sig til 5.000 kr. efter § 18, som angivet i ansøgningsoversigten.

Grethe Libergren var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. august 2019:

Frivilligrådet indstillede i møde den 6. juni 2019, at ansøgningen fra SMS Hjertestarter imødekommes med 5.000 kr.

På baggrund af Frivilligrådets indstilling blev der fremsendt en bevillingsskrivelse til SMS-Hjertestarter inden bevillingen var godkendt i Social- og Sundhedsudvalget. Social og Sundhedsudvalget orienteres hermed om, at Formanden for Social og Sundhedsudvalget i dialog med Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd, besluttede at bakke op om Frivilligrådets indstilling og fastholde bevillingsskrivelse og udbetale tilskuddet på 5.000 kr. til SMS Hjertestarter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


16. Orientering fra Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2019 i Brønderslev Sundhedshus I/S til orientering.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde den 22. maj 2019 blev bl.a. drøftet:

 • Status på udlejning af lokaler i sundhedshuset
 • Daglig drift og servicefunktioner

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 23. august 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer