Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 12. september 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Evaluering af pakkestruktur for visitation til genoptræning efter sygehusindlæggelse


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Evaluering af ny pakkestruktur til brug for visitation til genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 6. december 2018 en ny pakkestruktur til brug for visitation til genoptræning efter sygehusindlæggelse visiteret efter sundhedslovens § 140. Denne ændring betyder, at borgere med behov for genoptræning efter sygehusindlæggelse nu bliver visiteret til et genoptræningsforløb, hvis omfang ikke alene tager afsæt i den lidelse, borgeren har været i behandling for, men også ud fra en helhedsvurdering af borgerens egne ressourcer. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. december 2018 blev det endvidere besluttet, at pakkestrukturen skulle evalueres, når denne har været i drift i 6 måneder.

25 % af de genoptræningsplaner, der er sendt til Brønderslev Kommune i januar – juni 2019 er fordelt mellem de private leverandører. De resterende 75 % af genoptræningsplanerne varetages i Træningsområdet.

Genoptræningsplaner modtaget i Brønderslev Kommune januar – juli 2019 fordeler sig som vist i tabellen herunder.

Antal genoptræningsplaner modtaget

Januar 2019

Februar 2019

Marts 2019

April 2019

Maj 2019

Juni 2019

Juli 2019

Omregnet til helårseffekt

Total

124

106

133

101

108

107

88

1.315

Træningsområdet

98

72

109

75

83

81

59

989

Private leverandører

26

34

24

26

25

26

29

326

Træningsområdets andel i %

79

68

82

74

77

76

67

75

Private leverandørers andel i %

21

32

18

26

23

24

33

25

Den nye pakkestruktur er evalueret af kommunens private leverandører, der er godt tilfredse med modellen, og at de oplever, at

 • de nye pakker er lettere at håndtere administrativt
 • der opleves større brugertilfredshed som følge af større fleksibilitet i tildelingen af pakker
 • borgerne generelt i højere grad end tidligere bliver visiteret til de pakker, der er behov for
 • de meget hurtigt og ofte før borgeren er blevet udskrevet, modtager genoptræningsplanen fra sygehuset, så der er gode muligheder for at aftale en hurtig opstart af genoptræningsforløbet med borgeren

De private leverandører ønsker intet ændret ved den nuværende model.

Den nye pakkestruktur er endvidere evalueret af Træningsområdet og Visitationen på et fælles møde den 15. august 2019. Der er overordnet tilfredshed med modellen, og følgende blev fremhævet:

 • Den løbende dialog mellem bestiller og udfører om indplacering af borgerne på de forskellige niveauer betyder, at Træningsområdet nu har en oplevelse af, at fordelingen af pakkerne passer fint til borgernes behov
 • Visitationen visiterer efter de nye pakkebeskrivelser suppleret af en diagnose-guide
 • De nye pakker giver mulighed for en mere fleksibel opgaveløsning i Træningsområdet
 • Flowet i samarbejdet mellem Visitationen og Træningsområdet fungerer rigtig godt.
 • Det er positivt, at hjerneskadekoordinatorerne inddrages i visiteringen af de komplekse neurologiske genoptræningsplaner.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Budgettet til genoptræning efter sygehusindlæggelse er 5,6 mio. kr. Til og med august måned 2019 er der gået 67 % af året og visiteret for 61 % af budgettet svarende til 3,4 mio. kr.

Grundet afvikling af sommerferie på sygehusene ses der hver sommer et dyk i antallet af genoptræningsplaner der modtages i kommunen. Området følges tæt.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


4. Rekruttering af læger til almen praksis


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et oplæg, som beskriver Brønderslev Kommunes muligheder for at tiltrække almen praktiserende læger til kommunen.

Sagen sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

På foranledning af Social- og Sundhedsudvalget har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejdet et oplæg til en strategi for rekrutting af almen praktiserende læger til kommunen.

Oplægget beskriver, hvilke tiltag en sådan strategi med fordel kan indeholde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at de praktiserende læger og praksiskonsulenten inddrages i processen omkring udarbejdelsen af den endelige strategi. Det er de allerede praktiserende læger, der møder de lægestuderende og de yngre læger i klinisk basisuddannelse, introstilling eller hoveduddannelse, der har mulighed for at være ambassadører for kommunen som fremtidig arbejdsplads. Lægerne har ligeledes mulighed for at kvalificere, hvilke tiltag Brønderslev Kommune kan gøre brug af for at tiltrække flere almen praktiserende læger.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår derudover, at øvrige relevante fagforvaltninger indtænkes i forhold til mulige rekrutteringstiltag for eksempel ægtefællejob og udlejning af egnede kommunale lokaler.

Der kan kun i meget begrænset omfang findes eksempler på kommunale strategier for rekruttering og lægedækning, og fagforvaltningen har ikke kun finde nordjyske eksempler på nedskrevne strategier på området.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der arbejdes videre med rekrutteringsstrategien, og at de almen praktiserende læger inddrages i arbejdet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Ny vision for Brønderslev Kommune. Konkretisering af mål og retning for fagudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS

Byrådet godkendte i juni måned en ny vision for Brønderslev Kommune. Det blev samtidigt besluttet, at de enkelte fagudvalg skal arbejde videre med konkretisering af visionen.

Foreløbig drøftelse af hvilke områder der skal være særligt fokus på fremadrettet, herunder om der kan synliggøres sammenhæng med eksisterende faglige politikker og planer, og om visionen giver anledning til nye fokusområder på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Formålet med den nye vision for Brønderslev Kommune (vedlagt) er at sætte en fælles politisk retning for den fremtidige udvikling af kommunen.

Visionen udgør et styringsredskab for Byrådet og administrationen, og den skal danne udgangspunkt for kommende politikker og planer samt implementeres i fagudvalgenes arbejde og det daglige arbejde, som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

Ved godkendelse af visionen blev det besluttet at igangsætte en proces i fagudvalgene, hvor de enkelte udvalg skal konkretisere visionen, tage stilling til, hvilke områder, der skal have særligt fokus og sætte retning for det fremadrettede arbejde i de respektive fagområder.

For at konkretisere visionen på Social- og Sundhedsudvalgets område, skal udvalget drøfte visionen og visionens fire pejlemærker med udgangspunkt i følgende overoverordnede punkter:

 • Synliggøre sammenhæng med eksisterende politikker, planer og indsatser

Hvordan passer visionen sammen med igangværende indsatser og arbejdsgrundlaget i de nuværende faglige politikker, planer og strategier på udvalgets område, og kan der synliggøres sammenhæng?

 • Evt. nye fokusområder som følge af visionen

Giver visionen anledning til revision eller udbygning af det eksisterende arbejdsgrundlag for udvalgets område?

Er der områder eller pejlemærker i visionen, som ikke i tilstrækkelig grad dækkes i eksisterende målsætninger?

 • Kan der under hver af visionens fire pejlemærker identificeres 3-4 faglige målsætninger (eksisterende eller nye), som kan udgøre retningen for udvalgsområdets fremtidige udvikling?

Formålet med drøftelsen og konkretisering af visionen er at skabe et arbejdsgrundlag for fagudvalgets og fagområdernes fremtidige arbejde og udvikling. Resultatet af drøftelsen skal efterfølgende implementeres på administrativt niveau.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og konkretiserer den nye vision for Brønderslev Kommune for udvalgets område.

Beslutning

Forvaltningen udarbejder oplæg til et kommende møde sideløbende med en kommende sundhedspolitik.

Bilag

Til toppen


6. Pilotprojekt i forbindelse med etablering af midlertidig rehabiliterende tilbud på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ønsker at igangsætte et pilotprojekt på det specialiserede voksenområde bestående af to gruppeforløb. Pilotprojektet afholdes inden for de eksisterende rammer af Servicelovens § 85 med henblik på at etablere et midlertidigt tilbud efter Servicelovens § 82.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om der skal etableres et pilotprojekt på det specialiserede voksenområde med henblik på at opnå viden og erfaring i forhold til en mulig etablering af tilbud efter Servicelovens § 82 a og/eller b.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Linn Luu deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 trådte nye regler i Serviceloven (SEL) i kraft om forebyggende tilbud for voksne. Det er frivilligt, om kommunen vil oprette tilbuddet. Loven hedder SEL § 82 a og b til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer og hvor der er risiko for funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Her kan Byrådet iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret og individuel hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder.

Det er en forudsætning, at Byrådet vurderer, at deltagelse i sådanne tilbud vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres. Denne paragraf kan anvendes som en forebyggende indsats, så det ikke bliver nødvendigt at anvende SEL § 85, som er en indsats af mere varig karakter.

SEL § 82 a) Gruppebaseret hjælp og støtte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer samt personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

SEL § 82 b)Individuel tidsbegrænset hjælp og støtte til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer samt personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder.

I Brønderslev Kommune har der i 2018 været en øget tilgang af bostøttesager, hovedsageligt af borgere, der modtager bostøtte af 0,5-1,5 times varighed ugentligt. Det er Fagforvaltningens vurdering, at det stigende antal bostøttesager skyldes, at flere borgere har behov for en mere intensiv rehabiliterende støtte end tidligere samt indsatser af mere forebyggende karakter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ønsker, at borgere med lettere fysiske, psykiske og sociale udfordringer får den nødvendige hjælp gennem en målrettet og midlertidig indsats for at forebygge, at borgernes problemer forværres, sikre progression i bostøttesager og hjælpe borgerne til, i så høj grad som muligt, at kunne klare sig selv.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der etableres et pilotprojekt indenfor eksisterende rammer af SEL § 85 bestående af to gruppeforløb i henholdsvis øst og vest i kommunen. Gruppeforløbene skal sammensættes af borgere, der for nuværende modtager SEL § 85 bostøtte og hvor det vurderes, at borgerne har sammenlignelige udfordringer og kan profitere af et gruppeforløb. Pilotprojektet skal bidrage med erfaring og viden i forhold til gruppesammensætning, rekruttering af borgere, indhold, metoder, dokumentation og opfølgning med henblik på at vurdere, hvorvidt Brønderslev Kommune kan have gavn af at etablere et SEL § 82 tilbud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der etableres et pilotprojekt på det specialiserede voksenområde med henblik på at opnå viden og erfaring i forhold til en mulig etablering af tilbud efter SEL § 82 a og/eller b.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


7. Orientering om lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet dokumenter om vilkår for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie på Handicapområdet med baggrund i Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Linn Luu deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier trådte i kraft den 1. januar 2018.

Hensigten med lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier er at give mulighed for, at borgerne kan komme på ferie med kendt personale, hvis det er på eget initiativ, og hvis tilbuddet ønsker at levere ledsagelse.

Loven giver mulighed for, at en kommune kan opkræve betaling for kommunens udgifter til det ledsagende personale under ferie. Borgeren skal selv stå for alle omkostninger i forbindelse med ferien.

Det er ikke et krav, at botilbuddet skal tilbyde ledsagelse. Det er en mulighed, og afgørelsen om at tilbyde ledsagelse foretages af botilbuddet. Kommunen skal ikke visitere borgere til tilkøb af ferie. Afgørelsen kan ikke påklages.

For at være i målgruppen, skal borgeren, ud over at have en betydelig nedsat psykisk funktionsevne, være visiteret til socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85, der leveres af et døgntilbud. Dette vil ofte være en kognitiv funktionsnedsættelse som f.eks. udviklingshæmning eller en hjerneskade.

Opkrævning af betaling forudsætter, at

 • ledsagelsen ligger ud over den indsats, som borgeren er visiteret til i botilbuddet
 • ledsagelsen indeholder mindst én overnatning
 • borgeren verbalt, nonverbalt eller gennem adfærd kan give udtryk for ønsket om ledsagelse
 • ferien varsels minimum 8 uger før afholdelse af hensyn til arbejdsplanlægning

Det er besluttet i Handicap og Psykiatri at give borgerne mulighed for at betale en medarbejder på botilbuddet for at tage med på ferie jævnfør ovenstående lovgivning. I den forbindelse har handicapområdet udarbejdet dokumenterne

 • Vilkår for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie på Handicapområdet.
 • Beregningsskema tilkøb af ydelser i forbindelse med ledsagelse og pjecen.
 • Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie.

Borgerne og pårørende/værger bliver informeret via breve og bruger/pårørenderåd.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 14. august 2018, pkt. 6:

Konsulent Anne Juul Stern gav, på mødet, en kort orientering om de nye muligheder i forhold til lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.

Handicaprådet indstiller, at alle botilbud stiller personale til rådighed, såfremt beboerne ønsker at benytte muligheden for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt i stedet.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. september 2018, pkt. 9:

Til efterretning. Udvalget ønsker en opfølgning på ordningen om 1 år.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. september 2019:

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en opfølgning på ordningen.

Fagforvaltningen har udarbejdet retningslinjer og en vejledning for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie. Fagforvaltningen har orienteret om muligheden for at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferie på borgermøder og pårørenderådsmøder.

Indtil videre er der ingen borgere, der har ønsket at benytte muligheden for at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse til ferie.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Ansøgninger til pulje med restmidler fra den ordinære § 18 pulje 2019


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Stillingtagen til ansøgninger til puljen med restmidler fra den ordinære § 18 pulje til frivilligt socialt arbejde 2019.

Sagsfremstilling

Ved ansøgningsrunden til den ordinære § 18 pulje i foråret 2019 blev der tilbageholdt en restpulje på 50.000 kr. til uddeling til nye aktiviteter.

Der foreligger 2 ansøgninger til puljen med restmidler.

1. Natteravnene i Brønderslev

Foreningen havde oprindeligt indsendt ansøgningen til den nye § 18 pulje målrettet særlige indsatser. Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget vurderede imidlertid, at ansøgningen ikke faldt indenfor rammerne. Ansøgningen fremsendes, efter dialog med foreningen, til restmidlerne fra den ordinære § 18-pulje. Natteravnene ansøger om 20.000 kr.

2. Hjernesagen i Brønderslev Kommune

Ansøgningen er først kommet fagforvaltningen i hænde efter ansøgningsfristen til den ordinære pulje i foråret 2019. Hjernesagen ansøger om 14.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget imødekommer ansøgningerne med i alt 34.000 kr.

Indstilling

Frivilligråd, 5. september 2019, pkt. 2:

Frivilligrådet indstiller ansøgningerne godkendt.

Aase Jakobsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Godkendelse af regnskab 2018 for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Regnskab for 2018 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S er revideret af PWC og godkendt på bestyrelsesmøde den 22. maj 2019.

Byrådet skal tage stilling til, om regnskab og revisionsprotokollat kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2018 for Brønderslev Sundhedshus I/S er det tredje år med et helt regnskabsår. Der er dog stadig lokaler, som ikke er udlejede i den del af huset, som regionen garanterer for. Der gøres fortsat en stor indsats for at få de ledige lokaler lejet ud.

For Brønderslev Sundhedshus I/S som virksomhed er der ikke forskel på, hvorvidt der er lejet lokaler ud eller ej, da Region Nordjylland betaler den fulde leje mm. for de ikke udlejede lejemål.

I øjeblikket er der ud over kommunens andel lejet ud til tre almen praktiserende læger, en speciallæge, en hudlæge, to ørelæger, en øjenlæge samt en jordemoderklinik, dvs., at ca. 70 % af arealerne er udlejet.

Fremadrettet fortsætter den løbende dialog med potentielle lejere, herunder med særligt fokus på interesserede almen praktiserende læger. Bestyrelsen har dertil besluttet løbende at drøfte, hvorledes de kan bidrage til at øge udlejningen.

Resultatet for Sundhedshuset er ca. 1.000.000 kr. højere end budgetteret ud fra en omsætning på 5.806.072 kr. Dette skyldes primært regulering af moms fra tidligere år, som er indtægtsført i 2018, samt manglende forventede renteudgifter, da lånet til finansieringen af anskaffelsessummen først er hjemtaget i 2019.

Bestyrelsen i Brønderslev Sundhedshus I/S har i april 2019 optaget lån til finansiering af anskaffelsessummen. Denne udgift har hidtil fremgået i form af en gæld til Region Nordjylland, idet regionen har stået for selve anlægssagen. De opkrævede ydelser til dækning af låneafdrag, som siden selskabets overgang til drift i 2015 har været ophobet på bankkonto, er brugt til nedbringelse af mellemregningen (anlægssummen) på i alt 41.142.650 kr. Beløbet, som er lånefinansieret, er derfor ændret til 33.000.000 kr. Lånet er optaget hos Kommunekredit med 25 års løbetid.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender regnskab og revisionsprotokollat for 2018 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Responstider for ambulancekørsel i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS

Responstiden er den tid, der går fra ambulanceberedskabet modtager en opgave, til den første ambulance er fremme på stedet.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Responstiderne viser, hvor lang tid der går, fra alarmberedskabet har modtaget en opgave, til hjælpen er fremme hos patienten. Responstiderne bliver opgjort en gang om ugen på Region Nordjyllands hjemmeside. Brønderslev Kommune modtager efter aftale en særskilt opgørelse for responstiderne i kommunen hver kvartal.

Brønderslev Kommune januar - juni

 • Ambulance: 08:02 min
 • Første vogn på stedet: 07:49 min

Region Nordjylland januar - juni

 • Ambulance: 8:42
 • Første vogn på stedet: 8:07

Region Nordjyllands servicemål

Kørsel A:

Leverandøren skal overholde en gennemsnitlig responstid for hele Region Nordjylland på 9 minutter og 12 sekunder målt pr. år.

Kørsel B:

Leverandøren skal overholde en gennemsnitlig responstid for hele Region Nordjylland på 15 minutter målt pr. år. Desuden skal leverandøren sikre, at 93 % af kørslerne ikke overstiger 30 minutter i responstid målt pr. år.

Kørsel C:

Ved minimum 90 % af kørslerne skal leverandøren have afhentet patienten senest 120 minutter efter det bestilte tidspunkt for afhentning. I minimum 95 % af alle kørsler skal leverandøren have afhentet patienten senest 240 minutter efter det bestilte tidspunkt for afhentning målt pr. år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Status samarbejdet med AOF Café Kox


Resume

Sagsforløb: BE/SS

Brønderslev Kommune indgik i juni 2013 den første kontrakt med AOF Vendsyssel om den socialøkonomiske virksomhed Café Kox, som ligger i Brønderslev. Kontrakten blev forlænget i 2016. Café Kox er et særligt tilrettelagt tilbud til borgere, som har svært ved at opnå fodfæste i uddannelse eller på arbejdsmarkedet, og som i den forbindelse mangler afklaring.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik i juni 2013 den første kontrakt med AOF Vendsyssel om den socialøkonomiske virksomhed Café Kox, som ligger i Brønderslev. Kontrakten blev forlænget i 2016.

Brønderslev Kommune har 12 pladser ved Café Kox efter følgende fordelingsnøgle:

 • Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd: 2 pladser
 • Fagforvaltningen for Beskæftigelse: 10 pladser

Café Kox er et særligt tilrettelagt tilbud til borgere, som har svært ved at opnå fodfæste i uddannelse eller på arbejdsmarkedet, og som i den forbindelse mangler afklaring. Målgruppen har ofte komplekse problemstillinger og borgernes skånehensyn er af fysisk og psykisk karakter. Formålet med forløbet hos Café Kox er at afdække eller udvikle borgerens faglige, personlige eller sociale kompetencer. På langt sigt er målet, at borgerne påbegynder en uddannelse eller kommer i arbejde. I første omgang er målet dog at sikre et stabilt fremmøde, begå sig på en arbejdsplads og udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer. I det enkelte forløb arbejdes der målrettet med den enkelte borgers progression, og der følges løbende op på de individuelle mål og delmål med forløbet. Arbejdsopgaverne består i driften af en café, og borgerne varetager de daglige opgaver som kundebetjening, opgaver i køkkenet samt rengøring.

Siden januar 2017 og frem til september 2019 har 55 borgere fra Brønderslev Kommune afsluttet et forløb hos Café Kox.

2017

2018

2019

I alt

Afsluttet til arbejde eller uddannelse

8

4

2

14

Afsluttet til andre tilbud eller rehabiliteringsteam

9

8

3

20

Afsluttet til andet

9

8

4

21

I alt

26

20

9

55

14 ud af 55 (svarende til 25 %) har enten afsluttet til job eller uddannelse. Derudover har 20 borgere (svarende til 36 %) enten afsluttet til andre tilbud eller rehabiliteringsteamet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. september 2019, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Udvalget ønsker belyst, hvad borgere på de 2 pladser, som Sundhed og Velfærd disponerer over, er blevet afsluttet til, og hvad effekten af forløbene har været.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen


15. Lukket punkt: Kontrakt med leverandør


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 13. september 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer