Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 14. november 2019
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Mødekalender 2020 for Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Byrådet har den 9. oktober 2020 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om mødekalenderen for 2020 kan godkendes endeligt.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 9. oktober 2019 godkendt forslag til mødekalender for 2020.

Der er planlagt med ét møde pr. måned i Social- og Sundhedsudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 15.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42). I uge 26 og 33 må der ikke være møder i de stående udvalg.

Der må ikke være udvalgsmøder de dage, hvor der er temamøde i Byrådet.

De stående udvalgs møder skal ligge senest i ugen før Økonomiudvalgets møder, således udtalelser kan komme med ud på den ordinære dagsorden.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender mødekalender 2020 endeligt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. §18 - Bevilling af tilskud til særlige indsatsområder i 2019


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 6 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Der er afsat 200.000 kr. til særlige indsatser i det frivillige sociale arbejde i 2019. Der er i første ansøgningsrunde i 2019 uddelt 45.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til om de kan godkende Frivilligrådets indstilling.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetforliget til budget 2018 besluttet at afsætte yderligere 200.000 kr. årligt til det frivillige sociale arbejde. Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne. Der er i første ansøgningsrunde i 2019 uddelt 45.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har besluttet, at den nye pulje i 2019 skal målrettes frivillige sociale indsatser inden for 3 temaer, hvor der er nogle sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommunen:

 • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
 • Overvægt og social ulighed i sundhed
 • Opsøgende indsats overfor misbrugere

På Brønderslev Kommunes hjemmeside er der informeret om mulighederne for at ansøge puljen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender indstillingen fra Frivilligrådet.

Personale

Ingen.

Indstilling

Frivilligråd, 31. oktober 2019, pkt. 2:

Frivilligrådet indstiller bevillinger, som beløber sig til 104.000 kr. som angivet i ansøgningsoversigten.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Ansøgning 3 og 4 foreslås slået sammen, og en samlet beløbsramme på 70.000 kr. udløses, når der foreligger en fælles projektbeskrivelse.

Øvrige indstillinger fra Frivilligrådet godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om de foreløbige erfaringer med opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 12 og 14


Resume

Sagsforløb: HAR/ SS

De foreløbige erfaringer med opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 12 og 14 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2019 blev opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 12 og 14 sammenlagt, hvilket har medført én ledelse organisatorisk placeret under Psykiatriområdet, én fælleslejlighed og differentierede takster.

De foreløbige erfaringer med sammenlægningen er, at opgangsfællesskabet er et velfungerende tilbud, der tilgodeser borgernes støttebehov.

Sammenlægningen har derudover medført bedre udnyttelse af ressourcerne samt kvalificering af det faglige indhold i tilbuddet ved faglig sparring på tværs af Handicap- og Psykiatriområdet.

Af hensyn til Socialtilsyn Nords godkendelse af tilbuddet er der særskilt åbningstid i fælleslejligheden for henholdsvis borgere tilknyttet psykiatriområdet og handicapområdet. Efter sammenlægningen har målgruppen efterspurgt fælles aktiviteter en gang ugentligt på trods af, at de udviste bekymringer for sammenlægningen, da tilbuddet åbnede i sin nye form.

Tilbuddet er fortsat udfordret af, at personaledækningen er afhængig af fuld belægning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 5. november 2019, pkt. 7:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Sagen drøftes på næste møde, hvor der inviteres relevant repræsentant til at berette om tilbud.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende (suppleant Klaus Klæstrup mødt).

Beslutning

Til efterretning. Udvalget ønsker orientering om resultatet af Socialtilsyn Nords godkendelse af tilbuddet.

Til toppen


6. Forslag til flytning af Brønderslev Rusmiddelcenter


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Forslag til flytning af Brønderslev Rusmiddelcenter og finansiering heraf fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Linn Luu deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019 er der angivet et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. på rusmiddelområdet grundet vigende antal henviste borgere.

Af Budgetaftale 2020 fremgår følgende:

"Misbrugsbehandling

Rusmiddelcentrets tilbud tilrettelægges og samtænkes, så de kan dække behov for ydelser og indsatser på tværs af sektorer".

Aftaleteksten betyder, at der er behov for en drøftelse på tværs af sektorer med henblik på at øge omsætningen i Rusmiddelcentret.

Derudover har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd mulighed for at flytte Rusmiddelcentret fra den nuværende placering i Jyllandsgade 5 til Nordens Allé 33 i Brønderslev, hvor dagtilbuddet Springbrættet også er placeret.

Flytning af Rusmiddelcentret vil give en besparelse anslået til 189.000 kr. pr. år sammenlignet med de nuværende udgifter til bygninger og lokaler. Derudover kan hensynet til sikkerhedsnormering klares med færre medarbejdertimer og reduktion i årsværk. Der påtænkes en besparelse på 30 medarbejdertimer ugentligt svarende til 323.000 kr. pr. år. Der vil således være en besparelse på 512.000 kr. årligt ved flytning til Nordens Allé 33.

Reduktion i årsværk kan dog medføre udfordringer med at overholde behandlingsgarantien ved en øget tilgang af borgere, få betydning for flerfagligheden og skabe en ekstra sårbarhed i forhold til bemanding ved sygdom og ferie samt udfordringer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til Rusmiddelcentret.

I forbindelse med en eventuel flytning af Rusmiddelcentret vil der være en engangsudgift til flytning og etablering af egnede lokaler til rusmiddelbehandling på Nordens Allé 33 anslået til 200.000 kr. ekskl. moms. Beløbet foreslås finansieret af anlægsbevillingen "Organisering af fremtidens socialpsykiatri". Rusmiddelcentrets nuværende bygning i Jyllandsgade 5 vil herefter være tom og kan derfor overvejes solgt.

Flytning af Rusmiddelcentret afhænger - udover den lokale beslutningsproces - også af godkendelse og sagsbehandlingstid hos Socialtilsyn Nord.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd bestræber sig på, at flytningen af Rusmiddelcentret kan være gældende fra årsskiftet eller hurtigst muligt herefter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender frigivelse af anlægsbevilling på 200.000 kr. til flytning af Brønderslev Rusmiddelcenter.

Personale

Ved flytning af Rusmiddelcentret til Nordens Allé 33 kan hensynet til sikkerhedsnormering klares med færre medarbejdertimer og reduktion i årsværk.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Udvalget er positive overfor flytning, men ønsker en samlet plan inkl. aftale med UngeCentret, inden der træffes endelig beslutning.

Udvalget ønsker fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget snarest muligt med henblik på at drøfte en samlet aftale.

Bilag

Til toppen


7. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: SS/FR

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst v/Martin Bech
 1. Frivilligpolitik – behov for ajourføring?

Frivilligpolitikken blev vedtaget i 2010, og der ønskes en drøftelse af, om der er behov for en ajourføring af Frivilligpolitikken. Er den gældende politik dækkende for de mål, der ønsket opnået f.eks. i lyset af Byrådets vision for 2025, eller for de opgaver, der i øvrigt løses med afsæt i Frivilligpolitikken.

 1. Definition af frivillig socialt arbejdet

Frivilligrådet ønsker at drøfte og beslutte en definition af henholdsvis frivillige sociale foreninger og frivilligt socialt arbejde.

Definitionen skal danne grundlag for, hvilke foreninger, der inviteres ind til de årlige stormøder, som Frivilligrådet afholder; hvem der kan indstille kandidater til Den sociale Frivilligpris, hvem der inviteres til kurser af Frivilligrådet, m.v.

I frivilligpolitikken står, at både foreninger og enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde, kan søge § 18 midler til det.

 1. Evaluering af den ny udviklingspulje på 200.000 kr. årligt til nye målrettede indsatser

I 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet, at temaerne skulle være:

 • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
 • Overvægt og social ulighed i sundhed
 • Opsøgende indsats overfor misbrugere

Der blev givet 1 bevilling på 45.000 kr. i 1. runde. I 2. runde har Frivilligrådet indstillet, at 3 ansøgninger imødekommes med 104.000 kr.

Der ønskes en drøftelse af erfaringerne indtil nu med den nye udviklingspulje.

 1. Sundhedspolitik

Frivilligrådet vil gerne have mulighed for at drøfte til udkast til en ny Sundhedspolitik, inden der afgives høringssvar.

 1. Lønnede frivilligjob til udsatte unge

Frivilligrådet ønsker at gøre Social- og Sundhedsudvalget opmærksom på et nyt tiltag andre steder i landet.

 1. Frivilligkoordinator

Frivilligrådet ser et stort behov for, at Brønderslev Kommune ansætter en frivilligkoordinator til at understøtte kommunens samarbejde med det frivillige sociale arbejde i kommunen på tværs af forvaltningsområderne.

Der har i 2 år været ansat en frivilligkoordinator i Fagforvaltningen Børn og Kultur, som ikke er blevet forlænget.

Der er fremadrettet behov for en frivilligkoordinator, der dækker alle forvaltningsområder.

Beslutning

1. Velkomst

Afbud: Åse Jakobsen og Grethe Libergren

Velkomst ved Martin Bech.

2. Frivilligpolitik – behov for ajourføring?

Frivilligpolitikken er fra 2010, og bør vurderes i lyset af Byrådets nye vision for 2025 samt som følge af, at der er gået 10 år siden udarbejdelsen. Desuden relevant at drøfte i lyset af punkt 3.

Der var enighed om at igangsætte en revision af frivilligpolitikken, herunder indkredsning af, hvad vi skal forstå ved frivilligt socialt arbejde.

3. Definition af frivilligt socialt arbejde

Baggrunden for ønsket om at drøfte en definition er, at Frivilligrådet ved udmøntning af §18-midlerne har en række drøftelser om, hvem der bør tilgodeses.

Enighed om, at allerede støttede områder, fx sportsklubber, ikke skal støttes generelt via §18.

Det blev drøftet, om der evt. kan være mulighed for at tilgodese sportsklubber, som laver indsatser for særligt udsatte grupper. Støtten kunne evt. udloddes af den særlige pulje på 200.000 kr.

4. Evaluering af ny udviklingspulje på 200.000 kr. årligt til nye målrettede indsatser

Martin Bech orienterede om beslutning om udmøntning af de 200.000 kr.

Knud Jørgensen orienterede om, at Frivilligrådet vil indkalde modtagerne af midler fra denne pulje til et fælles møde, idet indsatsen retter sig mod den samme målgruppe. Ønsket er at formidle størst muligt samarbejde mellem modtagerne af støtte.

Der har været tilfredshed med processen indtil nu, men ordningen har indtil videre kun fungeret i et års tid, så det er endnu ikke muligt at evaluere på processen.

Der var tilslutning til fortsat have mulighed for 2 ansøgningsrunder pr. år.

Der var en drøftelse af, om temaerne er tilstrækkeligt brede, så der er mulighed for at modtage flere spændende ansøgninger. Frivilligrådet tager drøftelsen op på det kommende møde.

5. Sundhedspolitik

Der var en drøftelse af, at gennemførelse af sundhedspolitikken mange gode hensigter også kræver ressourcer for at kunne realiseres. Der er opmærksomhed på, at sundhedspolitikken også flugter tæt med indsatsen som visionskommune, som Brønderslev er gået ind i sammen med DIF og DGI.

6. Lønnede frivilligjob til udsatte unge

Orientering om projektet Frak, der finder lønnet arbejde for unge udsatte. Initiativet er præmieret af Kronprinsparret i år. Det blev drøftet, om vi kan lave en tilsvarende indsats lokalt.

Sagen foreslås drøftet på fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, idet en lokal indsats ligger på grænsen mellem de to udvalg.

7. Frivilligkoordinator

Frivilligrådet efterlyser, at der igen ansættes en frivilligkoordinator, idet den tidligere frivilligkoordinator har leveret en stor indsats.

Det blev drøftet, om nogle af de opgaver, som frivilligkoordinator hidtil har løftet, kunne løftes af nogle af de øvrige medarbejdere i kommunen.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Til toppen


9. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 15. november 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer