Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 5. december 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt. Ingen bemærkninger i øvrigt.

Til toppen


3. Tids- og procesplan for Sundhedspolitik


Resume

Sagsforløb: SS

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget har bedt Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd om at udarbejde et revideret udkast til tids- og procesplan for Sundhedspolitikken. Den nye tids- og procesplan giver mulighed for borgerinddragelse, inden politikken vedtages i udvalget og Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte tids- og procesplanen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken skal være en overordnet politik, som gælder hele Brønderslev Kommune. Politikken bør være tværgående og sikre, at der er sammenhæng, systematik og kvalitet i den samlede sundhedsmæssige indsats. Sundhedspolitikken skal være med til at skabe synlighed, fælles fokus på sundhed og tydeliggøre Brønderslev Kommunes ambitioner på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Målgruppen for Sundhedspolitikken er alle borgere i Brønderslev Kommune.

For at kvalificere sundhedsindsatsen i Brønderslev Kommune vil den kommende sundhedspolitik tage udgangspunkt i den aktuelt bedste viden og anbefalinger. Her er der blandt andet tale om KL’s nye Sundhedsudspil, data fra Sundhedsprofil 2017 og anbefalinger i Sundhedsstyrelsens 11 reviderede forebyggelsespakker. Sundhedspolitikken kan med fordel bygges op omkring en overordnet vision for sundhedsområdet med tilhørende pejlemærker og handleplaner. Handleplanerne udarbejdes efter sundhedspolitikken er politisk godkendt, og administrationen vil efterfølgende implementere dem i det kommunale sundhedsarbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter:

 • vision og pejlemærker for den kommende sundhedspolitik
 • hvilke elementer skal indgå i tids- og procesplan for udarbejdelse af politikken
 • forventninger til den endelige Sundhedspolitik.
Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2018, pkt. 9:

Udvalget ønsker at udforme en sundhedspolitik, der inddrager alle udvalg, og dette er den væsentligste udfordring for at sikre bred trækkraft til en ny sundhedspolitik. Udvalget er i den forbindelse opmærksom på, at Byrådet har besluttet at udarbejdet en ny vision for 2025, hvor sundhed kan blive er særligt fokusområde.

Udvalget er endvidere opmærksom på, at sundhedspolitikken skal gå hånd i hånd med visionskommune-arbejdet, som kommunen er indgået i samarbejde med DIF og DGI.

Udvalget ønsker fastlagt en strategi, hvor udfordringerne i sundhedsprofilen bliver håndteret via et særligt fokus på at forebygge fysisk inaktivitet. Det er forventningen, at øget fokus på aktivitet og inaktivitet kan reducere en række af de øvrige udfordringer, som er skitseret i sundhedsprofilen.

Udvalget finder, at formuleringerne omkring røg bør formuleres blødere. Derudover bør der også være fokus på misbrug.

Det ligger udvalget på sinde, at sundhedspolitikken også adresserer de unge kvinder med ondt i livet.

Udvalget opfordrer til, at der søges udarbejdet SMART’e mål, så det er muligt at måle på effekterne af sundhedspolitikken.

Procesplan drøftes, når udvalget genoptager drøftelsen.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. februar 2019:

På baggrund af drøftelsen i Social- og Sundhedsudvalget den 6. december 2018 har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejdet udkast til en tids- og procesplan for udarbejdelse af en sundhedspolitik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter procesplanen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2019, pkt. 3:

Udvalget tilslutter sig principperne i den fremlagte tids- og procesplan.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. august 2019:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har undersøgt mulighederne for at afholde et borgermøde efter det koncept, som tidligere er blevet fremvist Social- og Sundhedsudvalget. Prisen for arrangementet vurderes imidlertid til at være høj i forhold til det forventede udbytte af dagen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor udarbejdet et nyt udkast til proces og tidsplan for udarbejdelse af Sundhedspolitikken. I den nye procesplan er der fokus på inddragelse af borgerne og civilsamfundet primært i implementeringsfasen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. august 2019, pkt. 9:

Den fremlagte proces- og tidsplan godkendt.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. december 2019:

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget har anmodet om en ny tids- og procesplan for sundhedspolitikken, som indeholder mulighed for borgerinddragelse, inden politikken vedtages.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til en tids- og procesplan, som giver mulighed for at inddrage borgerne gennem paneldrøftelser eller borgermøde.

Borgerinddragelsen vil betyde, at Sundhedspolitikken kan godkendes i Byrådet i oktober eller november 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vil, hvis den nye tids- og procesplan godkendes, udnytte tiden frem mod borgerinddragelsen til at indgå i en tættere dialog med de områder, som har indgivet høringssvar. En forlængelse af tidsplanen vil også betyde, at Social- og Sundhedsvalget har mulighed for at drøfte sundhedspolitiske emner med Ældreomsorgsudvalget og Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget på fællesmøder og herved kvalificere høringssvarene yderligere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsvalget drøfter det nye udkast til tids- og procesplan. Hvis udvalget godkender tids- og procesplanen, skal udvalget drøfte rammerne for borgerinddragelsen.

Beslutning

Tids- og procesplan med øget borgerinddragelse godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Sundhedspolitik - opsamling fra 1. høring


Resume

Sagsforløb: SS

Sundhedspolitikken har været sendt i 1. høring i interne råd og udvalg.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte de høringssvarene.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Sundhedspolitikken skal være en overordnet politik, som gælder hele Brønderslev Kommune. Politikken bør være tværgående og sikre, at der er sammenhæng, systematik og kvalitet i den samlede sundhedsmæssige indsats. Sundhedspolitikken skal være med til at skabe synlighed, fælles fokus på sundhed og tydeliggøre Brønderslev Kommunes ambitioner på sundheds- og forebyggelsesområdet.

Målgruppen for Sundhedspolitikken er alle borgere i Brønderslev Kommune.

For at kvalificere sundhedsindsatsen i Brønderslev Kommune vil den kommende sundhedspolitik tage udgangspunkt i den aktuelt bedste viden og anbefalinger. Her er der blandt andet tale om KL’s nye Sundhedsudspil, data fra Sundhedsprofil 2017 og anbefalinger i Sundhedsstyrelsens 11 reviderede forebyggelsespakker. Sundhedspolitikken kan med fordel bygges op omkring en overordnet vision for sundhedsområdet med tilhørende pejlemærker og handleplaner. Handleplanerne, der udarbejdes efter sundhedspolitikken, er politisk godkendt, og administrationen vil efterfølgende implementere dem i det kommunale sundhedsarbejde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter:

 • vision og pejlemærker for den kommende sundhedspolitik
 • hvilke elementer skal indgå i tids- og procesplan for udarbejdelse af politikken
 • forventninger til den endelige Sundhedspolitik.
Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2018, pkt. 9:

Udvalget ønsker at udforme en sundhedspolitik, der inddrager alle udvalg, og dette er den væsentligste udfordring for at sikre bred trækkraft til en ny sundhedspolitik. Udvalget er i den forbindelse opmærksom på, at Byrådet har besluttet at udarbejdet en ny vision for 2025, hvor sundhed kan blive et særligt fokusområde.

Udvalget er endvidere opmærksom på, at sundhedspolitikken skal gå hånd i hånd med visionskommune-arbejdet, som kommunen er indgået i samarbejde med DIF og DGI.

Udvalget ønsker fastlagt en strategi, hvor udfordringerne i sundhedsprofilen bliver håndteret via et særligt fokus på at forebygge fysisk inaktivitet. Det er forventningen, at øget fokus på aktivitet og inaktivitet kan reducere en række af de øvrige udfordringer, som er skitseret i sundhedsprofilen.

Udvalget finder, at formuleringerne omkring røg bør formuleres blødere. Derudover bør der også være fokus på misbrug.

Det ligger udvalget på sinde, at sundhedspolitikken også adresserer de unge kvinder med ondt i livet.

Udvalget opfordrer til, at der søges udarbejdet SMART’e mål, så det er muligt at måle på effekterne af sundhedspolitikken.

Procesplan drøftes, når udvalget genoptager drøftelsen.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. februar 2019:

På baggrund af drøftelsen i Social- og Sundhedsudvalget den 6. december 2018 har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejdet udkast til en tids- og procesplan for udarbejdelse af en sundhedspolitik.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter procesplanen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. februar 2019, pkt. 3:

Udvalget tilslutter sig principperne i den fremlagte tids- og procesplan.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 22. august 2019:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har undersøgt mulighederne for at afholde et borgermøde efter det koncept, som tidligere er blevet fremvist Social- og Sundhedsudvalget. Prisen for arrangementet vurderes imidlertid til at være høj i forhold til det forventede udbytte af dagen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor udarbejdet et nyt udkast til proces og tidsplan for udarbejdelse af Sundhedspolitikken. I den nye procesplan er der fokus på inddragelse af borgerne og civilsamfundet primært i implementeringsfasen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. august 2019, pkt. 9:

Den fremlagte proces- og tidsplan godkendt.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. oktober 2019:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af tidligere drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til Sundhedspolitik.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte, hvorvidt 1. udkast kan sendes i høring hos relevante råd og fagudvalg i kommunen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget:

 • Drøfter 1. udkast til Sundhedspolitik
 • Godkender at 1. udkast sendes til høring i relevante råd og fagudvalg
 • Godkender sagsfremstillingen til fagudvalg og råd

Social- og Sundhedsudvalget, 9. oktober 2019, pkt. 3:

Godkendt.

Carsten Ullmann var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. december 2019:

Sundhedspolitikken har været sendt i 1. høring.

Social-og Sundhedsudvalget skal drøfte, hvorvidt bemærkningerne fra de politiske udvalg og råd giver anledning til justeringer.

Økonomiudvalget har anbefalet, at FN´s verdensmål indarbejdes i Sundhedspolitikken, hvor det er relevant. Anbefalingen sker i henhold til Budgetaftalen 2020, hvori parterne har aftalt at "de 17 verdensmål danner ramme om arbejdet med at løse kommunens kerneopgaver og i vore bestræbelser på at skabe bæredygtighed i vores egen organisation."

Sundhedspolitikken vil kunne perspektiveres til følgende af FN´s 17 verdensmål:

 • Nr. 3 Sundhed og trivsel. Målet skal medvirke til at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
 • Nr. 4 Kvalitetsuddannelse. Målet skal medvirke til at sikre lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring.
 • Nr. 10 Mindre ulighed. Målet skal medvirke til at sikre en reduktion i ulighed i og mellem lande.
 • Nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund. Målet skal medvirke til at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter høringssvarene, og hvorvidt de giver anledning til justeringer i Sundhedspolitikken.

Beslutning

Udvalget noterer sig indholdet af de fremlagte høringssvar, som ønskes indarbejdet i sundhedspolitikken.

Der lægges op til, at formand og næstformand for udvalget deltager på øvrige fagudvalgs møder med henblik på at drøfte sundhedspolitikken.

Spørgsmålet om rygning i arbejdstiden for kommunens ansatte ønskes henvist til en evt. handlingsplan for udmøntning af sundhedspolitikken.

Carsten Ullmann tilkendegiver, at han bakker op om Økonomiudvalgets ønske om, at HovedMED drøfter, hvorvidt rygning i arbejdstiden på de kommunale matrikler kan undgås.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarderne for servicelovens §§ 86, 95, 96, 100 og 108 samt sundhedslovens § 140 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op.

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Udover Serviceloven (SEL) omfatter kvalitetsstandarderne også tilbud omfattet af Lov om almene boliger (ABL) samt Sundhedsloven (SUL).

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på præcisering af indholdet, således at ydelsernes rammer bliver tydeligere både for medarbejdere og borgere på baggrund af det seneste års henvendelser og drøftelser. Derudover er vejledning til lovgivningen inddraget for at skabe tydelighed.

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Borgerstyret Personlig Assistance – SEL § 95:
  Tilpasset ny lovbekendtgørelse fra august 2018, så målgruppen varierer alt efter, hvilket stykke i paragraffen hjælpen bevilges under. Derudover er arbejdsleder- og arbejdsgiverrollen specificeret og taksterne er opdateret.
 • Kontaktperson for døvblinde – SEL § 98:
  Tilføjet at leverandørkredsen er udvidet.
 • Støtte- og kontaktpersonsordning – SEL § 99:
  Specificering af, at der er tale om en midlertidig individuel indsats.
 • Merudgifter – SEL § 100:
  Opdatering af takster.
 • Social behandling af stofmisbrug – SEL § 101:
  Tilpasset ny lovgivning og tilføjelse af krav om lægesamtaler.
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108:
  Tydeliggøres af, hvem der sagsbehandler.
 • Midlertidigt botilbud – SEL § 110:
  Udspecificering af krav til leverandører samt beskrivelse af opfølgning og egenbetaling.
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105/SEL § 85:
  Specificering af, hvem der sagsbehandler.
 • Alkoholbehandling – SUL § 141:
  Ifølge ny lovgivning er det præciseret, at målet er, at støtte borger i at blive og holde sig ædru eller at nedsætte sit alkoholforbrug, så der ikke sker skadevirkninger af social- eller sundhedsmæssig karakter eller at sådanne minimeres.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Aktivitets- og samværstilbud (uvisiteret) – SEL § 104
 • Behandling – SEL § 102
 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Borgerstyret Personlig Assistance – SEL § 96
 • Botilbud til midlertidigt ophold – SEL § 107
 • Kommunal træning – SEL § 86.1
 • Ledsagerordning – SEL § 97
 • Misbrugsbehandling – SUL § 142
 • Socialpædagogisk støtte – SEL § 85
 • Vedligeholdende træning – SEL § 86.2

Kvalitetsstandarder, der afventer afklaring

Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget, så snart de er færdigreviderede:

 • Genoptræning efter sygehusophold – SUL § 140

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de nye, de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker fremover den årlige behandling af kvalitetsstandarder spredt ud over året.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om benchmarkinganalyse fra Social- og Indenrigsministeriet


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en analyse af borgernes tilfredshed med overgange på sundhedsområdet. Der er i analysen fokus på tilfredsheden med udskrivelse fra sygehuset og den efterfølgende kontakt til kommunen og almen praksis.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Analysen fra Social- og Indenrigsministeriet er udarbejdet på baggrund af 23.000 spørgeskemabesvarelser vedrørende tilfredsheden med udskrivelsen fra sygehuset, for patienter over 64 år, der er udskrevet fra et sygehus i slutningen af 2018 og den efterfølgende kontakt til kommunen og almen praksis.

Analysen viser, at Brønderslev Kommune generelt placerer sig pænt i undersøgelsen. Den gennemsnitlige tilfredshed for borgerne i Brønderslev Kommune er fordelt på køn, boligform, typer af kommunal hjælp mv. og Brønderslev Kommune er blandt den øverste tredjedel af alle kommunerne. I forhold til spørgsmålene vedrørende de forskellige aspekter af overgangen fra sygehus til kommune ligger Brønderslev Kommune ligeledes i den øverste tredjedel af kommunerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Anlægsprojekt "investering i fremtidige driftsbesparelser"


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/ØK/BY

Anlægsprojektet ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”, som omhandler bygningsmæssige tilretninger på Stenumgård og afhændelse af botilbuddet Vibevej, viser på nuværende tidspunkt en overskridelse af anlægsbevillingen.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af 600.000 kr. fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet” og flytning af 150.000 kr. af bevillingen til anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” til ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet frigav den 30. januar 2019 2,5 mio. kr. til finansiering af den vedtagne flytning mellem Cassiopeia og Stenumgård samt til salg af botilbuddet Vibevej. Heri ligger etablering af botilbuddet Bogfinkevej, etablering af specialtilbuddet Stenumgård og etablering af Poplen i Dronninglund.

Der forventes en budgetoverskridelse på anlægsprojekter vedrørende Stenumgård og salg af Vibevej, hvilket skyldes blandt andet en dyrere indfrielse af lånet på Vibevej samt en lavere salgspris for Vibevej end forudsat i budgettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at en del af den forventede overskridelse kan finansieres fra ikke prioriterede midler fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet” med 600.000 kr. og med restbudgettet på 150.000 kr. fra anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri”. Det udgør tilsammen 750.000 kr.

På nuværende tidspunkt forventes en overskridelse i størrelsesordenen 1,9 mio. kr., som med ovenstående midler kan reduceres til ca. 1,15 mio. kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet frigiver 600.000 kr. fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet” og flytter 150.000 kr. af bevillingen til anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” til ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”.

Økonomi

I anlægsbudgettet for 2019 er der 1,1 mio. kr. i anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet” hvoraf det er muligt at disponere over 600.000 kr. Puljen er overført fra tidligere år.

Anlægsbudgettet i 2019 indeholder 350.000 kr. til anlægsprojektet ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri”, som blev frigivet af Byrådet den 16. februar 2011. Her er det muligt at disponere over 150.000 kr.

Beslutning

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Udvalget noterer sig, at ejendommen på Vibevej er solgt billigere end forudsat.

Til toppen


9. Budget 2020 for dagtilbuddet Mølledag


Resume

Sagsforløb: SS

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2020.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om taksterne for 2020 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2020, som indebærer en månedlig takst på 14.024 kr. svarende til en takststigning på 0,2 %. Taksten for 2019 er 13.992 kr. Taksten er beregnet på baggrund af en belægningsprocent på 97 og et samlet budget på 4.244.100 kr. (i 2019 var der et samlet budget på 3.908.872 kr.).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksten for 2020 på 14.024 kr.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at tilbuddets egenkapital primært er bundet i fast ejendom. Tilbuddet havde i regnskab 2018 en soliditetsgrad på 58,5 %, hvilket er et relativt højt niveau. Der er i budget 2020 kalkuleret med et budget i balance ved en belægningsprocent på 97,3 %. Erfaringsmæssigt er belægningsprocenten højere og derved generes et overskud, i 2018 var overskuddet på 267.122 kr. Tilbuddet bør overveje, om belægningsprocenten afspejler den historiske belægning. Hæves belægningsprocenten, vil taksten falde.

Beslutning

Godkendt. Udvalget bemærker, at takstniveauet vil have betydning for visitering af borgere til tilbuddet fra Brønderslev Kommune.

Bilag

Til toppen


10. Budget 2019 og 2020 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond


Resume

Sagsforløb: SS

Dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond fremsender budget 2019 og 2020.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om taksterne for 2019 og 2020 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond fremsender budget 2019 og budget 2020, som indebærer følgende månedlige takster:

Månedlig takst 2018

Månedlig takst 2019

Månedlig takst 2020

§ 103

11.871 kr.

12.168 kr.

12.424 kr.

§ 103 nedsat tid

9.497 kr.

9.737 kr.

9.941 kr.

§ 104

11.871 kr.

12.168 kr.

12.424 kr.

§ 104 nedsat tid

9.737 kr.

9.941 kr.

Takststigningerne for 2019 og 2020 svarer til en stigning på henholdsvis 2,5 % og 2,1 %. Budgetterne for 2019 og 2020 er på henholdsvis 2.560.450 kr. og 2.927.373 (i 2018 var budgettet 2.377.437 kr.).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksterne for 2019 og 2020.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, tilbuddet har en høj soliditetsgrad og ingen langfristet gæld. Egenkapitalen er bundet i fast ejendom. Tilbuddets likvide situation viser, at omsætningsaktiverne er væsentlig mindre end de kortfristede gældsforpligtigelser, hvorfor der bør være opmærksomhed på, at det budgetterede overskud i 2020 på 164.999 kr. anvendes til en styrkelse af omsætningsaktiverne.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 1. Sundhedspolitik - tværgående drøftelse

Social- og Sundhedsudvalget har sendt sundhedspolitikken i høring, og Ældreomsorgsudvalget har givet høringssvar.

På grundlag af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelser af, om der skal tænkes yderligere borgerinddragelse ind i den videre proces ønskes en drøftelse af, hvordan høringssvarene fra udvalgene, herunder Ældreomsorgsudvalgets høringssvar, forventes at blive udmøntet i den endelige sundhedspolitik.

 1. Samarbejde mellem de to udvalg

Den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet var det oprindelige grundlag for fællesmøderne mellem de to udvalg. I og med den aktivitetsbestemte medfinansiering er låst i 2019 og 2020 ønskes en drøftelse af, om der er andre muligheder for samarbejde mellem de to udvalg.

Udgangspunktet for drøftelsen kan være udviklingen i antal kronikere i perioden 2000-2018, jf. vedlagte artikel, ligesom det kan være samarbejde om fx handicappede eller psykiatriborgere, som det på et tidspunkt kunne være relevant at flytte til et plejehjem, idet behovet for pleje på et tidspunkt kan blive det dominerende behov hos borgeren. Derudover kan man overveje, om der er planer vi skal være klar med i 2021, når den aktivitetsbestemte medfinansiering igen forventes i funktion.

 1. Rehabiliteringscenter på Hellevadlund

I forlængelse af budget 2020 forventes der etableret et rehabiliteringscenter på Hellevadlund i løbet af 2020. Rehabiliteringscentret forventes - i lighed med Mou Rehabiliteringscenter i Aalborg Kommune - organiseret under Visitationen. Der gives på mødet en nærmere orientering om organisationsovervejelserne.

 1. Eventuelt
Beslutning

1. Velkomst

Velkomst ved Martin Bech.

2. Sundhedspolitik – tværgående drøftelse

Drøftelse af Ældreomsorgsudvalgets høringssvar. Det er vigtigt i det videre arbejde, at der samtidig med at der foreslås øget opmærksomhed på overvægt, så er det vigtigt, at der ikke samtidig sker en stigmatisering. En anden tilgang kunne være at sætte mere fokus på bevægelse, som medvirker til at reducere overvægt.

Martin Bech oplyste, at planen for implementering af sundhedspolitikken forlænges for at skabe yderligere plads til borgerinddragelse i processen.

Martin Bech oplyste desuden, at medarbejdernes rygning i arbejdstiden også kan anskues som et personaleanliggende. Problemstillingen bør adresseres i en efterfølgende handlingsplan.

3. Samarbejde mellem de to udvalg

Der var en bred drøftelse af forebyggende indsatser og en opbakning til, at der fortsat skal arbejdes forebyggende og i samarbejde med patientforeninger. Der er endvidere opbakning til at lave initiativer, når KMF er oppe at køre igen.

Bredt ønske om at arbejde mere datadrevet fremover.

4. Rehabiliteringscenter på Hellevadlund

Orientering om, at Rehabiliteringscentret vil blive organiseret under Visitationen, og hvilke borgergrupper der forventes at skulle tilbydes plads på rehabiliteringscentret.

Bred tilslutning til, at der nu etableres et rehabiliteringscenter i kommunen.

5. Evt.

Status for plejehjemslæger. Der er plejehjemslæger på alle plejecentre.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Læge Helle Nygaard overtager lægeklinikken i Bredgade med ca. 8.500 patienter. Helle Nygaard viderefører desuden nuværende lægeklinik i Klokkerholm.

Ny læge i sundhedshuset pr. årsskiftet, som betyder en udvidelse af lægekapaciteten i Brønderslev.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 6. december 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer