Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 8. maj 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Sagsfremstilling
  1. Velkomst
  1. Kommunal medfinansiering

Regeringen har meddelt kommunerne, at kommunens udgifter til kommunal medfinansiering af borgeres forbrug af sundhedsydelser er fastfrosset, således at vi afregnes med det vi har budgetteret i 2019. Baggrunden for denne udmelding er, at der er problemer med datagrundlaget for den sædvanlige afregning.

Udmeldingen betyder samtidigt, at incitamenterne til at lave fælles indsatser mellem udvalgene, hvor øgede indsatser overfor borgerne skulle modsvares af færre indlæggelser og kontakter til sundhedsvæsenet er reduceret væsentligt, idet der ikke kan forventes reducerede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering uanset det lykkes at begrænse antal indlæggelser.

  1. Model for samarbejde på tværs af udvalg

I forlængelse af det seneste fællesmøde mellem udvalgene er der udarbejdet et forslag til en model for, hvordan samarbejde om fælles projekter bør håndteres. Udgangspunktet er, at begge udvalg skal have lige andel i gevinster og risici ved fælles initiativer.

  1. Udskrivningskonference

Udskrivningskonferencer og vores mulighed for at “gribe” borgerne Der ønskes en drøftelse af, hvordan vi som kommune har mulighed for at gribe borgere, der udskrives.

  1. Drøftelse af scenarier vedrørende Margrethelund, sygehus og Sofielund

Til brug for drøftelserne om Margrethelund, Sofielund og Dronninglund Sygehus er der udarbejdet følgende materiale:

  • Scenarie 5 om Margrethelund, hvor funktionerne fra Sofielund flyttes til Margrethelund og der opføres en delvis ny bygning som erstatning for dele Margrethelund. Den nye bygning er i 2 etager, og rummer 50 pladser fordelt med 25 almene pladser og 25 demenspladser
  • Sofielund flyttes til afdeling M på Dronninglund Sygehus

Fagforvaltningen har endvidere fået skitseret en løsning med en nødtørftig renovering af de eksisterende stuer, men denne løsning vurderes ikke at være interessant i den videre proces.

Forvaltningen foreslår, at udvalgene i forlængelse af drøftelsen beder om at alle hidtidige og nye scenarier præsenteres på et kommende temamøde i Byrådet.

  1. Eventuelt

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Fraværende: Lars Bisgaard.

Ad. 1. Velkomst

Velkomst ved Ole Jespersgaard og Martin Bech.

Ad. 2. Kommunal medfinansiering

Til efterretning.

Sagen genoptages på næste fællesmøde.

Ad. 3. Model for samarbejde på tværs af udvalg

Model godkendt. Som følge af at den kommunale medfinansiering ikke afregnes efter sædvanlig model i 2019, så er det relevant at planlægge initiativer i forhold til 2020.

Omstilling af Hellevadlund til et rehabiliteringscenter kunne være et eksempel på et tværgående projekt.

Ad. 4. Udskrivningskonference

Udvalgene drøftede overgangen fra sygehus til eget hjem, herunder om der i nogle situationer skal leveres et tryghedsbesøg. Desuden drøftes, om der skal være et alderskriterium som grundlag for et tryghedsbesøg.

Forvaltningen anmodes om at fremskaffe data om udskrivning af borgere, hvor borgerne ikke i forvejen får hjælp fra kommunen.

Derudover fremgik det af drøftelsen, at regionen også skal spare, og det kan have betydning for kvaliteten i overdragelse af borgerne.

Ad. 5. Drøftelse af scenarier vedrørende Margrethelund, sygehus og Sofielund

De forskellige scenarier blev drøftet.

Sagen foreslås oversendt til temamøde i Byrådet med henblik på at opnå en beslutning på budget 2020.

Ad. 6. Evt.

Intet.

Bilag

Til toppen

Opdateret 9. maj 2019
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer