Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 13. februar 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Årsrapport for Velfærdsteknologi 2019


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS

Velfærdsteknologisk årsrapport for 2019 fremsendes til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne-Cathrine Kvist Visborg deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Den velfærdsteknologiske årsrapport for 2019 indeholder en beskrivelse af de nye velfærdsteknologiske projekter, der blev igangsat i 2019 samt en beskrivelse af de projekter, der er planlagt til 2020. Derudover indeholder årsrapporten en liste over de kontinuerlige opgaver, der er i forhold til velfærdsteknologien. Som tidligere ønsket er borgernes oplevelser og gevinster ved teknologierne blevet mere tydelige i rapporten.

Både direktøren, cheferne, lederne og den velfærdsteknologiske koordinator modtager ofte henvendelser fra leverandører af velfærdsteknologiske løsninger. Mange leverandører sælger produkter, der minder om hinanden, og derfor foretager den velfærdsteknologiske koordinator en screening af alle henvendelser og vurderer, om produktet er relevant for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ud fra behov og ressourcer. Formålet er bl.a. at sikre, at der ikke testes eller hjemkøbes produkter, der minder meget om hinanden og dermed undgå at stå med to løsninger, der kan det samme.

IdéBanken blev iværksat som et forsøg i 2019, så medarbejderne kunne melde ny velfærdsteknologi ind. Det er der kommet en helt ny idé ud af, som der pt. arbejdes på at videreudvikle igennem en ansøgning til en EU-pulje.

I 2019 var plejecentret Valdemarsgade med til at udvikle helt ny teknologi, der kombinerer ansigtsgenkendelse og elektroniske låse – også et initiativ, der arbejdes på at videreudvikle igennem en pulje via Innovationsfonden. Mange flere initiativer er søsat i 2019, og de er alle samlet i den velfærdsteknologiske årsrapport 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 28. januar 2020, pkt. 7:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Der bør generelt være fokus på at sikre back- up løsninger, der kan anvendes af brugeren. Særligt er der udfordringer omkring hjemmesiden og synshæmmede.

Karsten Frederiksen deltog ikke under behandling af punktet.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende – afbud fra suppleant Lars Bisgaard.

Bettina Bøcker Kjeldsen var fraværende – suppleant Klaus Klæstrup fremmødt

Margit Chemnitz var fraværende.

Ældrerådet, 29. januar 2020, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og assisterer gerne ved afprøvning af nye tiltag.

Jonna Raasted, Knud Jørgensen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 5. februar 2020, pkt. 4:

Udvalget tager orienteringen til efterretning og udtrykker anerkendelse af de iværksatte indsatser, herunder af idebanken.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Rusmiddelcentrets økonomi


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til den samlede økonomi på Rusmiddelcentret, herunder flytning til Nordens Allé.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget fik i møde den 14. november 2019 forelagt en sag om flytning af Rusmiddelcentret fra Jyllandsgade til Nordens Allé i Brønderslev. Udvalget ønskede en samlet plan incl. aftale med UngeCentret forelagt, inden der træffes endelig beslutning.

Siden udvalgsmødet er der på administrativt niveau indgået en aftale med Rusmiddelcentret om at lave en kapacitetsaftale på 300.000 kr. Aftalen betyder, at UngeCentret fremover køber 3 specifikke ydelser hos Rusmiddelcentret, hvor disse ydelser tidligere har været købt hos private leverandører. Aftalen betyder, at Rusmiddelcentret er garanteret end indtægt på 300.000 kr., samt at der faktureres for evt. ydelser, der leveres ud over de 300.000 kr. Aftalen er indgået under forbehold for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets godkendelse.

Aftalen betyder desuden, at det nuværende personale på Rusmiddelcentret fastholdes.

I vedlagte notat er det nuværende budget opstillet. Dette budget er ikke ændret grundlæggende i en årrække trods markant ændring i brugen af Rusmiddelcentret. I den mellemliggende periode er der styret efter nettotallet, og udgifter og indtægter er løbende tilpasset i muligt omfang. Budgettet opererer med et nettobudget på 288.000 kr., som svarer nogenlunde til lederlønnen.

Der er desuden opstillet et revideret budget, hvor udgifter og indtægter er tilpasset det nuværende behov i Jyllandsgade, ligesom der er opstillet et revideret budget ved flytning til Nordens Allé. Der er i begge tilfælde tale om helårsbudgetter. I budgetterne er de forventede indtægter fra såvel Visitationen, Det specialiserede område, som UngeCentret opskrevet i forhold til 2019, idet udgifterne til stofmisbrugsbehandling i 2019 er blevet noget dyrere end oprindeligt forudsat.

Af budgettet fremgår det, at Rusmiddelcentrets økonomi vil balancere, såfremt Rusmiddelcentret flytter til Nordens Allé, og de sparede beløb til rengøring tilbageføres til Rusmiddelcentrets budget. Det bemærkes i forlængelse heraf, at Rusmiddelcentrets takster bør gennemarbejdes i foråret 2020 med henblik på at have et opdateret takstgrundlag for 2021.

Flytning vil koste i alt 255.000 kr., hvoraf de 200.000 kr. kan findes på anlægsbudgettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at

  • Rusmiddelcentret flyttes til Nordens Allé
  • der indgås en kapacitetsaftale med UngeCentret på 300.000 kr. årligt
  • takstgrundlaget gennemarbejdes til brug for budget 2021
Personale

Det nuværende medarbejderantal i Rusmiddelcentret fastholdes. Ved flytning kommer Rusmiddelcentret til at være i samme bygning som Springbrættet, hvorved personalet vil få til opgave at sikre, at de forskellige borgergrupper i huset kan fungere sammen både i og især udenfor huset.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, dog flyttes der budget fra pol. 103 til pol. 702, da det indgår i takstberegningen for Rusmiddelcentret.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 16. januar 2020, pkt. 10:

Udsat som følge af indkomne høringssvar, som udvalget ønsker mere tid til at forholde sig til.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. februar 2020:

Social- og Sundhedsudvalget udsatte punktet den 16. januar 2020 som følge af de indkomne høringssvar.

Ledelsen i Socialpsykiatri og Rusmiddel har forholdt sig til de indkomne høringssvar jf. notat.

Den overordnede ledelsesmæssige vurdering af flytning af Rusmiddelcentret er, at den nuværende beliggenhed er optimal i forhold til anonymitet og fysiske rammer, men at Rusmiddelcentrets kvalitet i behandlingen fortsat kan rummes i de nye lokaler.

Den 10. februar 2020 besøger Social- og Sundhedsudvalget Springbrættet Nordens Allé 33 for at se nærmere på, hvordan lokalerne kan indrettes til også at rumme Rusmiddelcentret.

Beslutning

Rusmiddelcentret forbliver på sin nuværende adresse indtil videre.

Udvalget vurderer ikke, at det samlede kommunaløkonomiske provenu ved flytning er tilstrækkeligt stort. Derudover har udvalget lyttet til de fremlagte indsigelser.

Udvalget forventer, at der er fokus på overholdelse af budgettet fremover.

Udvalget godkender, at der indgås en kapacitetsaftale med UngeCentret samt at takstgrundlaget gennemgås med henblik på budget 2021.

Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at den reserverede anlægsbevilling overføres til drift med henblik på at sikre Rusmiddelcentrets fremadrettede drift.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: SS

Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Beslutning

KLK’s analyse fremlægges på næste møde.

Der ønskes forelagt forslag til investeringer på sundhedsområdet, som kan generere besparelser på driften.

Der ønskes et fællesmøde med MED-organisationen.

Til toppen


6. Selvforsyningsgrad - brug af tilbud indenfor kommunegrænsen


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om status på Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om 90 % selvforsyning på det kommunale område.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Målsætningen for Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune er, at kommunen i videst muligt omfang benytter tilbud, som ligger indenfor kommunegrænsen – enten kommunens egne tilbud eller tilbud hos andre udbydere.

Målsætningen på 90 % selvforsyning er sat i erkendelse af, at mindre kommuner ikke kan have tilbud til alle målgrupper, men at kommunen på sigt bør have tilbud til egne borgere, og kun købe det mest specialiserede hos andre udførere. Målet er ikke nået endnu, men der er stort fokus på dette i fagforvaltningen.

Der arbejdes løbende med at henvise nye borgere til tilbud indenfor kommunen. Selvforsyningsgraden ændrer sig kun langsomt, idet borgere placeret på botilbud typisk bor der i en lang årrække, og dermed vil selvforsyningsgraden primært blive påvirket af nye borgere, der skal have et tilbud.

Opgjort pr. 1. december 2019 er selvforsyningsgraden 78 %. Pr. 1. september 2019 ligeledes 78 %.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Implementering af Fælles Sprog III (FSIII)


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om, at FSIII-implementeringen i Nexus igangsættes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I Økonomiaftalen 2014 mellem regeringen og KL forpligtede KL sig til at implementere FSIII i alle landets kommuner. FSIII indgår som et led i den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, og er en fælleskommunal metode til dokumentation og kommunikation på alle fagområder inden for sundhedsområdet i kommunerne.

Implementeringen igangsættes primo 2020 og forventes at være færdig i 1. kvartal 2021.

Opgaven kommer til at omfatte ca. 2.800 borgere fordelt på henholdsvis Visitationen, Det Specialiserede Voksenområde, Hjemmesygeplejen samt kommunale og private leverandører på fritvalgsområdet, træningsområdet og plejecentre.

Opgaven indebærer klargøring og opsætning af systemet, hvorefter de ca. 2.800 borgere skal revisiteres efter den nye metode af myndighed. Det vil sige Visitationen samt de visiterende sygeplejersker i hjemmesygeplejen, på plejecentrene og i det specialiserede område.

Udførersiden skal efterfølgende replanlægge alle revisiteringer i planlægningskalenderne. Udover replanlægningen skal en stor del af dokumentationen genindtastes manuelt i overensstemmelse med den nye metode, og medarbejdere i de berørte områder skal undervises i metode og systembrug.

Implementeringen vil derfor i perioder være meget ressourcekrævende, og der må derfor forventes en midlertidig produktionsnedgang, indtil den nye metode er i drift. Ligesom et øget arbejdspres og midlertidig overskridelse af sagsbehandlingsfrister kan forventes.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Implementering af FSIII vil få konsekvenser for frit valg, hjemmesygeplejen, plejecentrene, Visitationen og det specialiserede voksenområde blandt andet i form af aflysning af mødeaktiviteter, øget arbejdspres samt overskridelse af sagsbehandlingsfrister.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 5. februar 2020, pkt. 9:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


8. Procedure for §18 særlige indsatsområder


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrådet skal drøfte muligheden for, at flere frivillige sociale foreninger har mulighed for at ansøge den særskilte § 18 pulje samt drøfte processen for uddeling af midler.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetforliget til budget 2018 besluttet at afsætte yderligere 200.000 kr. årligt til det frivillige sociale arbejde. Der er tale om særskilte midler ud over den ordinære årlige ansøgningsrunde til § 18 midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet har besluttet, at den nye pulje i 2019 skal målrettes frivillige sociale indsatser inden for 3 temaer, hvor der er nogle sociale og sundhedsmæssige udfordringer i kommune:

  • Ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt unge
  • Overvægt og social ulighed i sundhed
  • Opsøgende indsats overfor misbrugere

Frivilligrådet skal drøfte muligheder for at udbrede de 3 temaer, så flere frivillige sociale foreninger søger puljen samt drøfte processen for uddeling af midler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender indstillingerne fra Frivilligrådet.

Indstilling

Frivilligråd, 9. januar 2020, pkt. 4:

Frivilligrådet har drøftet muligheden for at udbrede de 3 temaer inden for de frivillige sociale indsatser. Frivilligrådet samler forslagene i et notat, som efterfølgende sendes til godkendelse i Social og Sundhedsudvalget.

Frivilligrådet har drøftet processen for uddeling af §18 særlige indsatser og fremsender årshjulet til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Aase Jakobsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 16. januar 2020, pkt. 7:

Det årlige fællesmøde mellem Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget tilføjes årshjulet, hvor indsatsområderne også kan drøftes.

Social- og Sundhedsudvalget afventer notat fra Frivilligrådet.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. februar 2020:

Frivilligrådet fremsender hermed forslag til udbredelse af de 3 temaer indenfor de frivillige sociale indsatser vedrørende § 18 puljen til særlige indsatsområder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, om forslagene fra Frivilligrådet skal indgå som yderligere temaer i 2020, eller som en uddybning/eksemplificering af de tre nuværende temaer.

Beslutning

Udvalget fastholder de 3 temaer med tilføjelse af, at tema 1 formuleres således: ’Ensomhed og dårligt mentalt helbred’. Som underpunkt hertil tilføjes ensomme voksne mænd.

Forslagene fra Frivilligrådet indgår som uddybning af de tre temaer i 2020.

Bilag

Til toppen


9. Responstider for ambulancekørsel i Region Nordjylland


Resume

Sagsforløb: SS

Responstiden er den tid, der går fra ambulanceberedskabet modtager en opgave, til den første ambulance er fremme på stedet. Regionsrådet har fastlagt serviceniveauet for ambulancetjenesten. Falck Danmark A/S skal overholde en gennemsnitlig responstid på 9 minutter og 12 sekunder opgjort pr. kontraktår (1. april 2019 - 31. marts 2020) for hele Region Nordjylland.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Responstiderne viser, hvor lang tid der går, fra alarmberedskabet har modtaget en opgave, til hjælpen er fremme hos patienten. Forretningsudvalget i Region Nordjylland har i møde den 13. januar 2020 behandlet seneste status på responstiderne fra 1. april 2019 til 18. november 2019.

Falck Danmark A/S skal overholde en gennemsnitlig responstid på 9 minutter og 12 sekunder opgjort pr. kontraktår for hele Region Nordjylland. Pr. 1. april 2019 er kontraktåret for 2019-2020 påbegyndt og går indtil 31. marts 2020. Den gennemsnitlige responstid for indeværende kontraktår 2019-2020 ligger pt. på 9 minutter og 1 sekund.

Responstiden for Brønderslev Kommune er i perioden opgjort til 8 minutter og 21 sekunder, hvilket er den næst laveste responstid i Region Nordjylland.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Regionens Akut- og Praksisudvalg inviteres til møde om lægevagt-ordning.

Nytårskur hos Danske Handicaporganisationer.

Orientering om, at Økonomiudvalget parallelt med arbejdet med sundhedspolitik har iværksat en drøftelse i MED-organisationen om, hvordan vi fremmer bevægelse i hverdagen på arbejdspladsen samt, hvorledes og hvorvidt rygning i arbejdstiden på kommunale matrikler kan undgås.

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


12. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 14. februar 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer