Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 5. marts 2020
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Analyse af Det Specialiserede Socialområde


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering til Social- og Sundhedsudvalget om KL’s konsulentvirksomhed, KLK’s, analyse af Det Specialiserede Socialområde samt handlingsplan for det videre arbejde med analysen.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

KL’s konsulentvirksomhed, KLK, blev i forlængelse af budget 2020 bedt om at analysere Det Specialiserede Socialområde. Baggrunden var beslutningen om at spare 3 mio. kr. på området, og KLK skulle medvirke til at pege på muligheder for at opnå denne besparelse.

På mødet deltager Maibritt Kuscon, KLK, som vil præsentere KLK’s resultater.

Derudover fremlægger fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forslag til handlingsplan på baggrund af analysen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, samt at analyse og handlingsplan indgår som et væsentligt element i forbindelse med fremlæggelse af reduktionsmuligheder på Byrådets forårsseminar den 1. april 2020.

Beslutning

Udvalget fik på mødet en foreløbig orientering om KLK’s anbefalinger. Udvalget anbefaler, at rapporten fremlægges på temamøde i Byrådet.

Til toppen


4. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2019.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum har samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Med denne sag følger nøgletal på:

 • Voksenhandicappede mv.
 • Sundhed

Nøgletallene kan bruges som inspirationskilde til drøftelse i de politiske udvalg herunder, hvorvidt der er nøgletal, der ønskes undersøgt yderligere med henblik på at afdække evt. besparelsesmuligheder til brug for det kommende budget. Samtidig giver det et overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de relevante nøgletal, herunder om nogle af nøgletallene ønskes yderligere belyst.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: SS

Der ønskes en indledende drøftelse af udvalgets arbejde med at finde råderum på udvalgets budgetområde.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. februar 2020, pkt. 5:

KLK’s analyse fremlægges på næste møde.

Der ønskes forelagt forslag til investeringer på sundhedsområdet, som kan generere besparelser på driften.

Der ønskes et fællesmøde med MED-organisationen.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. marts 2020:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd giver på mødet en status for arbejdet med budget 2021.

Beslutning

Udvalget imødeser en plan med udgangspunkt i KLK-rapporten samt forslag til investeringer på sundhedsområdet, som kan finansieres af den kommunale medfinansiering.

Til toppen


6. Anlægsregnskab for projektet ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet ”Investering i fremtidige driftsbesparelser”.

Byrådet skal tage stilling til, om anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler flytningen mellem Cassiopeia og Stenumgård samt salget af botilbuddet Vibevej. Heri ligger etablering af botilbuddet Bogfinkevej (tidligere Stenumgård) samt etablering af Poplen (tidligere Cassiopeia).

Anlægsprojektet er nu afsluttet, og Staben fremsender anlægsregnskabet med anmodning om godkendelse.

Byrådet har meddelt følgende anlægsbevillinger:

- Byrådet 30. januar 2019

2.500.000 kr.

- Byrådet 18. december 2019

750.000 kr.

I alt

3.250.000 kr.

Det endelige forbrug er fordelt således:

Forbrug:

Bogfinkevej (tidligere Stenumgård) – Ombygning

1.321.870 kr.

Poplen (tidligere Cassiopeia) – Renovering *)

533.976 kr.

Vibevej – Køb

3.436.186 kr.

Vibevej – Salg

-799.713 kr.

I alt forbrug

4.492.319 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på:

1.242.319 kr.

*) Sundby-Hvorup Boligforening, som ejer Poplen, har betalt en andel af istandsættelsen. Det anførte beløb er alene den kommunale udgift.

Merforbruget skyldes primært en lavere salgspris for Vibevej samt en dyrere indfrielse af lånet på Vibevej end forudsat i budgettet.

Staben foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


7. Opfølgning på forbruget til genoptræning efter sygehusindlæggelse


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Social- og Sundhedsudvalget ønskede i forbindelse med evalueringen af styringsmodellen for genoptræning efter sygehusindlæggelse i sommeren 2019 en opfølgning her på, når modellen havde været i drift i 1 år.

Opfølgningen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev den 12. september 2019 orienteret om, at der var gennemført en evaluering af den dengang ca. 6 måneder gamle styringsmodel for genoptræning efter sygehusindlæggelse (sundhedslovens § 140). Modellen var blevet evalueret af både de private leverandører og Træningsafdelingen. Alle leverandørerne havde ros tilovers for modellen og opgaven løses inden for budgettet. Social- og Sundhedsudvalget ønskede på mødet en opfølgning 1 år efter modellen var implementeret.

Træningsafdelingen har i 2019 modtaget 68 % af genoptræningsplanerne og de private leverandører har modtaget 32 %.

Der har siden opgaven blev overført til kommunerne ved Strukturreformen været en kraftig vækst i antallet af genoptræningsplaner, der modtages i kommunerne. Denne vækst ser nu ud til at være aftagende, men der forventes fortsat at være en vækst på området også afledt af, at der bliver flere ældre. Nedenstående tabel viser det samlede antal genoptræningsplaner (GOP’er), som er modtaget i Brønderslev Kommune i 2017-2019 samt den procentvise stigning fra 2017 til 2018 og fra 2018 til 2019:

Årstal

Antal modtagne GOP'er i hele kommunen

Vækst siden sidste år

2017

1370

2018

1415

3,2 %

2019

1436

1,5 %

Vedlagt som bilag er en tabel, der viser antallet af genoptræningsplaner fordelt på de forskellige typer pakker, der er visiteret i 2019. Af tabellen fremgår det også, at antallet af genoptræningsplaner modtaget i 2019 ville svare til et forbrug på 6,2 mio. kr. i 2020.

Brønderslev Kommune må, også i 2020, forvente en mindre stigning i antallet af genoptræningsplaner, hvorfor budget på området på 6,3 mio. kr. antages at balancere i 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Årsberetning fra Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Udkast til Frivilligrådets beretning for 2019 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering efter godkendelse af årsberetningen.

Sagsfremstilling

Formanden for Frivilligrådet, Knud Jørgensen, har udarbejdet Frivilligrådets udkast til beretning for 2019.

Frivilligrådet bedes godkende årsberetningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager årsberetningen til efterretning.

Indstilling

Frivilligråd, 9. januar 2020, pkt. 2:

Udkastet til årsberetningen blev godkendt af Frivilligrådet, og sendes videre til Social og Sundhedsudvalget til orientering.

Leder på Sundhedsområdet Helle Rasmussen deltog i punktet.

Aase Jakobsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Evaluering af § 18 forsøgspulje for Vågekonetjenester


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrådet skal evaluere § 18 forsøgspuljen for Vågekonetjenester.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlag for tildeling af midler efter § 18, og her står konkret beskrevet:

Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

I møde den 17. januar 2019 har Social- og Sundhedsudvalget besluttet, at der skal oprettes en forsøgspulje på 5.000 kr., der kan søges og bevilges til Vågekonernes kørselsudgifter. Denne pulje er finansieret af restmidler fra 2018.

Frivilligrådet skal evaluere forløbet og fordelingen af forsøgspuljen for Vågekonetjenester, som blev fordelt i 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Indstilling

Frivilligråd, 9. januar 2020, pkt. 3:

Frivilligrådet udarbejder en skriftlig evaluering, som sendes til Social og Sundhedsudvalget til orientering.

Leder på Sundhedsområdet Helle Rasmussen deltog i punktet.

Aase Jakobsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. marts 2020:

Frivilligrådet har udarbejdet en skriftligt evaluering og indstiller, at forsøgspuljen gøres til en fast pulje, og beløbet til uddeling øges fra 5.000 kr. til 10.000 kr. årligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til Frivilligrådets indstilling.

Beslutning

Frivilligrådets forslag om at afsætte 10.000 kr. årligt godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Patientsikkerhed, årsrapport 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for patientsikkerhed, 2019. Rapporten dækker alle områder i Sundhed og Velfærd, private leverandører og Sundhedsplejen.

Rapporten erstatter tidligere års rapporter om utilsigtede hændelser.

Sagen fremsendes til orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Når der arbejdes med patientsikkerhed, arbejdes der både proaktivt og reaktivt.

Det proaktive arbejde består i at forhindre/forebygge, at der sker utilsigtede hændelser (UTH). Omvendt arbejdes der reaktivt, når den utilsigtede hændelse ér sket, og man forsøger at forebygge, at det sker igen.

Det proaktive arbejde har i 2019 bestået af indsatser vedrørende:

 • Medicinadministration.
 • Implementering af værktøj med kliniske og infektionshygiejniske procedurer.
 • Faldforebyggelse.
 • Øget fokus på aftaler med behandlende læge og borger/pårørende vedrørende genoplivning.

Det reaktive arbejde omhandler utilsigtede hændelser

Der blev i 2019 i alt indrapporteret 2.022 utilsigtede hændelser. Det er en stigning på 975 indrapporteringer sammenlignet med 2018.

Stigningen handler ikke om, at der er flere utilsigtede hændelser men om, at arbejdsgangen omkring indrapporteringen er blevet lettere, hvorfor der er blevet indrapporteret flere utilsigtede hændelser.

Stigningen skyldes flere ting:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed åbnede i oktober 2019 mulighed for en ny indrapporteringsform på 2 områder (”Samlerapportering”):
 • 1 – Medicin ikke givet (der blev samlerapporteret 374 hændelser i 4. kvartal 2019)
 • 2 – Fald (der blev samlerapporteret 371 hændelser i 4. kvartal 2019)
 • Begge muligheder for samlerapportering findes kun, hvis hændelsens alvorlighedsgrad svarer til ”ingen” eller ”mild” skade.
 • Hændelserne indrapporteres samlet 1 gang om måneden, hvilket har lettet arbejdsgangen betydeligt.
 • Stigningen i Brønderslev Kommune afspejler pilotkommunerne, hvor der sås en stigning på op imod 300 % på baggrund af samlerapportering.
 • Nye interne arbejdsgange i kommunen, der har gjort indrapporteringen nemmere.
 • I forbindelse med de nye arbejdsgange, både interne og samlerapportering, har kommunens risiko manager haft samlet alle sagsbehandlere, hvilket også har været med til at øge fokus på indrapporteringer.

Fra 2020 vil sagsbehandlerne blive samlet 1 gang om året.

Fokusområder i 2020 vil være:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Ældrerådet bemærker, at antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser er væsentlig mindre hos de private leverandører.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Tilsyn med Socialpædagogisk Støtteteam


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om gennemførelse af tilsyn med Socialpædagogisk Støtteteam.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pligt til at føre tilsyn med løsning af opgaverne hos kommunens leverandører.

Der skal føres tilsyn med, at opgaverne løses med den faglige og økonomiske kvalitet, som Byrådet og Social- og Sundhedsudvalget inden for lovgivningens rammer har besluttet, skal gælde på området.

Brønderslev Kommune har pligt til aktivt at kontrollere, at borgerne får den støtte, de har krav på, og at hjælpen bliver udført med den kvalitet, som Social- og Sundhedsudvalget har besluttet. I praksis er tilsynet gennemført i form af 1 anmeldt tilsynsbesøg. Tilsynet er udført af BDO efter aftale med Visitationen, Handicap og Psykiatri. Det er ansatte med en socialpædagogisk baggrund, der har udført tilsynene.

Tilsynene er gennemført ud fra 5 fokusområder:

 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Sundhed og trivsel
 • Aktiviteter og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Organisatoriske forhold

BDO har i forlængelse af tilsynsbesøget udarbejdet en rapport vedrørende leverandøren.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Orientering om regnskab 2019.

Orientering om, at borgmester og udvalgsformand har haft møde med formandsskabet i Akut- og Praksisudvalget i regionen om lægevagtordning.

Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


15. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 6. marts 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer