Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 4. juni 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


3. Årsberetning om magtanvendelser 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Social- Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten fremgår af Lov om Social Service kapitel 24.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2019 indberettet 16 magtanvendelser samt 83 tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet, både kommunale og private plejecentre, er der i 2019 indberettet 433 magtanvendelser samt 73 tilfælde af overgreb borger mod borger. Det bemærkes, at indberetningerne af magtanvendelser særligt omhandler brugen af blød sele, hygiejnesituationer og tilbageførsel til egen bolig. 316 indberetninger vedrører 1 beboer.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2019

Det Specialiserede Voksenområde

I 2019 har medarbejderne på Hedebo fortsat arbejdet med forebyggelse af magtanvendelser og konflikthåndtering generelt. Medarbejderne har i satspuljeprojekt med Region Nordjylland fået undervisning i konflikthåndtering med særligt fokus på forebyggelse heraf. I denne forbindelse er der uddannet 4 vedligeholdelsesinstruktører, der skal sikre den fortsatte implementering og vedligeholdelse af metoder og teori. I de enkelte teams arbejdes der ved hvert teammøde med eventuelle magtanvendelser, som drøftes i læringsøjemed.

På Handicapområdet arbejdes der ligeledes hver dag forebyggende i forhold til at undgå brugen af magtanvendelser, og er der magtanvendelser, arbejdes der læringsbaseret med disse.

I 2018 igangsatte Handicapområdet et KRAP-uddannelsesforløb (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), som også har en forebyggende effekt i forhold til at brug af magt. Dette uddannelsesforløb strakte sig ind til slut 2019, og der arbejdes fortsat med dette i 2020.

I 2019 ansøgte Handicapområdet et indsatsforløb hos Socialstyrelsen, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området. Handicapområdet fik tildelt forløbet og har i januar 2020 igangsat det i tre af de afdelinger, som er særligt udfordret af udadrettet adfærd fra borgerne. Medarbejderne vil under forløbet få uddannelse i bl.a., hvordan der undgås magtanvendelser.

Ældreområdet

Ældreområdet har i 2019 haft fokus på at øge personalets faglige viden, så deres tilgang til beboerne bliver mere pædagogisk med henblik på at mindske magtanvendelser.

Alle medarbejdere på demenspladserne, sygeplejersker og SSA fra andre centre har fået undervisning i neuropædagogik og sansestimulering. Dette har givet redskaber og indsigt i forebyggelse af udadreagerende adfærd, både i forhold til indretning af afdelingerne og til tilgangen til beboerne.

Ældreområdet har et tæt samarbejde med demenskoordinatorerne og med Ældrepsykiatrien omkring de mest komplekse beboere for at forebygge udadreagerende adfærd og give en højere grad af livskvalitet både for beboerne og deres pårørende.

Området har desuden arbejdet med indemiljø på alle plejecentrene og anskaffet billeder, skærme mm., som anvendes pædagogisk i dagligdagen, og som kan hjælpe med at skærme borgerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Justering af bostøtteområdet


Resume

Sagsforløb: SS/MED-SV

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der igangsættes arbejde med at omlægge arbejdsformen på bostøtteområdet i retning af øget brugerinddragelse og brug af velfærdsteknologiske midler for derved at opnå en besparelse i form af reduktion af timeprisen på området.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med henblik på opnåelse af rammebesparelse på 3 mio. kr. på Det Specialiserede Voksenområde gennemgås alle områder. På bostøtteområdet vurderes det muligt at ændre arbejdsmetoderne i retning af, at mest mulig dokumentation, målfastsættelse, målopnåelse og evaluering af forløb foregår i borgers hjem i et samspil mellem borger og dennes kontaktperson. Ved at flytte dokumentationen, så dette udføres sammen med borgeren i dennes hjem, reduceres den nuværende ”kontortid”.

Denne ændring betyder, at bostøttemedarbejderens tilrettelæggelse af arbejdet flytter sig i retning af at bruge mere tid hos borgerne. Den tid, der hidtil har været anvendt på kontoret flyttes til borgerens hjem, så borgeren på den måde inddrages aktivt i det, som skrives. Ved at lave denne ændring er det muligt at reducere timeprisen, så den nærmer sig samme timepris som andre kommuner.

I forhold til online kontakt er der opnået gode erfaringer under Covid-19, som tænkes videreført. Antallet af kontakter over Skype er øget betydeligt. Der er opnået viden og rutiner med at anvende denne kontaktform – både fra borger- og medarbejderside. Disse forhold ønskes videreført som en naturlig kontaktform, som skal ses som et supplement til fremmøde. Her kan kontaktformen både ses som et ”både-og” og som et træningsredskab til øget selvstændighed hos borgeren.

Denne ændring af den daglige arbejdstilrettelæggelse ses langt hen ad vejen allerede indarbejdet i og med, det er den mest anvendte kontaktform over de sidste par måneder. Ved at minimere fremmøde i disse besøg er det muligt at reducere timeprisen i forhold til køretid og kilometerpenge.

Nuværende pakkestruktur og timeprisberegning har været anvendt i ca. 3 år efter at det den 7. juni 2017 blev godkendt i Social og Sundhedsudvalget. Der igangsættes arbejde med at revurdere pakkerne.

Ved at sammenligne timeprisen med nabokommunerne ses, at Brønderslev Kommunes timepris er højest, samt at alle de forespurgte kommuner stort set har samme timepris.

Kommune

Timepris i 2020

Jammerbugt

367,00 kr.

Hjørring

369,00 kr.

Frederikshavn

365,80 kr.

Brønderslev

452,00 kr.

Der arbejdes på at fastsætte en ny timepris med afsæt i ovennævnte samt lave en tidsplan for, hvornår dette kan igangsættes, så både myndighed og udfører er klar til, at besparelsen kan opnås, samt at der er høring i henholdsvis Lokal-MED og Sund-MED, inden der tages endelig stilling til ny timepris og ibrugtagning af denne.

Den videre proces

Det foreslås, at der igangsættes en proces med høring i Lokal-MED, efterfølgende høring i SUND-MED, planlægning af tidsplan for igangsætning mv.

For at kunne sætte denne ændring i gang hurtigst muligt foreslås at afholde et ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 24. juni 2020 med henblik på godkendelse af ny timepris og dato for anvendelse af denne. Alternativt kan taksten først godkendes den 19. august 2020.

Tids- og handleplan

Indsats

Dato

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til ny timepris, samt godkender procesplan

4. juni 2020

Høring i Lokal-MED

xx. juni 2020

Høring i SUND-MED

24. juni 2020

Ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på godkendelse af ny timepris og starttidspunkt for ibrugtagning

24. juni 2020

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig den fremlagte tidsplan for justering af bostøtteområdet samt, at der afholdes ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 24. juni 2020.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt, herunder afholdelses af ekstraordinært udvalgsmøde.

Til toppen


5. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: SS

Budgetarbejdet genoptages nu efter covid19 har betydet en udsættelse af en række planlagte initiativer. På mødet foreslås en drøftelse af evt. yderligere input til råderumskataloget i forlængelse af Byrådets budgettemadrøftelse den 27. maj 2020.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. februar 2020, pkt. 5:

KLK’s analyse fremlægges på næste møde.

Der ønskes forelagt forslag til investeringer på sundhedsområdet, som kan generere besparelser på driften.

Der ønskes et fællesmøde med MED-organisationen.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. marts 2020:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd giver på mødet en status for arbejdet med budget 2021.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2020, pkt. 5:

Udvalget imødeser en plan med udgangspunkt i KLK-rapporten samt forslag til investeringer på sundhedsområdet, som kan finansieres af den kommunale medfinansiering.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2020:

Budgetarbejdet genoptages nu efter covid-19 har betydet en udsættelse af en række planlagte initiativer. På mødet foreslås en drøftelse af evt. yderligere input til råderumskataloget i forlængelse af Byrådets budgettemadrøftelse den 27. maj 2020.

Beslutning

Der arbejdes videre med implementering af KLK-rapporten, justering af bostøtten og undersøgelse af mulighederne for afhændelse af botilbuddet Hedelundsgade.

Til toppen


6. Udligningsreform - Dyre enkeltsager på Det Specialiserede Voksenområde, Visitationen


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Orientering om udligningsreform. Refusion vedrørende dyre enkeltsager på Det Specialiserede Voksenområde.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og controller Anja Bjerrum deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Regeringen har godkendt udligningsreformen, der træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Regeringens udligning vil få Danmark til at hænge bedre sammen. Som ordet siger, udlignes forskellene mellem de mest velhavende og mest økonomisk pressede kommuner i Danmark. Udligningen er en solidarisk ordning, hvor "de bredeste skuldre" bærer et ansvar, som rækker ud over egen kommunegrænse.

Regeringen ønsker derfor at øge refusionen for særligt dyre sociale indsatser. Beløbsgrænsen nedsættes for refusion for voksne således, at den starter fra 830.000 kr. Før startede den på 1.090.000 kr., og der tilføjes en ekstra takst, en 3. takst, på sager over 2 mio. kr.

Refusionen vil fortsætte efter det fyldte 67. år og ikke som nu, hvor kommunerne ikke kan indhente refusion på borgere over 67 år.

Ovenstående vil betyde, at flere sager kan blive omfattet af refusion samt, at beløbene for refusion vil blive højere end i dag. Den øgede refusion finansieres af kommunerne i fællesskab over bloktilskuddet. Dermed vil kommunerne, under ét, solidarisk betale til de kommuner, der har de faktiske udgifter til de dyre socialsager.

Den nye beløbsgrænse gældende for 2021:

 • 25 % refusion for beløb mellem 830.000 kr. og 1.629.999 kr.
 • 50 % refusion for beløb mellem 1.630.000 kr. og 2.049.999 kr.
 • 75 % refusion for beløb over 2.050.000 kr.
 • Refusion til borgere over 67 år: Ja

Gældende beløbsgrænse for refusion 2020:

 • 25 % refusion for beløb mellem 1.090.000 kr. og 2.049.999 kr.
 • 50 % refusion for beløb over 2.050.000 kr.
 • Refusion for borgere over 67 år: Nej

Forvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


7. Orientering om lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I 2018 blev der vedtaget ny lovgivning, som gav borgerne mulighed for tilkøb af ledsagelse. I forlængelse heraf har Brønderslev Kommunes egne tilbud fået godkendt en lang række krav til dette tilkøb. De godkendte krav vedrørende tilkøb af ledsagelse for Brønderslev Kommunes egne tilbud, ønskes nu udbredt til et generelt krav til andre leverandører, såfremt det enkelte botilbud ønsker, at tilbyde tilkøb af ledsagelse til ferie for Brønderslev Kommunes borgere.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til udtalese.

Sagsfremstilling

I 2018 blev der vedtaget ny lovgivning vedrørende tilkøb af ledsagelse. Brønderslev Kommunes handicaptilbud har i forlængelse heraf fastlagt rammerne for, hvordan tilkøbsloven udmøntes i Brønderslev Kommunes egne tilbud.

Disse rammer ønskes udbredt til også at gælde for Brønderslev Kommunes borgere placeret i andre end kommunes egne tilbud, såfremt det enkelte tilbud ønsker at levere tilkøb af ledsagelse til ferie. Det er op til det enkelte tilbud selv at beslutte, hvorvidt man ønsker at levere denne ydelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter serviceniveauet for rammerne omkring tilkøb af ledsagelse til ferie.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Udvidelse af stikprøve til Sundhedsprofil 2021 - Hvordan har du det?


Resume

Sagsforløb: SS

Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?" gennemføres hver 4. år. Formålet er, at følge befolkningens sundhedstilstand over tid samt at give et godt værktøj til politiske prioriteringer på sundhedsområdet. Region Nordjylland har rettet henvendelse til de Nordjyske Kommuner om muligheden for at tilkøbe en udvidet stikprøve på 1.000 borgere.

Social- og sundhedsudvalget skal drøfte stikprøvestørrelse for Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland er gennem den nationale aftale om Sundhedsprofiler forpligtet til at inkludere 2.000 borgere pr. kommune. Region Nordjylland har, ved de tidligere undersøgelser, valgt at udvide den regionale stikprøve med 14.000 personer fordelt efter indbyggertal i kommunerne. Der har derfor været sendt spørgeskema til 3.000 borgere i Brønderslev Kommune i henholdsvis 2010, 2013 og 2017.

Region Nordjylland har henvendt sig til de nordjyske kommuner med muligheden for at udvidestikprøven i egen kommune med 1.000 borgere. Fordelen ved at have en større stikprøve er, at det giver større præcision i resultaterne og bedre muligheder for valide analyser særligt på kommuneniveau. En øget stikprøve kan for eksempel give bedre mulighed for at lave analyser på mindre grupper såsom unge, ældre og geografisk opdeling indenfor kommunen. For at opnå disse fordele anbefaler regionen, at kommunerne som minimum udvider stikprøven med 1.000 personer.

Baseret på svarprocenten i 2017 vil det give ca. 600 ekstra besvarelser.

Omkostninger ved øget stikprøve

En estimeret pris for en udvidelse med 1.000 borgere vil beløbe sig til ca. 23.100 kr.

Der tages forbehold for den endelige pris, der bl.a. afhænger af, hvor mange rykkere der udsendes, og hvor mange der svarer via internettet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter strikprøvestørrelsen for den kommende Sundhedsprofil.

Beslutning

Udvidelse af stikprøven godkendt.

Lasse Riisgaard kan af økonomiske grunde ikke gå ind for udvidelse af stikprøven.

Til toppen


9. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Tandplejen
 • Genoptræning
 • Rygestop
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle status givet.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Udvalget finder ikke behov for udarbejdelse af en bemyndigelsesplan.

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


14. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 8. juni 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer