Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 19. august 2020
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Afbud fra Lars Bisgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


3. Institutionsbesøg


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget skal besøge Stenumgård, Bogfinkevej og Hedelundsgade.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal forud for ordinært møde besøge botilbuddene på Stenumgård, Bogfinkevej og Hedelundsgade.

Rundvisning på Stenumgård og Bogfinkevej ved afdelingsleder Gitte Boel Hosbond.

Beslutning

Besøg gennemført.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget forventer en fortsat effekt af arbejdet med KLK-rapporten, ligesom udvalget udbeder sig et notat om de sager, der giver anledning til merudgifter i indeværende år.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2021 – drøftelse af råderum


Resume

Sagsforløb: SS

Drøftelse af Fagforvaltningens råderumsforslag til budget 2021 vedrørende besparelse opnået ved KLK-proces samt ny timepris på bostøtteområdet.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i møde den 29. januar 2020 følgende:

Jf. budgetaftalen pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget foretager en indledende drøftelse af råderum til budget 2021.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. februar 2020, pkt. 5:

KLK’s analyse fremlægges på næste møde.

Der ønskes forelagt forslag til investeringer på sundhedsområdet, som kan generere besparelser på driften.

Der ønskes et fællesmøde med MED-organisationen.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. marts 2020:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd giver på mødet en status for arbejdet med budget 2021.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2020, pkt. 5:

Udvalget imødeser en plan med udgangspunkt i KLK-rapporten samt forslag til investeringer på sundhedsområdet, som kan finansieres af den kommunale medfinansiering.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2020:

Budgetarbejdet genoptages nu efter covid-19 har betydet en udsættelse af en række planlagte initiativer. På mødet foreslås en drøftelse af evt. yderligere input til råderumskataloget i forlængelse af Byrådets budgettemadrøftelse den 27. maj 2020.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2020, pkt. 5:

Der arbejdes videre med implementering af KLK-rapporten, justering af bostøtten og undersøgelse af mulighederne for afhændelse af botilbuddet Hedelundsgade.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. august 2020:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet råderumsforslag vedrørende besparelse opnået ved KLK-proces samt ny timepris på bostøtteområdet.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2021 - drøftelse af opmærksomhedslisten


Resume

Sagsforløb: SS

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene drøfte og indstille punkter fra opmærksomhedslisten til det videre budgetarbejde.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetprocessen for budget 2021 skal fagudvalgene tage stilling til forslag til ændringer til budgettet. Disse ændringsforslag samles på en opmærksomhedsliste.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

 • Ændrede forudsætninger på overførselsudgifterne
 • Ændrede forudsætninger på serviceudgifterne

Udgangspunktet er, at der beregnes mer-/mindreudgifter for kommunen således, at der opretholdes uændret serviceniveau.

Punkterne fra opmærksomhedslisten indarbejdes ikke i budgettet inden 1. behandlingen, men vil indgå i den videre politiske proces.

Staben foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og indstiller punkterne fra opmærksomhedslisten

Beslutning

Udsat. Genoptages på Teamsmøde om få dage.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2021


Resume

Sagsforløb: SS

Udvalget forelægges ønsker til budget 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger hermed forslag til ønsker til budget 2021. Bilaget indeholder en opsamling på de temaer, som udvalget løbende har haft i forhold til det kommende års budget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, hvilke ønsker, der skal indgå i budgetlægningen for 2021.

Beslutning

Udvalget ønsker tilføjet en vurdering af provenu ved investeringscasene.

Udvalget er opmærksom på behovet for en opdatering af genoptrænings-, forebyggelses- og rehabiliteringsfaciliteterne i den østlige del af kommunen. Det fremsatte forslag om midler til et nyt sundhedscenter øst udgår.

Christen Bager ønsker en undersøgelse af mulighederne for at tilføre yderligere sundhedsopgaver, således at borgerne i den østlige ende af kommune kan tilbydes tilsvarende faciliteter med hensyn til sundhedsplejerske, genoptræning/rehabilitering og forebyggelse som i den vestlige del af kommunen. Statslige tilskudsmuligheder bør inddrages i undersøgelsen.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af regnskab 2019 for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Regnskab for 2019 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S er revideret af BDO og godkendt på bestyrelsesmøde den 30. juni 2020.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om regnskab og revisionsprotokollat for 2019 kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Brønderslev Sundhedshus I/S blev stiftet af Region Nordjylland og Brønderslev Kommune i juni 2013.

Interessentselskabets formål er at eje og drive Brønderslev Sundhedshus med henblik på udlejning i overensstemmelse med sundhedslovens § 205 a-b. Der udlejes lokaler til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter.

De kommunale sundhedsaktiviteter er eksempelvis sundhedspleje, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse. Den kommunale del af Sundhedshuset er fuldt udlejet til Brønderslev Kommune.

De regionale sundhedsaktiviteter er alment praktiserende læger, øjenlæger, hudlæge, øre-næse-hals-læge, høreklinik, neurologisk speciallæge, udgående jordemoderkonsultation fra Regionshospital Nordjylland samt det regionale projekt ”Aktiv Patientstøtte”.

Den regionale del er udlejet for ca. 90 % vedkommende, og der arbejdes fortsat på at tiltrække nye lejere.

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har i 2019 beskæftiget sig med driften af Sundhedshuset samt arbejdet med at sikre udlejningen af Sundhedshuset.

Der blev i 2019 foretaget en 5 års gennemgang af Sundhedshuset, og der pågår fortsat en række udbedringer af fejl og mangler i en dialog med entreprenøren, HP Byg.

Årets resultatet er et overskud på ca. 1.048.000 kr., hvilket svarer til en budgetteret omsætning på 5.165.729 kr. Overskuddet hensættes til langsigtet vedligehold.

I 2020 vil de prioriterede indsatser fortsat være at sikre en fortsat optimal og hensigtsmæssig drift af Sundhedshuset samt fortsat fokus på udlejningssituationen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender regnskab og revisionsprotokollat for 2019 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering fra Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Referat fra bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S den 28. maj og den 30. juni 2020 fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, psykiatri- og handicapchef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøderne den 28. maj og 30. juni 2020. På møderne blev bl.a. drøftet:

 • Budget 2020
 • Fritagelse for ejendomsskat/dækningsafgift
 • 5 års gennemgang
 • Godkendelse af regnskab 2019

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Lars Bisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Tandplejen
 • Genoptræning
 • Rygestop
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om den aktuelle status givet.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Udvalget er i forlængelse af covid-19 positiv overfor, at uforbrugte midler fra §18 kan overføres til det kommende år.

Lars Bisgaard var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


14. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 20. august 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer