Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 12. november 2020
Lokale: Teamsmøde
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022


Resume

Sagsforløb: HAR/DIR/BS/BE/SS/ØK/BY

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Som en del heraf udarbejdes Nordjysk Socialaftale, som sætter den politiske retning for samarbejdet på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Socialaftalen forelægges de nordjyske byråd og regionsrådet til godkendelse.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Nordjysk Socialaftale er en politisk strategi, som dels fastsætter spillereglerne for køb og salg af pladser og dels sætter retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

Socialaftalen er udarbejdet af Den Administrative Styregruppe på Socialområdet (DAS) i tæt samspil med borgere, brugerorganisationer, politikere, fagfolk og embedsmænd. Samarbejdet med og inddragelsen af de mange parter sikrer, at Nordjysk Socialaftale sætter fokus på de mest relevante problemstillinger og udviklingsområder.

Med Nordjysk Socialaftale 2021-2022 har de nordjyske kommuner og regionen udpeget en vision, som skal sætte retningen for det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Ligesom i den nuværende socialaftale vil visionen for Nordjysk Socialaftale 2021-2022 have fokus på egenmestring. Egenmestring er valgt som vision, fordi der ønskes fokus på, at alle borgere skal have mulighed og redskaber til at kunne mestre så meget af sit eget liv som muligt. Øget egenmestring med fokus på den enkelte borgers behov og ressourcer kan give borgeren øget frihed, livskvalitet og selvbestemmelse. Visionen udmøntes gennem tre fokusområder.

 • Fokusområde 1: Sammen om en stærk socialpsykiatri

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

 • Fokusområde 2: Den gode alderdom

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgernes behov.

 • Fokusområde 3: Effektive og videns baserede løsninger

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har i regi af Nordjysk Socialaftale løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet hermed er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper som små målgrupper med komplekse udfordringer.

På baggrund af afdækninger af området foretaget i 2020 vurderes det, at der overordnet er god sammenhæng mellem efterspørgsel og det samlede udbud af pladser og indsatser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Kommunerne og regionen er dog enige om, at det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen til målgruppen af børn og unge med svært selvskadende adfærd, hvorfor der er igangsat et arbejde herfor.

I regi af KL er der fokus på de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger, hvor der er fokus på sammenhængen på udbud/efterspørgsel for de tilbud, som der er helt eller delvis objektiv finansiering på. Her er der enkelte tilbud, som er udfordret i forhold til bæredygtigheden, herunder Center for Døvblindhed og Høretab (Region Nordjylland), hvortil der er igangsat initiativer, der skal afhjælpe dette.

Det forstærkede samarbejde

Med det forstærkede samarbejde har de nordjyske kommuner og regionen et særligt fokus på udvalgte unikke tilbud. Den faglige følgegruppe for de unikke tilbud – Ekspertpanelet – har indstillet, at to af tilbuddene kommer i nødsporet, da de er udfordret i forhold til bæredygtigheden. DAS har fulgt indstillingen, hvorfor Birken (Aalborg Kommune) og Kvisten (Region Nordjylland) er sat i nødsporet, hvor der vil blive nedsat arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til, hvordan vi kan sikre, at der fortsat vil være indsatser til de pågældende målgrupper.

Centrale udmeldinger

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger i 2019 og 2020, som de nordjyske kommuner afrapporterer på i forbindelse med Nordjysk Socialaftale.

En Central Udmelding udsendes, når Socialstyrelsen er bekymret for udbuddet af tilbud til små og komplekse målgrupper. De tre målgrupper er:

 • Borgere med udviklingshæmning og dom og behov for ophold på sikret afdeling
 • Gravide kvinder med skadeligt rusmiddelmisbrug og behov for højt specialiseret døgnbehandling
 • Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiserede socialt rehabiliterende indsatser

De nordjyske kommuner har i samarbejde med Region Nordjylland udarbejdet afrapporteringer på de tre målgrupper som svar til Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger. Afrapporteringerne er vedlagt som bilag til Nordjysk Socialaftale. De nordjyske kommuner vurderer overordnet, at der er tilstrækkeligt udbud af tilbud til de nævnte målgrupper i Nordjylland, men der kan være behov for at undersøge muligheden for et nyt tilbud i Vestdanmark, som kan tilbyde sikrede pladser til borgere med udviklingshæmning og dom. Dog med en opmærksomhed på, at den samlede kapacitet af pladser på landsplan skal matche det nødvendige udbud af pladser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 27. oktober 2020, pkt. 6:

Handicaprådet anbefaler godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. november 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Peter H.S. Kristensen fraværende.

Beslutning fra Direktionen, 3. november 2020, pkt. 8:

Hovedsigtet er at fokusere på borgernes egen mestring.

Herudover skal der være opmærksomhed på de 3 fokusområder.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11. november 2020, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Beslutning

Udvalget tilkendegiver, at 2020 har været præget af covid-19, men der ønskes ved udarbejdelse af den næste socialaftale en proces med en højere grad af politisk inddragelse.

Udvalget kunne ønske sig et større fokus på beskæftigelse i aftalen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR/BE/SS

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde er blevet revideret. Der er ikke udarbejdet nye kvalitetsstandarder.

Kvalitetsstandarden for servicelovens § 108 vedrører alene Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder kan godkendes.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ifølge Servicelovens § 138 skal Byrådet træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter Servicelovens § 138 samt følge op på beslutningerne.

Kvalitetsstandarder beskriver indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig sikrer kvalitetsstandarderne sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Udover Serviceloven (SEL) omfatter kvalitetsstandarderne også tilbud omfattet af Lov om almene boliger (ABL) samt Sundhedsloven (SUL).

I møde den 5. december 2019 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at den årlige behandling af kvalitetsstandarder fremover blev spredt ud over året. Følgende kvalitetsstandarder forelægges udvalget til regodkendelse:

 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105/SEL § 85
 • Botilbud til midlertidigt ophold – SEL § 107
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108

Resterende kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges på udvalgsmødet i december 2020 og januar 2021.

Reviderede kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne er revideret med henblik på præcisering af indholdet således, at ydelsernes rammer bliver tydeligere både for medarbejdere og borgere. Ligesom der kan være foretaget mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

Der er foretaget ændringer eller tilføjelser til følgende kvalitetsstandarder:

 • Uvisiterede aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
  • Trampolinen på Handicapområdet er tilføjet under Levering af indsats.
 • Længerevarende botilbud – ABL § 105/SEL § 85
  • Under Målgruppe udgår afsnittet om Domsanbragte borgere, da det ikke er en særlig målgruppe.
  • Under Levering af indsats præciseres det, at botilbud skal være godkendt af Socialtilsynet.
  • Under Særlige forhold er indholdet tilpasset, så det svarer til nuværende praksis.
 • Botilbud til midlertidigt ophold – SEL § 107
  • Formål og Levering af indsats er præciseret.
  • Omfang og varighed, Tildeling samt Særlige forhold er tilpasset til nuværende praksis.
 • Længerevarende botilbud – SEL § 108
  • Trampolinen på Handicapområdet er tilføjet under Levering af indsats.
  • Levering af indsats er præciseret, og den nuværende praksis er beskrevet under Særlige forhold.

Kvalitetsstandarder uden ændringer

I følgende kvalitetsstandarder er der ingen indholdsmæssige ændringer, men alene mindre sproglige eller tekniske præciseringer:

 • Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 • Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de reviderede samt uændrede kvalitetsstandarder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 27. oktober 2020, pkt. 5:

Handicaprådet anbefaler, at der er fokus på at sikre, at tilbud under SEL §107 er af midlertidig karakter.

Handicaprådet anbefaler at kvalitetsstandarderne godkendes.

Bettina Bøcker Kjeldsen, Karsten Frederiksen og Lars Peter Petersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ØK

Indledende evaluering af budgetprocessen for 2021.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning i møde den 21. oktober 2020 anmodes udvalget om at evaluere budgetprocessen for 2021. Udvalgets bemærkninger vil efterfølgende blive drøftet i Økonomiudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år ønskes der en evaluering af budgetprocessen for budget 2021. Det foreslås, at evalueringen foretages på følgende måde:

Økonomiudvalget har en første drøftelse af budgetprocessen for 2021 med henblik på at udvælge temaer, som fagudvalgene skal drøfte i deres evaluering af budgetprocessen.

Inputtene samles efterfølgende til en endelig evaluering i Økonomiudvalget i november eller december. Resultatet heraf anvendes herefter til at udarbejde forslag til næste års budgetproces.

I forhold til hvilke temaer udvalgene kunne drøfte, kan nedenstående liste anvendes til inspiration:

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvordan har fagudvalgene arbejdet med rådighedsforslag?
 • Hvad er erfaringen med, at rådighedsforslagene først lå efter sommerferien?
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget?
 • Hvordan er udvalget involveret i forhold til ønsker til budgettet?

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Erfaring i forhold til at rådighedsforslag først forelå efter sommerferien
 • Kun én høringsrunde

Budgetmateriale

 • Budgethæfte
 • Rådighedsforslag
 • Opmærksomhedsliste
 • Spørgsmål - svar

Strategimøder

 • Byrådets strategi/budgetmøde i april blev aflyst, men hvilke temaer ønskes på næste års møde?
 • Til 2020 budgettet blev afhold et ½ dags seminar i tilknytning til 1. behandling – ønskes det igen?

Budgetseminaret

 • Formen for budgetseminar herunder fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 1”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Kommunaldirektør og direktør for staben foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilke evalueringstemaer der sendes til fagudvalgene i forbindelse med deres evaluering af budgetprocessen for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. oktober 2020, pkt. 3:

Drøftet.

Temaerne udsendes til fagudvalgene til evaluering.

Genoptages på kommende møde i forbindelse udarbejdelse af proces for budget 2022.

Beslutning

Nuværende form på budgetseminaret er grundlæggende fornuftig.

Gennemgang af budgetmateriale op mod budgetseminar manglede i 2020.

Udvalget beder Økonomiudvalget afklare, om “tekniske korrektioner” kan være behandlet inden afholdelse af budgetseminaret.

Hvis næste års budgetseminar bliver covid-påvirket, så skal der etableres en bedre løsning for de medlemmer, som deltager via Teams.

Til toppen


6. Planlægning af kommende fællesmøder


Resume

Sagsforløb: SS

Drøftelse af forslag til emner til kommende fællesmøder.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Der er planlagt en række fællesmøder i den kommende tid. Udvalget bedes forholde sig til, hvilke emner, der ønskes drøftet på møderne.

Fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget den 3. december 2020

Foreslåede emner:

 • Sektorovergange og udskrivningskonferencer – hvordan går det, og hvordan foregår det, når en borger udskrives?
 • Dosisdispensering. Hvad er status, og hvornår opstart?
 • Samarbejde mellem de to udvalgsområder om ældre demente handicappede/psykisk syge. Kan samarbejdet mellem områderne optimeres yderligere?
 • Andre emner?

Der er ordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2021.

Fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 13. januar 2021

Foreslåede emner:

 • Socialpolitik
 • Opfølgning på emner drøftet på sidste fællesmøde den 16. januar 2020
 • Andre emner?

Fællesmøde med Fritids- og Kulturudvalget den 14. januar 2021

Foreslåede emner:

 • Muligheder og behov for øget koordinering på frivilligområdet? Kan vi lave flere ting i fællesskab, og er der et sådant behov?
 • Frivilligrådet ønsker sig en frivilligkoordinator. Udvalgenes holdning hertil, herunder mulighed for at imødekomme ønsket indenfor den eksisterende medarbejderstab?
 • Andre emner?

Evt. fællesmøde med Regionens Psykiatriudvalg

Foreslåede emner:

 • Socialpolitik
 • Hvordan sikres bedst muligt sammenhængende patientforløb?
 • Andre emner?

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter emner til de skitserede fællesmøder, samt beslutter, om der skal inviteres til fællesmøde med Regionens Psykiatriudvalg.

Beslutning

Fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget søges flyttet til den 11/1-21. Alternativt afholdes Teamsmøde den 3/12-20 som planlagt.

Fællesmøde med Fritids- og Kulturudvalget gennemføres som planlagt den 14/1-21

Fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget søges udsat til februar.

Fællesmøde med Regionens Psykiatriudvalg ønskes afholdt i foråret i tilknytning til Social- og Sundhedsudvalgets planlagte møder.

Til toppen


7. Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet


Resume

Sagsforløb: SS

Fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og leder Helle Rasmussen samt Frivilligrådets sekretær Lone Nørgaard Larsen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst v/Martin Bech
 1. Social- og Sundhedsudvalgets repræsentation i Frivilligrådet
 1. § 18 puljen for særlige indsatser
 1. Lokaleleje i kommunale lokaler for sociale frivillige foreninger
 1. Øget gebyre til bankerne for de frivillige sociale foreninger
Beslutning

Fraværende fra Frivilligrådet: Niels Christian Aagaard og Grethe Libergren

1. Velkomst

Martin Bech bød velkommen til det årlige fællesmøde.

2. Social- og Sundhedsudvalgets repræsentation i Frivilligrådet

Frivilligrådet ønsker sig en repræsentation, som har mulighed for en større grad af deltagelse i rådets møder for at sikre en tæt sammenhæng mellem udvalget og rådet.

Udvalget reagerer på indstillinger fra Frivilligrådet. I forlængelse heraf blev det drøftet, om udvalgsmedlemmet alene skal deltage i dele af Frivilligrådets dagsorden.

Social- og Sundhedsudvalget tager drøftelsen op efterfølgende.

3. §18 puljen for særlige indsatser

Frivilligrådet er meget tilfreds med den særlige ordning på 200.000 kr. årligt, som blev etableret for nogle år siden. Interessen for puljen kunne ønskes større.

Frivilligrådet kunne ønske sig, at foreningerne havde et større blik for at arbejde sammen. En frivilligkoordinator kunne gøre det muligt at etablere en større grad af samarbejde. Denne udfordring foreslås drøftet på et fællesmøde mellem Fritids- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

4. Lokaleleje i kommunale lokaler for sociale frivillige foreninger

Mange foreninger har kun få midler - typisk kun sit kontingent. Frivilligrådet synes det bør overvejes, om foreningernes små midler skal anvendes til at betale kommunen for leje af lokaler. Frivilligrådet foreslår, at lokaler stilles gratis til rådighed.

Forslaget fra Frivilligrådet foreslås drøftet på fællesmøde med Fritids- og Kulturudvalget.

5. Øget gebyr til bankerne for de frivillige sociale foreninger

Knud Jørgensen redegjorde for de gebyrudgifter, som foreninger har, bl.a. i forbindelse med skift af bestyrelsesmedlemmer.

Forvaltningen har været i kontakt med Stabsforvaltningen, som er ved at undersøge, om det ved et kommende udbud af kommunens bankforretninger kan indskrives et afsnit om reducerede gebyrer, hvis foreningerne anvender samme bank som Brønderslev Kommune. En ny aftale om bankforretninger forventes indgået i sommeren 2021.

6. Evt.

Drøftelse af forslag fra Børns Voksenvenners om at kunne bruge §18-midler til kørsel, og dermed en dispensation fra de gældende retningslinjer. Efter drøftelsen er Frivilligrådets medlemmer indstillet på at fastholde gældende retningslinjer.

Til toppen


8. Ansøgning fra Børns Voksenvenner om dispensation til at anvende § 18-midler til transport


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Børns Voksenvenner, Områdekontor Nordjylland, har fået bevilget 10.000 kr. fra § 18 midlerne ved tildelingsrunden i foråret 2020, og har efter retningslinjerne i Frivilligpolitikken fået meddelelse om, at pengene ikke kan bruges til transport.

Børns Voksenvenner har den 8. oktober 2020 fremsendt en ansøgning om dispensation fra denne bestemmelse.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt Børns Voksenvenner kan få dispensation til at anvende de tildelte § 18-midler til transport.

Sagsfremstilling

Børns Voksenvenner ansøger om dispensation og fremhæver, at det er vigtigt, at Børns Voksenvenner også kan få støtte til at dække transportudgifter. Der ønskes dispensation til, at bl.a. ansatte på Områdekontor Nordjylland kan få dækket udgifter til rekruttering af frivillige matchere og dernæst dækning af de frivillige matcheres udgifter i forbindelse med etablering af venskaber i Brønderslev Kommune. De frivillige matcheres opgave består i at køre ud til familiernes og de kommende voksenvenners hjemadresser for at besøge, interviewe og i sidste ende godkende dem.

Det er praksis i Børns Voksenvenner, at de frivillige holdes økonomisk skadesløse i forbindelse med deres frivillige arbejde.

Der er lige nu 10 børn i Brønderslev Kommune på venteliste til en voksenven.

I Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik gælder følgende principper for tildeling af § 18-midler:

 • Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer, og enkeltpersoner bosat i kommunen.
 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige sociale indsats er den afgørende, og der gives som udgangspunkt derfor ikke tilskud til lønninger, transport, etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller socialt vanskeligt stillede.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt Børns Voksenvenner kan få dispensation til at anvende de tildelte § 18-midler til transport.

Indstilling

Beslutning fra Frivilligråd, 28. oktober 2020, pkt. 5:

Frivilligrådet indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt Børns Voksenvenner kan få dispensation til at anvende de tildelte § 18-midler til transport.

Niels Christian Aagaard og Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Kan på signal fra fællesmøde med Frivilligrådet ikke imødekommes.

Bilag

Til toppen


9. Budget 2021 for dagtilbuddet Mølledag


Resume

Sagsforløb: SS

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2021.

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende taksten for 2021.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2021, som indebærer en månedlig takst på 13.732 kr. svarende til en takstnedsættelse på 2,1 %. Taksten for 2020 er 14.024 kr. Taksten er beregnet på baggrund af en belægningsprocent på 95 og et samlet budget på 4.696.500 kr. (i 2019 var der et samlet budget på 4.244.100 kr.).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender taksten for 2021 på 13.732 kr.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering vedrørende Covid-19


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Orientering om aktuel status på Covid-19.

Herunder:

 • Tandplejen
 • Genoptræning
 • Botilbud
 • Dagtilbud
 • Socialpædagogisk støtte/SKP
 • Rusmiddelområdet
 • Visitationen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering om aktuel status givet.

Udvalget orienteret om, at der ikke pt etableres pavilloner/telte til besøg, men at der hurtigt kan stilles om, hvis det bliver nødvendigt.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Orientering om Brønderslev Kommunes brug af Svenstrupgård.

Orientering om møde med Møllegården om procedure for fremsendelse af budgetter til kommunens godkendelse. Udvalget anerkender, at Møllegården mener at have været i god tro vedr. aflevering af budget 2020, men fastholder at Møllegården har ansvaret for at budgettet er fremsendt rettidigt. I forlængelse heraf fastholder udvalget beslutning om takstafregning i 2020.

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


14. Lukket punkt: Godkendelse af beslutningsprotokol


Til toppen

Opdateret 13. november 2020
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer